Besluitenlijst 12 september 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 5 september 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Beantwoording schriftelijke vragen 50 plus over de gevolgen van de bezuinigingen in de ouderenzorg (88246-2023)
Op 14 augustus heeft de 50 Plus fractie vier schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de bezuinigingen in de ouderenzorg en de rol die zij zien voor het college.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van 50 Plus te beantwoorden middels bijgevoegde concept beantwoording.
3 Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks over bomenkap winkelstraten (88255-2023)
De raadsfractie van Groenlinks heeft op 21 juli 2023 schriftelijke vragen gesteld op grond van Artikel 45 van het Reglement van Orde. De vragen hebben betrekking op de te kappen bomen t.b.v herinrichting van de winkelstraten in de binnenstad.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de raadsfractie Groenlinks d.d 21 juli 2023 te beantwoorden.
4 Schriftelijke vragen GroenLinks over roekenbeheer (88724-2023)
Het beheer van roeken in Assen gebeurt binnen de kaders van de ontheffing (inclusief beheerplan) die wij hiervoor van de provincie Drenthe hebben ontvangen. Het betreft het beheer van de overlast gevende broedlocaties in Marsdijk. Beheerplan en ontheffing zijn gestoeld op het aanpakken van de overlast die de roeken in de wijk geven, onder de voorwaarde dat de populatie roeken in stand wordt gehouden. Over de voortgang van het beheer is frequent overleg met de provincie. Voor schadepreventie en -afhandeling m.b.t. foeragerende roeken is provincie Drenthe het bevoegde gezag; de gemeente Assen heeft hier geen rol in. De roeken foerageren al jaren op de velden rondom Marsdijk en Loon en geven daar schade aan jonge gewassen. De plek van de (oude en nieuwe) broedlocatie heeft daar geen invloed op.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de fractie van Groen Links over Roekenbeheer te 
beantwoorden middels bijgevoegde concept-beantwoording.
5 Bijdrage aan wederopbouw Novovorontsovka (88216-2023)
De raad heeft besloten om bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022 een Oekraïnefonds te vormen. Met dit fonds ondersteunt de gemeente Asser organisaties die in Oekraine helpen bij wederopbouw en humanitaire hulp. De Asser Werkgroep ‘Sta op voor Oekraine’ is werkzaam in Novovorontsovka. Door middel van een crowdfundingactie hebben zij geld ingezameld om de wederopbouw van de school te financieren en de 
watervoorzieningen te verbeteren. Van de gemeente vragen zij nu het bedrag van € 15.000.
Besluit:
1.1 Het bedrag van € 15.000,- beschikbaar te stellen voor de Werkgroep ‘Sta op voor Oekraine’ om in Novovorontsovka een school te herstellen en de watervoorzieningen te verbeteren.
6 Raadsbrief wijziging omgevingsvergunning Energietuin Assen Zuid (88287-2023)
In 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor de aanleg van het Zonnepark Assen Zuid. Voor deze omgevingsvergunning is de uitgebreide Wabo-procedure gevolgd. De gemeenteraad heeft daarvoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven in de raadsvergadering van 20 september 2018.Er wordt door de initiatiefnemer druk gewerkt aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het zonnepark en het concept als Energietuin. In de afgelopen vijf jaar is het plan verder uitgewerkt. Daarbij is de inrichting integraal bekeken en een ontwerp tot stand gekomen dat voldoet aan de beoogde openbare functie, met veel groen en voedselstroken, en aan de minimale vereisten om het plan financierbaar te maken. Ook zijn er de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen geweest in 
de technologie voor zonnepanelen. Daarom willen de initiatiefnemers het ontwerp op een aantal punten wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet uitgevoerd worden binnen de verleende vergunning. Daarom hebben de initiatiefnemers een aanvraag ingediend om de omgevingsvergunning te wijzigen.
Besluit:
1.1 Via bijgevoegde brief de raad te informeren over de aanvraag voor het wijzigingen van de omgevingsvergunning voor de Energietuin Assen Zuid.
7 Nota zienswijzen omgevingsvergunning Snellaadstation Peelerveld (88265-2023)
Fastned heeft een aanvraag gedaan voor de bouw van een snellaadstation op 
Verzorgingsplaats Peelerveld, langs de A28. De beoogde ontwikkeling betreft de realisatie van twee laadeilanden met in totaal 8 snelladers. Het snellaadstation bestaat uit verharding, een overkapping en de laadinstallaties. Ook wordt een technische installatie gerealiseerd. In de technische zone worden de nutsvoorziening (transformator), meterkast en overige technische installaties geplaatst.
Besluit:
1.1 In te stemmen met het beantwoorden van de ingediende zienswijze conform de als bijlage bij dit besluit gevoegde nota zienswijzen;
1.2 De omgevingsvergunning voor het snellaadstation op de Verzorgingsplaats Peelerveld te verlenen.
8 Aanwijzing loco-gemeentesecretaris (88721-2023)
De tijdelijke afwezigheid van concernmanagers Henk Post en Linda de Boer en de benoeming van Gijs Lensink als vaste concernmanager en Johannes Zwart als waarnemend concernmanager, vereisen een aanpassing in de toewijzing van de rol van loco-gemeentesecretaris.
Besluit:
1.1 De volgende medewerkers in deze volgorde aan te wijzen als loco-gemeentesecretaris:
1. Gijs Lensink
2. Johannes Zwart
9 Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Drenthe (VRD) (88258-2023) * vastgesteld in schriftelijke ronde op 7 september 2023
Op 6 juli 2022 heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio (VRD) de begroting voor 2023 vastgesteld. Op 21 juni 2023 heeft het algemeen bestuur van de VRD ingestemd met de concept-begrotingswijziging 2023 voor de gestegen lonen en prijzen. Een wijziging van de begroting, die gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage, moet ter zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Eerst daarna kan het algemeen bestuur van de VRD, 
gelezen de ingekomen zienswijzen, overgaan tot het nemen van een definitief besluit. De huidige loon- en prijsontwikkelingen maakt het noodzakelijk om voor 2023 een begrotingswijziging VRD aan de gemeenteraden voor te leggen. Het is nu al duidelijk dat de financiële implicaties van de bovengenoemde ontwikkelingen niet kunnen worden opgevangen binnen de vastgestelde begroting 2023. De omvang is dusdanig dat de VRD dit 
niet als negatief resultaat wil presenteren aan het einde van het jaar.
In december 2022 is een brief naar de gemeenten gestuurd rondom de verwachtingen ten aanzien van de begroting 2024. In deze brief is ook aandacht gevraagd voor de stijging van de lonen en prijzen in 2023. Er is toen aangekondigd dat een aanvullende begrotingswijziging 2023 zou volgen.
Besluit:
1.1 De aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2023 van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) door te begeleiden naar de gemeenteraad;
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op begrotingswijziging.
Vastgesteld in de vergadering van 19 september 2023.
 
 , burgemeester
, secretaris