Besluitenlijst 11 april 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 4 april 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Beantwoording schriftelijke vragen D66 NPO middelen (34897-2023)
De D66 fractie heeft vragen gesteld over de besteding van de NPO middelen.
Met bijgevoegde concept brief worden deze vragen beantwoord.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de D66 fractie over de NPO middelen te beantwoorden middels bijgevoegde concept brief.

3 Kaderbrief 2024: strategische ontwikkelingen en  financieel technische uitgangspunten (30459-2023) * Aangehouden 28 maart 2023
De kaderbrief is de start van de jaarlijkse beleids- en begrotingscyclus. De Accountantscommissie heeft op 19 januari jl. de Planning & Control cyclus geëvalueerd. De kaderbrief wordt anders van opzet.
Inventarisatie strategische ontwikkelingen
Tijdens deze evaluatie is benoemd dat de raad de kaderbrief als een meer strategisch, richtinggevend document in de raad wil gaan behandelen. In het presidium van 9 februari jl. is deze nieuwe opzet besproken. Op 21 februari jl. heeft u met het CMT de opzet van de Kaderbrief 2024 en de externe ontwikkelingen besproken.
De eerste belangrijke stap is de strategische ontwikkelingen te inventariseren. Op 20 maart en 3 april jl. zijn deze in de afzonderlijke pho’s besproken en geïnventariseerd.
Financieel technische uitgangspunten
In de Kaderbrief 2024 leggen we de financieel technische uitgangspunten ter instemming aan de raad voor.
Besluit:
1.1 Vaststellen inventarisatie strategische ontwikkelingen Kaderbrief 2024 voor verdere uitwerking.
1.2 Vaststellen van de financieel technische uitgangspunten Kaderbrief 2024.

4 Eindrapportage Programma Sociaal Domein 2020- 2022 (34949-2023)
Voor u ligt de Eindrapportage Programma Sociaal Domein. We gaan in op de resultaten van het programma gedurende de looptijd 2020 tot en met 2022 en zoomen in op de resultaten van 2022.
Achtergrond en doelen van het programma
Het programma Sociaal Domein is gebaseerd op kaders die de raad in het voorjaar van 2019 vaststelde om de kosten in het sociaal domein te beheersen. 
Deze kaders waren een reactie op de stijgende kosten in het sociaal domein en de achterblijvende rijksbijdrage.
Assen werkt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen met zoveel mogelijk eigen regie. We geloven in zelfredzaamheid, vitaliteit en zijn gericht op meer samenredzaamheid en meedoen van inwoners. We staan garant voor ondersteuning van kwetsbare inwoners en willen dat kinderen veilig opgroeien in sterke gezinnen.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de eindrapportage van het Programma Sociaal Domein;
1.2 De eindrapportage ter kennisneming aan te bieden aan de raad en de adviesraden sociaal domein via bijgevoegde brief.

5 Vaststelling erfgoedvisie 2023-2027 (35371-2023)
Erfgoed is van grote betekenis voor de ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke ontwikkeling van Assen. Niet alleen in en rond de historische binnenstad, maar ook in de omliggende wijken en het buitengebied liggen sporen uit het verleden. Erfgoed is onderdeel van het straatbeeld, draagt bij een gevoel van thuiszijn en zorgt voor inkomsten. Het is daarmee een waardevol bezit en raakt aan tal van werkvelden.
De afgelopen jaren heeft erfgoedbeleid echter niet bovenaan de bestuurlijke agenda gestaan. Waar het niet ging om wettelijke taken, werd erfgoedbehoud vooral meegenomen in de marge of overgelaten aan anderen. Binnen en buiten Assen hebben verschillende erfgoedpartijen echter niet stilgezeten en hebben ze er mede voor gezorgd dat inwoners en bezoekers het erfgoed van Assen kunnen beleven.
Om het beleid op peil te brengen is het ontwikkelen van een erfgoedvisie één van de afspraken bij het vaststellen van de omgevingsvisie in 2020. Met een erfgoedvisie, en de beschikbaarheid over middelen, is er een vertrekpunt voor een meer pro-actief erfgoedbeleid. Deze aanpak heeft als doel om de komende jaren bij te dragen aan het behoud van waardevol erfgoed, inwoners en organisaties te betrekken bij beleidskeuzes en uitvoering en beter te anticiperen op toekomstige kansen en uitdagingen.
Besluit:
1.1 De erfgoedvisie 2023-2027 vast te stellen;
1.2 De raad voor te stellen hiervoor een éénmalig budget beschikbaar te stellen van €600.000 en dit budget te dekken uit de Algemene Reserve;
1.3 De raad voor te stellen de gemeentebegroting overeenkomstig te wijzigen door het vaststellen van de 10e begrotingswijziging van de begroting 2023.

