Besluitenlijst 12 juli 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 5 juli 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Uitstel huurverhoging binnen- en buitensportaccommodaties 2022 (96415-2022)
Ieder jaar in juli informeren wij de gebruikers van de sportaccommodaties over de huurindexatie van 1 augustus.  Per 1 augustus 2022 bedraagt de indexatie 9,7%. De sportverenigingen hebben het zwaar na de corona. Sommige verenigingen hebben ledenverlies geleden (m.n. de kleine verenigingen) en andere verenigingen zijn tijdens de corona gegroeid (m.n. buitensport). Wat de verenigingen parten speelt, of in ieder geval binnenkort gaat spelen, is de stijgende energieprijs. De verwachting is dan ook dat de doorberekening van deze kosten in de contributie — net zoals dat vaker bij een economische crisis gebeurd — tot gevolg heeft dat huishoudens op sport zullen bezuinigen met als eindresultaat een terugloop in de ledenaantallen. 
Indien de gemeente ervoor kiest om daarbovenop een huurindexatie door te voeren is de verwachting dat dit de terugloop van het ledenaantal zal versterken.

Voorgesteld besluit:
1.1 Het goedkeuren van uitstel van de jaarlijkse huurverhoging voor binnen- en buitensportaccommodaties van 1 augustus 2022 tot 1 januari 2023;
1.2 Het tekort van € 91.849, -, dat ontstaat als gevolg van uitstel van de huurverhoging tot 1 januari 2023 binnen het programma Vastgoed en Grondbedrijf, te dekken uit de Bestemmingsreserve Corona;
1.3 Bijgevoegde brief aan de sportverenigingen te versturen;
Besluit: Conform.


3 Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022 (96650-2022)
In de arbeidsmarktregio wordt op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt samengewerkt tussen
gemeenten, UWV en provincie. De arbeidsmarktregio waarin de gemeente Assen samenwerkt bestaat uit de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Deze samenwerking noemen we “Werk in Zicht” (WIZ).  De gemeente Assen vertegenwoordigt de GR-gemeenten WPDA bestuurlijk in de arbeidsmarktregio. WPDA participeert namens de GR-gemeenten in de ambtelijke overleggen van de arbeidsmarktregio Dat uitvoeringsplan moet door de colleges van alle gemeenten in de regio worden vastgesteld. Daarom wordt de bijgevoegde notitie “Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022” ter vaststelling aangeboden.

Voorgesteld besluit:
1.1 Bijgevoegd ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022” vast te stellen;
1.2 De Arbeidsmarktregio van dit besluit op de hoogte te stellen;
1.3 Het ‘Uitvoeringsplan Werk in Zicht 2022’ voor kennisgeving aan de gemeenteraad te sturen;
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Staal.


4 Raadsbrief voortgang Groenvisie en Visie klimaatadaptatie (101132-2022) * Via schriftelijke ronde 12 juli na vergadering.
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling van de Groenvisie en Visie klimaatadaptatie en over het ingezette participatietraject. Bovendien nodigen we raadsleden uit om deel te nemen aan de fietsroute.

Voorgesteld besluit:
1.1 Met bijgevoegde brief, over de voortgang van de Groenvisie en Visie klimaatadaptatie en het daarbij behorende participatietraject, de raad te informeren en de raadsleden uit te nodigen deel te nemen aan de fietsroute als onderdeel van het participatietraject;
Besluit: Aangehouden.


Vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

5 Vervolg Zonnepark Zandwinplas Ubbena (96731-2022)
Op 18 maart 2020 is door de initiatiefnemers Adamant Solar BV en BronnenVanOns een omgevingsvergunning aangevraagd om een drijvend zonnepark te realiseren op de zandwindplas bij Ubbena. Deze aanvraag past binnen het door de gemeenteraad op 19 oktober 2018 vastgestelde 'Beleidskader zonneparken in Assen". Met name de beleidsuitgangspunten '3 keer lokaal' en ruimte voor biodiversiteit staan daarin centraal. Daaraan voldoet het initiatief. Bovendien is deze locatie expliciet aangewezen in het beleidskader.

