Besluitenlijst 07 juni 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen B. Bergsma, J. Broekema, K. Dekker, T. Dijkstra, M Out, M. Pauwels en H Vlieg

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 31 mei 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Wet inburgering 2021 opdracht WPDA (76696-2022)
Op 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat inburgeringsplichtigen sneller en succesvoller integreren en participeren in onze samenleving. De gemeente voert de regie op de uitvoering van deze wet. Op basis van een brede intake wordt voor iedere inburgeringsplichtige een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. WPDA begeleidt statushouders richting onderwijs en/of werk, organiseert duale trajecten, is verantwoordelijk voor de financiële ontzorging, geeft de training Module Arbeidsmarkt en Participatie en voert de naleving uit. Dit alles onder de eindverantwoordelijkheid van de gemeentelijke regievoerder. Het voorstel met de opdrachtformulering (zie bijlage) is gezamenlijk met WPDA en de gemeenten Tynaarlo en Aa en Hunze opgesteld en besproken in het bestuurlijk overleg van 7 april jl.
Voorgesteld besluit:
1.1 WPDA opdracht te geven voor het uitvoeren van in dit voorstel benoemde taken in het kader van de Wet inburgering 2021.
1.2 Hierbij te kiezen voor een intensivering van de dienstverlening (scenario 1).
1.3 De kosten voor de intensivering van de dienstverlening voor 2022 te dekken uit het verwachte voordeel op de bedrijfsvoeringskosten van WPDA in 2022.
1.4 De kosten voor de intensivering van de dienstverlening vanaf 2023 op te nemen in de begroting van de uitvoeringskosten van WPDA.
1.5 In te stemmen met het versturen van bijgevoegde opdrachtbrief aan WPDA.
Besluit: Conform.

3 Beantwoording raadsvragen PvdA (63616-2022)
Op 6 mei jl. heeft de raadsfractie van de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit:
1.1. De schriftelijke raadsvragen van de PvdA over de problematiek rondom de financiële situatie bij inwoners van Assen conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

4 Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA) (76612-2022)
De Wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022 in werking getreden. Werkplein Drentsche Aa (WPDA) gaat een aantal taken uitvoeren op het gebied van deze wet. Om deze taken in het kader van Wet inburgering 2021 uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat de tekst van de gemeenschappelijke regeling WPDA wordt aangepast. Deze aanpassing wordt vormgegeven door artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Dit artikel beschrijft de taken die aan WPDA zijn toebedeeld, waaraan de taken in het kader van de Wet inburgering 2021 zijn toegevoegd.
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen om het college toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA).
1.2 De gemeenschappelijke regeling te wijzigen onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad.
Besluit: Conform.

5 Verlengde pleegzorg AMV-ers (76803-2022)
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) worden door het COA onder de hoede van voogdijinstelling Nidos geplaatst. Zij verblijven vaak in kleinschalige opvanglocaties (KSO’s) van jeugdzorg instellingen, die door Nidos zijn gecontracteerd. Deze instellingen ontvangen een vergoeding van Nidos voor de opvang en begeleiding van AMV-ers. Deze vergoeding stopt wanneer een AMV-er 18 wordt. Als AMV-ers in een gemeente komen wonen, worden ze op voorhand meegeteld voor de taakstelling. Wanneer ze 18 worden, is de gemeente verplicht te zorgen voor passende huisvesting. Deze is echter niet altijd beschikbaar. Hierdoor blijven AMV-ers langer in de opvang wonen, terwijl Nidos daar geen vergoeding voor tegenover stelt. In Assen wonen op dit moment 20 AMV-ers en de verwachting is dat er daar op korte termijn nog 8 bijkomen. 3 van hen zijn inmiddels meerderjarig, 4 worden dit jaar nog 18.
Voorgesteld besluit:
1.1 De verlengde pleegzorg voor meerderjarige AMV-ers in 2022 te vergoeden.
1.2 Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van maximaal € 110.000.
Besluit: Conform.

6 Opheffing geheimhouding overeenkomt zonnepark Ubbena  (76606-2022)
1.1 De geheimhouding van de anterieure overeenkomt met de ontwikkelaars van het zonnepark Ubbena op te heffen
Voorgesteld besluit:
Op 8 maart 2022 heeft uw college ingestemd met het starten van de procedure ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van het zonnepark op de zandwinplas bij Ubbena. Met de initiatiefnemers heeft de gemeente een anterieure overeenkomst gesloten. De anterieure overeenkomst maakte onderdeel uit van het collegebesluit van 8 maart. In datzelfde besluit is geheimhouding opgelegd op de anterieure overeenkomst. Omdat de geheimhouding is opgelegd door middel van een collegebesluit, moet ook het opheffen van de geheimhouding besloten worden door het college.
Besluit: Conform.


7 Benoemen ambtelijk Secretaris Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (76708-2022)
Op 1 januari 2013 is de verordening Commissie Naamgeving Openbare Ruimte van kracht geworden (Straatnaamgeving). Deze commissie bestaat o.a. uit 1 ambtelijk lid (de secretaris). Conform Artikel 4 punt 7 van deze verordening benoemt en ontslaat het college het ambtelijk lid. Door het naderende pensioen van het huidige lid dient deze formeel ontheven te worden van zijn taken en dient er een nieuw lid door het college benoemd te worden.
Voorgesteld besluit:
1. Ben de Geest eervol te ontheffen van zijn taken voor de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten per 1-6-2022
2. Edwin Jongejan te benoemen als lid van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimten per 1-6-2022 voor onbepaalde tijd
Besluit: Conform.


8 Vaststellen jaarverslag/-rekening 2021 en aanbieden aan de gemeenteraad (73141-2022) * Vastgesteld in schriftelijke rond 1 juni 2022.
De accountantscontrole 2021 is nog niet volledig afgerond. De controle zit in een afrondende fase. Om die reden is er nog geen controle verklaring bij de jaarrekening 2021 afgegeven. Wel ligt er een concept accountantsverslag. Hieruit komen geen bevindingen naar voren die nog in de concept jaarstukken 2021 verwerkt moeten worden. De accountant is voornemens om een afkeurende verklaring voor rechtmatigheid en een goedkeurende verklaring voor getrouwheid af te geven. Het op een onjuiste wijze toepassen van de EU-aanbestedingsregels en onrechtmatig verstrekte subsidies liggen ten grondslag aan deze afkeurende verklaring.

Voorgesteld besluit:
1.1 Definitief vaststellen jaarverslag/-rekening 2021 met inbegrip van resultaatbestemming.
1.2 Kennisnemen van het concept Accountantsverslag 2021.
1.3 Instemmen met de conceptbrief aan de raad als reactie op het Accountantsverslag 2021.
1.4 Jaarverslag/-rekening 2021 en concept accountantsverslag incl. reactie aanbieden aan de raad.
Besluit: Conform.