Beleidsregels terrassen

Hieronder ziet u het aangepaste terrassenbeleid van 2024.

Het vertrekpunt van het opstellen van vernieuwde regels en kwaliteitsrichtlijnen

Dit terrassenbeleid komt voort uit de Binnenstadsvisie (juni 2021) en de ambities uit de Omgevingsvisie (juli 2021) en de Horecavisie (vaststelling staat gepland in mei 2024). In de Omgevingsvisie schetsen we hoe Assen er in 2040 uit moet komen te zien. Deze visie beschrijft de eigenschappen die Assen aantrekkelijk maken: het groene karakter, de onderlinge betrokkenheid en de dynamiek als hoofdstad. Deze kernkwaliteiten staan voor een bruisende stad met alle voorzieningen die inwoners en bezoekers mogen verwachten, zonder de nadelen die zich voordoen als het te groot, te druk en te veel wordt. 

Met de Binnenstadsvisie werken we aan een levendige binnenstad, met een compleet en aantrekkelijk voorzieningenaanbod. We willen daarmee realiseren dat de binnenstad van Assen zich onderscheidt van andere binnensteden en dat het een plek is waar inwoners en bezoekers alles vinden wat ze verwachten van een hoofdstad. Aanvullend hierop werken we aan het actualiseren van onze Horecavisie. De uitgangspunten van de horecavisie (schoon, heel & veilig) sluiten goed aan bij die van het terrassenbeleid: aantrekkelijke, uitnodigende, veilige en toegankelijke terrassen. 

Naast bovenstaande beleidsontwikkelingen zijn er trends en ontwikkelingen in de horecasector. Ook deze horen thuis in de nota. Terrassen zijn steeds vaker een verlengstuk van horecaondernemingen ook in Assen. Voor ondernemers is het daarom belangrijk dat binnen- en buitenruimte goed op elkaar aansluiten. Daarin speelt mee dat terrasbezoekers vaker beleving verwachten, een authentieke ervaring die bijdraagt aan een aangename sfeer. Met de juiste kwaliteit en uitstraling zijn terrassen daarmee echte publiekstrekkers geworden. 

Het terrassenbeleid uit 2007 was sterk verouderd. In 2021 en 2022 zijn er aanpassingen gedaan in de regelgeving, omdat de veranderende situatie na de corona pandemie daarom vroegen. Met het nieuwe terrassenbeleid zorgen we voor een nieuwe gezamenlijke startpositie. 

Opgaven

Duidelijke regels en een gelijk speelveld 

Met het terrassenbeleid maken we duidelijk welke regels gelden en dat deze regels voor iedereen gelden. De gemeente adviseert waar iets kan en past handhaving toe waar het moet. 

We willen daarmee voorkomen dat we zaken achteraf moeten aanpassen. Daar waar onduidelijkheid is zorgen we met de sector voor korte lijnen, spreken we elkaar aan en evalueren we regelmatig de stand van zaken. De beleidsregels geven de burgemeester een kader waarbinnen een vergunning voor het exploiteren van een terras verleend wordt. Zijn er zaken niet voorzien in het terrassenbeleid, dan passen we maatwerk toe. Zo werken we aan een goede verstandhouding met ondernemers.

Veilig en toegankelijk 

De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Het garanderen daarvan is essentieel voor een prettige leefomgeving. Er kunnen daarom plekken in Assen zijn die zich minder goed lenen voor gebruik door terrassen of een uitbreiding daarvan. Belangrijk is dat inwoners en bezoekers, maar ook hulpdiensten, niet worden gehinderd door terrassen. Daar waar knelpunten zijn, of ontstaan, wordt met een ondernemer naar een goede oplossing gezocht. Zo zorgen we dat Assen voor iedereen een prettige gemeente blijft om te verblijven.

Realiseren van kwaliteit 

Kwaliteit is belangrijk omdat het ertoe bijdraagt dat bezoekers graag en langer op een terras verblijven. Terrassen dragen bij aan een aantrekkelijke omgeving, maar ze moeten wel goed passen in die omgeving. Kwaliteit in maatvoering, uitstraling en inrichting is daarom belangrijk. Net als een goede balans met omliggende gebouwen en groen. Worden terrassen niet, of niet volledig, gebruikt dan past een opgeruimde aanblik. In de winter ziet de binnenstad er daarom anders uit dan in de zomer. Met inspirerende beelden en kwaliteitsrichtlijnen maken we samen met ondernemers een eerste begin met een kwaliteitsslag. Zo kan Assen zich meten met de terrassen in andere provinciehoofdsteden. 

