Besluitenlijst 12 oktober 2022

Openbare besluitenlijst 

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en 
C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 27 september 2022
Besluit: Vastgesteld.
1 Motie houtstook (127785-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Voor de uitvoering van de door de raad op 4 november 2021 aangenomen motie “Laat overlast van houtstook in rook opgaan” de raad voor te stellen in te stemmen met één van de voorgestelde scenario’s;
Besluit: Conform.

2 Inbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen (133817-2022) * Aangehouden op 27 september 2022.
Voorgesteld besluit:
1.1 Uitvoering te geven aan het plan van aanpak “inbesteding schoonmaak”;
1.2 De raad voor te stellen het benodigde budget op te nemen in de begroting voor het zelf uitvoeren van de reguliere schoonmaakwerkzaamheden in panden waar de schoonmaak in opdracht van de gemeente Assen plaatsvindt. Het gaat om de volgende bedragen: 2024 €182.000, 2025 €322.000, 2026 €346.000;
1.3 De raad voor te stellen om eenmalig € 150.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van het plan van aanpak;
Besluit: Conform.

3 Bedrijveninvesteringszone binnenstad Assen (137587-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van het BIZ-plan en de concept verordening met betrekking tot de ‘Bedrijveninvesteringszone binnenstad Assen’;
1.2 Het ‘Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone binnenstad Assen’ vast te stellen en te publiceren;
1.3 In te stemmen met de ‘Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone binnenstad Assen’;
1.4 Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
a) Kennis te nemen van:
• het BIZ-plan;
• het regelement voor de draagvlakmeting;
• de Uitvoeringsovereenkomst Bedrijveninvesteringszone binnenstad Assen;
• de Subsidieovereenkomst Binnenstadsorganisatie en Evenementen.
b) De ‘Verordening BIZ binnenstad Assen’ vast te stellen en deze – als daarvoor uit de draagvlakmeting voldoende draagvlak blijkt – op 1 januari 2023 in werking te laten treden;
Besluit: Conform.

4 Vaststellen programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 (134194-2022) * Aangehouden op 27 september 2022 in extra vergadering op 29 september 2022 conform vastgesteld.
Voorgesteld besluit 
1.1    De concept-beleidsteksten voor de programmabegroting 2023 (inleiding, hoofdpunten beleid, financiële vooruitzichten, programma's, paragrafen en financiële begroting) vast te stellen; 1.2 De programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 inclusief uw gemaakte keuzes en het bijbehorend financieel dekkingsplan 2023-202 vast te stellen; 1.3 Kennis te nemen van de onzekerheden voor de toekomst 1.4 De programmabegroting 2023 middels bijgevoegd raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad 1.5 In te stemmen met het bijgevoegde persbericht ten behoeve van de media; 
Besluit op 29 september 2022. Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

5 Woningmarktmonitor Assen 2021 (130681-2022) * Aangehouden op 20 september jl.
Voorgesteld besluit:
1.1 De Woningmarktmonitor Assen 2021 vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.
1.2 De Woningmarktmonitor Assen 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad.
Besluit: Conform.

6 Wijzigingen APV (134137-2022) * Aangehouden op 27 september jl.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de concept Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
1.2 De raad voor te stellen de concept Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vast te stellen.
Besluit: Conform.

7 VTH-Jaarverslag 2021 en -Uitvoeringsprogramma 2022 (137735-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het VTH-Jaarverslag 2021 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen;
1.2 De aanbiedingsbief vast te stellen en met de bijlagen (VTH-Jaarverslag 2021 en VTH-uitvoeringsprogramma 2022) ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad;
1.3 Het VTH-Jaarverslag 2021 en VTH-Uitvoeringsprogramma 2022 aan te bieden aan de provincie;
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.

8 Voortgangsrapportage Programma sociaal domein (136922-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage van het Programma sociaal domein;
1.2 De rapportage aan de raad ter kennisneming aan te bieden.
Besluit: Conform.

9 Uurtarief pedagogisch beleidsmedewerker VE 2023 (136981-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het uurtarief van de pedagogisch beleidsmedewerker VE voor subsidiejaar 2023 vast te stellen op 41,00 euro.
Besluit: Conform.

10 Selectielijst e-mailbewaring (137119-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Aan te sluiten bij de Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke- en intergemeentelijke organen 2022 van de VNG.
Besluit: Conform.

11 Roekenbeheer (137619-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord gaan met bijgaande raadsbrief;
Besluit: Conform.

12 Kostprijs subsidie peuteropvang 2023 (137009-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De bijlage ‘Opbouw kostprijs peuteropvang 2023’ vast te stellen, waarbij de gemeentelijke kostprijs per uur wordt vastgesteld op €10,29.
Besluit: Conform.

13 Huisvesting ISK (uitbreiding) 2e etage- 2e gedeelte fase 3 (137640-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de huur van Industrieweg 14-16, 2e etage (extra gedeelte: Fase 3) voor een periode van 1 jaar met daarbij de mogelijkheid van verlenging;
1.2 De locatie beschikbaar te stellen t.b.v. het onderwijs van de Internationale Schakelklas (ISK)
1.3 De kosten voor het schooljaar 2022-2023 ad € 60.000 inclusief BTW in 2022 ten laste te brengen van het Oekraïne -budget (Onderwijshuisvesting);
1.4 Dekking kan worden gevonden in de nog te ontvangen rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners en de extra te ontvangen middelen in de specifieke uitkering voor onderwijshuisvesting in verband met de opvang van Oekraïense leerlingen;
Besluit: Conform.