6 Raadsbrief resultaat aanbesteding onderwijsroute (34959-2023)
De afgelopen periode hebben we de raad verschillende keren zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de aanbesteding van de onderwijsroute. We hebben aangegeven de raad op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen. De aanbesteding is nu afgerond. Het resultaat willen we delen met de raad.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over het resultaat van de aanbesteding onderwijsroute Wet inburgering 2021 middels bijgevoegde brief.

7 Eerder vaststellen tarief toeristenbelasting (35048-2023)
Jaarlijks wordt het tarief toeristenbelasting voor het aankomende jaar tijdens de begrotingsbehandeling in november of uiterlijk in de laatste raadsvergadering voor aanvang van het eerstvolgende belasting jaar vastgesteld door de gemeenteraad. De verblijfsaanbieders in onze gemeenten pleiten voor een eerdere vaststelling van het tarief toeristenbelasting omdat binnen deze sector reserveringen vaak al een jaar van te voren geboekt worden. We willen aan deze wens tegemoet komen. Daarom stellen we voor om met ingang van belastingjaar 2024 de vaststelling van het tarief toeristenbelasting bij de behandeling van de kaderbrief in juli mee te nemen.
Besluit:
1.1 De vaststelling van het tarief toeristenbelasting 2024 naar voren halen in de tijd door het mee te nemen bij de kaderbrief.
1.2 De gemeenteraad bij de behandeling van de Kaderbrief 2024 voorstellen om het basistarief toeristenbelasting 2024 op €1,50 en het tarief met tijdsdifferentiatie ongewijzigd op €3,00 vast te stellen.

8 Procesvoorstel Integraal Zorgakkoord (IZA) (35107-2023)
In 2022 zijn er verschillende landelijke akkoorden en programma’s vastgesteld die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het gezondheids(zorg)landschap in Drenthe. Het gaat om het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Het IZA en GALA staan niet los van elkaar, maar zijn elkaars verlengstuk en moeten elkaar versterken. Het principe 1 en 1 = 3 is van toepassing in de omvangrijke opdracht die we gezamenlijk hebben om de zorg en ondersteuning richting toekomst houdbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.
Beide akkoorden passen in een beweging van ‘zorg naar gezondheid’ die door veel gemeenten al is ingezet. Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken tussen 13 partijen over het toegankelijk en beheersbaar houden van de zorg. In het GALA maken het rijk, gemeenten en verzekeraars afspraken over gezondheid & preventie, versterking van de sociale basis en sport, bewegen & cultuur.
Rol gemeenten en verzekeraar: In beide akkoorden is er een regisserende rol voor de gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor als systeempartijen.
Besluit:
1.1 Goede Bereikbare Zorg als themagroep aan te wijzen voor het uitvoeren van de IZA-opdracht in Drenthe. In technische zin is de gemeente Emmen de aangewezen gemeente.
1.2 Aanstellen van een programmaleider IZA Drenthe, bij de gemeente Emmen, voor 24 uur per week voor een periode tot 31 december 2023. De kosten voor de programmaleider worden betaald vanuit de IZA SPUK middelen.
1.3 In te stemmen met het bijgevoegde procesvoorstel op hoofdlijnen om te komen tot de gewenste resultaten.

9 Beantwoording fijnstof- en geluidsoverlastklacht Debussylaan en Ravellaan (34930-2023)
In december 2021 ontvingen we een brief (zie bijlage) gericht aan het college en de raad met een klacht van de werkgroep inwoners Debussylaan en Ravellaan. De inwoners ervaren overlast van de Europaweg in de vorm van fijnstof- en geluidsoverlast. Na breed ingezet onderzoek is gebleken dat de overlast de normen niet overschrijdt en daardoor de gemeente niet verplicht is tot het nemen van maatregelen. Ondanks dat er geen sprake is van een overschrijding van de normen, vinden we het wel vervelend dat de inwoners overlast ervaren. Daarom hebben we gezocht naar een passende oplossing om deze ervaren overlast te verminderen. Er zijn verschillende maatregelen onderzocht in overleg met de werkgroep. De onderzochte oplossingen zijn genoemd in de bijlage “onderzochte oplossingen”. Helaas is er geen passende oplossing uit naar voren gekomen. De maatregelen leveren niet het gewenste effect op of zijn niet mogelijk. Op 22 maart 2023 is er een afrondend gesprek geweest met de werkgroep waar we hebben aangegeven dat de gemeente niets gaat doen aan de genoemde overlast.
Besluit:
1.1 De bijgaande antwoordbrief te versturen in reactie op de ontvangen klachtenbrief fijnstof- en geluidsoverlast Debussylaan en Ravellaan;
1.2 Een kopie van deze brief aan de raad te versturen.

