Besluitenlijst 1 maart 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    M.L.J. Out - burgemeester,  H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN


O1 Onderwerp     Vaststellen van het verslag van de vergadering van 15 februari 2022.            
Besluit Vastgesteld.

O2  Onderwerp  Uitvoeringsprogramma Woonvisie. (BB/72)            
Besluit Aangehouden. 

O3  Onderwerp  Raadsbrief inzet buurtwerkers sport bij Vaart Welzijn. (BB/71)    
Voorstel De raad te informeren met bijgaande brief 'Inzet buurtwerkers sport bij Vaart Welzijn'.  
Beknopte toelichting In de raadsbijeenkomst van 4 november over de behandeling van de begroting kwam onder andere aan de orde de wens van enkele fracties om meer in te zetten op de sport in Assen en in het bijzonder op het ondersteunen van sportverenigingen uit Assen. Deze ondersteuning kan worden gerealiseerd door buurtsportcoaches, die in dienst zijn bij Vaart Welzijn in de functie van buurtwerkers sport. De wethouder heeft toegezegd naar ruimte te zoeken bij Vaart Welzijn om 1 fte te richten op de ondersteuning van sportverenigingen. 
Besluit  Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.

O4  Onderwerp  Stadsmarketing. (BB/ 51)    
Voorstel
1.1    Het plan voor Stadsmarketing vast te stellen om de ambitie uit het bestuursakkoord meerjarig in uitvoering te nemen.
1.2    De uitvoering te faseren door in 2022 en 2023 de bezoekersmarketing uit te voeren.
1.3    Stadsmarketing in de gemeentelijke organisatie te implementeren.
1.4    Het plan Stadsmarketing verder uit te laten werken op inhoud en organisatie voor de periode na 2023.
1.5    De financiering van de VVV vanaf 2023 via bezoekersmarketing te laten lopen.
1.6    De raad te informeren over de uitwerking en uitvoering van Stadsmarketing met bijgaande brief.  
Beknopte toelichting Assen wil investeren in Stadsmarketing. Deze ambitie uit het bestuursakkoord is uitgewerkt in een plan dat wordt gesteund door betrokken partijen in de stad.
In dit plan voor Stadsmarketing is de integrale positionering belangrijk. Hierin wordt aangegeven wat het onderscheidend vermogen is van onze stad. Daarbij worden de doelgroepen beschreven en hoe Assen zich op de kaart kan zetten. Stadsmarketing richt zich op vier domeinen, ‘de vier B’s’: bewoners, bezoekers, bedrijven en bollebozen (studenten).    
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Pauwels.

O5  Onderwerp  Update verkenning bestuurlijke samenwerking VO-scholen en rol van PrO Assen. (BB/68)  
Voorstel
1.    De uitkomsten van de ‘Verkenning meerwaarde integrale bestuurlijke samenwerking’ (hierna: haalbaarheidsstudie) te onderschrijven.
2.    PrO Assen op dit moment nog niet verder deel te laten nemen aan het proces tot verdergaande samenwerking met Dr. Nassau College en CS Vincent van Gogh.
3.    De mogelijkheid openhouden dat PrO Assen op een later moment aansluit bij het proces tot verdergaande samenwerking met het Dr. Nassau College en het Vincent van Gogh.
4.    Met bijgaande brief de raad te informeren over de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en het vervolgproces van de samenwerking tussen CS Vincent van Gogh, Dr. Nassau College en PrO Assen.    
Beknopte toelichting Op 3 november 2020 heeft het college (als bevoegd gezag van PrO Assen) ingestemd met deelname aan de haalbaarheidsstudie naar verdergaande samenwerking tussen Dr. Nassau College, Vincent van Gogh en PrO Assen. Naar aanleiding van dit besluit is de raad per brief geïnformeerd over de haalbaarheidsstudie en de deelname van PrO Assen. Het college heeft destijds ook besloten om op basis van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie te besluiten over het verdere  vervolg.
In een begeleidend schrijven (een brief aan het college, bijlage 1) wordt de stand van zaken verder toegelicht en ook een samenvatting gegeven van de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie (bijlage 2).    
Besluit Conform.

O6  Onderwerp  Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur. (BB/65)    
Voorstel
1.1    In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022.
1.2    Het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur te delen met de gemeenteraad en culturele organisaties.  
Beknopte toelichting  Het uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur 2022 is een volgende stap in het realiseren van de ambities uit de Kadernota Kunst en Cultuur die de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Dit tweede uitvoering programma geeft per pijler op hoofdlijnen een overzicht van de belangrijkste resultaten van 2021 en laat zien waar gemeente en culturele partijen in 2022 aan werken. Het gaat daarbij onder andere om het maken van meerjarige afspraken met de culturele kern- en specifieke voorzieningen.   
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.

O7  Onderwerp  Schriftelijke vragen GroenLinks over foerageergebied Fochteloërveen. (Z23195-2022)  
Voorstel
De raad via bijlage 1 te informeren over de beantwoording van de vragen die door Groen-Links zijn gesteld  naar aanleiding van de brief die de raad op 11 februari jl. heeft ontvangen met betrekking tot het nader onderzoek naar de foerageergebieden van het Fochteloërveen.  
Beknopte toelichting Op 11 februari jl. heeft de raad van uw college een brief ontvangen waarin zij geïnformeerd wordt over de uitkomst van het nader onderzoek naar de foerageergebieden rondom het Fochteloërveen.
Besluit Conform, met redactionele wijzingen.

