Besluitenlijst 11 oktober 2022

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en 
C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 4 oktober 2022
Besluit: Vastgesteld.


2 Tender subsidie bossen en natuurterreinen (140655-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De Subsidieregeling Bos en natuurterreinen gemeente Assen en Duurzaamheidscentrum Assen (volgens bijlage) vast te stellen en hiermee een uitvraag te doen voor de regie op het beheer van de bossen en natuurterreinen en het leveren van een bijdrage aan de programmering van het Duurzaamheidscentrum Assen;
1.2 De organisatie opdracht te geven om de subsidie-uitvraag uit te voeren;
Besluit: Conform.

Vastgesteld in de vergadering van  25 oktober 2022.

 , burgemeester
 , secretaris


Conformstukken openbaar

3 Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm (140694-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het collegebesluit van 20 september jl. over de verhoging van de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar (130445-2022) in te trekken.
1.2 Vooruitlopend op landelijke wetgeving de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm voor jongeren te verhogen van 21 naar 27 jaar.
1.3 De gemeenteraad te vragen om toestemming te verlenen tot het tijdelijk voeren van buitenwettelijk beleid op dit onderwerp.
Besluit: Conform.

4 Vaststellen naamgeving fietspaden Kloosterveen (140248-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Aan de in de bijlagen aangegeven (bestaande) fietspaden in de woonplaats Assen, de volgende namen toe te kennen:
Kleine Houtpad;
Lange Houtpad;
Hertenpad;
Sportpad;
Moerbeipad;
Marspad;
Besluit: Conform.

5 Rapportage Verdiepingsfase Kloosterveen Duurzaam Warm (140746-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Rapportage Kloosterveen Duurzaam Warm en deze ter informatie met de raad delen, middels bijgevoegde raadsbrief;
Besluit: Conform.

6 Collegevoorstel beleidsregels en mandaat Wi2021 (140293-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De beleidsregels voor de uitvoering van de Wet inburgering 2021 vast te stellen;
1.2 Mandaat te verlenen aan de regievoerder inburgering van de gemeente voor het afgeven van de beschikking die hoort bij het Plan Inburgering en Participatie (PIP);
1.3 Mandaat te verlenen aan de teammanager Sociaal Domein Buiten voor het afgeven van de beschikking voor het opleggen van een bestuurlijke boete aan de inburgeringsplichtige, indien noodzakelijk en zoals beschreven in de beleidsregels;
Besluit: Conform.