Asser Sportakkoord

18 januari 2020 – initiatiefgroep ASA – document op weg naar ondertekening

Ruim 100 inwoners, organisaties en gemeente werken samen want Assen heeft alles om een geweldige Sportstad te zijn.

 

Dit is een uiteenzetting van wat Assen belangrijk vindt op het gebied van Sport. Waarbij het goed is om uit te leggen, dat Assen in dit geval staat voor ruim 100 Assenaren die een hele grote achterban vertegenwoordigen met betrokkenheid en verbinding met sport, die in de afgelopen maanden deze opbrengst met elkaar hebben geleverd. En dat wij Sport zeggen, maar alles wat met sport te maken heeft, bedoelen: beweging, evenementen, gezondheid …het rijtje houdt niet op.

In “Dit wil Assen” staat wat Assenaren zouden willen op het gebied van Sport. We noemen dat de inhoud. Dit is een beschrijving van ambities die de Assenaren op verschillende thema’s hebben geformuleerd. Vanuit deze ambities volgt een organisatievorm, prioritering en inzet van middelen. Een beschrijving hoe we de ambities willen gaan waarmaken. We noemen dat deel: “En zo gaan we het doen”. In dit document geven we daar alvast een advies op onder de noemer Regie.

Het geheel van ambities, organisaties, acties en middelen vormt gezamenlijk het Asser Sportakkoord. Het is een set van afspraken die we met elkaar in Assen maken. Om dat te bekrachtigen willen we het Asser Sportakkoord ondertekenen met alle partners die betrokken zijn bij Sport. Dus ook vanuit welzijn, onderwijs en andere beleidsgebieden.

Wij hebben vervolgens de verwachting dat het Asser Sportakkoord, onder de noemer Sportstad Assen, het beleid op het gebied van Sport en bewegen bepaalt en dat alle betrokkenen, of ze nu vrijwillig zijn of professional, zich gezamenlijk bezighouden met de uitvoering van dit akkoord.

Tijdens de eerste oploop, op 1 juli 2019 ontstond de gezamenlijke ambitie:

Sportstad Assen stimuleert dat iedere inwoner, die dat wil, op eigen niveau kan sporten en bewegen. Assen is een gezonde stad waar iedereen, maar dan ook echt iedereen zich maximaal kan ontwikkelen.
Een stad om trots op te zijn.

Deze ambitie is leidend geweest voor alle bijeenkomsten, groot en klein, die sindsdien zijn gehouden. Er is gewerkt in 6 thema’s die in “Dit wil Assen” terugkomen. Er is eerst vooral naar de inhoud gekeken, met de blik gericht op de toekomst. Er staan al wel concrete acties benoemd die wij zien als snel haalbaar. Wij zijn van de Sport: wij doen vooral.

Asser Sportakkoord,

Namens deze de initiatiefgroep als zijnde de verzamelaars van de informatie
Christa Hoeksma (als Sportformateur),
Fred Beijleveldt, Stefan Aalders, Inge Wighers, Peter van Tarel, Jaap Meijering, Bertjan Marree, Hans Derks (samen de initiatiefgroep Asser Sportakkoord)

sportakkoordassen@gmail.com

Het is de vraag of er een concreet startmoment te noemen is: het sportdebat, de brief van Peter van Tarel of toen er opeens een Facebookpagina ingericht werd: Asser Sportakkoord; roepnaam ASA. Een groepje mensen met sporthart nodigt andere liefhebbers uit mee te denken over Sport in Assen en wie weet, misschien wel een Sportakkoord in Assen.

1 Juli 2019 werd een geweldige avond. De Asser Sport kreeg letterlijk het podium …en nam het ook. Het podium in onze thuishaven Quintus was gevuld met banners, vlaggen, terwijl op het scherm allemaal filmpjes van Asser initiatieven te zien waren. “Zouden ze dat wel doen?”, vroeg de initiatiegroep zich van tevoren af. Nou, Assen bleek er klaar voor. De avond was tof. Dankzij Arno van der Heijden, die op cabareteske wijze de avond begeleidde, dankzij een geweldige locatie, mooie techniek en plaatjes, dankzij een zaal vol enthousiaste mensen die keihard meegewerkt en bijgedragen hebben en dankzij onszelf, die deze avond echt serieus hebben genomen.

Toen andere mensen met vakantie waren, gingen in Assen 6 thema-groepen aan de slag. Ieder groepje zat meerdere avonden bij elkaar om samen te komen tot de inhoud van het Asser Sportakkoord. Op 23 september werd dit gepresenteerd aan dezelfde groep, weer in Quintus. We hadden speciale gasten, want de aanpak van het Sportakkoord in Assen maakt indruk. Gerard Dielessen, voorzitter NOC*NSF, sprak op de bijeenkomst in de nationale Sportweek en roemde zelfs in zijn maandelijkse blog de Asser aanpak. Een filmpje van de avond ging via sociale media door heel Nederland.

Maar veel belangrijker nog waren de inhoudelijke discussies op zes plaatsen in de zaal: daar waar de zes thema’s werden besproken, feedback werd gegeven en verder aangevuld. Belangrijkste uitkomst van de avond was dat we het aardig in beeld hebben, maar als we het willen laten werken er aan de regie gewerkt moet worden. Die regie ligt momenteel bij de gemeente Assen. Het gevolg was dat na 23 september het contact met de gemeente een versnelling heeft gekregen. Verschillende themagroepen werden aangevuld met specialisten vanuit de gemeente. Gezamenlijk werden de teksten van de thema’s verfijnd. De initiatiefgroep mocht vertellen in het College van B&W , kwam in contact met het Managementteam van de gemeente en presenteerde in de Gemeenteraad.