O8  Onderwerp  Pilot Cultuur in de Wijk. (BB/64)  
Voorstel
1.1    Een pilot cultuur in de wijk uit te laten voeren door Vaart Welzijn.
1.2    Een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor het aanstellen van twee cultuurcoaches en culturele activiteiten.  
Beknopte toelichting  “Met kunst en cultuur meer bereiken” is een van de pijlers van het cultuurbeleid dat in 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Binnen deze pijler gaat het erom cultuurbeleid te verbinden met onder andere sociaal en economisch beleid.  Meer cultuur in de wijk biedt meerdere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de aanpak van meerdere aspecten van sociale vraagstukken.   
Besluit Conform.

O9  Onderwerp  Raadsbrief herstelagenda corona. (BB/73) 
Voorstel Bijgaande raadsbrief aan de leden van de gemeenteraad te verzenden.  
Beknopte toelichting  In juni 2021 heeft de gemeenteraad de herstelagenda Economie en Werk vastgesteld, gevolgd door de hoofdstukken sport, cultuur,  jeugd en maatschappelijke ontwikkelingen in oktober 2021. De herstelagenda bevat een pakket maatregelen om ondernemers en inwoners te ondersteunen. Voor de realisatie is € 1.000.000,- (1 miljoen euro) beschikbaar gesteld. 
Besluit  Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.

Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 15 t/m 24 februari 2022)

O10  Onderwerp  Contractontbinding NMD-gemeenten Flevostate BV. (BB/69)  
|Voorstel
1.1    Kennis te nemen van de brief aan Flevostate waarmee de gemeente Assen de curator informeert over het besluit om over te gaan tot ontbinding van het contract met Flevostate BV. voor de volgende overeenkomsten:
•    behandeling met verblijf (basis, specialistisch en zeer specialistisch);
•    specialistische GGZ-instellingen.
1.2    De curator te sommeren de gemeente te informeren over of de ambulante zorg (het gaat dan over de overeenkomsten Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling en Ambulante Begeleiding)  nog gecontinueerd kan worden (overname). Indien de curator aangeeft dat deze zorg mogelijk blijft, aan te geven dat de gemeente Assen zich het recht voorbehoud om op basis van kwaliteitseisen die overeenkomsten te heroverwegen.
1.3    Bijgevoegde brief te verzenden aan Flevostate BV.    
Beknopte toelichting Op 11 februari jl. is de NMD Samenwerking (in de persoon van Diane van der Sloot) telefonisch geïnformeerd door de directeur van Flevostate, Ewald Hunzel, over het faillissement van zijn organisatie. Het faillissement is op 9 februari 2022 uitgesproken.
Bij Flevostate gold, zoals u weet, voor NMD al een cliëntenstop voor verblijf, na inspectie en rapportage van de IGJ en onze eigen kwaliteitsadviseurs NMD. NMD heeft momenteel geen kinderen meer in verblijf bij Flevostate, deze kinderen zijn elders geplaatst.


O11 Onderwerp   Instelling gemeentelijk stembureau vervroegd stemmen en benoeming leden. (BB/67)    
Voorstel
1.1    Gemeentelijk stembureau voor vervroegd stemmen in te stellen.
1.2    De Bonte Wever op woensdag 16 maart 2022 vanaf 09.00 uur als locatie voor de zitting van het Gemeentelijk Stembureau aan te wijzen.
1.3    De personen conform de bijlage tot lid van het gemeentelijk stembureau te benoemen.  
Beknopte toelichting  Op grond van de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 dient uw college voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een gemeentelijk stembureau in te stellen. Dit stembureau is verantwoordelijk voor de telling van de vervroegd uitgebrachte stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart. De uitslag van deze telling wordt door dit stembureau op woensdag 16 maart 2022 na 21.00 uur bekend gemaakt. Tevens vereist de wet dat locatie, aanvangstijdstip van de zitting en de leden van het gemeentelijk stembureau door u vastgesteld worden.

O12  Onderwerp  Vaststelling stembureaulocaties, informerende brief en vergoeding stembureauleden. (BB/66) 
Voorstel
 1.1    De voorgestelde stembureaus conform de bijlage als stemlocatie voor de   gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 vast te stellen.
1.2    De gemeenteraad van Assen d.m.v. een brief over de voorbereidingen van de verkiezingen en de toegankelijkheid van de stembureaus te informeren.
1.3    De vrijwilligersvergoeding voor de stembureauleden vast te stellen.    De Kieswet schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 stembureaus aanwijzen waar de stemming plaats zal vinden. Naast deze reguliere wet wordt in de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 geregeld dat het college stembureaus aanwijst waar op maandag 14 en dinsdag 15 maart vervroegd gestemd kan worden.
O13  Onderwerp  Antwoordbrief RCPA Maatwerkregeling Gebruiksgoederen. (BB/63)
Voorstel  Bijgaande brief versturen aan de Raad voor Cliënten Participatie Assen (RCPA), als reactie op het advies van de RCPA d.d. 1 oktober 2021. 
Beknopte toelichting   In 2021 is gewerkt aan het inrichten van de Maatwerkregeling Gebruiksgoederen, als uitvloeisel van het raadsbesluit over de Brede Aanpak Armoede en Schulden. Bij het inrichten van deze regeling is de RCPA gevraagd om advies. Dit advies is in oktober 2021 aan het college gestuurd en de genoemde aspecten in het advies zijn meegewogen bij de totstandkoming van de Maatwerkregeling Gebruiksgoederen, die per 1 januari 2022 in werking is getreden.