Besluitenlijst 11 juli 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 4 juli 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Groenvisie Assen 2040 (67580-2023)
De Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ beschrijft op hoofdlijnen wat Assen wil zijn in 2040 en wat we moeten gaan doen om dat voor elkaar te krijgen. Hoofdambitie is `ontspannen stedelijkheid’. In de kern betekent dit dat Assen – na een periode van groei – de focus legt op het aantrekkelijker maken van de bestaande stad. In de omgevingsvisie wordt ‘ontspannen stedelijkheid’ uitgewerkt in drie leidende principes: ‘dynamische hoofdstad’, ‘verbonden stad’ en ‘groene stad van het noorden’. Dit laatste principe moet verder worden uitgewerkt in onder andere een groenvisie. De groenvisie gaat over de periode tot 2040.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen om de Groenvisie Assen 2040 vast te stellen;
1.2 De gemeenteraad voor te stellen voor 2024 een bedrag van €125.000 in de begroting op te nemen voor Meedoen in het Groen;
1.3 De gemeenteraad voor te stellen een jaarlijks terugkerend budget beschikbaar te stellen van €50.000 voor Steenbreek en dit budget te dekken uit het GWRP
1.4 De gemeenteraad voor te stellen de financiële consequenties van de Groenvisie af te wegen bij de Kaderbrief 2025.

3 Visie klimaatadaptatie (67612-2023)
In 2021 heeft de raad de Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ vastgesteld. De
Omgevingsvisie geeft aan dat groen en natuur unieke kernwaarden van Assen zijn en dat Assen de ambitie heeft om in 2040 de groene stad van het Noorden te zijn. Eén van de strategische sporen waarlangs we aan deze ambitie werken, is het inspelen op de klimaatverandering. We ervaren in Assen steeds vaker de gevolgen van klimaatverandering. In Assen hebben we ook al last van situaties met extreme neerslag, hitte en droogte. Dit leidt tot allerlei vormen van overlast en (gevoel van) onveiligheid. Door onze leefomgeving aan te passen aan deze veranderingen kunnen we de effecten van klimaatverandering deels opvangen. Het aanpassen aan en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. In de Omgevingsvisie is afgesproken dat we een visie opstellen waarmee we deze opgave verder uitwerken. Ook het Rijk vraagt in het kader van de Deltabeslissing Klimaat Adaptatie van ons om uiterlijk 2023 een ruimtelijke adaptatiestrategie op te stellen. Daarom hebben wij een visie klimaatadaptatie
opgesteld voor de periode tot 2030, met een doorkijk naar 2050. We zetten hierin de koers uit voor 2030; waar willen we dan staan en wat moeten we de komende jaren doen om daar te komen?Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen om de Visie klimaatadaptatie vast te stellen.

4 Notitie Dieren (67207-2023)
Een gemeente zonder dieren is ondenkbaar. Dieren vormen een belangrijk onderdeel van het leven van onze inwoners. Dieren zijn overal om ons heen: thuis, in onze tuin, in de parken, bij het winkelcentrum, in de binnenstad en in het buitengebied. Veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren in onze gemeente. Dit geldt voor zowel onze huisdieren als voor dieren die in het wild voorkomen. Het dierenwelzijn is onderdeel van het Bestuursakkoord ‘Dichtbij & Daadkrachtig’. In lijn met het bestuursakkoord heeft het college aan de gemeenteraad toegezegd om in een notitie Dierenwelzijn samen te vatten wat er allemaal gedaan wordt binnen dit thema en deze voor de kaderbrief aan de gemeenteraad aan te bieden. De notitie Dieren is een samenvattend document rondom het dierenwelzijn (ook zijn er verschillende actiepunten en mogelijk aanvullende ambitiepunten opgenomen).
Besluit:
1.1 De notitie Dieren met bijgevoegde begeleidende brief versturen naar de gemeenteraad ten behoeve van de consulterende bespreking in de gemeenteraad op 5 oktober 2023.