Het eerste half jaar heeft veel ontwikkelingen gegeven en we vinden het wel belangrijk om nog in 2019 iets ‘op te leveren’, zoals dat mooi heet. En dus werden de opbrengsten “Dit wil Assen” op 16 december aan de Raad aangeboden. Een half jaar Asser Sportakkoord levert op, dat wij, in Assen, weten waar het binnen Sport en bewegen in de komende (zeg maar 4) jaren over moet gaan. Ondertussen werken we hard door aan het vervolg: ‘En zo gaan we het doen’.

We hebben dit proces waar kunnen maken door de inzet van middelen door het ministerie van VWS, meedenken door de gemeente Assen, de faciliteiten van Quintus en de geweldige betrokkenheid van 100 betrokken inwoners. De aandacht die we kregen in de Gemeenteraad en bij NOCNSF zorgde voor een positieve impuls.

Uitgangspunt voor dit document vormen twee hoofdonderdelen. Onder “Dit wil Assen” zijn de ambities en behoeften vanuit het werkveld uiteengezet. Deze zijn verwerkt tot opdracht van de sportgemeenschap.
Deze opdracht is onderverdeeld in 6 thema’s die bijdragen om deze te realiseren. De ambitie per thema vormt het kompas waarlangs we in de aankomende jaren onze keuzes kunnen maken.

Onder de titel “En zo gaan we het doen” wordt een vergezicht omschreven voor de wijze waarop de regie op sport in Assen vormgegeven kan worden. Het is de richting waarin we naartoe  bewegen in verschillende stappen. Daarbij wordt de totstandkoming en inzet van visie, organisatievorm en middelen in een toekomstperspectief geplaatst.

Gezamenlijk vormen de onderdelen “Dit wil Assen” en “En zo gaan we het doen” het Asser Sportakkoord. Dit wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle partijen die betrokken zijn bij sport en bewegen in Assen. Gezamenlijk aanvaarden zij de opdracht en vertalen zij deze naar concrete afspraken, inclusief de eigen bijdrage.
Deze handtekeningen zijn op twee niveaus. Zowel organisaties (bv. verenigingen, commerciële aanbieders, onderwijs, welzijn, organisatoren sportevenementen etc.) als individuele personen kunnen het Sportakkoord ondertekenen en daarmee hun steun of bijdrage bekrachtigen. Door ondertekening van het Sportakkoord aanvaarden zij gezamenlijk de opdracht en vertalen deze naar concrete afspraken, inclusief een eigen bijdrage in kennis, inzet of middelen.

Asser Sportakkoord in de media:

 

Opvallend was dat tijdens de interactieve ronde in de tweede grote oploop op 23 september het woord regie in alle themagroepen naar boven kwam. Dat kwam vooral omdat de aanwezigen over het algemeen tevreden zijn over de middelen en de mogelijkheden van de Sport in Assen (waarbij de uitgebreide context wordt bedoeld) en dat de kwaliteit van de betrokkenen hoog ingeschat worden.
Wat mist is een goed plan met daarin duidelijke afspraken hoe het plan uit te voeren en hoe de regie daarover te houden.

Daarbij speelt het gegeven dat juist binnen de Sport (net als op een klein aantal andere domeinen) er sprake is van een wisselwerking tussen (in-)formele verbanden en de overheden. Juist die wisselwerking bepaalt het succes van het sportbeleid. Daar waar de sportwereld prat gaat op daadkracht, zal het bij gemeentelijke processen vaak om zorgvuldigheid gaan en hebben zij soms verschillende belangen. Binnen het Asser Sportakkoord komen deze twee werelden elkaar tegen. Het is belangrijk om de juiste aandacht te geven aan de verschillende routes.

Sportakkoord

Het Asser Sportakkoord staat voor al het Sportbeleid (in de breedste zin) in gemeente Assen. Staat alles erin? Nee, er staat vooral beschreven wat de ambities zijn en wat er moet gebeuren om aan deze ambities te voldoen. Er gaat al heel veel goed. Zaken die ook bijdragen aan de ambities. Deze staan niet nogmaals genoemd en zijn dus lopend beleid. Dit beleid wordt vaak uitgevoerd door de gemeente zelf of vanuit opdrachten gegeven door de gemeente. Veel van de middelen zitten in het lopend beleid. Er gebeurt ook veel op sportgebied zonder betrokkenheid van gemeente. Vanuit verenigingen, onderwijs, instellingen. Ook dit staat niet standaard in het Sportakkoord en zou lopend beleid genoemd kunnen worden. Het Sportakkoord is een combinatie van de ambities over een langere periode en het uitvoeringsprogramma voor komend jaar.

Regiegroep en themagroepen

Bij de uitvoering Sportakkoord willen we een samenwerkingsvorm introduceren waarin zowel de gemeente als de Asser sportwereld (middels vertegenwoordiging) in zitten. We noemen dit de regiegroep Asser Sportakkoord. Deze groep regisseert de koppeling van middelen aan de uitvoering Sportakkoord. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarbij ook jaarlijks het lopend beleid (zowel binnen- als buiten de gemeente) wordt geëvalueerd.
Gemeente en vertegenwoordigers van de initiatiefgroep gaan de komende periode deze samenwerking vormgeven. Het gaat over (personele, functionele) invulling van de groep, mandatering, planning, positionering. Hierbij willen we kijken naar goede voorbeelden als STILA

Goed om te noemen is dat het uitgangspunt het hele sportbeleid is, maar binnen de bestaande (financiële) kaders. Het gaat nooit om nieuwe middelen (behalve bij nieuwe ambities, die dan ook politiek gedragen moeten worden).Het is wel mogelijk dat in samenspraak bestaande middelen op een andere wijze ingezet worden of dat bestaande opdrachten aangepast worden.