Regels voor terrassen

Doel van de regelgeving 

Beleids- en nadere regels voor terrassen hebben als doel de burgemeester handvatten te geven hoe hij kan omgaan met zijn bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een terras bij een openbare inrichting. De nadere regels geven vervolgens een meer specifieke invulling aan de beleidsregels. 

De regels worden ook als voorwaarden bij deze vergunning meegestuurd. Als een ondernemer met zo’n vergunning zich niet houdt aan de voorschriften kan de burgemeester handhavend optreden. Deze voorschriften gaan over de functionaliteit van het openbare gebied en de eisen die aan de inrichting van het terras gesteld worden. Ze zijn een aanvulling op de bestaande juridische kaders en beleid zoals vastgelegd in bijvoorbeeld de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de Alcoholwet en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bijna alle horecabedrijven met een terras vallen onder dit besluit.

Beleidsregels

In Assen werken we aan een gastvrije stad waar iedereen welkom is. Waar mensen zich verbonden voelen, met elkaar en met de stad. Een gastvrije stad is ook een veilige stad, voor iedereen. 

Terrassen zijn een ontmoetingsplaats en horen thuis in Assen. Vooral in de binnenstad zorgen ze voor levendigheid en bepalen ze het karakter van Assen. Voor ondernemers dragen ze bij aan hun omzet, Gemeente en ondernemers, maar ook inwoners en bezoekers, hebben daarom belang bij goede afspraken over terrassen.   

De regels zijn van toepassing op alle terrassen binnen de gemeente Assen. Terrassen kunnen alleen door horecabedrijven worden geëxploiteerd. De exploitatie van het terras wordt opgenomen in de exploitatievergunning horecabedrijven en - indien van toepassing - in de drank- en horecavergunning. In de vergunning staat omschreven: de oppervlakte, het soort terras en of het een terras is op eigen grond of gemeentegrond. Dit laatste is van belang voor het heffen van precario. Bij de vergunning hoort een terrastekening met maatvoering. De gemeente heft jaarlijks precario voor het gebruik van de openbare ruimte ten behoeve van het terras. De hoogte van dit bedrag is te vinden op de website van de gemeente Assen.

De burgemeester kan een vergunning verlenen voor terrassen als wordt voldaan aan de regels en voorschriften in deze beleidsregels. Indien niet wordt voldaan aan de regels, kan hij een terras weigeren. Voor afwijkingen dient toestemming te worden gevraagd aan de burgemeester. 

Regels ten aanzien van gids- en geleidelijnen worden bij een volgende actualisatie in de APV opgenomen. Daarmee wordt het blokkeren van deze lijnen een overtreding waarop gehandhaafd kan worden. Er is een onderscheid tussen geleidelijnen en gidslijnen. Geleidelijnen zijn aangelegde ribbels in een straat van 30 of 60 cm. breed, waarbij aan weerszijden 60 cm. vrije loopruimte vrijgehouden moet worden. Voor een gidslijn geldt dit niet. Dit is een voelbare scheidingen tussen gevelstrook (waar reclameborden mogen worden geplaatst) en de openbare ruimte waar geen reclameborden mogen worden geplaatst (vrije loopruimte). 

Nadere regels terrassen 

Intitulé

Nadere regels terrassen op grond van artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Assen.

De burgemeester van Assen; Overwegende dat nadere regels een goed instrument vormen om het gebruik van de openbare weg voor het exploiteren van een terras te reguleren.

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en artikel 2:10 lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening;

Besluit vast te stellen de nadere regels terrassen.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsbepalingen
Deze nadere regel verstaat onder:

 • a. APV: de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Assen
 • b.Openbare inrichting

1. Onder openbare inrichting verstaan een hotel, restaurant, pension, cafe, waterpijpcafe, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt. 

2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte. 

 • c. Vergunning: De exploitatie van het terras wordt opgenomen in de exploitatievergunning horecabedrijven en - indien van toepassing - in de drank- en horecavergunning.
 • d. Uitstalling: Onder uitstalling wordt verstaan, een los voorwerp geplaatst voor een pand op de weg, dat een onmiskenbare relatie heeft met de handel van de in dat pand gevestigde onderneming en niet valt onder het terrassenbeleid. Een los voorwerp wordt als uitstalling beschouwd als het buiten de grenzen van het terras staat.
 • g. Ondiepe gevelterras: Ondiepe gevelterrassen bevinden zich direct tegen de gevel van het horecapand. Algemeen kenmerk van het ondiepe gevelterras is dat deze plek biedt aan één of twee tafels met stoelen en worden bediend vanaf het naastgelegen voetgangersgebied zonder aanvullende paden die parallel aan de gevel lopen.
 • h. Diepe gevelterras: Diepe gevelterrassen bevinden zich direct tegen de gevel van het horecapand. Deze kenmerken zich over het algemeen door meerdere rijen tafels met stoelen, waarbij deze ook vanaf aanvullende tussenliggende paden parallel aan de gevel bediend worden
 • i. Eilandterras: In aanvulling op gevelterrassen is op horecapleinen en in straten met daarvoor specifiek ingerichte ruimte een eilandterras mogelijk. Eilandterras worden in principe alleen in aanvulling op een gevelterras toegepast, en worden van het gevelterras gescheiden door een publiek toegankelijke loopstrook.
 • j. Horecaplein: een horecaplein is een concentratie van horecabedrijven met een terras. Deze terrassen grenzen aan elkaar.
 •  h. Winterterras: op horecapleinen is ruimte voor een seizoensgebonden winterterrasinrichting op een (deel van) het gevelterras. Door de inrichting van een meer omsloten winterterras kan voor een aangenamer buitenklimaat gezorgd worden.     

