Besluitenlijst 12 december 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 december 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Evaluatie en toekomst Pilot Nieuw Beschut Werken (118054-2023)
Begin 2020 is de gemeente Assen gestart met het bieden van een ‘voorziening op maat’ voor een groep medewerkers met de indicatie Nieuw Beschut. Deze nieuwe ‘voorziening op maat’ was nodig om intensievere en passender begeleiding te kunnen bieden aan mensen die niet goed konden meekomen in de reguliere groenteams van het Werkpunt . Zo ontstond de Pilot Nieuw Beschut.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie over de Pilot Nieuw Beschut;
1.2 De pilot Nieuw Beschut als structurele voorziening binnen het Werkpunt voort te zetten;
1.3 De verdere functieverbreding van de pilot Nieuw Beschut als 'voorportaal / carrousel' binnen het Werkpunt 'groen licht te geven';
1.4 Uitbreidingskansen voor de pilot Nieuw Beschut 'werkende weg' ruimte en tijd te geven, mits tijdig gemeld in kwartaal- en jaarrapportages van het Werkpunt en passend binnen de formele opdracht, taken en begroting van de WPDA en het Werkpunt.
1.5 In 2024 onderzoek te doen naar de haalbaarheid van ontschotting tussen Beschut Werken en Wmo arbeidsmatige dagbesteding. De uitkomsten van dit onderzoek worden medio 2024 opgeleverd en omvatten concrete voorstellen over het vervolg.

3 Renovatie sanitair wijkgebouw LTC (117821-2023)
Het wijkgebouw aan de Echtenstraat 61 is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door Buurt- en speeltuinvereniging LTC. LTC ontvangt hier geen subsidie voor. Het gebouw speelt een belangrijke rol voor inwoners in Noorderpak om elkaar laagdrempelig te kunnen ontmoeten. LTC heeft een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten. In artikel 2.1. staat dat de algemene voorwaarden t.b.v. de verhuur van kantoorruimte en andere bedrijfsruimte van toepassing zijn. In art. 13.1. van deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar art. 13.4 lid 4 waar staat: voor rekening van huurder zijn de kosten van onderhoud, herstel en vernieuwing van sanitair.
Besluit:
1.1 De ontmoeting in het wijkgebouw LTC aan de Echtenstraat 61 te faciliteren door het renoveren van het sanitair in het eerste kwartaal van 2024 en de kosten hiervan ad € 50.000 dekken uit het budget Beleid wijkgericht werken (6540201)
1.2 Af te wijken van de algemene voorwaarden in de huurovereenkomst, waarin staat dat de kosten voor onderhoud, herstel en vernieuwing van sanitair voor rekening van de huurder komen.

4 Beveiligingskosten Leger des Heils (117378-2023)
Vanaf 1 januari 2022 is de maatschappelijke opvang aan de Havenkade overgegaan van Cosis naar het Leger des Heils. Het eerste kwartaal werd de opvang nog georganiseerd door Cosis, in onder aanneming van het Leger des Heils. Vanaf 1 april 2022 is het Leger des Heils volledig verantwoordelijk voor de opvang. Het Leger des Heils heeft voor het maken van de begroting van de Havenkade voor 2022 de exploitatie van de Maatschappelijke Opvang  overgenomen van zorgorganisatie Cosis.
Besluit:
1.1 Een aanvullende subsidie te verlenen aan het Leger des Heils voor de beveiliging bij de nachtopvang aan de Havenkade á €74.407, te dekken uit de beschikbare middelen Maatschappelijke Opvang.

5 Raadsvragen PvdA over Padelbanen (117661-2023)
De sport padel groeit met name in Zuid- en West Europa snel. Ook in Nederland. De vraag om padelbanen aan te leggen speelt in alle gemeenten, zo ook in Drenthe en Assen. Ondanks de groei is het nog onzeker of het een hype is of dat padel permanent z'n plek weet te veroveren onder sporters. Daarmee is het ook onzeker of het verstandig is om tennisbanen te vervangen door padelbanen zoals eerder gebeurd is bij ATV De Hertenkamp. Bovendien zorgt het spelen van padel buiten voor behoorlijke geluidsoverlast. Normen lijken op dit moment nog niet vast te staan. In een onderzoek over buitensportaccommodaties in Assen wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vraag of er in Assen meer padelbanen moeten komen en zo ja , in welke vorm en waar.
Besluit:
1.1 De raadsvragen te beantwoorden met bijgaand sjabloon.

6 Uitvoering bezoekersmarketing & merkmanagement (117763-2023)
In 2022 is gestart met bezoekersmarketing. Dit is het eerste onderdeel van de uitvoering van het plan voor stadsmarketing ‘Verbind, verleid en bouw door- naar een optimale stadsmarketing voor Assen’ (2021). De gemeente heeft daarbij de regie en stemt inhoudelijk af met de stadsmarketingboard die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering. De partners zorgen hierbij voor de benodigde cofinanciering opgebouwd uit bijdragen op campagne- en projectniveau, personele inzet en bijdrage via de BIZ.
Besluit:
1.1 Door te bouwen aan stadsmarketing met inzet op merkmanagement en de uitvoering van de bezoekersmarketing.
1.2 Voor 2024 een subsidie van € 220.000,- beschikbaar te stellen aan Vaart in Assen als penvoerder voor de uitvoering van de bezoekersmarketing 2024.