Het Sportakkoord is georganiseerd in thema’s. Het streven is om ook op deze thema’s groepen vanuit de Sportwereld en vanuit de overheid te organiseren (themagroepen). Hiervoor geldt hetzelfde als voor de eerdere genoemde regiegroep.

Vorm volgt inhoud

Als gezegd is dit proces geen ABC-tje, maar, juist in deze tijd en juist binnen dit domein, een mooi voorbeeld. Er is vanuit de betrokken inwoners gekeken naar de belangrijke zaken. Er is besloten waar het over gaat. Vervolgens wordt met betrokkenen bekeken hoe het georganiseerd zou kunnen worden. In de vorm wordt gekozen voor grote betrokkenheid van de inwoners. Dit is zowel voor de overheid, als voor de betrokken inwoners een nieuwe manier van werken, die zowel recht doet aan de manier waarop de gemeente wil opereren en als aan de invloed die inwoners willen hebben.

Het proces vraagt om een regisseur. Dit is een nieuwe functie binnen het functiehuis. Het hoeft niet per definitie een nieuwe persoon te zijn. Ook niet per definitie vanuit de gemeente; het zou ook een opdracht aan een bestaande instelling kunnen zijn. Het kan wel binnen bestaande fte opgelost worden. Ook hier wordt de komende maanden aan gewerkt.

Onze ambitie:

Voor iedereen is er een aansprekend, inclusief en toegankelijk aanbod, ook voor mensen met afstand tot sport en bewegen vanwege fysieke, financiële of andere beperkingen.

Wat zien we op dit moment in Assen:

Mensen met een (lichte) beperking hebben moeite om passend sportaanbod te vinden. Er is onbekendheid ten opzichte van het bestaande aanbod en er zijn financiële drempels om hieraan deel te nemen. Aanbieders hebben moeite om tegen een kostendekkende prijs, dit passende sport- en beweegaanbod te organiseren.

Dit willen we op de lange termijn:

Wij willen onze ambitie gestalte geven vanuit het huidige denken over Positieve Gezondheid. Een Sport- en Beweegloket als scharnierpunt tussen vraag en aanbod, met voldoende kennis en expertise om inwoners en organisaties te kunnen voorlichten over de mogelijkheden om actief te zijn en om aanbieders te faciliteren en te ondersteunen. Dit loket heeft in kaart welke sport- en beweeg behoeften de doelgroepen hebben en welk sportaanbod beschikbaar is, om zodoende een passende match te kunnen maken. Aanbieders en ondersteuners vinden elkaar in een kennisnetwerk om ervaringen met elkaar uit te wisselen en samenwerkingen te stimuleren. Gezamenlijk wordt gezorgd voor een toegankelijk en betaalbaar aanbod.

Onze ambitie:

"Een sterke sportinfrastructuur, zowel qua ‘stenen’, middelen als organisatorisch, die vanuit kwaliteit en kwantiteit alle inwoners in Assen kan faciliteren om veilig en met plezier te sporten."

Wat zien we op dit moment in Assen:

Assen staat er op het gebied van sportinfrastructuur in principe goed voor: de hardware (stenen) is op orde en er zijn voldoende fte en middelen (software) beschikbaar om te voorzien in de sportbehoefte van de inwoners. Kijkend naar de wijze waarop deze infrastructuur wordt benut en ingezet dan zijn er voldoende verbeterpunten en kansen aan te wijzen, met name aan de organisatiekant (orgware).

‘De Sport’ in Assen wordt op dit moment gedragen door sterke verenigingen en de betrokkenheid van een groot aantal vrijwilligers. Deze inzet is, naast dat sporten gewoon leuk is en imago versterkend werkt, van grote betekenis voor de leefbaarheid in Assen. Bovendien kent Assen veel specialisten, die sport en beweging gebruiken om mensen gezonder te maken en meer deel te laten nemen in de samenleving

Dit willen we op de lange termijn:

Het ondersteunen van de bestaande sportinfrastructuur is de belangrijkste overheidsrol binnen sport. Daarnaast initieert, innoveert en verbindt de ‘sport-overheid’. Zij zorgt voor verbreding naar het onderwijs, naar ondernemers en naar andere domeinen als gezondheid en welzijn. Vanwege de belangrijke bijdrage die sport levert aan oa leefbaarheid, zetten ook andere ‘overheid gerelateerde’ medewerkers (welzijn, gezondheid, sociale teams) sport en bewegen in als middel om hun doelstellingen te bereiken. Sportmedewerkers hebben hun focus op sport en bewegen, maar kunnen indien gewenst medewerkers uit het maatschappelijk domein trainen op het inzetten van sport en bewegen of ondersteunen bij de ontwikkeling van sport-interventies als antwoord op de vragen van mensen. Veiligheid is hier ook een punt. Onder veilige sportinfrastructuur wordt hier de inrichting van sport- en beweegruimten bedoeld, zowel binnen de sportaccommodaties als op locaties in de openbare ruimte waar gesport wordt. Er is een onderscheid tussen fysieke veiligheid en positief sportklimaat (voorheen veilig sportklimaat). Dat laatste gaat meer over cultuur en gedrag, minder
over inrichting.

Belangrijk is dat we niet vergeten dat de samenleving altijd in ontwikkeling is. Demografische situaties veranderen, maar ook maatschappelijke trends hebben effect op de gewenste infrastructuur. Deze ontwikkelingen blijven we volgen in Sportstad Assen en jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma op actualiteit gecheckt.

Onze ambitie:

Alle kinderen in Assen ontwikkelen van jongs af aan de competenties en kennis waardoor zij de motivatie en het vertrouwen krijgen om een leven lang te kunnen bewegen.