5 Schriftelijke vragen Medische kosten Dierenwelzijn (68539-2023)
Op 19 juni 2023 hebben de fracties van de PvdA, GroenLinks en SP vragen gesteld aan het College over medische kosten van huisdieren.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van PvdA, GroenLinks en SP over medische kosten dierenwelzijn conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

6 Eenmalige subsidietoekenning Asser SportStad vanuit NPO middelen (67185-2023)
De Minister verstrekt aan alle in Europees Nederland gelegen gemeenten een eenmalige specifieke uitkering om in de periode van 1 juli 2021 tot en met 1 juli 2026 in samenwerking met scholen en lokale partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen plegen. Wij hebben Stichting Asser SportStad gevraagd een sport aanbod te ontwikkelen voor alle onderwijslocaties in de gemeente Assen, in afstemming met het onderwijs. In de bijlage wordt toegelicht welk type sportprogramma's wordt gesubsidieerd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.
Besluit:
1.1 Een eenmalige subsidie van € 199.525,00 toe te kennen aan Assen sportstad voor het uitvoeren van 4 sportprogramma’s binnen het primair en voortgezet onderwijs in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025.
1.2 Deze middelen beschikbaar te stellen uit de door het Rijk toegekende gemeentelijke NPO middelen.

7 Openbaar toilet Noordersingel (67230-2023)
Het openbare toilet aan de Noordersingel is al enige tijd buiten werking. Het
ingenieursbureau heeft begin 2023 de opdracht gekregen om de vervanging van het toilet nader uit te werken. Uitgangspunten hierbij zijn dat er sprake moet zijn van een toegankelijk en inclusief toilet. Het moet een robuust systeem zijn, automatisch te reinigen, inclusief zijn, diverse veiligheden in zich hebben en ook hufterproof zijn. Daarnaast moet het ontwerp passen in de omgeving. In de raadsvergadering van 15 juni is een motie aangenomen om te zorgen voor een
tijdelijke voorziening totdat een permanente voorziening gereed is.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de stand van zaken van het openbare toilet Noordersingel.
1.2 Een betaalsysteem met bankpas aan de buitenzijde te plaatsen.
1.3 De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken via bijgevoegde brief
(bijlage).

8 Visie op de detailhandelsstructuur (67598-2023)
De raad stelde al eerder de Omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’ en de Binnenstadsvisie vast. De ambities die de gemeente Assen in deze visies aan de dag legt, vragen om uitwerking. Deze visie op de detailhandelsstructuur vult een onderdeel hiervan in. Gedurende het proces zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met een externe klankbordgroep. Aan deze klankbordgroep namen o.a. lokale vertegenwoordigers van verschillende winkelranche- en gebieden deel. Op 26 januari zijn over de ontwikkeling van de detailhandel in Assen rondetafelgesprekken gevoerd, waarvoor de raad en ondernemers zijn uitgenodigd. De voorliggende, door bureau DTNP opgestelde, visie op de detailhandelsstructuur is het resultaat van het interactieve proces.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen de ‘Visie op de detailhandelsstructuur gemeente Assen’ vast te stellen.

9 Aanbieding startnotitie beleid voor en door jongeren (67247-2023)
Binnen college en gemeenteraad bestaat de wens om deze bestuursperiode extra
aandacht aan jongeren in Assen te besteden. Om tegemoet te komen aan deze ambities wordt een integrale aanpak uitgewerkt. Deze aanpak verbindt de verschillende beleidsterreinen die van belang zijn voor jongeren. Essentieel onderdeel van deze integrale aanpak is de inbreng van jongeren zelf. Waar mogelijk denken, praten en beslissen zij mee over beleid dat hen raakt en de inzet van middelen. Voor een groot aantal beleidsonderwerpen is in kaart gebracht wat de effecten voor jongeren zijn en in hoeverre betrokkenheid van jongeren kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het specifieke beleidsonderwerp. Deze concept startnotitie is de opmaat naar een definitieve startnotitie
waarover college en gemeenteraad na de zomer een besluit nemen. Deze startnotitie legt de gezamenlijke kaders en uitgangspunten voor jongerenparticipatie vast.
Besluit:
1.1 De startnotitie beleid voor en door jongeren vast te stellen, deze toe te sturen aan de raad en de raad op 13 juli 2023 te informeren over de stand van zaken van de jongerenparticipatie.
10 Voorgenomen besluit DB GKB, 28 juni jl. (67561-2023) * besloten in schriftelijke ronde op 8 juli 2023*
Het DB GKB heeft op 28 juni jl. het voorgenomen besluit genomen tot verzelfstandiging van de GKB: het onderbrengen van de organisatie GKB in een rechtspersoon waarop de gemeente Assen een toezichthoudende rol heeft. Dit besluit is gemaakt op basis van eerdere analyses en de aanwezigheid van voldoende draagvlak binnen het DB GKB.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het voorgenomen besluit (28 juni jl.) van het DB GKB, tot
verzelfstandigen van de GKB: het onderbrengen van de organisatie GKB in een rechtspersoon waarop de gemeenten Assen een toezichthoudende rol heeft.
1.2 De raad per bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

