Besluitenlijst 10 mei 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders,  T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering van 26 april 2022.     
Besluit Vastgesteld.


O2 Onderwerp Ontwikkelingen Gouverneurstuin. (BB/182) 
Voorstel    
1.1 De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen rondom de Gouverneurstuin met bijgaande brief.
1.2 De omwonenden te informeren over de ontwikkelingen rondom de Gouverneurstuin met bijgaande brief. 
Beknopte toelichting In de periode tussen 1 november 2021 en 1 april 2022 (wintertijd) werd de Gouverneurstuin ’s avonds om 17.00 uur gesloten. Door het eerder sluiten van de tuin wilde de gemeente Assen de overlast in de Gouverneurstuin in de avonduren tegengaan. Om het effect te meten werd de overlast in deze periode gemonitord.   
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O3  Onderwerp Publicatie (voorgenomen) verkoop onroerende zaken. (BB/180)
Voorstel De voorgestelde werkwijze te hanteren en over te gaan tot publicatie van (voorgenomen) één op één verkopen van onroerende zaken.  
Beknopte toelichting Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over hoe de overheid om dient te gaan met de verkoop van onroerend goed. Het zogenoemde Didam-arrest.  De Hoge Raad heeft in dit arrest geoordeeld dat een overheidslichaam bij het voornemen een onroerende zaak te verkopen, ruimte moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak wanneer er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de onroerende zaak. Dit geldt ook in het geval er redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. 
Besluit Conform.


O4 Onderwerp Voortgangsrapportage en kredietaanvraag Kloosterveen (BB/191) 
Voorstel    
1.1 Kennisnemen van de Voortgangsrapportage Kloosterveen Duurzaam Warm en deze ter informatie met de raad delen.
1.2 De raad verzoeken in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend uitvoeringskrediet van € 124.800,- middels het bijgevoegde raadsvoorstel. En het gevraagde uitvoeringskrediet te dekken uit het budget van het Programma Energietransitie. 
Beknopte toelichting De gemeente Assen werkt aan een wijkuitvoeringsplan, waarin de stappen om de wijk Kloosterveen aardgasvrij en toekomstbestendig te maken gezet worden, zoals vastgesteld in de Transitie Visie Warmte.
Elk half jaar maken we een voortgangsrapportage. Hierin beschrijven we de stand van zaken van de aanpak om te komen tot het wijkuitvoeringsplan. De voortgangsrapportage geeft voorlopige resultaten van het verdiepend onderzoek en de vervolgstappen.  
Besluit Gewijzigd vastgesteld.


O5 Onderwerp Vervallen grafrechten op begraafplaats De Boskamp. (BB/184)  
Voorstel Grafrechten vervallen te verklaren van de graven op de bijgevoegde lijst (einddatum graftermijn 2021).
Beknopte toelichting De gemeente vraagt rechthebbenden minimaal een jaar voor afloop van de grafrechttermijn of zij de rechten willen verlengen. Als een rechthebbende hierop niet reageert, het adres van de rechthebbende niet kan worden achterhaald of als de rechthebbende is overleden worden er mededelingen bij het graf, de ingang van de begraafplaats en op internet geplaatst met het verzoek aan rechthebbende dan wel belanghebbenden om zich bij de gemeente te melden. Op bijgaande lijst staan de graven waarvoor zich na bovenstaande acties geen (nieuwe) rechthebbenden hebben gemeld. De rechten op deze graven kunnen vervallen worden verklaard.  
Besluit Check op datum in tabel en of er rekening is gehouden met gemaakte afspraken.


O6 Onderwerp Jaarverslag 2021 Aanpak laaggeletterdheid. (BB/183)  
Voorstel  
1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 Aanpak laaggeletterdheid.
1.2 De raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang van de uitvoering van de notitie Aanpak laaggeletterdheid 2020-2022.  
Beknopte toelichting De raad heeft aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang van de aanpak laaggeletterdheid.  Over het jaar 2021 is een jaarverslag opgesteld (zie bijlage 2). Het jaarverslag gaat in op de activiteiten die in 2021 zijn uitgevoerd. Daarnaast geeft de voortgangsrapportage inzicht in het aantal gestarte taaltrajecten, aantal actieve vrijwilligers en geeft aan in hoeverre de doelstelling voor 2021 is gehaald. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Bergsma.

O7 Onderwerp Integrale kamerverhuurcontrole. (BB/181) 
Voorstel De gemeenteraad te informeren met bijgaande brief.
Beknopte toelichting In de raadsvergadering van 2 december 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen in het domein openbare orde en veiligheid. Tijdens die vergadering heeft de veiligheidsregisseur een toelichting gegeven op het voornemen om integrale kamerverhuurcontroles te houden.  
Besluit Conform, met redactionele wijziging onder redactie van de burgemeester.


O8 Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan het voormalige wijkcentrum De Steiger. (Z158715-2021)  
Voorstel   
1.1 In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige wijkcentrum De Steiger en het daaraan gerelateerde ontwerpbesluit hogere waarde op basis van de Wet geluidshinder.
1.2 Het ontwerpbestemmingsplan voor het voormalige wijkcentrum De Steiger inclusief de bijlagen en ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3 Geen milieueffectrapport te laten opstellen.
1.4 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.  
Beknopte toelichting De locatie van het voormalige wijkcentrum De Steiger in de wijk de Lariks gaan we samen met de Woonstichting Actium herontwikkelen tot woonappartementen. Dit wijkcentrum is recentelijk gesloopt en zal worden vervangen door een appartementengebouw met 36 sociale huurappartementen.  
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.


