Besluitenlijst 1 november 2022

Openbare Besluitenlijst 


Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 25 oktober 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Derde ronde subsidieaanvragen evenementen -activiteiten K&C 2022 (149670-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1. In te stemmen met de adviezen van de commissie en de subsidie te verlenen aan de incidentele evenementen Middle East Festival, Opa en Oma dagen, Play- in JWF en randprogramma van de Molukese tentoonstelling voor een bedrag van € 11.500.
1.2. Het advies van de commissie evenementen voor de incidentele activiteiten kunst en cultuur deels over te nemen en subsidie te verlenen voor: Stichting Liberation Route Europe (SLRE), het project Drentse Soldaten in de Grande Armée, De Mix Nederland en het project Helmen vol verhalen en totaal hiervoor € 23.766  beschikbaar te stellen.
1.3. Bij de subsidieaanvragen van Helmen vol verhalen, Stichting Liberation Route Europe (SLRE) en De Mix Nederland de hardheidsclausule toe te passen.
Besluit: Conform.
3 Regionaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptie (149534-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennisnemen van de regionale aanvraag impulsregeling klimaatadaptatie en deze te onderschrijven.
1.2 De burgemeester te verzoeken wethouder Rasker volmacht te verlenen voor het ondertekenen het besluitvormingsformulier.
Besluit: Conform.
4 Subsidieregelingen K&C 2023 (149740-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De Subsidieregeling Amateurkunst gemeente Assen 2023 vast te stellen en hiervoor een subsidieplafond beschikbaar te stellen van €50.000;
1.2 De Subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur gemeente Assen 2023 vast te stellen en hiervoor een subsidieplafondbeschikbaar te stellen van €75.000;
Besluit: Conform.
5 Verruiming openingstijden maatschappelijke opvang (149874-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De ketenpartners Maatschappelijk opvang (MO) de opdracht geven om de openingstijden maatschappelijke opvang van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023 te verruimen om 24/7 opvang voor dak- en thuislozen mogelijk te maken gedurende de winterperiode tegen een vooraf afgesproken bedrag.
1.2 De raad informeren via bijgaande raadsbrief.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.
6 Nazending: Maatregelenpakket energieprijzen: uitvoering noodfonds (151058-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De individuele bijzondere bijstand gebruiken om het gemeentelijke Noodfonds zoals benoemd in collegevoorstel “Maatregelenpakket energieprijzen: huishoudens” (148616-2022) uit te voeren.
1.2 De ‘uitvoeringsregels/werkinstructie draagkracht inkomen en vermogen’ gebaseerd op grond van artikel 34 die de WPDA hanteert voor de individuele bijzondere bijstand te gebruiken als afwegingskader voor aanvragen via het gemeentelijke Noodfonds.
1.3 Deze uitvoeringsregels voor de periode van 1 augustus 2022 tot en met 1 juni 2023 aan te vullen met de werkinstructie dat uit iedere individuele beoordeling van een aanvraag vastgesteld wordt dat het, mede gelet op de aard van het Noodfonds, redelijkerwijs geen aanleiding gezien wordt om een mogelijk oververmogen in de woning in mindering te brengen op de toekenning.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van  8 november 2022.
, burgemeester
, secretaris


CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

7 Bestemmingsplan locatie voormalig kantoorpand Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererlaan (149589-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen:
1.    De ingediende zienswijzen te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan locatie voormalig kantoor Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererlaan’ en deze nota toe te zenden aan de indieners van de zienswijzen;
2.    Het bestemmingsplan locatie voormalig kantoorpand Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererlaan met het identificatienummer NL.IMRO.0106.02BP20211000X-C001 gewijzigd vast te stellen;
3.    Geen milieueffectrapport te laten opstellen;
4.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform.
8 Bestemmingsplan voormalig wijkcentrum De Steiger (149626-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De benodigde hogere grenswaarde geluid voor het bestemmingsplan voormalig wijkcentrum De Steiger conform eerder voorstel te verlenen op basis van bijgevoegd besluit;
1.2 De gemeenteraad voor te stellen:
1.    De ingediende zienswijze te beantwoorden conform bijgaande ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan Voormalig wijkcentrum De Steiger’ en deze nota toe te zenden aan de indiener;
2.    Het bestemmingsplan Voormalig Wijkcentrum De Steiger met het identificatienummer NL. IMRO.0106.06BP20211000W-C001 ongewijzigd vast te stellen;
3.    Geen milieueffectrapport te laten opstellen;
4.    Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform.
9 Toezegging toevoegen dorpen en buitengebied aan visienota BOSS  (22.21) (149825-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Bijgevoegde brief (incl. bijlage) te verzenden aan de leden van de raad om hen te informeren over het toevoegen van de dorpen en het buitengebied aan de visienota BOSS.
Besluit: Conform.