Besluitenlijst 08 maart 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en, J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

O1  Onderwerp  Vaststellen van het verslag van de vergadering van 1 maart 2022.
Besluit   Vastgesteld.

O2  Onderwerp  Evaluatierapport Ondernemers Fonds Assen (OFA). (BB/77) 
Voorstel    
1.1    Het evaluatierapport Stichting Ondernemers Fonds Assen ter kennisgeving aan te nemen.
1.2    De raad te informeren d.m.v. bijgevoegde raadsbrief.
1.3    Met het OFA een gezamenlijk persbericht uit te brengen.    

Beknopte toelichting Sinds 2011 is de Stichting Ondernemers Fonds Assen (OFA) operationeel. Het OFA heeft als hoofddoel het ondernemingsklimaat in de gemeente Assen te versterken.
Het uitvoeren van een derde evaluatie in 2021 is conform afspraken die door het college van B&W van de gemeente Assen en het OFA zijn gemaakt en vastliggen in een Convenant uit 2017 (ingangsdatum 2018). 
Besluit   Conform.

O3 Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Paviljoen Baggelhuizerplas. (Z131161-2021)  
Voorstel  
1.1    Het ontwerpbestemmingsplan ‘Paviljoen Baggelhuizerplas’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2    De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief. 

Beknopte toelichting   Tot medio 2020 heeft bij de Baggelhuizerplas een tijdelijk horecapaviljoen gestaan. Dit paviljoen is hier in 2009 in opdracht van de gemeente Assen neergezet met als doel het recreatiegebied aantrekkelijker te maken. Toen in 2019 de tijdelijke vergunning afliep, heeft het college aangegeven graag een horecavoorziening voor het gebied te behouden. Gevraagd is om deze horecavoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure en de definitieve gunning afgerond. 
Besluit   Conform.

O4  Onderwerp  Klimaatneutraal maken eigen organisatie. (BB/76)  
Voorstel   
1.1    Kennis nemen van het rapport Verduurzaming Gemeente Assen - eindrapportage v1.2 20220210  van Arcadis.
1.2    Het rapport Verduurzaming Gemeente Assen – eindrapportage ter kennisname sturen naar de raad. 
Beknopte toelichting   In 2021 heeft Arcadis opdracht gekregen om te onderzoeken wat de huidige stand van zaken is om de eigen organisatie klimaatneutraal te maken, of de gemeente op koers ligt om de doelstelling in 2030 te halen, en zo niet, wat daarvoor nodig is. Inmiddels is een eindrapportage opgeleverd met daarin de inventarisatie, analyse, bevindingen en een advies. Er is voor 2019 en 2020 een CO2 footprint opgesteld onderverdeeld in drie scopes.   
Besluit Conform. 

O5  Onderwerp  Starten procedure Zonnepark Zandwinplas Ubbena. (BB/82) 
Voorstel 
1.    De raad voorstellen om een voorlopige verklaring van geen bedenkingen af te geven voor zonnepark zandwinplas Ubbena conform bijgevoegd raadsvoorstel.
2.    De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing gedurende zes weken ter inzage leggen nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het afgeven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen.
3.    In te stemmen met bijgaande Anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemers en de gemeente.
4.    Geheimhouding op te leggen op bijlage 4 (Anterieure overeenkomst) van dit besluit op basis van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Beknopte toelichting   Op 18 maart 2020 is door de initiatiefnemers Adamant Solar BV en BronnenVanOns een omgevingsvergunning aangevraagd om een drijvend zonnepark te realiseren op de zandwinplas bij Ubbena. Deze aanvraag past binnen het door de gemeenteraad op 19 oktober 2018 vastgestelde 'Be-leidskader zonneparken in Assen". Met name de beleids uitgangspunten '3 keer lokaal' en ruimte voor biodiversiteit staan daarin centraal. Daaraan voldoet het initiatief. Bovendien is deze locatie expliciet aangewezen in het beleidskader. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

O6 Onderwerp  Rapport ’Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland’ (deel B). (BB/86)  
Voorstel  
1.1    Kennis te nemen van het rapport ‘Gezamenlijke analyse Deltaplan voor Noordelijk Nederland (deel B)’.
1.2    Kennis nemen van het verslag van het expertpanel.
1.3    In te stemmen met de brief aan de raad.  
Beknopte toelichting  In april 2021 zijn de Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland gepresenteerd. Deze Bouwstenen zijn in een gezamenlijke opdracht door Rijk en noordelijk Nederland verdiepend en validerend onderzocht. Daarvoor is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) uitgevoerd en is gekeken naar de effecten op de Brede Welvaart. De Bestuurlijke Kopgroep Deltaplan Noordelijk Nederland heeft de betrokken provincie en gemeenten informatie verstrekt over de belangrijkste uitkomsten en het vervolgtraject met het verzoek om deze samen met het rapport door te sturen naar de raad.  
Besluit  Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 25 februari t/m 3 maart. 2022)