Wat zien we op dit moment in Assen:

Ondanks dat veel jeugd in de basisschoolleeftijd actief is binnen de sport, valt op dat de motorische ontwikkeling van jeugd steeds verder afneemt. Er is behoefte aan meer kwaliteit in het Bewegingsonderwijs en bij verenigingen. Mede door een afname van de bewustwording en prioriteitstelling met betrekking tot het belang van bewegen, ontbreekt binnen Assen een planmatige aanpak voor sport- en beweegstimulering, evenals een structuur die samenwerking en
afstemming tussen organisaties (kindcentra, verenigingen, zorgaanbieders, voortgezet en beroepsonderwijs, etc) bevordert of faciliteert. Er is veel kennis en expertise aanwezig, bijvoorbeeld binnen de vaksecties LO van basis- en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, die met regie veel beter benut kan worden.

Dit willen we op de lange termijn:

Door een actief voorlichtings- en beweegbeleid (doorlopende leerlijn), zowel binnen als buiten het onderwijs, zien ouders en jeugd het belang en plezier in van sport en bewegen. In een nauwe samenwerking stromen kinderen laagdrempelig vanuit het onderwijs in bij de sportverenigingen, die hun sport specifieke aanbod afstemmen op breed motorische scholing. Voor kinderen die moeite  ebben met bewegen of talentvol zijn, is een infrastructuur ingericht die ze extra mogelijkheden biedt om zich te ontwikkelen. Vanuit één visie werken onderwijs, verenigingen en andere betrokken organisaties aan een vaardige generatie.

Onze ambitie:

Een stad met een aantrekkelijk en goed ingerichte leefomgeving die een gezonde leefstijl bevordert.

Wat zien we op dit moment in Assen:

We zien dat in Assen, De Gezonde (Sport)stad, volop mogelijkheden zijn om gezond te kunnen leven. De leefomgeving biedt groenvoorzieningen, sportfaciliteiten en voorzieningen in de gezondheidszorg. Echter een visie en een werkwijze die de fysieke en sociale domeinen met elkaar verbindt lijkt te ontbreken. De coördinatie van (sport) activiteiten door bijvoorbeeld buurtsportwerkers is onvoldoende zichtbaar.

Dit willen we op de lange termijn:

Vanuit een brede visie wordt een gezonde leefstijl tot in de haarvaten van de Asser samenleving geïntegreerd. Onderwijs en sportaanbieders hebben invulling gegeven aan de doelstellingen vanuit het preventieakkoord gezondheid op het gebied van roken, alcoholgebruik en voeding. Alle scholen dragen sport en bewegen uit in hun beleid, inrichting en aanbod. Binnen het netwerk van zorg- en welzijnsaanbieders zijn de interventies voor een gezonde leefstijl bekend en worden ze actief ingezet.

Onze ambitie:

De inwoners van Assen kunnen met plezier bij alle sportaanbieders sporten binnen een positieve sportcultuur. Sporten is voor alle inwoners van elke leeftijd vanzelfsprekend en toegankelijk.

Wat zien we op dit moment in Assen:

Assen kent relatief veel grote verenigingen en sportaanbieders die hun basisorganisatie op orde lijken te hebben. Een aantal aanbieders speelt een belangrijke rol bij extra maatschappelijke projecten of activiteiten. De continuïteit in kwaliteit van de organisatie en het aanbod staat soms onder druk. Leden en ouders vragen om meer flexibiliteit en kwaliteit van aanbod, geldstromen vanuit de overheid zijn gekoppeld aan welzijnsdoelstellingen die expertise en beschikbaar kader behoeven. Sportbestuurders willen hier wel op inspelen, waardoor het ambitieniveau van de verenigingen veelal hoger is dan men kan waarmaken, vooral vanwege een tekort aan organisatiekracht of expertise.

De sportaanbieders in Assen missen het contact met elkaar, waardoor kennisuitwisseling en samenwerking niet vanzelfsprekend is. In een enkel geval wordt er op specifieke punten wel samengewerkt, bijvoorbeeld bij  duurzaamheidsprojecten.

Het voormalig platform Positief Coachen heeft gezorgd voor een stevige basis bij sportaanbieders als het gaat over een positieve sportcultuur en veilig sportklimaat. Deze basis staat onder druk vanwege persoonswisselingen, veranderend beleid en een noodzakelijke focus op technische aspecten van sport (kader, aanbod). Voor een positieve sportcultuur is continue aandacht nodig.

Dit willen we op de lange termijn:

Alle sportaanbieders hebben een beleid op veilig sportklimaat en werken hier continue aan,  gefaciliteerd door een netwerk van inspiratie, ondersteuning en expertise. Vanuit dit netwerk worden sportaanbieders in hun ambities  ondersteund door professionals die samenwerking stimuleren en faciliteren en helpen bij de realisatie van ambities op sportief, sportgeneriek of technisch vlak. De sportaanbieders maken gebruik van goede en optimaal beschikbare
accommodaties die ondersteunend zijn aan de sporttechnische ambities en de mogelijkheid bieden om een positieve sportcultuur ten volste uit te dragen

De sportverenigingen dragen als volwaardig partner bij aan de totstandkoming en uitvoering van beleidsdoelstellingen die vanuit sport kunnen worden gerealiseerd.

Onze ambitie:

Assen staat landelijk bekend als Assen Sportstad en inwoners zijn trots op ‘hun’ Sportstad Assen. Evenementen en topsporters inspireren Assenaren om te sporten en leveren een positieve bijdrage aan een gezond werk- een leefklimaat en aan city marketing in Assen.

