Assen versterkt reserves

01 juni 2023
Voorpagina

Het jaar 2022 hebben we afgesloten met een toevoeging van ruim 23 miljoen euro aan de Algemene Reserve. Dat is mogelijk dankzij meevallers en omdat er op vrijwel alle programma’s minder geld werd uitgegeven, dan wel meer binnenkwam dan was begroot. Hoewel de reserves van de gemeente al behoorlijk op peil waren, komt de toevoeging goed van pas, omdat vanaf 2026 het financiële perspectief sterk verslechterd.

De belangrijkste meevallers waren extra inkomsten als vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en coronasteun voor 2021 en 2022. Als gevolg van de gestegen bouwkosten en een aantal grote bouwprojecten kwamen er meer bouwleges binnen dan was begroot. Terwijl er juist rekening was gehouden met lagere inkomsten als gevolg van de Omgevingswet. Door de bestuurswisseling vielen er zogeheten ambitiemiddelen vrij uit de vorige bestuursperiode.

Andere opvallende meevallers waren een vrijval op de pensioenvoorziening voor oud-bestuurders en lagere personeelskosten. Die worden voornamelijk veroorzaakt omdat het voor de gemeente net als voor veel andere organisaties, moeilijk is om vacatures in te vullen.

Algemene reserve

Naast de 23 miljoen euro die aan de Algemene reserve wordt toegevoegd, stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om ongeveer 17 miljoen euro specifiek te bestemmen. Daarbij gaat het om een bedrag van 2 miljoen euro aan niet bestede budgetten die voor verdere beleidsuitvoering en -realisatie in 2023 nodig zijn. Ook wil het college 4 ton storten in een ‘Reserve Oekraïnefonds’ voor hulp en wederopbouw. Een technische bestemming is de storting van 14,8 miljoen euro in een bestemmingsreserve voor groot onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Omdat er geen actueel beheerplan was voor het onderhoud van gemeentelijke gebouwen, moest de onderhoudsvoorzieningen wettelijk vrijvallen. Deze middelen zijn uiteraard wel benodigd voor het toekomstig onderhoud van het vastgoed. Wethouder van Financiën Albert Smit is uiteraard blij met de extra middelen die hij kan toevoegen aan de Algemene reserve, maar hij is zich er ook van bewust dat dit geen overbodige luxe is: “Het is natuurlijk mooi dat we nu wat overhouden, hoewel dit deels veroorzaakt wordt omdat voorgenomen werk niet gedaan kan worden door bijvoorbeeld personeelsgebrek. Maar de buffer die we nu opbouwen, hebben we met ingang van 2026 hard nodig. Alle gemeenten samen komen dan zo’n 3 miljard euro tekort om alle taken naar behoren te kunnen uitvoeren.”

Naar verwachting zal de gemeenteraad de jaarrekening vaststellen op 6 juli. De volledige Jaarstukken 2022 zijn te vinden op: https://assen.publicaties.app/pub/jaarstukken2022/0/.