Besluitenlijst 14 februari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 7 februari 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Distributie- en afhaalpunten binnenstad (16394-2023)
Bij de behandeling van de binnenstadsvisie in de gemeenteraad heeft wethouder Pauwels toegezegd een verkenning te doen naar distributie- en afhaalpunten voor internetbestellingen in de binnenstad.
Naar aanleiding van deze toezegging is een concept raadsbrief opgesteld. Deze is besproken in het pho van 20 december 2021. Toen is afgesproken om de strekking van de brief op te nemen in het uitvoeringsprogramma voor het Stadskwartier. Dat is uiteindelijk niet gebeurd, omdat dit daarvoor niet de juist plek bleek. Sindsdien is deze toezegging blijven liggen.

Besluit:
1.1 De toezegging om een verkenning naar distributie- en afhaalpunten in de binnenstad uit te voeren met bijgevoegde brief af te handelen.

3 Evaluatie 3 subsidieregelingen in het kader van het GWRP 2019-2024 (14312-2023)
Op 16 januari 2020 is de nota Gemeentelijk Water en Rioleringsplan (GWRP) 2019-2024 vastgesteld door de gemeenteraad onder voorwaarde dat er meer duurzaamheidsmaatregelen opgenomen moesten worden. De volgende subsidieregelingen zijn daarna vastgesteld:
1. Subsidieregeling Regenton 2021-2022
2. Subsidieregeling Groene Daken 2021-2022
3. Subsidieregeling Afkoppelen Hemelwater 2021-2022
De subsidieregelingen zijn per 1 maart 2021 ingegaan voor een periode van 2 jaar. In het collegebesluit is opgenomen om de regelingen in 2023 te evalueren, waarbij de volgende aspecten moesten worden beschouwd: gebruik en gebruikers-ervaring van de regelingen, aantal aangeschafte regentonnen, aantal m2 aangelegde groene daken en aantal m2 afgekoppeld oppervlak.
De resultaten van de evaluatie zijn per regeling nader uitgewerkt in het evaluatie rapport ( Bijlage 1). Als bijlagen bij het evaluatierapport zijn opgenomen de bevindingen en eventuele verbetervoorstellen en uitkomsten van de uitgezette enquêtes.

Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de evaluatie.
1.2 Instemmen met met de verbetervoorstellen zoals verwoord in bijlage 1 van de evaluatie.
1.3 De subsidieregeling regenton en andere vormen van wateropvang 2021 en 2022 intrekken en een nieuwe regeling regenton en andere vormen van wateropvang 2023 en 2024 vaststellen volgens bijgaand concept.
1.4 De subsidieregeling groene daken 2021 en 2022 intrekken en een nieuwe regeling subsidieregeling groene daken 2023 en 2024 vaststellen volgens bijgaand concept.
1.5 De subsidieregeling afkoppelen hemelwater verlengen t/m 31 december 2024.
1.6 De kosten voor de nieuwe regeling te dekken uit het restant geldmiddelen van de huidige regeling en een eventueel tekort, van maximaal €50.000, op de nieuwe regeling te dekken uit de voorziening rioolbeheer derden.
1.7 Akkoord gaan dat deze evaluatie gedeeld wordt met waterschappen en gemeenten die geïnteresseerd zijn.
1.8 De evaluatie ter informatie met bijgaande brief aan de raad aan te bieden.

