Aanvraag verkopen groenstrook

De gemeente ontvangt regelmatig verzoeken van inwoners om een strook grond, openbaar groen bij de woning te mogen kopen. Het zijn stroken grond die vaak aan de voor-, zij- of achterkant van uw woning liggen en nu deel uitmaken van het openbaar groen. In een aantal gevallen kan de gemeente grond verkopen aan inwoners. Voor de meesten is dit een mooie kans om de kavel uit te breiden. Uiteraard moeten de stroken grond aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor verkoop in aanmerking te komen. Niet alle stroken kunnen verkocht worden.

Voorwaarden

Toetsing vindt plaats aan de volgende criteria:

 • De groenstrook ligt direct aan bestaand eigendom van de koper;
 • Geen hoofdgroenstructuur (kaart hoofdgroenstructuur);
 • Geen verkoop van monumentale bomen of bomen die beeldbepalend zijn;
 • Geen groenstructuur die beeldbepalend is voor bedrijventerrein, wijk of straat;
 • Geen ondergrondse leidingen of riolering aanwezig;
 • Geen werkzaamheden als het verleggen van tegel- of fietspaden, verplaatsen lichtmasten e.d. zijn nodig;
 • Geen onlogische kadastrale grenzen die het onderhoud van groenbeheer bemoeilijken;
 • Verkoop mag niet leiden tot verkeeronveilige situaties of tot sociaal onveilige plekken;
 • Verkoop mag niet in strijd zijn met andere claims die op die grond liggen op basis van in voorbereiding zijnde bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden enzovoort;
 • Eerbiediging rechten/belangen van derden. Wanneer aan de te verkopen strook grond meerdere aanwonenden wonen of omwonenden die uitkijken over de te verkopen strook grond. Dan zal voorafgaand aan de verkoop de aan- en/of omwonenden “een verklaring van geen bezwaar” worden gevraagd.  Wanneer één of meerdere aan- en/of omwonenden geen verklaring van geen bezwaar afgeeft, wordt de betreffende strook grond niet verkocht. Gegadigden die aan een dergelijke strook grond wonen, kunnen een verzoek tot aankoop bij de gemeente indienen. De gemeente verstrekt u dan de verklaring van geen bezwaar. Deze verklaring dient u dan aan de aan- en/of omwonenden voor te leggen met het verzoek deze te ondertekenen. Het is aan te bevelen in dergelijke gevallen vooraf te overleggen met uw buren.

Prijzen

De grondprijsbrief en ook de verkoopprijs worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. De actuele prijs staat in de laatst vastgestelde grondprijsbrief.

Aanvraag

Heeft u interesse in aankoop van een groenstrook en denkt u dat de verkoop voldoet aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u uw aanvraagformulier + bijlagen versturen per e-mail info@assen.nl of schriftelijk naar:
Gemeente Assen
Team Vastgoed en Grondzaken
T.a.v. verkoop groenstroken
Postbus 30019
9400 RA  ASSEN

Zorg dat uw aanvraag in ieder geval de volgende gegevens bevat:

 • Uw contactgegevens
 • Eenvoudige tekening van de bestaande en toekomstige situatie
 • Waar u de grond voor gaat gebruiken

U kunt gebruik maken van het formulier: PDFAanvraagformulier aankoop groenstrook (pdf - 251 kB)

Voor meer informatie over de koop van een groenstrook kunt u contact opnemen met een medewerker van vastgoed en grondzaken middels het centrale nummer 14 0592.

De berichten over de afname van de biodiversiteit (verscheidenheid aan planten en dieren) in zowel het stedelijk als het landelijk gebied van Nederland zijn alarmerend. Het stedelijk gebied is te verdelen in openbaar gebied en particulier terrein. 

Wat betreft de afname van de biodiversiteit in bestaande particulier tuinen is als één van de belangrijke oorzaken aan te wijzen: de toenemende verstening van tuinen en het daarmee verdwijnen van (bloeiende) planten en bomen.

