Besluitenlijst 04 april 2023

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 28 maart 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Addendum Woonvisie Assen ten behoeve van Vereveningsfonds sociale woningbouw
gemeente Assen 2023 (32926-2023)
Na een externe toets is gebleken dat de bestaande Woonvisie onvoldoende juridische
basis biedt voor het instellen van een Vereveningsfonds. Hoewel het voornemen tot het
instellen van een dergelijk Vereveningsfonds in zowel de Woonvisie als het bijbehorende
Uitvoeringsprogramma wordt benoemd, blijkt dat de Woonvisie niet voldoet aan de status
van een ‘Structuurvisie’ onder de Wro. Daarom zal de Woonvisie partieel
aangepast/aangevuld moeten worden. Deze aanpassing is nodig omdat het
Vereveningsfonds niet expliciet genoemd wordt in de Omgevingsvisie en/of Woonvisie.
Daarnaast is de Woonvisie, sinds de actualisatie van de gemeentelijke website, niet meer
elektronisch beschikbaar en niet gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Daarom kan de
Woonvisie (nog) niet als Structuurvisie worden aangemerkt. Met een addendum, het
bekendmaken en het plaatsen van de aangepaste Woonvisie op ruimtelijkeplannen.nl
wordt deze omissie hersteld.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen het addendum op de Woonvisie ‘Van binnenuit beter’
vast te stellen, ten behoeve van het vormen van de “Nota Vereveningsfonds sociale
woningbouw gemeente Assen 2023”.
3 Nota Vereveningsfonds sociale woningbouw gemeente Assen 2023 (32899-2023)
Met de Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’ (vastgesteld d.d. 15.04.2021) en
bijbehorend Uitvoeringsprogramma (vastgesteld d.d. 19.05.2022) is richting gegeven aan
het wonen in Assen. Het Bestuursakkoord ‘Dichtbij & Daadkrachtig’ kent ook speerpunten
rondom het thema wonen. In de Woonvisie Assen ’van binnenuit beter’ is vastgesteld dat
in woningbouwontwikkelingen 30 procent van de programmering sociaal dient te zijn.
De toegelaten instellingen (woningcorporaties) en de gemeente Assen beschikken over te
weinig grondposities om de sociale woningbouwopgaven invulling te geven. Het aankopen
van nieuwe (binnenstedelijke) locaties kan forse kosten met zich meebrengen.
Om invulling te geven aan de Woonvisie ‘Van binnenuit beter’ en bijbehorend
Uitvoeringsprogramma, alsook het Bestuursakkoord ‘Dichtbij & Daadkrachtig’ wordt een
Vereveningsfonds sociale woningbouw geadviseerd.Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen de ‘Nota Vereveningsfonds sociale woningbouw
gemeente Assen 2023’ vast te stellen.
1.2 De gemeenteraad voor te stellen te ontvangen bijdragen uit afkoop sociale
woningbouw toe te voegen aan de reserve Stedelijke Vereveningsfonds Sociale
Woningbouw.
1.3 De gemeenteraad voor te stellen te betalen bijdragen voor gerealiseerde sociale
woningbouw te onttrekken aan de reserve Stedelijke Vereveningsfonds Sociale
Woningbouw.
4 Realisatie Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek (32886-2023)
De gemeenteraad heeft op 15 april 2021 ingestemd met het raadsvoorstel ‘Voltooiing
Regionaal Wielercentrum Noord’ en een krediet van maximaal € 2.150.000 (eigen
investering € 1.300.000 + bijdragen van derden € 850.000) beschikbaar gesteld voor dit
project.
De hoofdpunten uit dit plan waren het overkappen van de kombaan, het realiseren van
een verdieping op het clubhuis van SWA, het uitbreiden en herinrichten van de begane
grond en het verbeteren van de openbare ruimte rondom het wielercentrum. Na
vaststelling van het raadsvoorstel is er een schouw en een dialoogronde geweest met een
aantal geselecteerde aannemers. Daarbij bleek dat geen van de aannemers een
mogelijkheid zag om het plan te realiseren binnen de gestelde financiële kaders.
Dit heeft geleid tot heroverweging van het totale plan met alle gebruikers. In het
bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’ is aangegeven dat het college met een voorstel
zou terugkomen bij de raad. Waarbij in principe het geld dat de raad reeds beschikbaar
had gesteld het uitgangspunt blijft.
Besluit: Aangehouden.
5 Raadsvragen SP – kwijtschelding – normen gemeentelijke belastingen (29998-2023) *
Aangehouden 28 maart 2023
Op 25 januari jl. heeft de raadsfractie van de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Terwijl gewerkt werd aan het opstellen van een antwoord op deze vragen is, in overleg
met het Noordelijk Belastingkantoor, bekeken of en hoe we deze maximale verruiming zo
snel mogelijk kunnen doorvoeren. Het bleek goed mogelijk om de normen met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 te verhogen. Het Noordelijk Belastingkantoor kan
een hersteloperatie uitvoeren om afgewezen aanvragen voor 2022 en 2023 opnieuw te
beoordelen op basis van de verruimde vermogensnormen.
Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel Verruiming vermogensnorm kwijtschelding
gemeentelijke belastingen.
Uit dit raadsvoorstel blijkt dat het college de mening van de SP deelt dat Assen zo snel
mogelijk en met terugwerkende kracht de maximale verruiming moet toepassen. Daarmee
zijn alle vragen die de SP stelt in praktische zin beantwoord.
Besluit:
Op 25 januari jl. heeft de raadsfractie van de SP schriftelijke vragen gesteld aan het college.
Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
6 Verruiming vermogensnorm kwijtschelding gemeentelijke belastingen (32581-2023)
Op 17 september 2022 is de landelijke 'Regeling kwijtschelding belastingen
medeoverheden' met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 in werking getreden.Met deze regeling biedt de minister gemeenten en waterschappen de mogelijkheid voor
een generieke verhoging van de vermogensnorm bij kwijtschelding met maximaal € 2.000.
Het idee achter de regeling is, dat huishoudens met een laag inkomen hiermee een grotere
buffer kunnen aanleggen voor tegenvallers, zonder dat dit de kwijtschelding in de weg
staat. Indirect verkleint dit de kans op schulden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 de
vermogensnorm bij kwijtschelding te verhogen met maximaal € 2.000;
1.2 Bijgevoegde “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Assen 2023” ter
vaststelling voorleggen aan de raad.
1.3 De raad voor te stellen de kosten van dit voorstel te dekken uit het Programma
Meedoen, thema Meedoen-beleid.
7 Gebiedsagenda ZO Assen (32746-2023)
De FlorijnAs is een succesvol programma dat een aantal uiteenlopende ruimtelijke
interventies omvat: herontwikkeling, transformatie, revitalisering, intensivering van het
ruimtegebruik, herinrichting, infrastructurele ingrepen, een nieuw bedrijventerrein en
landschapsontwikkeling. Naast deze inzet liggen er langs de oorspronkelijk FlorijnAs in
Zuidoost Assen (ZO Assen) tal van kansen en opgaven om de ambities zoals beschreven in
de omgevingsvisie, economische agenda, woonvisie en de ruimtelijk-economische visie te
verzilveren.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak gebiedsagenda ZO Assen!
2. De gebiedsagenda ZO Assen! nader uit te werken en vervolgens uit te voeren,
hierbij relevante visies, programma's en ambities te betrekken.
8 Het saneren en vervangen van kunstgrasvelden, aangepast raadsvoorstel (33050-2023)
Er zijn 9 kunstgrasvelden die nu of in de komende jaren toe zijn aan vervanging (en
sanering). Het college heeft eerder besloten om bij renovatie van de kunstvelden een
milieuvriendelijk alternatief type infill te gaan gebruiken in plaats van de SBR-infill (Styreen
Butadieen Rubber). Uit analyse is gebleken dat Thermo Plastisch Elastomeer (TPE) voor nu
de beste keuze is als infill vandaar dat we op dit moment uitgaan van vervanging met dit
type infill. Om in de nabije toekomst ook gebruik te kunnen maken van de laatste
ontwikkelingen op dit gebied stellen we voor de mogelijkheid voor het gebruik van een
alternatief open te houden.
Besluit:
1.1 Het dictum van het raadsvoorstel (25868-2023) 'Het saneren en vervangen van
kunstgrasvelden' zo aan te passen dat er ruimte blijft voor het inzetten van nieuwe (beter,
veiliger en milieuvriendelijker) toepassingen van infill mocht dat tijdens de looptijd van
deze opdracht aan de orde zijn.
9 Raadsbrief project Ask for Angela (onderdeel van de Asser aanpak van straatintimidatie)
(32674-2023)
Met het project Ask for Angela willen wij een bedrage leveren aan de aanpak van
straatintimidatie en de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en bezoekers.
De afgelopen maanden is het project Ask for Angela opgezet met de hulp van een stagiaire
van Nottingham Trent University, Alice Chamberlain. Nu zijn we klaar voor de
implementatie.Besluit:
1.1 De gemeenteraad schriftelijk te informeren over het project Ask for Angela.
10 Startnotitie Milieubeleid (32526-2023)
Met de komst van de Omgevingswet (uitgestelde invoering: 1 januari 2024) ontbreekt het
op dit moment aan integraal, overkoepelend milieubeleid voor de gemeente Assen. Het
afwezig zijn van een algemeen milieubeleid kan leiden tot onduidelijkheid voor externe
partijen, voor beleidsmakers binnen de gemeente en voor burgers (wat zijn de regels, waar
heb ik “recht” op). Om een goed beeld te krijgen van het beleid dat er op dit moment is op
het gebied van milieu is het wenselijk een inventarisatie en evaluatie te doen van dit
beleid. Aan de hand van deze verkenning kan het college bepalen welke vervolgstappen er
wenselijk zijn.