10 Overnemen groenbeheer arboretum (35071-2023)
In 1997 is het initiatief genomen om een bijzondere bomentuin in Assen te ontwikkelen. In 2005 is het Arboretum officieel in gebruik genomen. Een Arboretum, het Latijnse woord voor bomentuin, is een met wetenschappelijke bedoeling bijeengebrachte verzameling van houtige gewassen.
het Arboretum is een verzameling van bijzondere bomen uit drie werelddelen; Amerika, Azië en Europa. In totaal heeft het Arboretum honderden verschillende soorten bomen uit deze werelddelen in hun natuurlijke groeivormen. Gekweekte cultuurvariëteiten zijn er niet vinden. Het duurt jaren voordat alle bomen in het Arboretum zijn volgroeid. Het Arboretum is openbaar toegankelijk een locatie waar veel wandelaars te vinden zijn.
Omdat het arboretum is aangelegd op een potentieel waterwingebied heeft de WMD het groenbeheer in het gebied de afgelopen jaren gefinancierd. In 2022 heeft men aangegeven het beleid aan te passen en heeft het Arboretum te horen gekregen dat de WMD na 2022 niet meer meefinanciert in het groenbeheer.
Naast dat een deel van het groen wordt beheerd door de WMD wordt het grootste deel van het Arboretum beheerd door vrijwilligers. Op dit moment zijn er ongeveer 30 vrijwilligers actief.
Besluit:
1.1 Per 1 Januari 2023 een deel van het groenbeheer over te nemen van het Arboretum.
1.2 Hiervoor structureel €40.000 beschikbaar te stellen
1.3 De benodigde extra middelen voor 2023 te dekken uit de post onvoorzien.
Bij de samenstelling van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 de extra benodigde structurele middelen op te nemen en deze te dekken uit de beschikbare middelen (€ 350.000 ) in het volumebudget areaaluitbreiding.

11 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2022 (34932-2023)
Op grond van artikel 2.5.1 van de Wmo 2015 dienen gemeenten jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren, waarbij wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke voorzieningen in het kader van de Wmo 2015 en welk effect inwoners hebben ondervonden van deze voorzieningen op het verbeteren van hun zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie.
Het cliëntervaringsonderzoek kent drie hoofdthema`s namelijk; toegankelijkheid van de voorzieningen, kwaliteit van de ondersteuning en het ervaren effect van de ondersteuning (“bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie”). Het cliëntervaringsonderzoek in Assen bestaat uit een aantal verplichte vragen aangevuld met vragen die de gemeente Assen zelf toegevoegd heeft ter verbetering van haar dienstverlening.
Binnen de gemeente Assen vragen wij de inwoners naar hun ervaring/tevredenheid middels continu meten. Dit betekent dat inwoners die een beroep hebben gedaan op ondersteuning het hele jaar door gevraagd worden naar hun ervaringen met de gemeente.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2022 en de gemeenteraad, de RCPA en de participatieraad te informeren middels een brief.
1.2 Toestemming te geven om de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 te publiceren op waarstaatjegemeente.nl.

12 Evaluatie Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2022 (35381-2023)
Met bijgaande brief willen het college de raad informeren over de uitkomsten van de evaluatie van het onderwijsachterstandbeleid. De gemeenteraad heeft de ‘Beleidsnotitie onderwijsachterstanden 2020-2023’ in juni 2020 vastgesteld. In de nota is aangegeven dat er een evaluatie plaatsvindt over het beleid. Het eerste deel van deze beleidsperiode -tot en met 2022- is geëvalueerd. De evaluatie over het tweede deel volgt na afsluiting van dit jaar. 
In de komende periode wordt gekeken naar de mogelijkheden om het onderwijsachterstandenbeleid in 2024 samen te voegen met beleid rond laaggeletterdheid en kansengelijkheid. De uitkomsten hiervan worden nog dit jaar aan de raad voorgelegd.
Besluit:
1.1 De raad per brief te informeren over de evaluatie van het Onderwijsachterstandenbeleid.

Vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023.

, burgemeester
, secretaris