Besluitenlijst 01 februari 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering van 25 januari 2022
Besluit: Vastgesteld

O2 Onderwerp Management Letter 2021 en managementreactie. (BB/35)
Voorstel: 
1.1 De Management Letter 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
1.2 De managementreactie op de Management Letter 2021 vast te stellen en deze aan te bieden aan de accountantscommissie.

Beknopte toelichting: Onze huisaccountant BDO heeft de interim controle afgesloten en haar bevindingen in de Management Letter 2021 gerapporteerd. Tijdens de interim controle worden de voor de accountantscontrole relevante processen voor de jaarrekening beoordeeld.

Besluit: Conform

Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 21 t/m 27 januari 2022)
O3 Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Zeijerweg 9A. (Z7668-2022)
Voorstel: 
1.1 De benodigde hogere grenswaarde wegverkeerslawaai voor het bestemmingsplan ‘Zeijerweg 9A’ te verlenen conform bijgevoegd besluit. De gemeenteraad voor te stellen:
1.2 Het bestemmingsplan Zeijerweg 9A met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99BP2019 1J-C001 inclusief het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen.
1.3 Geen exploitatieplan vast te stellen.

Beknopte toelichting: Aan de Zeijerweg 9a te Ter Aard was een bedrijf actief in de branche ‘fokken en houden van melkvee’. Doordat dit bedrijf gronden heeft verkocht is het agrarisch gebruik op dit perceel beëindigd. De eigenaren zijn voornemens de huidige landschap ontsierende agrarische  bedrijfsgebouwen te slopen, hiervoor twee nieuwe woningen te bouwen en de bestaande bedrijfswoning te herbestemmen tot een woning. 
Op 2 november 2020 heeft uw college ingestemd met het plan en besloten het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden wegverkeerslawaai inclusief de bijlagen zes weken ter inzage te legen. Omdat in deze periode geen zienswijzen zijn ingediend, stellen wij voor om de  hogere waarde wegverkeerslawaai te verlenen en het bestemmingsplan plus beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad ongewijzigd vast te laten stellen.

O4 Onderwerp Verordening bekostiging leerlingenvervoer. (BB/33)
Voorstel: 
1. De ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022’ ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
2. En daarmee de huidige ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Assen’ in te laten trekken.
3. Door middel van bijgevoegde conceptbrieven op de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren.

Beknopte toelichting: De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De huidige Verordening leerlingenvervoer is vastgesteld op 3 december 2010. Er is sinds 2015 een aantal nieuwe wetten van kracht geworden (o.a. Jeugdwet en  Wet passend onderwijs) waardoor de huidige Verordening leerlingenvervoer op inhoud en qua terminologie niet goed aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het sociaal domein. Eind 2020 heeft de VNG een nieuwe modelverordening gepubliceerd. De modelverordening heeft als uitgangspunt gediend voor de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Assen 2022.

O5 Onderwerp Kredietaanvraag paviljoen Baggelhuizerplas. (BB/34)
Voorstel:
Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Beknopte toelichting: Op 13 januari 2022 heeft uw college ingestemd met het gunningsbesluit voor een nieuw paviljoen bij de Baggelhuizerplas en met het voorbereiden van een kredietaanvraag voor de raad.