11 Subsidieaanvraag LHBTIQ+ Symposium (67356-2023)
Assen is sinds 2014 Regenboogstad. De gemeente ontvangt een incidentele Rijksbijdrage van € 20.000 per jaar om LHBTIQ+ emancipatiebeleid te ontwikkelen. Het doel hiervan is om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in de gemeente te bevorderen. Stichting Ara heeft tot doel de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) in Assen en in Drenthe te bevorderen. Stichting Ara wil op 11 oktober 2023 een symposium organiseren getiteld "LHBTIQ-vriendelijk onderwijs". Dit symposium richt zich op bewustwording en acceptatie van LHBTQI+ in het onderwijs in Drenthe.
Besluit:
1.1 Een subsidie te verstrekken van € 10.000 aan Stichting Ara voor het organiseren van een symposium over LHBTIQ+ en het onderwijs op 11 oktober 2023.


12 Subsidie Architectuur Punt Drenthe (67278-2023)
Assen is dit jaar op de Drentse Dag van de Architectuur (15 september) gaststad van het congres 'Drenthe: Méér dan mooi!' Assen en omgeving spelen ook een belangrijke rol tijdens dit congres. Zo maken de bezoekers in de ochtend een fietstocht waarin de verbinding van de stad met het Drentsche Aa gebied centraal staat. Tijdens het middagprogramma in De Nieuwe Kolk zal wethouder Staal een presentatie houden over de opgaven van Assen in relatie tot ruimtelijke kwaliteit. Ook zal stedenbouwkundige Riek Bakker, die 25 jaar geleden aan de wieg stond van de Regio Groningen Assen, een lezing verzorgen over haar visie op de toekomstige ontwikkeling van Drenthe. Het programma zal worden afgesloten met de uitreiking van de Drentse Architectuur Prijs 2023. In de vorige editie (2021) ging deze prijs naar het station in Assen. Architectuur Punt Drenthe
organiseert zijn congressen in het kader van de Drentse Dag van de Architectuur telkens in een andere gemeente. Aan de gastgemeente wordt daarbij om een bijdrage in de kosten van de organisatie gevraagd. Andere Drentse gemeenten gingen Assen daarbij voor.
Besluit:
1.1 Een subsidie van € 3.500 te verstrekken aan Architectuur Punt Drenthe als bijdrage in de kosten van het congres 'Drenthe: Méér dan mooi!' op 15 september in Assen.
1.2 De subsidie te dekken uit de post onvoorzien 2023.
13 Informerende raadsbrief Interreg project I2I: From isolation to inclusion (68071-2023)
Het project From Isolation to Inclusion (I2I) , dat gestart is in 2020, komt dit jaar tot
afronding. De algemene doelstelling van het I2I project is het verbeteren van innovatie in de sociale dienstverlening om sociale inclusie te verbeteren, en eenzaamheid in gemeenschappen en -buurten tegen te gaan. In Assen is de keuze gemaakt om te focussen op de wijk Pittelo, en de doelgroepen '45-55 jaar' en 'jongeren'. Zowel in Pittelo, als Assenbreed zijn we aan de slag gegaan. Met deze informerende raadsbrief kijken we terug op het proces, de resultaten en de borging van de opgedane kennis en ervaring in het project.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over afronding van het interreg project I2I: From isolation to inclusion middels bijgevoegde raadsbrief.

