Bestuursakkoord ChristenUnie, GroenLinks, Plop en VVD gepresenteerd

PERSBERICHT

De ChristenUnie, GroenLinks, Stadspartij Plop en VVD in Assen hebben vanmiddag het bestuursakkoord voor de periode van 2018 – 2022 gepresenteerd.

Het akkoord heeft de titel meegekregen "Samen duurzaam verder" en is tot stand gekomen met inbreng van vele Assenaren die gebruik maakten van de uitnodiging om mee te denken en suggesties te geven voor het akkoord.

PDFBestuursakkoord gemeente Assen 2018-2022 (473kB).pdf

Het akkoord kent verschillende maatschappelijke vraagstukken die op hoofdlijnen zijn uitgewerkt. De uitwerking van deze hoofdlijnen volgt later in de bestuursperiode.

Het akkoord kent een aantal belangrijke kernpunten. Zo zet deze coalitie in op preventie door middel van een preventieakkoord, goede ondersteuning van mantelzorgers en de ontwikkeling van een sociaal domein dat ten dienste staat van de samenleving.

Stevige inzet is er ook op de ontwikkeling van de binnenstad en de aanpak van groen en speelplekken in de wijken.

Tenslotte ademt het programma duurzaamheid en energietransitie, is er veel aandacht voor de fiets en het verkrijgen van werkgelegenheid.

Namens de vier partijen treden Harmke Vlieg (ChristenUnie), Gea Smith (GroenLinks), Janna Booij (Stadspartij Plop) en Roald Leemrijse (VVD) aan als wethouder. Hieronder treft u een overzicht aan van de portefeuilles die zij gaan bekleden.  

Portefeuilleverdeling

Harmke Vlieg CU

sociaal domein (jeugd, WMO, zorg en welzijn, armoede)
onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt
gezondheid, preventie
verkeer en vervoer
P&O
contacten / accounthouder andere overheden, regiovisie

Gea Smith GL

Duurzaamheid en energietransitie
milieu (vergunning en handhaving)
bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering, Overheidsparticipatie
Participatiebeleid
cultuur en DNK
Antidiscriminatie & minderheden
Wonen

Janna Booij stadspartij PLOP

ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
stadsvernieuwing
monumentenzorg
groen, grijs en openbare werken
Recreatie en toerisme
Sport
gebiedsgericht/wijkbeleid, Mijn buurt Assen
Publieke dienstverlening

Roald Leemrijse VVD

Financiën
economische zaken
Binnenstad
Werkgelegenheid
TRZ
Grondbedrijf en vastgoed
Evenementen en markten