Besluitenlijst 12 september 2022

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 6 september 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Samenwerking Vlucht Voorwaarts 2023 (98669-2022)
Vlucht Voorwaarts richt zich op het opbouwen van een intercultureel netwerk en wederzijdse integratie. Door middel van trainingen, projecten en met behulp van coaches en maatjes werken nieuwkomers aan integratie en participatie in de Assense samenleving.
Bij het toekennen van de subsidie zijn aanvullende afspraken gemaakt met Vlucht Voorwaarts over inhoud, proces en verduurzaming in 2022. Voor de zomervakantie heeft een gesprek met Vlucht Voorwaarts plaatsgevonden, waarin de inhoud van dit voorstel besproken is.
Voorgesteld besluit:
1.1 Vlucht Voorwaarts een subsidie te verlenen van € 25.000 voor 2023.
1.2 Dit bedrag te dekken uit het budget Asielzoekers en Nieuwkomers (6490202).
1.3 De raad middels bijgevoegde brief te informeren over dit besluit.
Besluit: Conform, met redactionele wijziging.

3 Aanpak geletterdheid n.a.v. moties (127822-2022)
Op 16 december 2021 is de motie “voorkom laaggeletterdheid bij jongeren” aangenomen door de raad. Het college heeft vervolgens CMO Stamm opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het bevorderen van leesvaardigheid onder jongeren en wat de gemeente Assen hierin kan betekenen. Het onderwijs, DNK, Vaart Welzijn en GGD Drenthe zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport. CMO Stamm heeft eind augustus het rapport opgeleverd. De raad is toegezegd dat ze het rapport ontvangen. Bijgaande raadsbrief gaat daarnaast ook in op de tweede (aangehouden) motie Geletterdheid.
Voorgesteld besluit:
1.    De raad d.m.v. een raadsbrief te informeren over de aanpak laaggeletterdheid n.a.v. twee moties en daarbij ook het rapport van CMO Stamm “Bevorderen leesvaardigheid onder jongeren” aan te bieden.
2.    Hiervoor 145.000 per jaar, gedurende 4 jaar op te nemen in de begroting 2023 e.v.
Besluit: Aangehouden.

4 Ambitieniveau Wet open overheid (120381-2022)
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Doel van de Woo is: meer transparante en openbaar makende overheid. De Woo kent drie plichten: Actieve openbaarmaking, Passieve Openbaarmaking en Informatiehuishouding op orde. Er ligt hiermee een veranderopgave om het digitaal opslaan structureel in te bedden en het publiceren van informatie volgens een standaard werkwijze in te richten in de primaire processen. Het ambitieniveau is bepalend voor de invulling van de veranderopgave. Dit is de reden om nu het ambitieniveau Bescheiden Ambitieus vast te stellen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De Wet open overheid in te invullen op basis van het ambitieniveau, Bescheiden Ambitieus.
Besluit: Conform.

5 Actualisatie Visie energietransitie Assen 2030 (127088-2022)
In januari 2022 heeft het vorige college de Actualisatie Visie energietransitie 2030 vastgesteld. De gemeenteraad heeft vervolgens besloten deze actualisatie pas in behandeling te willen nemen na installatie van het nieuwe college. De Actualisatie Visie energietransitie 2030 zoals vastgesteld door het vorige college is grotendeels in lijn met de ambities en denkrichting zoals verwoord in het bestuursakkoord Dichtbij en daadkrachtig. De aangepaste versie van de Actualisatie Visie energietransitie 2030 leggen wij nu voor aan het college.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met de Actualisatie Visie energietransitie Assen 2030 en deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Rasker.

6 Nazending: Voortgangsnota 2022 (128592-2022)
De voortgangsrapportage is een van de onderdelen van de planning- en control cyclus voor de raad. U informeert de raad hiermee over de uitvoering van de lopende begroting. 
Het geeft inzicht in en een toelichting op de voorziene beleids- en financiële afwijkingen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de risico’s en knelpunten die het realiseren van de programmadoelen mogelijk nadelig kunnen beïnvloeden.
Voorgesteld besluit:
1.1 De voortgangsrapportage met inbegrip van de daaruit voortvloeiende begrotingswijziging op de begroting 2022 vast te stellen en aan te bieden aan de raad;
1.2 Kennis te nemen van het geprognosticeerde rekeningresultaat;
1.3 Kennisnemen van de geconstateerde afwijking inzake het ontbreken van 22 subsidieontvangers voor bedrag € 1.256.424 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
1.4 Kennisnemen van de geconstateerde afwijking inzake het te laag opnemen van het subsidiebedrag bij 7 subsidieontvangers voor bedrag € 208.926 in het overzicht ‘subsidies 2022’ in de begroting 2022;
1.5 Instemmen met het gewijzigde overzicht ‘begroting subsidies’ in de voortgangsrapportage 2022;
1.6 De geconstateerde afwijking niet mee te laten wegen in de oordeelsvorming van de jaarrekening 2022.
Besluit:
Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Smit en wethouder Broekema.

Vastgesteld in de vergadering van 20 september 2022.
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

7 Wijziging beleidsregels eenmalige energietoeslag (126831-2022)
Op 26 april 2022 heeft het college de Beleidsregel Eenmalige Energietoeslag gemeente Assen 2022 vastgesteld (zie bijlage). Die beleidsregel is opgesteld om uitvoering te geven aan het besluit van het Kabinet om een eenmalige energietoeslag á € 800 te verstrekken aan minima. Inmiddels heeft het Kabinet besloten om de eenmalige energietoeslag te verhogen met € 500.
Om deze verhoging te kunnen uitvoeren, moet de Beleidsregel Eenmalige Energietoeslag gemeente Assen 2022 aangepast worden. Die aanpassing bestaat uit:
•    het verhogen van de toeslag van € 800 naar € 1.300 en
- het verlengen van de aanvraagperiode van 1 oktober 2022 tot 1 januari 2023, zodat ook huishoudens die tot op dit moment nog niet hebben aangevraagd in staat gesteld worden om aan te vragen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De gewijzigde Beleidsregel Eenmalige Energietoeslag gemeente Assen 2022 vast te stellen;
Besluit: Conform.

8 VIC plan en Normenkader 2022 (127263-2022)
De accountant toetst de jaarrekening op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De accountant heeft een normenkader rechtmatigheid nodig voor de controle van de jaarrekening. De Interne Audit Functie (IAF) heeft het normenkader nodig voor de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). In het normenkader zijn de relevante wettelijke kaders en de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen opgenomen. Het normenkader moet minimaal ter kennisgeving aangeboden worden aan de raad.
Het college draagt conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheers handelingen. Naar aanleiding hiervan is het Verkort Verbijzonderde Interne Controleplan 2022 en kaders en richtlijnen interne controleplan opgesteld. In de kaders en richtlijnen interne controleplan staan de kaders voor de controlewerkzaamheden van de IAF. Deze kaders zijn in 2020 meerjarig vastgesteld.
Voorgesteld besluit:
1.1 Het Normenkader 2022 vast te stellen en voor besluitvorming voor leggen aan de raad.
1.2 Het verkort Verbijzonderde Interne Controleplan 2022 vast te stellen.
Besluit: Conform.