7 Verzwaarde elektra aansluiting ‘de Werf’ (117683-2022)
Op dit moment kunnen we niet voldoen aan onze eigen ambities op het gebied van de energietransitie omdat er te weinig (laad)capaciteit aanwezig is om ons toenemend aantal elektrische voertuigen en gereedschappen op te laden. Daarom is bij Enexis een zwaardere elektra aansluiting aangevraagd en capaciteit geserveerd. Het uitvoeringskrediet is bedoeld voor de aanleg van deze zwaardere elektra aansluiting.
Besluit:
1.1. De raad voor te stellen een uitvoeringskrediet van €375.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van een verzwaarde elektra-aansluiting op de (gemeente) Werf en de jaarlijkse kapitaallasten ad 16.300 hiervan op te nemen in de begroting 2025.

8 IZA Regioplan Drenthe, vaststelling ambities (118040-2023)
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesloten tussen het Ministerie van VWS, VNG en een groot aantal zorgpartijen. Het akkoord past in een beweging van ‘zorg naar gezondheid’ en het bevorderen van gezond gedrag. Dit is een belangrijk speerpunt van het coalitieakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’. Deze opgave maakt eveneens onderdeel van het Programma Sociale Stad Assen, waarin we de leefwereld van inwoners versterken via preventie om de zorg toekomstbestendig te organiseren. Het realiseren ervan vraagt om een integrale aanpak voor de langere termijn. Het IZA geeft de verplichting aan iedere regio om vóór 1 januari 2024 een regioplan op te stellen waarmee gewerkt wordt aan de 
transformatieopgaven in de zorg. In dit collegevoorstel staat de vaststelling van de ambities van het regioplan van het IZA in Drenthe centraal. Dit regioplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met 13 verschillende partijen, waaronder gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en de gemandateerde zorgverzekeraar. In gezamenlijkheid worden afspraken gemaakt om zorg en ondersteuning in de aankomende jaren toekomstbestendig te organiseren voor de inwoners die dit nodig hebben.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beschreven ambities in het Regioplan Integraal Zorgakkoord Drenthe “Gezonde Marke” met in achtneming van hetgeen in paragraaf 6 Kosten, baten en dekking aangegeven is;
1.2 De gemeenteraad te informeren over deze ontwikkeling middels bijgevoegde 
raadsbrief.

9 Aanwijs- en mandaat besluit invordering naheffing parkeerbelasting en bezwaren (117487-2023)
Besluit: Aangehouden.

10 MFA Zeemanstraat - voorbereidingskrediet (110764-2023) *Aangehouden 21 november 2023
Voor de Theo Thijssenschool staat nieuwe huisvesting gepland, hiervoor is budget opgenomen in de begroting 2022. Dit budget is doorgeschoven naar 2023 en 2024.Voor de Theo Thijssenschool zijn er twee opties: Vervangende nieuwbouw op de huidige locatie of verplaatsing naar NHL Stenden (voormalige Pabo) aan de Zeemanstraat. Het gebouw aan de Zeemanstraat is per 1 september 2023 verworven door de Gemeente. Aangezien het gebouw eigendom is van de Gemeente, zal de Gemeente in dit project als bouwheer optreden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 350.000,- voor MFA Zeemanstraat.
1.2 In te stemmen met nader onderzoek voor de haalbaarheid om:
a. De locatie Zeemanstraat 1 te verbouwen ten behoeve van permanente huisvesting van de Theo Thijssenschool, kinderopvang en het bestuurskantoor Plateau;
b. Vervangende nieuwbouw te realiseren voor de Theo Thijssenschool op de huidige locatie.
1.3 Een Programma van Eisen voor de Theo Thijssenschool op te laten stellen.

11 Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag (117390-2023)
Dit collegevoorstel dient ter benoeming van de heer A. Bunskoek als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS) voor één dag op 16 januari 2024. Dit ter sluiting van het huwelijk van het aanstaande bruidspaar R. Voogd en M. Wilkens.
Besluit:
1.1 De heer A. Bunskoek voor één dag op 16 januari 2024 tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen.
1.2 Hiertoe het bijgaande benoemingsbesluit te ondertekenen.

12 Extra activiteiten voor jongeren (117407-2023)
In 2022 stelde staatssecretaris Uslu van cultuur aan middelen beschikbaar aan de G40 gemeenten voor extra culturele activiteiten voor jongeren. Omdat zij in coronatijd veel hebben moeten missen, wil zij zo een impuls geven aan jongeren en cultuur. Vorig jaar heeft Assen dit budget ingezet voor diverse culturele activiteiten in 2023 bijvoorbeeld voor de versterking van jongerenparticipatie of extra activiteiten tijdens festivals. Voor 2023 en 2024 is per jaar € 294.000 euro beschikbaar. Een deel van het budget wordt gebruikt om een vervolg te geven aan initiatieven die eerder dit jaar zijn gestart. Het resterende budget wordt zo veel mogelijk ingezet voor nieuwe activiteiten en een vervolg op eerdere activiteiten. Het gaat specifiek om extra aandacht voor jongeren tijdens Koningsdag en 
Nacht, Bevrijdingsfestival en nieuwe activiteiten zoals een dansproject met de ISK bij Podium Zuidhaege en een podium voor lokale DJ’s bij WintersAssen.
Besluit:
1.1 Subsidie te verstrekken voor extra jongerenactiviteiten aan Podium Zuidhaege, Vaart in Assen, Hellenthal Producties, Bevrijdingsfestival, WintersAssen voor in totaal € 54.875.