Wat zien we op dit moment in Assen:

In de afgelopen jaren is topsport in Assen schaars geworden. In Assen heeft topsport nooit erg hoog op de agenda gestaan, maar opvallend is dat steeds meer Asser sporters/teams van het landelijk toneel zijn verdwenen. Topsporttalenten in Assen missen een topsportklimaat waarin ze ondersteund worden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Hierdoor vertrekken veel toptalenten vroegtijdig naar andere steden en gebieden in Nederland, waarmee ook de zichtbaarheid van Assen binnen topsport en talentontwikkeling voortdurend verder afneemt. Dit lijkt een gevolg van het ontbreken van een visie op topsport en talentontwikkeling binnen Assen.

Ook op het gebied van (top)sportevenementen ontbreekt een visie en ondersteuningsnetwerk om structureel zichtbaar te zijn. De bestaande evenementen zoals de Dutch TT worden gewaardeerd door fans en inwoners, maar zijn beperkt in aantal en staan op zich. Evenementen die al jaren in Assen georganiseerd worden dreigen te verdwijnen, zoals KVT, Asser Beachweek en Olympic Moves). Regie en visie ontbreekt om echt impact te creëren, samenwerking te stimuleren en het bedrijfsleven in beweging te krijgen. Dit op lokaal, Nederland, Europees en wereld niveau. Er zijn veel sport faciliteiten in Assen, weinig voldoen echter aan de eisen van topsport.

Dit willen we op de lange termijn:

Er ligt een brede visie op topsport en evenementen, opgesteld door sportaanbieders, bedrijfsleven, City Marketing, onderwijs gemeente en provincie. Deze visie vormt de basis voor keuzes die bijdragen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, een gezonde leefstijl (social return on investment), economische impact en de positionering van Assen op (inter-)nationaal niveau Topsporttalenten worden ondersteund in hun ontwikkeling door faciliteiten (onderwijs,
accommodatie, organisatie) binnen Assen of door allianties met organisaties buiten de gemeente, vanuit een Asser visie. Talenten die de faciliteiten binnen Assen ontgroeid zijn, vliegen uit maar blijven connectie houden met ‘hun’ stad doordat ze zich betrokken en gewaardeerd voelen bij evenementen en promotionele activiteiten.
De Asser inwoners zijn trots op Sportstad Assen!

Wie hebben meegewerkt aan de thema’s

Thema 1: Inclusief en toegankelijk

 • Yvonne Scheltens (Jeugd Fonds Sport en Cultuur)
 • Amanda de Mos (Praktijk Confiant)
 • Harry Jan Keizer (Fysiotherapie de Molengaard)
 • Janine Slager (Vanboeijen)
 • Piet de Lange (HVA)
 • Roelien Jans en Ingrid van Vugt (MBvO)
 • Koen Jansen (buurtteam Vaart Welzijn)
 • Grietje Westerhof (MEE Drenthe)
 • Willem van Eeks (Aqua’68)
 • Christa Hoeksema (Sportformateur Assen)

Thema 2: Duurzame sportinfrastructuur

 • Roel Buursma
 • Jurrie Hofman (Dr. Nassau College)
 • Alona Duisterwinkel (Sudosa)
 • Rick Horst (Vaart Welzijn)
 • Dineke Bieringa (Gemeente Assen)
 • Gerrit Stolte (Gemeente Assen)
 • Hans Derks (Initiatiefgroep ASA - VV Leo)

Thema 3: Van jongsaf vaardiger in bewegen

 • Ruben Jongman (Fysiotherapie de Molengaard)
 • Johann Talens (Mental Progress)
 • Cor van Alff (Vaksectie LO)
 • Jeroen Nienhuis
 • Jans Deenen
 • Vinoth Lavan
 • Jeroen Nieuwenhuis (Vaksectie LO)
 • Jaap Jan van der Werf (Plateau Assen)
 • Miranda Ehmen
 • Andries Cats
 • Carmen Stollenga (Omnigym Assen)
 • Maaike Jongman-Grob (Omnigym Assen)
 • Jaap Meijering (Initiatiefgroep ASA - Dr. Nassau College)
 • Jort van Straten (Vaart Welzijn)
 • Fred Beijleveldt (Initiatiefgroep ASA - Alfa College)

Thema 4: Assen, gezonde sportstad

 • Marije Vos (Paramedics)
 • Johann Talens (Mental Progress)
 • Robert de Grijs (Drenthe College)
 • Huubs Hibbeling (Dr. Nassau College)
 • Geke Regtop (Dr. Nassau College)
 • Karin Poelstra (Cosis)
 • Rick Horst (Vaart Welzijn)
 • Fred Beijleveldt (Initiatiefgroep ASA - Alfa College)

Thema 5: Vitale aanbieders en positief sportklimaat

 • Henny Knol (Cosis)
 • Rita Buikema (Gemeente Assen)
 • Frans Thomas (Aqua ’68)
 • Marlies van Gelderen (Sudosa-Desto)
 • Frank Schouten (Drenthe College)
 • Nico de With
 • Peter van Tarel (Initiatiefgroep ASA - Omnigym Assen)
 • Inge Wigchers (Initiatiefgroep ASA - Drenthe College)
 • Allart van der Haar (Gemeente Assen)
 • Henja Schoo (Gemeente Assen)

Thema 6: Topsport en evenementen

 • Amande de Mos (Praktijk Confiant)
 • Maarten Hindriks (sporter, SKS)
 • Henk Wijsbeek (Alfa College)
 • Lineke Kerstholt
 • Marije Joling (Topsport)
 • Alfed Barkhuis (Sudosa-Desto)
 • Albertje Nieuwenhuis (Drenthe College)
 • Henk Regtop
 • Gerla Sandink (Vaksectie LO)
 • Renate Groenewold (Topsport)
 • Michelle Bieleveld (Gemeente Assen)
 • Ammer Dragstra (Gemeente Assen)
 • Bertjan Marree (Initiatiefgroep ASA – 4Mijl Assen)