Artikel 1.2. Reikwijdte

Deze nadere regels zijn van toepassing op alle openbare inrichtingen gelegen binnen de gemeente Assen met een exploitatievergunning.

Tijdens de grotere evenementen kan het noodzakelijk zijn dat bestaande terrassen op bepaalde momenten niet kunnen worden geëxploiteerd dan wel moet worden afgeweken van de afmeting/situering.

Artikel 1.3 Uitgangspunten in relatie tot het schenken van alcohol

 1. De exploitant van een openbare inrichting met terras is in het bezit van een alcoholwet vergunning of een verlof alcoholvrije dranken. Ook in het geval van detailhandel en para commerciële bedrijven. 
 2. Het terras moet nagenoeg uitsluitend aan, voor of opzij van de inrichting worden gesitueerd. Een looppad tussen de inrichting en het terras is toegestaan. Verder wordt aansluiting gezocht bij artikel 7 van de Alcoholwet: een terras dient in de onmiddellijke nabijheid van een horecagelegenheid te zijn gelegen.

Artikel 1.5 Toegankelijkheid

 1. Voor nood- en hulpdiensten dient er te allen tijd een vrije doorgang van 4.00 meter breed en 4.20 meter hoog te zijn;
 2. Dezelfde afmetingen dienen gehanteerd te worden voor het bevoorradingsverkeer;
 3. De vrije doorgang voor voetgangers en mindervaliden dient minimaal 2.10 meter te zijn. Deze vrije doorgang moet onbelemmerd aansluiten op de doorgaande routes van de omgeving (geen verspringingen);
 4. De minimale afstand van het terras tot de rand van de rijweg, een fietspad of een blindegeleidestrook is 0.60 meter;
 5. Bij windschermen dient het gedeelte boven 0.90 meter transparant te worden uitgevoerd;

Artikel 1.6 Veiligheidsvoorschriften 

De inrichting van een terras dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften uit de Omgevingswet en Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Artikel 1.7 Openingstijd terras

 1. In principe dezelfde als de sluitingstijd van het betreffende (horeca)bedrijf.
 2. Het is verboden een terras voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers op het terras te laten verblijven na sluitingstijd.
 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
 4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid, aanhef en onder a, van de APV (winkel) gelden dezelfde sluitingstijden als voor een winkel. 

Artikel 1.8 Maximale afmeting en plaatsing van het terras

 1. De oppervlakte en locatie van het terras wordt op een kaart aangegeven die als bijlage bij de exploitatievergunning wordt gevoegd.
 2. De toegang naar de horecagelegenheid waartoe het terras behoort dient voldoende vrij te blijven voor de hulpverleningsdiensten in het geval er zich een calamiteit voordoet binnen de horecagelegenheid.
 3. Toegang tot bovengelegen woningen blijft open.
 4. Het looppad naar de (nood-)uitgangen van het horecapand dient te allen tijde vrij te blijven van obstakels.
 5. De terraselementen mogen niet op brandkranen of brandputten geplaatst worden. Ook dienen (nood-)uitgangen van omliggende gebouwen te allen tijde vrij te blijven van obstakels.
 6. Indien nodig moet het terras, inclusief terraselementen in verband met wegwerkzaamheden, herinrichting van de openbare weg, evenementen of markt, op eerste aanzegging geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. 

