Beeldkwaliteitsplan Groene Dijk

Behorende bij het bestemmingsplan Groene Dijk, gemeente Assen, Afdeling Ruimtelijke Plannen,

MdG, juli 2011

                                                          

Binnen het gebied tussen het centrum van Assen en de Snelweg, A28, zijn nog maar weinig plekken die voor grote ontwikkelingen in aanmerking komen. De Groene Dijk is daar een uitzondering op. Het gebied met een oppervlakte van ruim 30 ha vormt een overgangsterrein  tussen Pittelo en Kloosterveen. Voor de helft is het nu agrarisch gebied, met een open karakter waarbij vanaf het kanaal zicht is, over de A28 heen, tot aan het Bos en Golf complex.

De tweede hoofdontsluiting, Maria Montessoriweg, ligt door het gebied heen maar heeft nu door het ontbreken van een goede ruimtelijke vormgeving geen duidelijke uitstraling. Het zuidelijk deel beslaat voor het grootste deel uit bestaande bebouwing in de vorm van woningen aan een oude “wijk”, de Asserwijk, en een bedrijfskavel met een palletfabriek. Een bijzondere plek in het gebied vormen de woonschepen in het Noord-Willems kanaal.

Het nu nog open landschap zal in de toekomst worden getransformeerd tot een bedrijvig geheel waar de hockeyvereniging z’n ballen zal kunnen slaan, waar diverse kleinere bedrijven zich kunnen vestigen gecombineerd met een woning en de brandweer gezamenlijk met HVD en GGD een nieuw kantoor/ kazerne pand gaan bouwen. Het geheel zal met een groene rand worden omzoomd. In dit document worden de stedenbouwkundige uitgangspunten en de beeldkwaliteitseisen weergegeven voor de openbare ruimte en de diverse gebouwen.

Separaat aan dit Beeld Kwaliteits Plan (BKP) is ook een BKP voor de nieuwbouw voor brandweer/HVD/GGD gemaakt, dat BKP is vooruitlopend op het BP gemaakt in verband met de aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw. Het BKP brandweer/HVD/ GGD blijft geldig. Gezien de bijzondere  opgave voor dit pand.

Op bijgaande luchtfoto is aangegeven waar de Groene Dijk gelegen is.
De ligging van het plangebied ten opzichte van Kloosterveen en Pittelo geeft het verbindende karakter weer.

Luchtfoto waarop is aangegeven waar de Groene Dijk gelegen is

De Groene Dijk vormt een bijzonder onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit van de stad is. Waarbij een onderscheid kan worden gemaakt naar belangrijkheid van de ruimte. De gehele stad als top locatie aanwijzen is een niet realistisch streven. Daarom wordt er onderscheid gemaakt in A, B en C locaties die afhankelijk van de ligging de belangrijkheid van de openbare ruimte en ruimtelijke kwaliteit weergeven. 

Het gezicht van de stad wordt van buitenaf beoordeeld door het beeld vanaf de A28. In de stad wordt de belangrijkste ruimtelijke kwaliteit bepaald vanaf de hoofdinfrastructuur. Deze locaties kunnen als A- locaties worden aangemerkt en zijn dus essentieel voor de ruimtelijke kwaliteit van de stad. 

Woonwijken en een groot deel van de werklocaties vallen onder de B-locaties waar een optimale ruimtelijke kwaliteit vereist wordt. De afgeschermde locatie binnen bedrijventerreinen t.b.v. opslag ed. vormen meer een C- locatie, waar de ruimtelijke kwaliteit van minder belang is. 
Dit betekent dat bij de keuze voor een plek, de omgeving en de ruimtelijke kwaliteit daarvan van invloed zijn op de situering en de uitstraling van het gebouw. 

Bij voorkeur worden publieksgebouwen gerealiseerd op A- locaties, met de daarbij behorende uitstraling die burgers aanspreekt en uitnodigt tot interactie. 
Zorgvuldige vormgeving en aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit zijn van groot belang voor de situering van de gebouwen op A- locaties. 

Binnen de Groene Dijk komen twee van de drie de typeringen van locaties voor, te beginnen met de publieksfunctie van het brandweer/ HVD/GGD pand, welke aan de Maria Montessoriweg zal worden geplaatst en door z’n omvang zichtbaar zal zijn vanaf de A28. Ook het pand aan de  overzijde van de Maria Montessoriweg valt onder de uitstraling die horen bij een A-locatie. De bestaande woningen, de hockeyvereniging en de woon-werkkavels vallen onder de B-locatie. 

De opzet voor het bepalen van de beeldkwaliteit zal in een aantal onderdelen worden opgesplitst. Waarbij het plangebied voor dit beeldkwaliteitsplan kleiner is dan het gehele bestemmingsplan. De reden hiervoor is dat de A28, het kanaal en de bestaande woningen niet binnen het ontwikkelgebied vallen.