Deelnemers eerste oploop, op 1 juli 2019

Gea Pigge, Robert de Grijs, Guus Pigge, Marco ter Harmsel, Soraya Braker, Yvonne Scheltens, Gerlinde Luchtenberg, Roelien Jans, J.A. Nijborg, Michel v. Zomeren, Jurjen Woltjer, Gerwin Pool, Alfred Barkhuis, Alona Duisterwinkel, Niels van Steenis, Maarten Snoep, Jaap Jaspers,  H. Lamers, Meis Wietz Lammers, Jaap Jan van der Werf, Maaike Jongman-Grob, Niels Snippe, Sjoukje Bodde, Roel Buursma, Danny Willems, Maarten Hindriks, Henk Regtop, Max Kruit, Geke Regtop-Ottens, Nils Spa, Marjan Fredriks, Heleen Serier, Amanda de Mos, Stephanie Mulder, Johann Talens, Hanne Tigelaar, Harry Jan Keizer, Jordi Biemolt, Frank Schouten, Lennert Korthuis, Henk Wijsbeek, Piet de Lange, Vinoth Lavan, Huub Stubbeling, Jeroen Nienhuis, Dennis Struik, Jeroen Nieuwenhuis, Floris van Hee, Wilte Snijder, Elvira Pepic, Mieke Zijl, Lineke Kerstholt, Ruben Jongman, Rick Horst, Cor van Alff, Karin Poelstra, Miranda Ehmen, Martin Speelman, Christel de Jong, Andries Cats, Jans Deenen, Jurrie Hofman, Luc Rengers, Koen Jansen, Marije Vos, Carmen Stollenga, Gerla Sandink, Hans Derks, Marlies v. Gelderen, Peter van Tarel, Janine Slager, Inge Wigchers, Frank Mulder, Bertjan Marree, Jellsje de Jong, Jaap Meijering, A. Nieuwenhuis, Gerrit Stolte, Rita Buikema, Bart-Jan Delhaas, E. Bosveld, Marije Joling

Deelnemers tweede oploop, op 23 sept. 2019

Gerla Sandink, Jildert Visser, Jaap Jan v.d. Werf, Marrijtje Molenhuis, Frank Schouen, Maaike Jongman-Grob, Jolanda Kootstra, Rick Horst, Claas Frankena, Harry Jan Keizer, Tamara Peek, Josua Sillé, Roelien Jans, Geke Regtop, Janna Booij, Renate Groenewold, Marije Joling, Janet van Toor, Lucinda Wondel, Marieke Theodorie, Ruben Jongman, Sanne Bouwmeester, Albertje Nieuwenhuis, Carmen Stollenga, Jan Jans, Jeroen Nienhuis, Yvonne Scheltens, Mark Altena, Guus Pigge, Wilte Snijder, Alona Duisterwinkel, Gea Pigge, Maarten Hindriks, Robert de Grijs, Vinoth Lavan, Gerard Dielessen, Luc Rengers, Albert Smit, Jannie de Vrieze, Henny Luppes, Koen Jansen, Soraya Braker, Peter Stevens, Cor van Alff, Anneke Arends, Miranda Ehmen, Nico de With, Harriët Wetering, Anita Scholten, Heleen Serier, Michel van Zomeren, Hans Derks, ineke Kerstholt, Peter van Tarel, Jan Harry , Inge Wigchers, Roel Buursema, Bertjan Marree, Dennis Klingenberg, Jaap Meijering, Niels van Steenis, Gerrit Stolte, Grietje Westerhof, Bart-Jan Delhaas, Mieke Zijl, Fred Beijleveldt, Jans Deenen, Christ  Hoeksema.

 

De volgende bijlage is een aanzet tot het uitvoeringsgedeelte van het Asser Sportakkoord, genoemd ‘Zo gaan we het doen’. Het zijn de acties, komend uit de themagroepen, die een bijdrage leveren aan de ambities. De lijst met
betrokkenen wordt in de komende weken aangevuld. Uitvoering kan al starten voor de ondertekening sportakkoord, wanneer de betrokkenen dit beslissen.

Inclusief en Toegankelijk

Online vindbaar maken van het aanbod aangepast sporten door de website unieksporten.nl voor Assen verder uit te breiden en onder de aandacht te brengen
Aanvoerder Speler Supporter
  Harry Jan Keizer
Gemeente
R. Jongman
Roelien Jans
Ilse Nijhuis
Maaike Jongman-Grob
Alice Broeksema (Cosis)
Jeroen Nienhuis

 

Onder de aandacht brengen van aanbod aangepast sporten via onderwijs (leerkrachten, ouders) en zorgaanbieders (ziekenhuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, etc).