Besluit:
1.1 Kennisnemen van de startnotitie Milieubeleid Assen en opdracht geven tot het
uitvoeren van de eerste twee stappen in het proces: inventarisatie en evalueren van
bestaand milieubeleid.
11 Beantwoording schriftelijke vragen SP afhandeling toeslagen schandaal (32548-2023)
De SP fractie heeft op 8 maart vragen gesteld over de afhandeling van dossiers van
gedupeerden van de toeslagen affaire.
Met bijgevoegde concept brief worden deze vragen beantwoord.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de SP fractie over de afhandeling van het
toeslagenschandaal te beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.

Vastgesteld in de vergadering van 11 april 2023.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

12 Actualisatie Financiële verordening, Controleverordening en Kadernota Reserves en
Voorzieningen (32667-2023)
De Eerste Kamer nam op 27 september 2022 de Wet versterking Decentrale Rekenkamers
aan. De wet is op 1 januari 2023 van kracht gegaan. Voor gemeenten betekent dit dat over
het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording wordt
afgegeven. Dit heeft effect op de Financiële verordening artikel 212 Gemeentewet (hierna:
FV) en de Controleverordening artikel 213 Gemeentewet (hierna: CV). Op dit moment
verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel over
getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen. Met de invoering van de
rechtmatigheids- verantwoording wijzigt dit. Het college van B en W geeft dan een
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de
rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De
accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is. Eind
november 2022 zijn de modelverordeningen FV en de CV van de VNG gepubliceerd. De FV
regelt op hoofdlijnen het financieel beleid, beheer en organisatie. De CV regelt op
hoofdlijnen de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële
organisatie. Met behulp van deze modelverordeningen is geïnventariseerd welke
wijzigingen noodzakelijk zijn. Daarnaast hebben zijn beide verordeningen geactualiseerd.
De actualisatie werkt ook door in de Kadernota Reserves en Voorzieningen 2020 (hierna:
Kadernota R&V). De verordening Collegeonderzoeken 2017 (ex artikel 213a
Gemeentewet), de Nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2016 en het Treasurystatuut
2019 zijn ook betrokken bij de actualisatie en zijn beoordeeld op actualiteit.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van de Financiële verordening (ex art.
212 GW) en de Controleverordening (ex art. 213 GW).
1.2 In te stemmen met de voorgestelde actualisatie van de Kadernota Reserves en
Voorzieningen.
1.3 In te stemmen met het concept raadsvoorstel (inclusief bijlagen) en deze ter
bespreking voorleggen aan de Accountantscommissie.
13 Bestuursrapportage NMD (32538-2023)
In februari 2016 hebben de colleges van Midden Drenthe, Tynaarlo, Aa en Hunze,
Noordenveld en Assen besloten om als regio Noord en Midden Drenthe (NMD) de inkoop
van Jeugdhulp en Wmo te combineren. De bestuursrapportage van de Noord- Midden
Drenthe (NMD) inkoopsamenwerking geeft inzicht in wat de samenwerking heeft
opgeleverd in de periode juli tot en met december 2022. Daarnaast worden in de
bestuursrapportage de belangrijkste trends en ontwikkelingen weergegeven die van
invloed zijn op de samenwerking. Zie ook bijlage 2 voor de samenvatting van de
bestuursrapportage.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de bestuursrapportage van de NMD samenwerking.
14 Intrekken zaterdagmarkt tijdens TT-festival (32517-2023)
Het TT-festival is al jarenlang het grootste evenement in Assen. In de binnenstad worden
op verschillende locaties activiteiten georganiseerd waar zowel inwoners als bezoekers van
buiten de gemeente op af komen. Voor Assen is het dan ook een belangrijk evenement.In overleg met de Stichting TT Week Assen is de afgelopen jaren steeds meer marktterrein
in de binnenstad in gebruik genomen voor het faciliteren van het TT-festival. Hierdoor
ontstaan echter problemen tussen het afstemmen van de werkzaamheden rond het TT-festival en de plaatsing van marktkramen op de zaterdag van het TT-weekend. Door de
gewijzigde enkele marktopstelling (zijde gerechtsgebouw) is dit voor de markt een
probleem geworden, er is een tekort aan marktruimte door de geplaatste toiletten, podia,
verkoopzaken en extra terras ruimte voor de horeca. Een deel van de vaste attracties van
het TT-festival kon daarom vorig jaar niet geplaatst worden ondanks de verstrekte
vergunning.
Het voortduren van de situatie van voorgaande jaren is niet wenselijk. Het is daarom nodig
om de verschillende belangen af te wegen en daarin een beleidskeuze te maken. Met het
oog op de voorbereidingen voor het volgende TT-festival (17 t/m 25 juni a.s.) is het nodig
op korte termijn een besluit te nemen, zodat de belanghebbenden daarover tijdig
geïnformeerd kunnen worden.
Besluit:
1.1 De zaterdag in het TT-weekend met ingang van 2023 niet meer aan te wijzen als
marktdag.