Besluitenlijst 12 juni 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 juni 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Kaderbrief 2024 (56632-2023)
Op grond van de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt u jaarlijks een kaderbrief aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze kaderbrief wordt ingegaan op de autonome ontwikkelingen, de hoofdlijnen van de meicirculaire 2023 en de gevolgen daarvan voor de meer jaren prognose. In de kaderbrief is het bestuursakkoord inclusief het financieel kader integraal opgenomen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de Kaderbrief 2024 en deze met de begeleidende brief aan de raad aan te bieden.
1.2 De raad voor te stellen om de kaderbrief vast te stellen.
1.3 De raad tevens voor te stellen het basistarief toeristenbelasting 2024 op € 1,50 p.p.p.n., het tarief met tijdsdifferentiatie ongewijzigd op € 3,00 en de wijzigingsverordening Toeristenbelasting 2024 vast te stellen.
3 Subsidieverzoek Asser Historische Vereniging  Specifieke voorziening 2023 - 2024 (56237-2023)
In 2019 en 2020 ontving de Asser Historische Vereniging jaarlijks een eenmalige subsidie van €2600 die onder de noemer van ‘’Waarderingssubsidie” werd uitgekeerd. Door de nieuwe subsidiesystematiek Kunst en Cultuur is de AHV tussen wal en schip gevallen. Door de vereniging een specifieke voorziening te laten worden, laat het college aan de organisatie weten dat zij een belangrijke plek in nemen binnen de culturele infrastructuur van Assen. Anderzijds wordt het mogelijk voor de AHV een beroep te doen op een subsidie.
Besluit:
1.1 De Asser Historische Vereniging (AHV) een specifieke voorziening laten worden;
1.2 Voor 2023 en 2024 een subsidie beschikbaar te stellen van jaarlijks €3000;
1.3 De AHV verricht hiervoor in 2023 en 2024 minimaal 4 inspanningen op verzoek van de gemeente of in samenspraak met andere organisaties.
4 Jaarrekening en verslag Stedennetwerk G40 (56214-2023)
Het Dagelijks Bestuur van de G40 wil graag een besluit van ons college over de jaarrekening en het jaarverslag van de G40. Het bestuur heeft gevraagd om het besluit uiterlijk 6 juli a.s. kenbaar te maken. De voorzitter heeft de gemeenten gevraagd om dit per mail te doen. De gemeenten Lelystad en Deventer hebben de kascontrole over 2022 gedaan. Zij hebben getoetst of de factuurafhandeling geschiedt conform de procesafspraken in het financieel reglement van de G40.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de G40-Jaarrekening 2022, het G40-Jaarverslag 2022 en de goedkeurende verklaring van de Kascontrolecommissie.
1.2 In te stemmen met de financiële verantwoording over 2022 en de jaarrekening.
1.3 In te stemmen met de resultaatsbestemmingen 'Actualiteit, lobby en strategische communicatie' en 'Netwerkactiviteiten 2023 en 2024'.
5 Evenementen binnenstad (56102-2023)
In de laatste twee maanden van het jaar vinden er in Assen twee evenementen plaats die een grote aantrekkingskracht hebben op inwoners en bezoekers. De jaarlijkse Sinterklaasintocht in november en Winters Assen in december en januari zijn daarmee evenementen die een grote bijdrage leveren aan de levendigheid van de binnenstad. Voor veel kinderen is de tijdelijke ijsbaan de mogelijkheid om te leren schaatsen. Eerdere jaren heeft een groot aantal scholen meegedaan aan ‘schoolschaatsen’.
Besluit:
1.1 Een subsidie van€ 35.000 toe te kennen aan Stichting Winters Assen en een subsidie van€ 22.500 toe te kennen aan Stichting Sinterklaasintocht.
6 Jaarverantwoording kinderopvang 2022 (56107-2023)
Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks de jaarverantwoording vast te stellen van alle werkzaamheden die de gemeente en de GGD-toezichthouders in het kader van de Wet kinderopvang hebben verricht. Het toezicht op de kinderopvang wordt door de toezichthouders van de GGD uitgevoerd. De handhaving wordt gedaan door de gemeente. Bijgevoegde jaarverantwoording moet uiterlijk 1 juli 2023 bij de Inspectie van het Onderwijs worden aangeleverd.
Besluit:
1.1 De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 vast te stellen.
1.2 Met bijgaande brief de gemeenteraad te informeren over de Jaarverantwoording Kinderopvang 2022.
7 Jaarverslag 2022 Aanpak laaggeletterdheid (56124-2023)
De gemeenteraad van Assen heeft de beleidsnotitie ”Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2022” op 4 juni 2020 vastgesteld. De notitie is tot stand gekomen in samenspraak met de Kerngroep laaggeletterdheid Assen, de Raad voor de Cliënten Participatie (RCPA) en de Participatieraad (PR).
De raad heeft aangegeven graag op de hoogte te willen blijven van de voortgang van de aanpak laaggeletterdheid. Over het jaar 2022 is een jaarverslag opgesteld en een factsheet (zie bijlage 1 en 2). Het jaarverslag gaat in op de activiteiten die in 2022 zijn uitgevoerd door het Taalhuis en onze ketenpartners. Daarnaast geeft de voortgangsrapportage inzicht in het aantal gestarte taaltrajecten en geeft aan in hoeverre de doelstelling voor 2022 is gehaald.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het jaarverslag 2022 Aanpak laaggeletterdheid.
1.2 De raad schriftelijk op de hoogte te brengen van de voortgang van de uitvoering van de notitie Aanpak laaggeletterdheid 2020-2022.
8 Wijziging beleidsregel toepassing gebiedsontzeggingen (56729-2023)
Jaarlijks worden de campings in en rondom Witten druk bezocht tijdens de TT. Hierdoor kan er overlast en hinder plaatsvinden in en rondom het gebied. Het huidige beleid staat het opleggen van een gebiedsontzeggingen in het gebied Witten niet toe.
Met het wijzigen van de beleidsregel toepassing gebiedsontzeggingen, en hiermee het toevoegen van het gebied Witten aan de beleidsregel, wordt dit wel mogelijk. Hiermee kan de openbare orde en veiligheid in het gebied Witten beter worden geborgd.
Besluit: 1.1 Kennis te nemen van het voorgenomen burgemeestersbesluit ‘wijziging beleidsregel toepassing gebiedsontzeggingen’.
9 Aanwijsbesluit messenverbod (56752-2023)
Het (steek)wapenbezit en -gebruik neemt landelijk toe. De aanwezigheid van wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden bij o.a. jongeren, drugsdealers en drugs- en alcoholgebruikers in het centrum van Assen, vergroot het risico op een geweldsdelict met wapengebruik. De Wet wapens en munitie (Wwm) verbiedt slechts een klein aantal (steek)wapens. In de praktijk treft de politie vaak (steek)wapens aan die niet vallen onder deze wet en om deze reden niet in beslag genomen kunnen worden. Het dragen van niet strafbare wapens moet daarom zoveel mogelijk worden ontmoedigd en bestreden. Het verbod is niet van toepassing op voorwerpen die onder de werking van de Wwm vallen. Ook is het verbod niet van toepassing op voorwerpen die zodanig zijn ingepakt dat deze niet voor dadelijk gebruik gereed zijn. Door het verbod kunnen handhavers direct optreden tegen het dragen van (steek)wapens in gevallen waar de Wwm nog niet toereikend is.
Besluit: 1.1 Kennis te nemen van het voorgenomen burgemeestersbesluit ‘aanwijsbesluit messenverbod’ in het centrumgebied Assen.

Vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2023.