Aanvoerder Speler Supporter
Harry Jan Keizer Ruben Jongman
Liesbeth Smid
Roelien Jans
Gemeente
Ilse Nijhuis
Rick Horst
Peter Revenboer (Mee Drenthe)
Alice Broeksema (Cosis)
Annet …

 

Creëren van een Platform Aangepast Sporten, speciaal onderwijs en betrokkenen tbv kennisuitwisseling, scholing en inspiratie.
Aanvoerder Speler Supporter
Harry Jan Keizer Roelien Jans
Ruben Jongman
Maaike Harms
Peter Revenboer (Mee Drenthe)
Jelke Weima
Gemeente

 

Organiseren van kaderscholingen op het gebied van cognitie, gedrag, etc. voor specifieke doelgroepen.
Aanvoerder Speler Supporter
Peter Revenboer (Mee Drenthe) Harry Jan Keizer Rick Horst
Yvonne Janssen
Ruben Jongman
Mei Bodewus
Roelien Jans
Gemeente

 

Opmerkingen:

Peter Revenboer (Mee Drenthe 06-11302730)

 • Bijdrage leveren aan trainingen (bv. Herkennen van en omgaan met mensen met onbegrepen gedrag/beperking) 
 • Trainingen / workshops en belevingscircuits gericht op meedoen / inclusiviteit / waarderen / etc

Yvonne Scheltens:

 • Sport moet ook toegankelijk zijn voor mensen die een afstand tot sport hebben vanwege een tekort aan financiële middelen (Jeugdfonds sport en cultuur)

 

Duurzame Sportinfrastructuur

Vrijwilligersbeleid: Ondersteuning voor clubs om vrijwilligersbeleid te ontwikkelen.
Aanvoerder Speler Supporter
Gemeente Rick Horst
Roel Buursma
Nico de With (VV LEO)
Marlies van Gelderen
Annet ….

 

Accommodaties: in kaart brengen van het gebruik van bestaande accommodaties, behoeften en wensen van verenigingen/aanbieders op het gebied van accommodatie, zoals bijvoorbeeld: Gebruik van accommodaties overdag door aanbieders, Gebruik van de Wielerbaan

Aanvoerder Speler Supporter
Tamara Peek
(Wielercentrum)

Gemeente
Marije Joling
Maaike Harms
Maaike Jongman-Grob (Omnigym)
Harry Jan Keizer

Gerla Sandink
Gea Pigge (Tri4you)
Yvonne Janssen
Dennis Klingenberg (AVO)

 

Sport in Assen: zichtbaar maken van de rol verdeling op het gebied van sport in Assen.
Aanvoerder Speler Supporter
  Gemeente (onderdeel a)
Tamara Peek
Gemeente (onderdeel b)
Marije Joling
Roel Buursma
Gea Pigge (Tri4you)
Jeroen Nienhuis
Roelien Jans
Sandra Dontje
Yvonne Scheltens (Jeugdfonds sport en cultuur)
Maaike Jongman-Grob
Rick Horst

a - Online overzicht van waar verenigingen terecht kunnen voor verhuur, onderhoud, subsidies, evenementen, etc.
b - Online overzicht van sportaanbieders in Assen

 

Veiligheid: uitbreiding hulpverleningsnetwerk in samenwerking met HartVeilig Drenthe.
Aanvoerder Speler Supporter
    Marlies van Gelderen
Gerda Sennama
Gemeente
Roel Buursma
 • Iedere sportaccommodatie een AED
 • Opleiding/scholing voor leden van verenigingen mbt het gebruik van een AED.

 

Verduurzaming sportaccommodaties: Ondersteunen van verenigingen bij het verduurzamen van hun accommodatie
Aanvoerder Speler Supporter
Gemeente (daar waar gemeente eigenaar van accommodatie is) Gemeente (bij geen eigenaar van accommodatie) Jelke Weima
Nico de With (vv LEO)

 

Ontmoetingen tussen verenigingen organiseren tbv kennisuitwisseling en netwerken.
Aanvoerder Speler Supporter
  Marlies van Gelderen
Harry Jan Keizer
Jelke Weima
Rick Horst

 

Van jongs af aan in beweging

Inrichten en positioneren van Sportoverleg Onderwijs Assen tbv kennisuitwisseling, samenwerking en inspiratie. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO zullen hierin vertegenwoordigd zijn.
Aanvoerder Speler Supporter
Jaap Meijering Gemeente
Marlies van Gelderen
Jans Deenen (Onderwijs werkgroep PO)
Frank Schouten (Drenthe College)
Vakgroep PO

Frank Schouten
Rick Horst

 

Opzetten van samenwerking tussen onderwijs, verenigingen en andere sportaanbieders voor uitbreiding van Sport- Oriëntatie.
Aanvoerder Speler Supporter
Harry Jan Keizer
Jans Deenen
Vakgroep PO
Maaike Harms
Maaike Jongman-Grob
Jans Deenen (onderwijs / werkgroep PO)
Soraya Braker (Tri4you)
Marlies van Gelderen
Ruben Jongman
Frank Schouten
Rick Horst
Gemeente
Yvonne Janssen
Gea Pigge (Trickyou)
Marloes Harms

 

Opstellen van een gezamenlijke visie op breed motorisch bewegen vanuit onderwijs, sportaanbieders en gespecialiseerde zorgaanbieders.
Aanvoerder Speler Supporter
  Vakgroep PO
Jeroen Nienhuis (vakgroep PO)
Marlies van Gelderen
Gemeente
Ruben Jongman (Molengaard)
Frank Schouten
Rick Horst
Yvonne Janssen
Maaike Jongman-Grob
Marloes Harms
Elly Buursema

 

Vervolgens kan het aanbod afgestemd worden op breed motorische scholing.
Aanvoerder Speler Supporter
Maaike Jongman (Omnigym)
Maaike Harms (Omnigym)
Vakgroep PO
Maaike Harms (Omnigym)
Yvonne Janssen
Jeroen Nienhuis (vakgroep PO)
Marloes Harms
Ruben Jongman (Fysiotherapie Molengaard)
Nico de With (VV LEO)
Frank Schouten
Rick Horst
Soraya Braker (Tri4you)
Gemeente
Yvonne Scheltens (Jeugdfonds sport en cultuur)
Marlies van Gelderen
Marloes Harms

 