 1. de nieuw te ontwikkelen gebieden
  a. kantoor/kazernepand
  b. verenigingsgebouw met kinderopvang
  c. woon- werkkavels
 2. de woonschepen haven
 3. de uitbreidingsmogelijkheden bij twee bestaande bedrijfspanden
 4. de openbare ruimte
  a. groenstructuur
  b. waterstructuur

Het gebied tussen Europaweg West en Kloosterveen krijgt met de invulling een volwaardige bestemming met functies die voor de gehele stad van belang zijn. Het sluit aan op diverse recreatieve functies (Sportpark De Hoogspanning, Recreatiepark Zeijerveld en Bos en Golf) in de omgeving. Als tussengebied tussen twee woonwijken in is het goed bereikbaar via de Maria Montessoriweg. De Groene Dijk is een ovaal vormig plangebied ingeklemd tussen het Willemskanaal en de A28. 

In het kanaal ligt een 11-tal woonschepen. Deze liggen ten noorden van de brug van de Maria Montessoriweg. De woonschepen blijven in het gebied liggen en er komt geen uitbreiding van het aantal boten. Vanaf de Maria Montessoriweg is het via de rotonde goed mogelijk de Groene Dijk te ontsluiten. 

Voor de nieuwe ontwikkelingen is een schetsontwerp voor de Groene Dijk gemaakt (zie bijgaande schets). Hierop is weergegeven waar de diverse functies zich gaan bevinden.  

Schets van het plangebied

Een van de bijzondere elementen in de ontwikkeling is het proberen te combineren van parkeervoorzieningen voor diverse gebruikers, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Als voorbeeld geldt hier dat de hockeyclub en brandweer/ GGD/ HVD gebruik gaan maken van dezelfde parkeervoorzieningen. Ook binnen de werklocaties zouden parkeervoorzieningen gezamenlijk gebruikt kunnen worden.  

Opzet van het schetsplan is een verkaveling die aansluit op de oorspronkelijke verkavelingsrichting van het gebied. Een bomenlaan zal de structuur in het plangebied ondersteunen. Waarbij aan de snelwegzijde het groene gebied zich bevindt en richting het kanaal de gebouwen worden gesitueerd. Direct bij de rotonde komt het nieuwe gebouw voor brandweer/ GGD/ HVD, goed bereikbaar voor zowel fiets, auto als bus. In het naar het noorden smaller toe wordende gebied komt de ruimte voor de (woon)werklocaties. Ook de sportvereniging is direct bereikbaar en vanaf de Maria Montessoriweg waarneembaar.

De woningen aan de Asserwijk blijven bestaan. Tussen de Maria Montessoriweg en deze woningen wordt de ruimte ingevuld met een bedrijfspand (mogelijk een aanvulling op het reeds bestaande bedrijfspand)

Ten behoeve van de nieuwbouw voor brandweer/HVD/GGD is een kavel gereserveerd van circa 100 bij 110 m2. Hierbinnen is een bebouwingsoppervlak met ruimte voor parkeren, groen en water. 

In bijgaande schets is de globale invulling weergegeven

Schetsontwerp Groene Dijk

Ad 1a. Kantoor/kazernepand

Omdat zowel de brandweerkazerne als de HVD en de GGD een publieksfunctie in de stad hebben, ligt de ambitie voor de uitstraling van het gebouw ook op een passend niveau. Situering, massaopbouw, architectuur en materiaalkeuze bepalen de uitstraling van het gebouw met name gezien de gekozen locatie. Gelegen aan de hoofdontsluitingsroute naar Kloosterveen, de Maria Montessoriweg en zichtbaar vanaf de A28. Van belang is de betekenis van het gebouw voor deze plek in Assen en een gebouw op de schaal van Assen! 

Situering

 • Het gebouw richt zich op zowel de Maria Montessoriweg als de rotonde en wordt vanaf de weg “De Groene Dijk” ontsloten. 
 • Blinde gevels grenzend aan de openbare weg komen niet voor. Het gebouw staat volledig in de openbare ruimte en straalt dat ook naar alle zijden uit. 
 • Op het matenplan is een bouwvlak aangegeven waarbinnen het gebouw moet worden gesitueerd. De planologische procedure wordt nu doorlopen dit kan betekenen, dat in een bijzonder geval nog iets gewijzigd kan worden in het ontwerpbestemmingsplan al vorens deze wordt  vastgesteld. 
 • Parkeren, in het PvE is aangegeven hoeveel parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Voor het buitenterrein geldt dat een gedegen inrichtingsplan dient te worden ontworpen, zodanig dat het parkeren niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte. 
 • Het parkeerterrein wordt ook door derden gebruikt. 
 • Afscherming van het terrein dient door middel van goede, minimaal 5 meter brede groenvoorzieningen met bij voorkeur inheemse beplanting. Indien hekwerken noodzakelijk zijn (dan zo beperkt mogelijk) worden deze in zwart uitgevoerd en voorzien van groen blijvende  beplanting. Grenzend aan het terrein liggen sloten ten behoeve van de afwatering. Deze dienen gehandhaafd te blijven. Hierop kan het HWA worden aangesloten. 
 • De brandweer vraagt specifiek om een “duikvijver” met een bepaalde diepte. Aandacht wordt gevraagd voor de locatie en uitstraling hiervan (zie ook de specificaties in het PvE).