De toenemende verstening van tuinen leidt niet alleen tot afname van de biodiversiteit, maar ook tot een afname van het welbevinden van de mens, een toename van de hittestress in het stedelijk gebied, een toename van het bestrijdingsmiddelengebied (geen groen op of tussen verharding) en een versnelde afvoer van regenwater naar het openbaar gebied (zou normaal grotendeels de onverharde bodem inzakken). Genoeg redenen om de verharding in particuliere tuinen te beperken tot eventuele opritten, voetpaden en een terras. De gemeente adviseert dan ook met klem om bestaande tuinen, maar ook aangekocht gemeentelijk groen, zo groen mogelijk te maken/houden en is in dat kader zelf lid geworden van Stichting Steenbreek. Dit noemen we biodivers en klimaatvriendelijk inrichten.

De gemeente is in dit kader ook geen voorstander van de bouw van een schuurtje op het aangekocht gemeentelijk groen. Wij adviseren dan ook met klem om dit niet te doen en mocht de bouw vaneen extra schuur onontkomelijk zijn dan verwachten we van u dat u hierop een vegetatiedak aanbrengt dan wel laat aanbrengen. Dit is goed voor de biodiversiteit en het klimaat en is ook nog eens mooi om vanuit de huizen bovenop te kijken. Insecten als bijen en vlinders profiteren van de bloeiende planten op de daken en zullen inderdaad op hun beurt soms weer worden genuttigd door een vogel. Het regenwater wordt langer vast gehouden op het dak alvorens het via een regenpijp vanaf de schuur in een regenton komt. Dit vermindert wateroverlast en het water uit de regenton kan in tijden van droogte wordt gebruikt als plantenwater, hetgeen weer leidt tot vermindering van het drinkwatergebruik. De gemeente adviseert dan ook met klem aan om op het extra (schuur)dak een vegetatiedak aan te leggen en de regenpijp te voorzien van een regenton (zie voor eventuele subsidiemogelijkheden de website van de gemeente Assen). Dit noemen we klimaatbestendig bouwen.
 

1. Wat verstaan we onder gemeentegrond?

Gemeentegrond is eigendom van de gemeente en is  in principe bedoeld voor algemene voorzieningen waar alle inwoners van de gemeente Assen gebruik van (kunnen) maken. Bijvoorbeeld voor wegen en straten of voor openbare groenvoorzieningen. 

2. Wat is de prijs van gemeentegrond?

De actuele prijs staat in de laatst vastgestelde grondprijsbrief

3. Wat betekent kosten koper?

Kosten koper betekent dat de 2% overdrachtsbelasting over de koopsom (aantal m² x € grondprijs,- per m²) en de notaris-, kadasterkosten en de kosten voor kadastrale splitsing voor rekening van de koper komen.  

4. Kan ik de grond ook goedkoper aankopen?

Nee, dat is niet mogelijk. De verkoopprijzen worden jaarlijks vastgesteld in een grondprijzenbrief door het college van B&W. 

5. Hoe dien ik een aanvraag in voor de aankoop van gemeentegrond?

U vult het aanvraagformulier in. Het formulier kan u ook per post worden toegestuurd.. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en beoordelen we of het mogelijk is om de strook gemeentegrond aan te kopen. 
U kunt uw aanvraag op de volgende manieren indienen:

 • Per post, door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en vervolgens met de bijlagen te sturen naar: Gemeente Assen, team Vastgoed en Grondzaken t.a.v. verkoop groenstroken, Postbus 30018, 9400 RA Assen
 • Per e-mail, door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en vervolgens te sturen naar: info@assen.nl

6. Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingediend?