Artikel 1.9 Terraselementen

Artikel 1.9.1 Terrasschermen

 • In de periode van 1 april tot 1 november zijn terrasschermen met een maximale hoogte van 1,80 meter toegestaan. De schermen moeten verplaatsbaar zijn. De onderzijde van het scherm tot maximaal 0,8 meter mag ondoorzichtig zijn.
 • De delen van de schermen boven de 0,8 meter, moeten transparant zijn, met uitzondering van de palen en dragers van de schermen. Voor het verankeren van schermen moet contact worden opgenomen met de gemeente.
 • Voor het gebruik van schermen op een gevelterras gelden andere regels dan voor een eilandterras of horecaplein. 
  • Op ondiepe gevelterrassen worden alleen terrasschermen haaks op de gevel toegepast. Terrasschermen zijn maximaal 1,8m hoog. De onderzijde van het scherm tot maximaal 0,8m mag ondoorzichtig zijn. Op de scheiding tussen twee terrassen wordt slechts één scherm toegepast
  • Op diepe gevelterrassen worden terrasschermen alleen haaks op de gevel toegepast. Terrasschermen zijn maximaal 1,8m hoog. De onderzijde van het scherm tot maximaal 0,8m mag ondoorzichtig zijn. Terrasschermen staan in een rechte lijn. Op de scheiding tussen twee terrassen wordt slechts één scherm toegepast.
  • Op eilandterrassen wordt geen terrasafscheiding toegepast. Op specifieke locaties zoals bijvoorbeeld de Markt is maatwerk nodig om oplossingen voor harde wind of scheiding van autoverkeer te bieden. 
  • De regelgeving staat beschreven in het ‘kwaliteitsdocument terrassen’. 
 • De terrasschermen zijn voorzien van veiligheidsglas.
 • Panden en naastgelegen terrassen moeten goed bereikbaar blijven.
 • Een terras mag niet met een vaste luifel overkapt worden. Dit is een luifel niet aan de voorzijde met palen in de grond verankerd is; de ruimte tussen een terrasscherm en een zonnescherm dan wel een parasol moet (gedeeltelijk) open blijven. 

Artikel 1.9.2 Parasols en uitvalschermen

 • De onderzijde van het parasolscherm, het uitvalscherm of volant dient zich op minimaal 2.20 meter boven straatniveau te bevinden.
 • Voor verankering van parasols en andere aan de grond te verbinden objecten en het aanleggen van leidingen in de grond in de openbare weg voor de verwarming en verlichting in parasols dient contact te worden opgenomen met de gemeente.
 • Parasols mogen niet breder zijn dan het toegestane terras en overschrijden de grenzen van het terras niet.
 • Voor het plaatsen van een uitvalscherm dient contact te worden opgenomen met de gemeente.

Artikel 1.9.3 Overige objecten 

 • In de winterperiode voldoet een kleiner terras. Het is niet toegestaan om meubilair dat niet gebruikt wordt op het terras te stallen. 
 • Plantenbakken mogen aan de voorkant geen afschermende werking hebben en dienen daarom zowel qua situering als qua vorm zicht te blijven geven op het terras. Beplanting kan worden gebruikt voor de aankleding van het terras, niet voor afscheiding.
 • Aan de zijkant mogen plantenbakken tot 0,80 meter hoog zijn, gelijk aan de het niet-transparante deel van schermen.
 • Menuborden mogen niet vastgemaakt worden aan bomen of lantaarnpalen. Menuborden mogen alleen worden geplaatst binnen de terrasgrenzen en mogen niet op de looppaden worden geplaatst. 
 • Na sluitingstijd moet het terras en de directe omgeving schoon en netjes worden opgeleverd.
 • Zonder vergunning van burgemeester en wethouders mogen geen verkoop- en tappunten of andere opstallen, op een terras worden geplaatst.
 • Terrasverwarming dient te voldoen aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen en de daaraan verbonden kwaliteitsnormen.
 • Verlichtingsbronnen dienen te voldoen aan de in de Nederlandse wet gestelde NEN-EN veiligheidsnormen. Voor het aanleggen van leidingen in de grond in de openbare weg voor verlichting in dient contact te worden opgenomen met de gemeente.

Artikel 1.10 Kwaliteitsrichtlijnen

De kwaliteitsrichtlijnen voor een terras zijn beschreven in het meest recent vastgestelde Kwaliteitskader terrassen. 

HOOFDSTUK 2 SLOTBEPALINGEN

Artikel 2.1 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels terrassen’ (jaartal).

Artikel 2.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na publicatie.

Artikel 2.3 Overgangsrecht

Vanaf het moment dat dit nieuwe beleid is vastgesteld zijn deze nieuwe regels van toepassing voor aanvragen voor nieuwe exploitatievergunningen, verlengingen en wijzigingen van bestaande exploitatievergunningen.

Voor exploitanten die op de datum van inwerkingtreding van dit beleid niet voldoen aan de regels geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2026, waarna zij aan de nieuwe regels moeten voldoen. 

Artikel 2.4 Evaluatie

Om te zien of de beoogde doelstellingen gehaald zijn, wordt het beleid een jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. De evaluatie wordt samen met de horeca en de binnenstad uitgevoerd. De uitkomst biedt de mogelijkheid om het beleid bij te stellen.