O9 Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan locatie voormalig kantoorpand Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererlaan. (Z158709-2021) 
Voorstel   
1.1 In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan locatie voormalig kantoorpand Noordermaat aan de Mr. Groen van Prinstererlaan en conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2 Geen milieueffectrapport te laten opstellen.
1.3 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief. 
Beknopte toelichting Op de voormalige locatie van het kantoor Noordermaat, op de hoek van de Meester Groen van Prinstererlaan en de Molenstraat, willen wij samen met Woonstichting Actium appartementen realiseren. In het plangebied is een verouderd kantoorpand gesloopt. Hier wordt een appartementengebouw met 40 sociale huurappartementen gerealiseerd, waarvan 32 appartementen en 8 studio's. Deze 8 studio’s en 10 van de 32 appartementen zijn bestemd voor de Stichting Cosis en Leger des Heils. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 22 april t/m  4 mei 2022)

O10 Onderwerp Huisvesting ISK (uitbreiding) (BB/187) - akkoord, cf. in schriftelijke ronde 3 mei jl.   

Voorstel
1. In te stemmen met de huur van Industrieweg 14-16.
2. De locatie beschikbaar te stellen t.b.v. het onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK).
3. De kosten ten laste te brengen van Onderwijshuisvesting. Op dit moment worden vluchtelingen uit Oekraïne gehuisvest in diverse locaties in Assen. Onder deze vluchtelingen zijn ook leerlingen aanwezig. Vanuit onderwijs worden deze ingeschreven: leerlingen in de basisschoolleeftijd worden ingeschreven bij de taalklas van CBS De Lichtbaak; de leerlingen in de VO-leeftijd worden ingeschreven (en volgens de taal-lessen) bij de Internationale schakelklas (ISK).
Door de extra vluchtelingen en asielzoekers stroomt de ISK-afdeling snel vol.
Daarom is gekeken naar andere tijdelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de ISK.

O11  Onderwerp  Invoering fluctuatieschema Wmo-vervoer en Hub-taxi. (BB/185)  
Voorstel

1.1 De Groei- en Krimpregeling toe te passen per 01-01-2022 voor Wmo- en Hub-vervoer conform Bijlage I van de vervoersovereenkomst onder artikel 4.1.
1.2 Het Addendum II, onderdeel van de vervoersovereenkomst tussen de gemeente Assen en het Publiek Vervoer, vast te stellen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. 
Beknopte toelichting Invoeren van een flexibele financiële regeling voor bekostiging WMO vervoer en leerlingenvervoer ingeval van schommelingen in het vervoer. Er worden meer zekerheden aan vervoerders Publiek Vervoer geboden om het Wmo- en leerlingenvervoer in onzekere tijden in stand te houden.


O12 Onderwerp Begroting 2022 Dr. Nassau College. (BB/179)
Voorstel De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de begroting 2022 van het Dr. Nassau College.  
Beknopte toelichting De Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- en Midden-Drenthe is het bevoegd gezag van het Dr. Nassau College. De Raad van Toezicht is conform de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur het orgaan dat de begroting goedkeurt alvorens het College van Bestuur deze vaststelt. De Raad van Toezicht heeft op 22 december 2021 de begroting 2022 goedgekeurd, waarna de voorzitter van het CvB de begroting op 11 februari 2022 heeft vastgesteld. Conform artikel 9b onder a van de Statuten van de Stichting ontvangt de gemeenteraad de begroting.

O13 Onderwerp Aanwijzingsbesluiten tijdens TT festival 2022. (BB/189)  
Voorstel 
1.1 Vast te stellen het aanwijzingsbesluit verbod lachgas TT Festival 2022.
1.2 Vast te stellen het aanwijzingsbesluit verbod lachgas openbare inrichting TT Festival 2022.
1.3 Kennis te nemen van de door de burgemeester voorgenomen aanwijzingsbesluiten:
1.3.1 Aanwijzingsbesluit verkoopverbod glas en blik winkelbedrijf of slijtersbedrijf TT-festival 2022;
1.3.2 Aanwijzingsbesluit glasverbod TT-festival 2022;
1.3.3 Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Assen TT-festival 2022. 
Beknopte toelichting  De gemeente Assen heeft de ambitie om evenementen, zoals het TT-festival, steeds veiliger te maken. De afgelopen jaren zijn al diverse maatregelen genomen. Ook dit jaar worden maatregelen genomen om de veiligheid te bevorderen.

O14 Onderwerp Benoeming nieuw lid RCPA. (BB/188)
Voorstel De benoeming van een nieuw lid van de Raad voor de Cliënten Participatie Assen te bekrachtigen door het versturen van bijgaande brief.  
Beknopte toelichting In de verordening voor de adviesraden in het sociaal domein is het volgende artikel opgenomen; Het college benoemt op voordracht van de raden de voorzitter en leden. Het college kan alleen om zwaarwegende redenen afwijken van de voordracht van de desbetreffende raad. De Raad voor de Cliënten Participatie Assen (RCPA) heeft Dhr. Franklin Karst voorgedragen als nieuw lid.

O15 Onderwerp Jaarverslag raad voor de cliëntenparticipatie Assen. (BB/186) 
Voorstel 1.1 Door het versturen van bijgaande brief de Raad voor de  Cliëntenparticipatie (RCPA) bedanken voor haar jaarverslag over 2021.
1.2 Het jaarverslag van de RCPA met bijgaande brief ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad.  
Beknopte toelichting De Raad voor de Cliëntenparticipatie adviseert het college en de raad gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet (Pw) en de Jeugdwet. Dat doet de RCPA vanuit een onafhankelijke positie en vanuit het perspectief van het cliëntenbelang. Jaarlijks informeert de RCPA het college en de raad door het aanbieden van haar jaarverslag.

Vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022.
, burgemeester
, secretaris