13 Beslissing op bezwaar verkeersbesluit laadpaal Boekweitveld (117790-2023)
Op 08 februari 2023 is een verkeersbesluit genomen voor het aanwijzen van een 
parkeerplaats nabij Boekweitveld 10 als een oplaadpunt voor elektrische voertuigen en het hiervoor plaatsen van een laadpaal en verkeersbord met onderbord. Dit is om een dekkend netwerk van laadpalen binnen 250m loopafstand te creëren. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend door de heer J.E. Hofman (hierna reclamant) op 14 maart 2023. De Algemene Commissie Bezwaarschriften (hierna: commissie) heeft het bezwaarschrift in haar 
vergadering van 17 oktober 2023 behandeld en advies uitgebracht. De commissie komt tot de conclusie dat de betrokken belangen, inclusief de belangen van de omwonenden zorgvuldig zijn afgewogen en dat het bezwaarschrift geen redenen bevat om terug te komen op het besluit. De commissie adviseert dan ook om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt om dit advies over te nemen en de reclamant te informeren over de beslissing op het bezwaar.
Besluit:
1.1 Het advies van de Algemene Commissie Bezwaarschriften over te nemen;
1.2 Het bezwaarschift tegen het verkeersbesluit laadpaal Boekweitveld ongegrond te verklaren;
1.3 De bijgevoegde brief aan reclamant (beslissing op bezwaar) te verzenden.

14 Ontwerpbestemmingsplan ‘Werklandschap Assen-Zuid kavel 8 en 9’ (117579-2023)
Aan de zuidzijde van Assen wordt het Werklandschap Assen-Zuid in fasen ontwikkeld. In 2019 en 2020 zijn voor het westelijke deel door de gemeenteraad respectievelijk de bestemmingsplannen ‘Entreezone Werklandschap Assen-Zuid’ en ‘Werklandschap Assen-Zuid – Groene Zoom’ vastgesteld. Alleen de locatie van het voormalige tuincentrum Rudolphus aan de Graswijk kon op dat moment niet meegenomen worden. Voor de op deze plek geprojecteerde bedrijfskavels heeft zich nu een gegadigde gemeld. Om bedrijfskavels in dit gebied uit te kunnen geven en de vestiging van dit (of een ander) bedrijf mogelijk te maken is daarom een nieuw bestemmingsplan opgesteld.
Besluit:
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Werklandschap Assen-Zuid kavel 8 en 9’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.2 Geen milieueffectrapportage te laten opstellen;
1.3 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde brief.

15 Raadsbrief evaluatie uitgangspunten omgevingsplan (117613-2023)
Tijdens de raadsbehandeling van de ‘Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Assen’ is door de wethouder de toezegging gedaan om met een aanpak voor het evalueren van het omgevingsplan en de door de raad vastgestelde uitgangspunten te komen. Deze aanpak is opgenomen in de ‘Uitgangspuntennotitie Omgevingsplan Marsdijk’, die op 19 oktober 
2023 is vastgesteld door de raad. Met dit collegevoorstel wordt de raad per brief apart geïnformeerd over deze aanpak, waarmee wordt voldaan aan de toezegging.
Besluit:
1.1 De raad te informeren over de aanpak voor het evalueren van het omgevingsplan via bijgevoegde raadsbrief.

16 Ontwerp structuurvisie Havenkwartier (118084-2023)
Op 17 februari 2022 is het uitvoeringsprogramma Assen Centraal (nu Stadskwartier Assen) aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De gemeenteraad heeft hiervoor een uitvoeringskrediet van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het opstellen van een structuurvisie voor het Havenkwartier is onderdeel van dit uitvoeringsprogramma. In de bijgevoegde ontwerp structuurvisie is de ambitie beschreven voor de transformatie 
van het huidige bedrijventerrein in een aantrekkelijke, groene en duurzame nieuwe wijk met ruimte voor wonen, werken en verblijf. De basis hiervan ligt in de vastgestelde woon- en omgevingsvisie van de gemeente Assen. Dit is uitgewerkt naar een visie voor het Havenkwartier. De in de ontwerp structuurvisie genoemde ambities en de belangrijkste structurerende principes zijn vertaald in een ambitiekaart met legenda en een aantal spelregels.
Besluit:
1.1 De ontwerp structuurvisie Havenkwartier vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.
1.2 De ontwerp structuurvisie Havenkwartier conform afdeling 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.3 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde brief.
Vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

, burgemeester
, secretaris