O7  Onderwerp  Regiosplitsing BW en MO. (BB/80) 
Voorstel   
1.1    Het besluit handhaven om de regio Assen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang informeel te splitsen in twee regio’s te weten Zuid West Drenthe (Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Westerveld) en Noord- en Midden-Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo).
1.2    De datum van splitsing vast te stellen op 1 januari 2026.
1.3    Na de informele splitsing de gemeente Hoogeveen aan te wijzen als centrumgemeente in Zuid West Drenthe voor het historisch bestand beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.
1.4    Af te zien van de informele splitsing per 1 januari 2026 als er geen overeenstemming is over de verdeling van de middelen historisch bestand beschermd wonen en MO en de afspraken over de wijze waarop administratieve lasten worden beperkt zoals opgenomen in de NVO.
1.5    De afspraken zoals beschreven in bijgaande Norm van Opdrachtgeverschap (Bijlage 1) vast te stellen.
1.6    De leden van de raad te informeren met bijgaande raadsbrief.    
Beknopte toelichting Per 1 januari 2023 worden de middelen voor beschermd wonen doorgedecentraliseerd. Over een periode van zeven jaar worden de rijksmiddelen volgens een nieuw objectief verdeelmodel verdeeld over alle gemeenten, in plaats van alleen over de 43 centrumgemeenten. De definitieve besluitvorming wordt op korte termijn verwacht.  Assen is centrumgemeente en voert dit uit voor negen regiogemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld.  Naast beschermd wonen is Assen als centrumgemeente ook verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang (MO). Het Rijk heeft het voornemen om medio 2025 een besluit te nemen of ook deze taak wordt doorgedecentraliseerd.

O8 Onderwerp  Beheer duiventil stadhuis. (BB/75)  
Voorstel
1.1    Voor het beheer van de duiventil op het stadhuis 2022 € 12.500 beschikbaar te stellen. Deze kosten te dekken vanuit het product ecologie.
1.2    Bij de begroting 2023 financiële dekking te vragen voor de komende jaren á circa € 15.000 per jaar. 
Beknopte toelichting   Op 13 juli 2021 heeft uw college ingestemd met het plan van aanpak voor de overlast van stadsduiven. Zie de bijlage met het collegebesluit.
In bovengenoemd voorstel hebben we aangegeven dat we het beheer van de duiventil nog gaan onderzoeken. Voor alsnog gaan we er vanuit dat we deze taak beleggen bij iemand in dienst bij de gemeente, bijvoorbeeld iemand met een basisbaan of vanuit de WPDA.
Uiteindelijk lijkt de constructie van 0,2 fte beheer (ofwel 8 uur per week) van uit het team DCA de beste optie te zijn.

O9  Onderwerp  Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0 (definitief). (BB/79)  
Voorstel 
1.1    Het definitieve Regionaal Mobiliteitsplan Drenthe 1.0 (RMP) vast te stellen.
1.2    Kennis te nemen van de wijzigingen ten opzichte van het concept-RMP 1.0.  
Beknopte toelichting Alle Drentse colleges hebben in november 2021 ingestemd met het concept-RMP 1.0. Vervolgens is het concept-RMP 1.0 op 13 en 15 december 2021 aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van Drenthe gepresenteerd. Deze presentaties hebben niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het RMP 1.0. Er zijn door de colleges een paar suggesties voor aanpassing gedaan maar deze zijn marginaal of taalkundig van aard. In het definitieve RMP 1.0 (zie bijlage 1) zijn de suggesties verwerkt. De wijzigingen t.o.v. het concept-RMP zijn weergegeven in bijlage 2.

O10 Onderwerp   Jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2021. (BB/84) 
Voorstel 
1.1    Kennisname jaarrapportage Mijn Buurt Assen 2021.
1.2    In te stemmen om de raad te informeren d.m.v. bijgevoegde brief.  
Beknopte toelichting  Hierbij delen wij met u de jaarrapportage 2021 van Mijn Buurt Assen. Hierin kunt u lezen hoe medewerkers van Mijn Buurt Assen zich in een bijzonder 2021 dagelijks hebben ingezet voor een prettige leefomgeving voor én met de inwoners van Assen. Want “samen maken we de buurt”.