4 Incidentele financiële bijdrage 2023 voor stichting DNK (11470-2023) *Aangehouden 31 januari & 7 februari 2023
Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn met de directie en de Raad van Toezicht van DNK in de periode oktober-december 2022 gesprekken gevoerd over het oplossen van het tekort in de Begroting 2023. Het tekort is ontstaan door enerzijds minder inkomsten als gevolg van corona en de hoge inflatie, waardoor er minder bezoekers komen. Anderzijds heeft stichting DNK te maken met hogere kosten door onder andere de hoge inflatie, energiecrisis en personeelstekort. Het tekort was door DNK aanvankelijk begroot op € 1,8 miljoen. Door nog eens goed naar een aantal begrotingsposten te kijken, is dit teruggebracht tot € 1,4 miljoen. Middels het toepassen van de compensatiemaatregelen voor de cultuursector, inzet van corona steunmiddelen Kunst en Cultuur 2022 en het toestaan van een eenmalige extra uitname uit de Volumereserve, kan het tekort verder worden teruggebracht met € 549.000. Daarmee resteert uiteindelijk een tekort van € 858.000. Afgesproken is dat gemeente en DNK elk de helft van dit bedrag voor hun rekening nemen en dat directie en RvT van DNK een meerjarige beleidsplan businesscase opstellen dat ingaat op de financiële toekomst van theater, bioscoop en bibliotheek. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook de zakelijke verhuur hiervan onderdeel uitmaakt, net als inkomsten uit subsidies, werving sponsors en fondsen.

Besluit:
1.1 Akkoord te gaan met het verstrekken van een incidentele financiële bijdrage van €878.000 als gedeeltelijke oplossing van het begrotingstekort van stichting DNK voor het jaar 2023 en dit als volgt te dekken:
• €429.000 uit de nog vrij besteedbare ruimte binnen de bestemmingsreserve corona;
• €175.000 uit de post Corona steunmiddelen Kunst & Cultuur 2022;
• €88.000 uit de stelpost trendmatige loon- en prijsontwikkeling door eenmalig het kerninflatietarief te hanteren voor bibliotheek DNK en DNK NXT;
• €186.000 uit de stelpost trendmatige loon- en prijsontwikkeling als voorschot op de compensatie van de hogere energielasten.
1.2. De raad te verzoeken om uit de de bestemmingsreserve corona een bedrag van €429.000 beschikbaar te stellen;
1.3. Akkoord te gaan met de mogelijkheid om DNK eenmalig €100.000 extra uit de Volumereserve te laten halen.
1.4. De stichting DNK opdracht te geven voor het opstellen van een businesscase om tot een sluitende begroting 2024 e.v. te komen.
Vastgesteld in de vergadering van 21 februari 2023.

, burgemeester
, secretaris

Conformstukken openbaar

5 Jaarprogramma 2023 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (16028-2023)
In het kader van de P&C cyclus is door het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) het Uitvoeringsprogramma 2023 van de RUDD aan het college aangeboden. Het Uitvoeringsprogramma geeft de deelnemende overheden inzicht in de geplande werkzaamheden voor het jaar 2023 van de RUDD. Deze rapportage bevat een gedetailleerd overzicht van het geraamde meer en minderwerk op de producten die de RUDD onder andere voor de gemeente Assen gaat uitvoeren.

Besluit:
1.1 Het Uitvoeringsprogramma 2023 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) voor kennisgeving aan te nemen.
1.2 Het uitvoeringsprogramma 2023 RUDD met bijgaande brief aan de raad aan te bieden.

6 Noodhulp aardbevingsslachtoffers Syrië en Turkije (16784-2023)
* Vastgesteld 13 februari jl. in schriftelijke ronde
Op 6 februari werden het noorden van Syrië en het zuiden van Turkije getroffen door een zware aardbeving. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt mogelijk op tot boven de 60.000. Daarnaast is sprake van grote aantallen gewonden en mensen die alles zijn kwijt geraakt. De vitale infrastructuur is beschadigd waardoor ook in de nabije toekomst inwoners grote risico's lopen. De fractievoorzitters in de raad hebben de wens uitgesproken om vanuit Assen bij te dragen aan de noodsteun. Daarnaast roept de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft haar leden op hetzelfde te doen. De bijdrage van de gemeente Assen is € 1 per inwoner. Daarmee komt de totale bijdrage op €70.000. Dit is in lijn met de oproep van de VNG.

Besluit:
1.1 Een bijdrage van € 70.000 beschikbaar te stellen voor noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.
1.2 De gemeenteraad met bijgaande brief te informeren over de gemeentelijke bijdrage aan de noodhulp.