Voorgesteld besluit:
1 In te stemmen met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen conform de als bijlage bij dit besluit gevoegde nota zienswijzen;
2 De raad voorstellen om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor zonnepark zandwinplas Ubbena conform bijgevoegd raadsvoorstel;
3 De aangepaste omgevingsvergunning te verlenen nadat de raad het besluit bedoeld onder beslispunt 2 heeft genomen en deze op de voorgeschreven wijze bekend te maken;
Besluit: Conform.

6 Uitstel beantwoording raadsvragen gokreclames (93187-2022)
Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen (Art. 44 Reglement van Orde). Deze vragen worden, na behandeling in het college van de concept beantwoording, via een format beantwoord binnen een termijn van vier weken.

Voorgesteld besluit:
1.1 De raad te informeren met bijgaande brief over het uitstel van beantwoording van de raadvragen over gokreclames van de fracties van de SP en CU;
Besluit: Conform.

7 Subsidieaanvraag Brink 24 (86007-2022)
Brink 24 staat in Assen bekend als Vishandel Joling. Het pand staat aan de Brink in beschermd stadsgezicht en is een gemeentelijk monument. Sinds de vishandel 20 jaar geleden haar deuren sloot, is er geen onderhoud aan dit pand meer gepleegd. Het verkeert de laatste jaren in een zeer bouwvallige staat.
Deze subsidie kan worden gedekt uit het binnenstadsfonds. Uw college heeft hierover besloten, als onderdeel van een meer omvattende herverdeling van de middelen uit het binnenstadsfonds. Hierover hebben wij vervolgens gerapporteerd aan de provincie en de gemeenteraad.

Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met subsidieaanvraag voor de herontwikkeling van Brink 24;
Besluit: Conform.

8 Sperwerstraat vergunning- en betaald parkeren (96636-2022)
Er zijn klachten gekomen van de bewoners van de Sperwerstraat dat er geparkeerd wordt door personen met een bestemming centrum en/of station of parkeerders, die schijnbaar niet willen betalen voor parkeren in de binnenstad of op het P&R-terrein. De Sperwerstraat is bedoeld voor bewoners parkeren en bezoekers van bewoners. Ons beleid is dat, als er een verzoek komt, gedragen door meerdere bewoners, de gemeente dit gaat onderzoeken. Als een meerderheid van de bewoners voor vergunningparkeren is, wordt dit ingevoerd. Dit proces is voor de Sperwerstraat tussen Mezenlaan en Waterhoen doorlopen. Dit proces moeten we nog formeel afronden met een aanwijsbesluit.

Voorgesteld besluit:
1.1 De Sperwerstraat, tussen Mezenlaan tot en met aansluiting Waterhoen, toevoegen aan de parkeervergunningzone Assen-Oost door middel van een aanwijsbesluit;
Besluit: Conform.

9 Jaarverslag Regionaal Meldpunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) 2020-2021 (96836-2022)
De uitvoering van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) is voor gemeenten een wettelijke taak in het verlengde van de leerplicht en kwalificatieplicht. Het RMC heeft de taak jongeren zonder startkwalificatie te monitoren en te begeleiden. De gemeente Assen voert– als contactgemeente - de taak uit voor de regio Noord Midden Drenthe. Het RMC rapporteert jaarlijks over haar resultaten aan de colleges van B&W en de samenwerkingspartners in de regio.

Voorgesteld besluit:
1.1 Het jaarverslag RMC 2020-2021 voor kennisgeving aannemen;
1.2 Het jaarverslag RMC 2020-2021 ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad middels bijgevoegde brief;

Besluit: Conform.

10 Jaarverslag 2021 Ondernemers Fonds Assen (96401-2022)
In het “Convenant Gemeente Assen - Ondernemers Fonds Assen 2018” is afgesproken dat het Ondernemersfonds Assen (OFA) het College B&W en de Gemeenteraad jaarlijks informeert over de uitgevoerde werkzaamheden en ingezette geldmiddelen. In de bijlage vindt u het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2021.

Voorgesteld besluit:
1.1 Het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2021 van Ondernemers Fonds Assen ter kennisgeving aannemen;
1.2 Het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2021 van Ondernemers Fonds Assen te versturen aan de Gemeenteraad;
Besluit: Conform.