14 Subsidie Drents Museum 2022 (59467-2023) *Aangehouden 20 juni 2023In 2022 heeft het Drents Museum voor het eerst een structurele subsidie ontvangen van
de gemeente ter hoogte van €250.000. Het Drents Museum heeft hiervoor een
activiteitenplan ingediend en een financiële begroting. Inmiddels is een inhoudelijk verslag over de activiteiten binnengekomen en een financieel verslag. De raad heeft bij de vaststelling van de subsidie de wens geuit om meegenomen te worden in de besteding van de subsidie.
Besluit:
1.1 Het inhoudelijk en financieel verslag 2022 van het Drents Museum voor kennisgeving aan te nemen;
1.2 De raad te informeren met bijgevoegde (concept) brief.

15 EK Wielrennen en Wielerevent 2023 (67514-2023)
Dit jaar vindt van 20 -24 september het EK Wegwielrennen plaats in Drenthe. De start van de heren Elite is op zondag 24 september in Assen. De provincie, gemeenten en
organisator willen het EK niet alleen een wielerfeest, maar ook een sport- en volksfeest
voor Drenthe laten zijn. Daarom zijn alle Drentse gemeenten betrokken in de routes en worden plaatselijk allerlei festiviteiten en activiteiten georganiseerd.
Besluit:
1.1 Door middel van bijgaande brief en bijlage de leden van de gemeenteraad informeren over het EK Wielrennen en Wielerevent van 20 tot en met 24 september 2023.

16 Regionale samenwerking Hartveilig Drenthe (67291-2023)
In 2019 hebben de Drentse gemeenten de ambitie uitgesproken toe te werken naar een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners en te komen tot een Hartveilig Drenthe. Via het VDG portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn is afgesproken een aantal zaken regionaal op te pakken. Begin 2020 hebben gemeenten besloten over de inzet en samenwerking voor de periode 2020 t/m 2023. Onderdeel hiervan is:
- Gemeenten leveren een bijdrage aan HartslagNu van € 0,06 per inwoner per jaar;
- Gemeenten leveren een bijdrage aan de stichting Hartveilig Drenthe van € 0,025 per inwoner per jaar;
- De uitvoering van een regionale publiekscampagne, waarvan de coördinatie en uitvoering bij de GGD is belegd. Voor de campagne is een subsidie toegekend van de provincie Drenthe. Uw College heeft hier destijds mee ingestemd (30 juni 2020,B800273/123323 ). Gezien de looptijd van deze afspraken, moeten een nieuwe afspraken worden gemaakt voor het vervolg per 2024. Dit voorstel geeft hier invulling aan. In het VDG-portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Welzijn van 8 juni 2023 is bestuurlijk ingestemd met dit voorstel en afgesproken dit ter besluitvorming voor te leggen aan de individuele colleges van B&W.
Besluit:
1.1 De regionale samenwerking op het thema Hartveilig Drenthe voort te zetten voor de periode 2024 t/m 2027.
1.2 De totale gemeentelijke bijdrage van 0,085 cent per inwoner per jaar voor de periode 2024 t/m 2027 te continueren en per jaar een indexatie van 2,5 procent toe te passen op het totale bedrag.
1.3 De bijdrage van 0,06 cent per inwoner per jaar aan HartslagNu te continueren voor de periode 2024 t/m 2027.1.4 Een regionale coördinator Hartveilig Drenthe in te zetten en hiervoor een bijdrage van 0,025 cent per inwoner per jaar beschikbaar te stellen voor de periode 2024 t/m 2027.
1.5 De samenwerking met de stichting Hartveilig Drenthe te continueren.

17 Prioriteiten en vervolg Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028 (67404-2023)
Elke vier jaar stelt de gemeenteraad een Integraal Veiligheidsbeleid vast. Op 8 juni 2023 hebben raadsleden deelgenomen aan de informatiebijeenkomst met onze
veiligheidspartners. Het doel van deze bijeenkomst was om inzicht te geven in
veiligheidsvraagstukken die landelijk, maar ook lokaal spelen en waar wij de komende jaren (verder) op kunnen investeren. Daarnaast heeft de gemeenteraad, voor de uitwerking van het nieuwe IVB, input en prioriteiten meegegeven op de verschillende thema’s. In de bijgevoegde brief worden deze punten kort weergegeven en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het vervolg van het proces.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over de prioriteiten en het vervolg van het Integraal
Veiligheidsbeleid 2024-2028 (IVB) middels bijgevoegde brief.
Vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2023.