Besluitenlijst 10 oktober 2023

Openbare besluitenlijst 

Locatie Collegekamer
Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 3 oktober 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Vereniging Drentse Gemeenten – Samenwerkingsagenda 2023-2027 (97087-2023)
Onder leiding van een stuurgroep is een nieuwe Samenwerkingsagenda 2023-2027 voor de VDG opgesteld en in april ter consultatie aan de 12 Drentse colleges aangeboden. Op 9 mei jl. heeft het college de VDG laten weten dat de samenwerking agenda een goed resultaat is. De agenda is opgebouwd vanuit de verschillende inhoudelijke tafels en op basis van de evaluatie van de de periode 2019-2022. Naast gemeenten zijn ook de provincie en de waterschappen betrokken bij de agenda. Naast de inhoudelijke onderwerpen, geeft de agenda ook richting aan algemene onderwerpen in Drenthe, zoals kennisontwikkeling, personele schaarste, lobby en interbestuurlijke samenwerking. De stuurgroep heeft voldaan aan haar opdracht en het proces is zorgvuldig nageleefd.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de Samenwerkingsagenda VDG 2023-2027.

3 Nota Kostenverhaal en Financiële bijdragen en Spelregels & Tarieven plankosten (97603-2023)
De gemeente Assen is volop in ontwikkeling en heeft in de Omgevingsvisie Assen nog mooier haar ambities benoemd. Het realiseren van ambities vraagt om investeringen in voorzieningen en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze investeringen komen niet allemaal volledig voor rekening van de gemeente. Eenieder die profijt heeft van groei en 
ontwikkeling van de stad draagt ook bij aan de financiering van deze investeringen. Hierbij kan gedacht worden aan ambities op het gebied van realisatie van sociale woningbouw, of investeringen in duurzaamheid of mobiliteit. Deels kan dat worden toegerekend aan de huidige inwoners en gebruikers, en deels aan de toekomstige inwoners en gebruikers. Voor het eerste deel ”betaalt” de gemeente, voor het tweede deel “betaalt” de initiatiefnemer en grondeigenaar die de woningen en gebouwen voor die toekomstige gebruikers realiseert.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de Nota Kostenverhaal & Financiële bijdragen en de Spelregels & Tarieven Plankosten
1.2 De Nota Kostenverhaal & Financiële bijdragen en de Spelregels & Tarieven 
Plankosten aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

4 Verlenging concessie TT Festival (97114-2023)
Sinds 2019 wordt het TT Festival op basis van een concessieovereenkomst georganiseerd door de Stichting TT Week Assen. Aan de concessieovereenkomst ligt het door de raad vastgestelde ‘Ambitiedocument toekomst TT Festival Assen vanaf 2019‘ ten grondslag. De concessieovereenkomst loopt in 2023 af. In de concessie is opgenomen dat telkens met een nader door partijen te bepalen periode kan worden verlengd. In het najaar van 2022 is begonnen met een verkenning op een vervolg op de huidige concessie waarbij is ingestoken op verlenging. Dit voornemen is eerder met het presidium gedeeld.
Besluit:
1.1 Met ondertekening van bijgaand addendum de concessieovereenkomst TT Festival met de Stichting TT Week Assen te verlengen met twee jaren, met een mogelijkheid om nogmaals twee jaren te verlengen;
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Rasker volmacht te verlenen om het addendum verlenging concessieovereenkomst TT Festival namens de gemeente te ondertekenen.
1.3 De raad te informeren over de verlenging van de concessie overeenkomst met de Stichting TT Week Assen.

5 Vaststelling stemlocaties Tweede Kamerverkiezingen 2023 (97450-2023)
Die Kieswet schrijft voor dat uw college voor iedere verkiezing stemlokalen aanwijst waar kiesgerechtigden tijdens de verkiezingen kunnen stemmen.
Met dit collegebesluit worden de stemlokalen voor de Tweede Kamerverkiezingen formeel vastgesteld.
In bijlage 1 zijn stemlokalen opgenomen waarvan het verkiezingsteam heeft geconstateerd dat zij geschikt zijn als stemlokaal. Het verkiezingsteam heeft daarbij gekeken naar toegankelijkheid, spreiding en ligging van de stemlokalen. Het doel is daarbij dat iedere kiesgerechtigde een stemlokaal nabij zijn/haar woning heeft.
In verband met de verwachte hoge opkomst van het aantal kiezers is er gekozen voor een  uitbreiding van het aantal stemlokalen. Ten op zichtte van de afgelopen Provinciale- en  waterschapsverkiezingen zijn er zeven extra stemlocaties.
Kiezers kunnen in elk stemlokaal in de gemeente Assen stemmen.
Besluit:
1.1 De locaties conform bijlage 1 als stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezingen vast 
te stellen.

6 Kostprijs subsidie peuteropvang 2024 (97063-2023)
Jaarlijks stelt het college – vóór 15 oktober – de kostprijs van peuteropvang vast en dit is  van invloed op de hoogte van de gemeentelijke peuteropvangsubsidie. Zie bijlage 1 voor het voorstel voor de kostprijs peuteropvang 2024.
Besluit:
1. De bijlage ‘Opbouw kostprijs peuteropvang 2024’ vast te stellen, waarbij de 
gemeentelijke kostprijs per uur wordt vastgesteld op €10,97.