 • Als de gemeente uw volledige aanvraag heeft ontvangen, wordt de aanvraag getoetst.
 • Uit deze toetsing volgt een beoordeling waaruit blijkt of de gemeentegrond wel of niet in aanmerking komt voor verkoop.
 • Indien de gemeentegrond niet in aanmerking komt voor verkoop, wordt u hiervan op de hoogte gebracht met daarbij de reden waarom de grond niet verkocht kan worden.
 • Indien de gemeentegrond wel in aanmerking komt voor verkoop, dan maakt de gemeente een koopovereenkomst op met een daarbij behorend kaartje van het perceel. Deze koopovereenkomst wordt u ter ondertekening toegestuurd. 
 • Na ontvangst van de getekende koopovereenkomst door de gemeente, ontvangt u een namens de gemeente ondertekend exemplaar retour voor uw administratie. Een kopie van de koopovereenkomst wordt gestuurd naar de notaris met het verzoek om de gemeentegrond over te dragen. 
 • De gemeente geeft opdracht om het perceel vooraf (voorlopig) te splitsen. Er wordt per situatie bekeken welke vorm van splitsing voor u het meest voordelig is. De kosten voor deze splitsing horen bij de kosten koper en worden door de notaris bij het passeren van de akte bij u in rekening gebracht.  
 • De notaris zal contact met u opnemen om een afspraak met u te maken wanneer de akte kan passeren.

8. Hoe wordt de grond opgeleverd als ik een strook gemeentegrond van de gemeente aankoop?

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop.

9. Is er ook een bodemrapport beschikbaar.

Nee, zie vraag 8. Als u de grond wel onderzocht wilt hebben zijn de kosten voor uw rekening. 

10. Ik huur een woning en wil graag een stukje gemeentegrond aankopen, is dat mogelijk?

Huurders kunnen geen grond van de gemeente kopen. 

11. De strook gemeentegrond die u wilt kopen is slecht onderhouden, waarom wil de gemeente deze grond niet verkopen?

De gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele of door uw inziens slechte onderhoud staat los van de mogelijke verkoop aan u van deze grond. Als u klachten heeft over het groenonderhoud kunt u contact opnemen met de gemeente middels het centrale nummer 14 0592

12. Kan mijn buurman het stuk gemeentegrond wat achter, voor of naast mijn perceel ligt van de gemeente kopen?

Dat hangt af van de feitelijke situatie. De gemeente verkoopt stroken grond enkel aan aanwonenden. U kunt echter met meerdere woningen aan een strook groen grenzen. Deze situaties worden per geval bekeken. Indien de gemeente besluit de strook grond te verkopen, dan dient u voor uw buurman “een verklaring van geen bezwaar” te ondertekenen. Indien u ook uw interesse in deze strook toont, dan gaan wij gezamenlijk met u en uw buurman in gesprek om tot een verdeling te komen met logische kadastrale grenzen. Indien wij niet tot overeenstemming komen, dan kan de gemeente het besluit tot verkoop intrekken.

13. Mag ik bouwen op de strook gemeentegrond die ik aankoop?

De grond die u aankoopt is bedoeld als toevoeging aan het erf bij uw huis. Dat betekent niet automatisch dat u ook op de grond mag bouwen. Hiervoor gelden namelijk andere regels. Bij deze regels is de bestemming van de grond belangrijk. Ook na aankoop van de grond blijft de huidige bestemming op de grond rusten. Dit is vaak de bestemming ‘’groen’’. Op grond met deze bestemming mag u principe niet bouwen. Bij de eerstvolgende aanpassing van het bestemmingsplan, streven wij ernaar de bestemming van de grond aan te laten sluiten op het gebruik als tuin. Hebt u vragen over eventuele bebouwing op de aan te kopen grond dan kunt u hiervoor contact opnemen met het team vergunningen via het algemene telefoonnummer van de gemeente via: 14 0592. 

14. Met wie kan ik contact opnemen voor vragen?

U kunt contact opnemen met de gemeente Assen middels het algemene telefoonnummer 14 0592. U kunt ook een e-mail sturen naar info@assen.nl