Besluitenlijst 08 februari 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:    C.T. Dekker    

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN


O1 Onderwerp  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 februari 2022.            
Besluit Vastgesteld.


O2  Onderwerp   Schriftelijke vragen VVD over Kloosterveen en het onderzoek Witteveen+Bos. (Z10046-2022)
Voorstel De schriftelijke vragen van de VVD te beantwoorden overeenkomstig bijgevoegd format voor beantwoording.    
Beknopte toelichting De VVD heeft vragen gesteld over de wijk Kloosterveen in het kader van de warmtetransitie naar aanleiding van het rapport van Witteveen+Bos.     
Besluit Conform.

 
O3  Onderwerp   Jaarafsluiting 2021; overhevelen niet bestede budgetruimte van 2021 naar 2022. (BB/41)       
Voorstel  
1.1 Bij de resultaatbestemming in de jaarrekening 2021 uitgaan van de ge inventariseerde reguliere budgetoverheveling 2021-2022 van totaal € 2.211.000.
1.2    Voor dit bedrag de “reserve jaarovergang 2021-2022” vormen en deze dekken uit de algemene reserve.
1.3    Van het totaal aan resterende steunmiddelen Rijk en provincie voor de gevolgen van corona een bedrag van € 0,5 miljoen bestemmen voor (extra) steun aan Asser ondernemers, specifiek de horeca- en cultuursector. Daarnaast een bedrag van € 453.000 bestemd voor een inhaalslag en intensivering van reintegratietrajecten reserveren voor inzet door het WPDA.  Het totaal bedrag van deze middelen ad € 953.000 eveneens toevoegen aan de reserve jaarovergang 2021-2022.
1.4    Het overige deel van de resterende steunmiddelen ad € 1.628.620 via de resultaatbestemming van de jaarrekening storten in een nieuw te vormen ‘bestemmingsreserve corona’.
1.5    De raad hierover informeren en melden dat definitieve besluitvorming over de budgetoverheveling c.a. plaatsvindt bij de behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2021 (op 30 juni 2022).  
Beknopte toelichting In het kader van de jaarafsluiting 2021 moet vastgesteld worden of er sprake is van niet of deels niet-bestede budgetruimte die voor verdere beleids- en planuitvoering naar 2022 moet worden overgeheveld. Voor het overhevelen van niet bestede budgetruimte die in het volgend begrotings-/exploitatiejaar voor (verdere) uitvoering van vastgesteld beleid beschikbaar moet blijven zijn in de “financiële verordening” spelregels opgenomen.  Dit voorstel dient ter invulling daarvan.  
Besluit Gewijzigd vastgesteld, met redactionele wijziging (in de tabel).

O4  Onderwerp   Regeling zonder meer NMD-samenwerking. (BB/44)    
Voorstel  Akkoord gaan met de verzending van bijgevoegde brief: 'regeling zonder meer' NMD-samenwerking aan de gemeenteraad van Assen.    
Beknopte toelichting De raad van Tynaarlo heeft een opmerking geplaatst bij artikel 3, tweede lid van de ‘Regeling zonder meer’. Daar staat de zin: “De deelnemende gemeenten kunnen de samenwerking uitbreiden naar andere gebieden van het sociale domein.” De raad van Tynaarlo geeft aan dat zij de bevoegdheid van uitbreiding van de ‘Regeling zonder meer’ bij de gemeenteraden wil houden.  
Besluit  Conform.

O5  Onderwerp   Participatie & Communicatiestrategie Kloosterveen Duurzaam Warm. (BB/39)    
Voorstel
1. Kennis te nemen van het participatie & communicatieplan voor het project Kloosterveen Duurzaam Warm.
2. Het participatie & communicatieplan Kloosterveen Duurzaam Warm toe te zenden aan de raad.    
Beknopte toelichting Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte is de toezegging gedaan om samen met de inwoners van Kloosterveen een participatie & communicatiestrategie te ontwikkelen voor het project Kloosterveen Duurzaam Warm (toezegging 21.04). 
Het plan is nu gereed en vormt een bouwsteen voor de verdere uitwerking van het project en de samenwerking in de wijk.    
Besluit Conform.Nog toe te voegen korte begeleidende brief voor de raad. 

O6  Onderwerp   Landelijk besluit uitstel Omgevingswet (BB/46)            
Besluit Conform, met redactionele wijziging.

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 28 januari t/m 3 februari 2022)

Geen