Besluitenlijst 08 november

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 1 november 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (152235-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2021 en de gemeenteraad, de RCPA en de participatieraad te informeren middels een brief.
1.2 De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo te publiceren op waarstaatjegemeente.nl.
Besluit: Conform.
3 Evaluatie en vervolg Basisbanen (152179-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van bijgaande evaluatie van de Pilot Basisbanen en het advies over het vervolg van de Basisbaan in Assen.
1.2 Te kiezen voor variant 2b uit het advies over het vervolg van de Basisbaan in Assen en deze verder uit te laten werken.
Besluit: Gewijzigd vastgesteld.
4 Ondernemersfonds Assen - convenant en incidentele subsidie 2022 (152195-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Een addendum toe te voegen aan het convenant ‘Gemeente Assen – Ondernemersfonds Assen’ uit 2018.
1.2 De burgemeester volmacht te verlenen aan wethouder Ten Oever om dit addendum namens de gemeente Assen te ondertekenen.
1.3 Een incidentele subsidie van € 19.437 aan het Ondernemersfonds Assen te verstrekken.
Besluit: Conform.
5 Raadsvragen van de fractie van Stadspartij Plop over Nijlandstraat 4-6 (152183-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Stadspartij Plop met betrekking tot de ontwikkeling van de Nijlandstraat 4-6 met bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Besluit: Aangehouden.
6 Veiligheidsprogramma 2023 (152291-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het Veiligheidsprogramma 2023 inclusief de verantwoording 2022 vast te stellen.
1.2 Het Veiligheidsprogramma 2023 met bijgevoegde brief aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
7 Nazending: College reactie op initiatiefvoorstel Winkeltijden (154317-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De raad bijgaande college reactie op het initiatief voorstel verruiming openingstijden supermarkten Assen te sturen.
Besluit: Aangehouden.

Vastgesteld in de vergadering van  15 november 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

8 Informerende raadsbrief uitstel Omgevingswet (152279-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De raad per brief informeren over het uitstel Omgevingswet.
Besluit: Conform.
9 Participatie herinrichting winkelstraten (152206-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Instemmen met bijgevoegde raadsbrief om de raadsleden te informeren over het vervolg van het participatieproces m.b.t. de herinrichting van de winkelstraten.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Ten Oever.
10 Vaststelling bestemmingsplan Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen (152237-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen, het bestemmingsplan 'Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen' met het identificatienummer NL.IMRO.0106.99BP20221600A-C001 gewijzigd vast te stellen.
1.2 De gemeenteraad voor te stellen, geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.