11 Dienstverleningsovereenkomst en Mandaatbesluit Noordmidden-Drentse Samenwerking Wmo jeugdwet (96514-2022)
Op 5 oktober 2021 heeft uw college besloten tot het aangaan van de gemeenschappelijke regeling “Noordmidden-Drentse samenwerking”. Per 1 januari 2022 is deze in werking. De gemeenschappelijke regeling betreft de samenwerking van Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo op het gebied van onder meer de inkoop, contractmanagement en handhaving voor de Jeugdwet en de Wmo.
Bij deze samenwerking hoort een dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) en een mandaatbesluit, waarin de algemene uitgangspunten zoals die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling worden uitgewerkt.

Voorgesteld besluit:
1.1 De dienstverleningsovereenkomst bij de regeling zonder meer voor de Noordmidden-Drentse samenwerking aan te gaan;
1.2 Het aangepaste Mandaatbesluit Noordmidden-Drentse samenwerking gemeente Assen juni 2022 vast te stellen;
1.3 Zorg te dragen voor bekendmaking van het Mandaatbesluit gemeenten Noordmidden-Drentse samenwerking gemeente Assen juni 2022 in het eigen gemeenteblad;
Besluit: Conform.


12 Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening, stand van zaken (96517-2022)
Op 19 november 2020 heeft de raad het plan “Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening” vastgesteld. Aan dit plan is ook een uitvoeringsagenda gekoppeld, waarin een aantal maatregelen en beoogde deadlines is opgenomen. Inmiddels is op veel onderdelen van de uitvoeringsagenda voortgang geboekt. De raadsbrief geeft een overzicht van de huidige stand van zaken wat betreft deze uitvoeringsagenda.

Voorgesteld besluit:
1.1 Bijgaande raadsbrief met informatie over de voortgang van het plan “Uitwerking Brede aanpak armoede en schuldhulpverlening” aan de gemeenteraad te versturen;
Besluit: Conform.

13 Beleidsvorming Label C voor kantoren en reactie aan NAM omtrent Schepersmaat 2 (96645-2022)
Vanuit het Energieakkoord is in het Bouwbesluit 2012 de verplichting opgenomen dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw minimaal energielabel C moet hebben. Deze verplichting kent een aantal uitzonderingen. De gemeente is in dit kader bevoegd gezag. De NAM-directie heeft in 2021 definitief het besluit genomen dat het kantoorgebouw in Assen binnen een redelijke termijn zal worden afgestoten en verlaten. Vanwege dit besluit wil NAM niet meer investeren in het gebouw. Het NAM-kantoor aan de Schepersmaat 2 heeft een ongunstig Label E.  In gesprekken met NAM over dit specifieke vraagstuk is in de context van de uitwerking van ons Label C-beleid ook gekeken naar de uitzonderingsgronden voor de label C-verplichting. Hieruit volgt dat twee uitzonderingsgronden van toepassing zouden kunnen zijn.

Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis nemen van:
- de aanzet voor beleidsvorming Handhaving en Toezicht Label C;
- het gegeven dat uit door NAM aangeleverde rapportages en het besluit van NAM het betreffende kantoor op afzienbare termijn te verlaten kan worden afgeleid dat het betreffende gebouw van de Label C-verplichting is uitgezonderd;
1.2 NAM meedelen dat het kantoorgebouw aan de Schepersmaat 2 dientengevolge is uitgezonderd van de Label C-verplichting en dat wij de komende periode verder met NAM in gesprek gaan over invulling van het gebruik van het betreffende pand na 1-1-2025;
Besluit: Conform.

14 Aanwijzing eendaagse buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) (96295-2022)
Het aanstaande bruidspaar Jannes van Biessum en mevrouw Berendina Geertruida de Vries hebben verzocht hun huwelijk op 29 september 2022 te laten sluiten door mevrouw Petra Rona.

Voorgesteld besluit:
1.1 Mevrouw Petra Rona aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.
Hiertoe het bijgaande concept aanwijsbesluit te ondertekenen;
Besluit: Conform.