Besluitenlijst 10 januari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 20 december 2022
Besluit:
Vastgesteld.
2 Procesbrief aan de raad over doorfietsroute (4177-2023)
Er is aan de raad toegezegd een proces brief te schrijven voor het einde van het jaar over de stand van zaken van het fietspad, de doorfietsroute. Door de onderhandelingen, die nog steeds lopen met het waterschap en nog niet zijn afgerond, is de verzending van de brief vertraagd. We stellen in de brief voor, om in het eerste kwartaal van 2023 met een voorstel te komen om het project alternatief af te ronden.
Besluit:
1.1 Proces brief aan de raad versturen over de voortgang van de doorfietsroute langs het havenkanaal.
3 Raadsvragen Groen Links over jongerencentra en El Padrino (4168-2023)
N.a.v. het collegebesluit om de pilot jongerencentrum El Padrino met een jaar te verlengen heeft Groen Links de bijgevoegde vragen aan het college gesteld. In bijgevoegd concept de beantwoording van deze vragen.
Besluit:
1.1 Instemmen met de beantwoording van de vragen door Groene Links conform de bijgevoegde conceptreactie.
Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

4 Raadsvragen verkeerssituatie rond bouw Forum (164204- 2022) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 22 december 2022
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van Groen Links over de verkeerssituatie rond de bouwwerkzaamheden van Forum Noord met bijgevoegde brief te beantwoorden.
5 Subsidie Marching Showband Mercurius 2022 (5212-2023)
De Mercuriusshowband heeft op 22 december 2022 een brief geschreven met een noodaanvraag aan de gemeente voor financiële ondersteuning. Het gaat hierbij om een bedrag ter hoogte van max. €5000. De band heeft tekorten opgelopen als gevolg van het ontbreken van optredens in 2022. De band geeft aan dat het niet kunnen optreden het gevolg is van de Corona epidemie.
Besluit:
1.1 Een subsidie toe te kennen van €2500,- aan de Mercurius Showband en dit bedrag ten laste te leggen van het jaar 2022.
1.2. De Mercurius Showband vragen om een optreden te verzorgen op een nader te bepalen tijdstip in 2023 à €1000,-.