Besluitenlijst 12 mei 2020

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 mei 2020

Aanwezig: 
M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:  

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 8 mei 2020.     Wordt vastgesteld.
02 Ontwerpbestemmingsplan Langedijk 14 te Assen. (Z49662-2020) 1.1 In te stemmen met de ontwikkeling van 3 woningen op het perceel Langedijk 14 te Assen.
1.2 Het ontwerpbestemmingsplan Langedijk 14 te Assen incl. het ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3 Tegelijkertijd de aanvraag om Omgevingsvergunning conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.4 Geen milieueffectrapport op te laten stellen.
1.5 De anterieure overeenkomst te ondertekenen.
1.6 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
 
Aan de Langedijk 14 te Assen is een plan ontwikkeld voor de bouw van drie woningen. Het onderhavige perceel is op dit moment een stuk braakliggend grasveld. Voorheen was hier 1 woning gevestigd, maar die is inmiddels gesloopt. De initiatiefnemer heeft een ontwerp opgesteld voor de herontwikkeling van deze locatie. De herontwikkeling houdt in dat deze gronden geschikt worden gemaakt voor wonen, en dat er zodoende in totaal 3 aaneen gebouwde koopwoningen met tuin worden gerealiseerd.
De voorgenomen ontwikkeling van het plangebied past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Assen Noord’. Om deze reden is voorliggend bestemmingsplan opgesteld. Op 16 oktober 2019 is ten behoeve van deze ontwikkeling een aanvraag om Omgevingsvergunning binnengekomen. Om het proces te stroomlijnen worden de twee procedures tegelijkertijd in procedure gebracht.
 
Conform met redactionele wijziging in de raadsbrief.
03 Procesvoorstel Kaderbrief 2021 en Begroting 2021. (BB/183) Instemmen met het procesvoorstel Kaderbrief 2021 en Begroting 2021. We starten binnenkort met de voorbereidingen voor het opstellen van de Kaderbrief 2021 en de Begroting 2021. De kaderbrief staat gepland voor de raadsvergadering van 2 juli a.s. De behandeling van begroting in de raad is gepland in november. Voor een zo optimaal mogelijk verloop van het samenstellingsproces, zijn in deze procesnotitie de inhoudelijke uitgangspunten, de kwaliteitsborging, de betrokken ambtelijke inzet, de verantwoordelijkheden, de vorm en het bestuurlijke afhechting proces met de daarbij behorende tijdsplanningen opgenomen. Conform met redactionele wijzigingen in de raadsbrief.

Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020.

 , burgemeester
 , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 1 t/m 7 mei 2020)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
04 Mandateren gemeente Emmen voor aanbestedingstraject inkoop elektriciteit. (BB/180) 1.1 De inkoop van elektriciteit aan te besteden en te vergroenen voor een periode van vier jaar, met een optie voor twee jaar extra, op basis van de huidige situatie.
1.2 De gemeente Emmen in het kader van de collectieve inkoop van elektriciteit te mandateren voor het voorbereiden van de inkoop tot en met het besluit tot het aangaan van de overeenkomsten.
1.3 Dit mandaat formeel te regelen met het ondertekenen van bijgevoegd mandaat- en machtigingsbesluit door de burgemeester.
De provincie Drenthe, de veiligheidsregio Drenthe en de gemeenten Aa en Hunze,  Assen, De Wolden-Hoogeveen, Emmen en Midden Drenthe zijn in 2018 overgegaan tot verlenging van de bestaande leveringsovereenkomst voor elektriciteit met twee jaar, tot 1 januari 2021. Dit betekent dat er een nieuwe Europese aanbesteding en inkoop plaats moeten vinden per 1 januari 2021, waarbij de gemeente Noordenveld zich heeft aangesloten bij het collectief.
Het betreft een aanbesteding waarbij Assen op basis van de huidige situatie elektriciteit inkoopt. Dit houdt in dat de levering van stroom wordt vergroend met Garanties van Oorsprong (GvO) afkomstig van 100% Neder-landse wind- en zonne-energie.
Om het proces van aanbesteding adequaat te laten verlopen is het gewenst dat er snel gehandeld kan worden vanaf de voorbereiding van de inkoop tot en met het ondertekenen van de overeenkomst. Het voorstel is om de gemeente Emmen te mandateren voor het voorbereiden van de inkoop tot en met het besluit tot het aangaan van de overeenkomsten. De  bijgevoegde voorstellen met betrekking tot  mandaat-  en machtigingsbesluiten  maken dit mogelijk. Het mandaatbesluit dient door alle deelnemers vóór 14 mei 2020 te worden ondertekend.
 
05 Toeristenbelasting tijdens TT-week 2020. (BB/181) 1. De tijdelijke verhoging van het tarief toeristenbelasting (verhoging naar € 3,00) tijdens de TT-week in 2020 te laten vervallen.
2. Dit te bereiken door de raad op 18 juni het voorstel te doen het ‘tarief TT week’ (sub b - € 3,00), zoals benoemd in de tarieventabel 2020, te laten intrekken door middel van een wijzigingsverordening.
3. De raad hierover te informeren d.m.v. een mededeling en oplegger tijdens de raadsvergadering van 7 mei a.s.
Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad de tarieventabel 2020 met daarin het tarief toeristenbelasting vastgesteld. In de tarieventabel is een verhoogd tarief toeristenbelasting tijdens de TT week (€ 3,00 in plaats van het reguliere tarief van € 1,35) opgenomen. Het doel van deze tijdelijke verhoging is om, in combinatie met andere maatregelen, in 2020 een meeropbrengst van € 250.000 aan toeristenbelasting te genereren. Vanwege de extra voorzieningen en werkzaamheden die de gemeente tijdens de TT uitvoert kan deze tijdelijke belasting worden gerechtvaardigd. Door een tijdelijk verhoogd tarief in te voeren, kon het tarief de rest van het jaar lager blijven.
Vanwege het coronavirus gaat de TT van Assen en het bijbehorende TT Festival niet door en daarmee is ook de onderbouwing voor de tijdelijke verhoging weggevallen.