Opstellen van een plan voor de introductie van het Nijntje Beweegdiploma in het Basisonderwijs voor de groepen 1/2.
Aanvoerder Speler Supporter
    Frank Schouten
Rick Horst
Yvonne Janssen
Maaike Harms
Maaike Jongman - Grob
Sandra Dontje
Gemeente
Gerda Sennema

 

Opstellen van een plan voor de invoering van een leerlingvolgsysteem (bv Stimuliz), waardoor zorgkinderen en talenten vroegtijdig in beeld komen en aangepast aanbod kunnen ontvangen.
Aanvoerder Speler Supporter
    Frank Schouten
Rick Horst

 

Gezonde Stad

Het introduceren van de ‘Daily Mile’ binnen het basisonderwijs.
Aanvoerder Speler Supporter
Alfa College
Drenthe Collega
Gemeente
Michel van Zomeren
Jelke Weima
Rick Horst
Marije Joling
Ilse Nijhuis
Alice Broeksema (Cosis)
Hendrik (Tri4you)

 

Het voorlichten en stimuleren van huisartsen met betrekking tot de inzet van gecombineerde lifestyle interventies (GLI).
Aanvoerder Speler Supporter
  Rick Horst
Gemeente
Marije Joling
Jelke Weima

 

Het implementeren van het vignet Gezonde School op alle BO en VO scholen in Assen.
Aanvoerder Speler Supporter
  Peter Revenboer (Mee Drenthe)

Jaap Meijering
Jelke Weima
Gemeente
Marlous Harms
Rick Horst

Bewegen in de openbare ruimte
Aanvoerder Speler Supporter
Gemeente Rick Horst Maaike Harms
Michel van Zomer
Ilse Nijhuis
Marloes Harms
Gea Pigge (Tri4you)
Yvonne Janssen
Maaike Jongman-Grob
Jeroen Nienhuis

 

Vitaal en Positief

Initiëren van een netwerk voor sportaanbieders en aanverwante organisaties (onderwijs, welzijn) ten behoeve van kennisuitwisseling, samenwerking en inspiratie.
Aanvoerder Speler Supporter
    Rick Horst
Jeroen Nienhuis
Gerda Sennema
Gemeente

 

In kaart brengen van het tarievenstelsel voor huur van sportaccommodaties om inzicht te krijgen in de dekkingsgraad vanuit huurders van alle accommodaties. Dit kan als input gebruikt worden voor een herijking van het tarievenstelsel op basis van gelijkwaardigheid.
Aanvoerder Speler Supporter
  Gemeente
Tamara Peek
Maaike Jongman-Grob
Gerla Sandink
Jelke Weima
Jeroen Nienhuis

 

Het organiseren van (bij)scholingen voor kader van verenigingen/sportaanbieders op het gebied van veilig sportklimaat.
Aanvoerder Speler Supporter
Peter Revenboer (Mee Drenthe) Nico de With (vv LEO) Jeroen Nienhuis
Jelke Weima
Frank Schouten (Drenthe College)
Tamara Peek
Marije Joling
Marlies van Gelderen
Gemeente

 

Opzetten van ondersteuning en begeleiding van technisch kader bij verenigingen op pedagogisch en didactisch gebied.
Aanvoerder Speler Supporter
  Jannie de Vrieze (Vaart Welzijn)
Marlies

Gemeente
Jeroen Nienhuis
Marije Joling
Yvonne Janssen

 

Het in kaart brengen van de stand van zaken mbt sport en bewegen in Assen, vitaliteit van verenigingen en motorische ontwikkeling van kinderen in Assen (0-meting).
Aanvoerder Speler Supporter
  Jannie de Vrieze (Vaart Welzijn)
Marije Joling
Gemeente
Rick Horst
Jeroen Nienhuis
Elly Buursema
Marloes Harms
Sandra Dontje
Roelien Jans
Harry Jan Keier
Yvonne Scheltens (Jeugdfonds S&C)
Maaike Jongman-Grob

 

Topsport & Evenementen

Opstellen van een evenementenkalender met bestaande evenementen Assen.
Aanvoerder Speler Supporter
Gerda Sandink Gemeente
Jaap Meijering
Bartjan Marree
Roelien Jans
Annet ...

 

Het ontwikkelen van een visie op topsport en talentontwikkeling, inclusief faciliteiten, in een samenwerking tussen sportaanbieders, bedrijfsleven, City Marketing, onderwijs, gemeente en (optioneel) provincie.
Aanvoerder Speler Supporter
Jaap Meijering
Meijering
Gemeente
Maaike Harms
Tamara Peek
Gerla Sandink
Alfred Barkhuis
Albertje Nieuwenhuis
Amanda de Mos

Marloes Harms
Gea Pigge (Tri4you)
Yvonne Janssen
Marlies van Gelderen
Ruben Jongman
Rick Horst

 

 

Opstellen van een plan voor de inrichting van een vrijwilligerspool ten behoeve van ondersteuning bij (topsport)evenementen. Inwoners van Assen en omstreken kunnen zich hiervoor aanmelden en worden ingezet bij een variatie aan events, gelijk aan het concept Eventmakers.
Aanvoerder Speler Supporter
Michel van Zomeren Bertjan Marree Roelien Jans
Roel Buursma
Gemeente
Gea Pigge (Tri4you)
Maaike Jongman-Grob
Tamara Peek

 

Het organiseren, uitbouwen en positioneren van Olympic Moves als inspirerend topsportconcept voor jeugdige inwoners.
Aanvoerder Speler Supporter
  Marije Joling
Frank Schouten (DC)
Harry Jan Keizer
Albertje Nieuwenhuis
Amanda de Mos
Jelke Weima
Gemeente
Marloes Harms
Soraya Braker (Tri4you)
Maaike Jongman-Grob
Ruben Jongman