Besluitenlijst 13 december 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Openbare bespreekstukken

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 6 december 2022
Besluit: Gewijzigd vastgesteld.
2 Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen duurzaam warm  (164548-2022)
In het Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen worden de mogelijkheden beschreven voor het verduurzamen van huishoudens in de wijk Kloosterveen. De gemeenteraad heeft op 18 maart 2021 de Transitievisie Warmte vastgesteld, waarin de wijk Kloosterveen aangewezen werd als ‘startwijk’ voor dit onderzoek. De gemeente is met bewoners om de tafel gegaan om te komen tot de kaders van het Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen. Deze zijn opgeschreven in het Addendum, dat op 9 september 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat elke woningeigenaar zelf beslist welke stappen zij zelf zet naar een aardgasvrije woning en wanneer. De gemeente heeft vervolgens samen met bewoners onderzocht welke stappen hierin mogelijk zijn voor 2030, voor eigenaren die kunnen en willen verduurzamen.
Besluit:
1.1 Het Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen duurzaam warm vast te stellen.
1.2 Het Wijkuitvoeringsplan Kloosterveen duurzaam warm ter informatie met de raad te delen, middels bijgevoegde raadsbrief.
3 Regionale woondeal Noord Drenthe (164239-2022)
In de Nationale Woon en Bouwagenda de knelpunten op de woningmarkt benoemd en de zes programma’s waarmee deze worden aangepakt. Met het Programma Woningbouw beoogt het Rijk met het herpakken van de ‘regie op de volkshuisvesting’ de woningbouw in Nederland te versnellen en 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030.
Besluit:
Gewijzigd vastgesteld.
1.1 De regionale woondeal Noord Drenthe te ondertekenen.
1.2 De burgemeester te verzoeken wethouder Staal volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de regionale woondeal Noord Drenthe.
1.3 De raad te informeren met bijgevoegde concept brief.
Vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.
                                        
, burgemeester , secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

4 Wijzigingsverordening Wmo en Jeugd (164354-2022)
Ervaringen uit de praktijk en de indexering van de tarieven pgb hebben ertoe geleid dat de verordening aangepast moet worden. Het gaat hier voornamelijk om het verhelderen van artikelen en wegnemen van interpretatieruimte. Er zijn geen grote beleidswijzigingen doorgevoerd.
Besluit:
1.1 De concept wijzigingsverordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Assen ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
1.2 Door middel van bijgevoegde conceptbrief op het advies van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen te reageren.
5 Raadsbrief huisvesting RENN-4 (164336-2022)
Onlangs besloot het college om voor de (spoedaanvraag) van RENN-4 voor extra huisvesting het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Spoedaanvragen zijn een bevoegdheid van het college, in een reguliere aanvraag besluit (via het programma en overzicht) de gemeenteraad. Het verdient aanbeveling om de gemeenteraad te informeren over deze beslissing, zodat de raad op de hoogte is van deze oplossing voor het huisvestingsprobleem van RENN-4.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over de tijdelijke extra huisvesting RENN-4 met bijgaande brief.
6 Instemming besluit gesloten verklaring Koelenweg (164375-2022)
Gemeente Noordenveld is in maart 2022 gestart met een pilot, om op de Koelenweg een gesloten verklaring in te voeren voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. De pilot is beoordeeld op de gestelde doelen: verminderen verkeersdruk Koelenweg naar 350 motorvoertuigen per etmaal, geen sluipverkeer, geen verschuiving van problemen naar andere wegen, de bereikbaarheid voor bewoners en bedrijven in het gebied blijft gegarandeerd. Deze doelen zijn in de pilot behaald.
Besluit:
1.1 Akkoord gaan met het voorgenomen besluit van de gemeente Noordenveld over de gesloten verklaring van de Koelenweg voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer.
7 Beschikbaar stellen deel van begraafplaats De Boskamp aan de Koptische Kerk te Assen (164206-2022)
De Koptische Kerk te Assen heeft ons verzocht een deel van begraafplaats De Boskamp aan hen beschikbaar te stellen.
Besluit:
1.1 Een deel van begraafplaats De Boskamp beschikbaar te stellen aan de Koptische Kerk te Assen.
8 Beantwoording brief voetbalverenigingen over beleid verduurzamingsmaatregelen clubhuizen (164315-2022)
Op 17 november hebben de voetbalverenigingen een gezamenlijke brief gestuurd aan het college ten aanzien van het verduurzamingsbeleid van clubhuizen.
Besluit:
1.1 De op 17 november ontvangen brief van de voetbalverenigingen ten aanzien van verduurzamingsbeleid clubhuizen conform bijgevoegde brief te beantwoorden.