Besluitenlijst 12 april 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp: Vaststellen van het verslag van de vergadering van 5 april 2022.            
Besluit Vastgesteld.


O2  Onderwerp: Raadsbrief corona. (BB/148)     
Voorstel Raadsbrief over de diverse coronamaatregelen te versturen aan de gemeenteraad. 
Beknopte toelichting De gemeente heeft de afgelopen maanden meerdere maatregelen genomen om de schadelijke effecten van de coronacrisis zo veel mogelijk tegen te gaan. Met deze brief wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.  
Besluit Conform.


O3  Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Woonvisie. (BB/131)
1.1    De raad voor te stellen het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie Assen 2021-2025 vast te stellen.
1.2    De raad voor te stellen voor de uitvoering gedurende het jaar 2022 incidenteel € 556.500 uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen ten behoeve van de benodigde capaciteit.  
Beknopte toelichting Op 15 april 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Assen 2021-2025 vastgesteld. Deze geeft sturing aan ons woningbouw programma voor de komende jaren. Bij het bespreken van de woonvisie met de gemeenteraad, heeft uw college een uitvoeringsprogramma toegezegd, waar mee de in de visie opgenomen acties van een tijdsplanning worden voorzien.
Het nu voorliggende uitvoeringsprogramma (UVP) geeft inzicht in de verschillende acties, de samenhang daartussen en de planning. Het betreft een document, dat de komende jaren aangepast en verfijnd zal worden, naarmate de acties verder in de toekomst gepland zijn. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O4  Onderwerp: Jaarverslag leerplicht 2020-2021. (BB/137)    
1.1    Het jaarverslag vast te stellen.
1.2    Het jaarverslag ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief.    Elk jaar dient de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders geïnformeerd te worden over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O5 Onderwerp: Ontheffing woonplaatsbeginsel wethouder M. S Pauwels. (BB/142)    
De raad te verzoeken aan wethouder Pauwels  ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap tot het moment van aantreden van een nieuw college.    Op 4 juni 2020 heeft de raad wethouder M.S (Mirjam) Pauwels benoemd. Tegelijkertijd is destijds ontheffing verleend voor de vereiste van ingezetenschap conform art. 36a lid 2 van de Gemeentewet. Deze ontheffing is op 20 mei 2021 opnieuw voor een jaar verleend. De raad mag wettelijk gezien voor periodes van maximaal 1 jaar ontheffing verlenen. In dit voorstel wordt voorgesteld opnieuw ontheffing te verlenen en deze te koppelen aan het aantreden van een nieuw college na de verkiezingen.  
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O6  Onderwerp: Bijdrage opvang Oekraïense vluchtelingen Poznán. (BB/139)    
1.1    Een financiële bijdrage van € 50.000 ter beschikking te stellen aan de gemeente Poznán voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen aldaar.
1.2    De gemeente Poznán hier middels bijgevoegde brief over te informeren.
1.3    De gemeenteraad hier middels bijgevoegde brief over te informeren.
1.4    Dit bedrag te dekken uit het budget voor onvoorziene uitgaven.  
Beknopte toelichting Door de oorlog in Oekraïne zijn naar schatting al meer dan 4.215.047 Oekraïners op de vlucht (UNCHR, 4 april 2022). De grootste groep is gevlucht naar Polen. Ook in onze zusterstad Poznán worden Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Volgens de burgemeester van Poznán gaat het om duizenden vluchtelingen, met name vrouwen, kinderen en ouderen, ook met een beperking. De gemeente Poznán zoekt naar mogelijkheden om de vluchtelingen zo goed mogelijk te ondersteunen en vraagt daarvoor een bijdrage van de gemeente Assen.  
Besluit  Conform, met redactionele wijzigingen.


Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 1 t/m 7 april  2022)

Geen