Besluitenlijst 14 juni 2022

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen B. Bergsma, J. Broekema, K. Dekker, T. Dijkstra, M. Out, M. Pauwels en H. Vlieg

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 7 juni 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Ontwerpbestemmingsplan Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen (66641-2022)
Dit bestemmingsplan maakt het (gefaseerd) aanleggen van 14 ondergrondse 10/20 kV-kabelverbindingen mogelijk in zowel noordelijke (circa 2 km) als zuidelijke richting (circa 0,9 km) vanaf transformatorstation Zeijerveen in het bos- en recreatiegebied. Het bestemmingsplan legt de dubbelbestemming ‘Leiding – Middenspanning’ vast voor het kabeltracé. Deze dubbelbestemming zorgt door het opnemen van bouw- en aanlegregels ervoor dat het tracé, na aanleg, wordt beschermd.
Voorgesteld besluit:
1.1 De ingediende reactie op het bestemmingsplan ‘Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen’ conform bijgevoegde overlegnota te beantwoorden;
1.2 De indieners van de reacties op het bestemmingsplan ‘Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen’ schriftelijk op de hoogte stellen door toezending van de overlegnota;
1.3 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen’ conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.4 Geen milieueffectrapport te laten opstellen;
1.5 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.
1.6 In te stemmen met de bijgaande concept anterieure overeenkomst Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen;
Besluit: Conform, met redactionele wijziging onder redactie van wethouder Dekker.

3 Raadsbrief voortgang pilot tiny houses (80063-2022)
De pilot tiny houses kent door omstandigheden een lange doorlooptijd. Op 14 februari 2022 zijn daarom technische vragen gesteld door de raad. Bij de beantwoording van die vragen hebben wij aangegeven dat wij de raad op de hoogte zullen houden van het verloop van het proces.
Voorgesteld besluit:
1.1 Bijgaande brief over de voortgang pilot tiny houses te verzenden aan de raad.
Besluit: Conform.

4 Zienswijzen ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2022 (80252-2022)
De provincie heeft een actualisatie gemaakt van de omgevingsvisie uit 2018. Het gaat om een zeer beperkte actualisatie waarbij sinds 2018 vastgestelde nieuwe beleid wordt verwerkt. Er ligt nu een ontwerp ter inzage waarop wij zienswijzen kunnen indienen.
Voorgesteld besluit:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde brief met zienswijzen aan Provinciale Staten
Besluit: Conform.

5 Reactie richting Odlar Yurdu vereniging (79822-2022)
Bij brief van 11 mei 2022, ingekomen op 19 mei 2022, heeft mevrouw Bagirova namens de Oldar Yurdu vereniging een brief gestuurd, zie bijlage. In de brief wordt de bewogen geschiedenis van Azerbeidzjan beschreven en de briefschrijfster vraagt hiervoor aandacht. De briefschrijfster vraagt de burgemeester de oprichting van een monument in Assen te overwegen om haar landgenoten die in Assen en omgeving wonen in de gelegenheid te stellen de slachtoffers van Khojaly te herdenken.
Voorgesteld besluit:
1.1 Standpunt in te nemen om niet in te gaan op het verzoek van de Odlar Yurdu vereniging.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van de burgemeester.

6 Convenant vrijetijdseconomie Assen (80084-2022)
Op 17 februari jl. heeft de gemeenteraad van Assen de agenda en het actieplan Vrijetijdseconomie (VTE)
vastgesteld. De agenda en het actieplan zijn het resultaat van een intensieve samenwerking tussen gemeente en de vrijetijdssector. Dit gezamenlijke traject heeft een goede basis gelegd voor de uitvoering.
Om de samenwerking te bezegelen is bijgevoegd convenant opgesteld. Hiermee is tevens gehoor gegeven aan de wens van de gemeenteraad. 16 juni vindt de feestelijke ondertekening van het convenant plaats.

Voorgesteld besluit:
1.1 Het convenant ‘Vrijetijdseconomie Assen’ mede te ondertekenen.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Bergsma volmacht te verlenen om het convenant met de vrijetijdssector namens de gemeente te ondertekenen.
Besluit: Conform.

7 Jaarverantwoording kinderopvang 2021 (80145-2022)
In de gemeentelijke beleidsregels handhaving Wet kinderopvang is vastgelegd hoe de gemeente Assen toezicht houdt op de kwaliteit van de kinderopvang en hoe we omgaan met overtredingen van deze kwaliteitseisen. Met als doel te waarborgen dat er in de gemeente Assen verantwoorde kinderopvang wordt aangeboden.
Het college is wettelijk verplicht om jaarlijks een verslag vast te stellen van alle werkzaamheden die het college en de toezichthouders in het kader van de Wet kinderopvang hebben verricht.
Het toezicht op de kinderopvang wordt door de ambtenaren van de GGD uitgevoerd. De handhaving wordt gedaan door de gemeente. Bijgevoegde jaarverantwoording moet vóór 1 juli 2022 bij de Inspectie van het Onderwijs worden aangeleverd.
Voorgesteld besluit:
1.1 De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 vast te stellen.
1.2 De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 via bijgaande brief aan de raad beschikbaar te stellen.
Besluit: Conform.

8 Jaarverslag Algemene commissie bezwaarschriften 2021 (80230-2022)
Jaarlijks brengt de commissie een jaarverslag uit over de aan haar voorgelegde bezwaarschriften waarover de commissie uw college, de burgemeester en de raad adviseert. Net als in voorgaande jaren zijn veel bezwaarschriften naar tevredenheid van de commissie zonder hoorzitting opgelost. De bezwaarschriften waarbij dit niet is gelukt zijn op grond van een hoorzitting voorzien van een advies door de commissie. Vanwege Corona heeft de commissie zowel fysiek, schriftelijk, digitaal als hybride haar hoorzittingen gehouden.
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennisnemen van het jaarverslag van de Algemene commissie bezwaarschriften.
Besluit: Conform.

9 Collegevoorstel Subsidieregeling schakelklassen (80688-2022)
Met de voorliggende subsidieregeling standaardiseren we de subsidievoorwaarden t.a.v. schakelklassen en maken we deze weer actueel. Met de subsidie voor schakelklassen en de gevraagde co-financiering vanuit de school willen we scholen stimuleren om de extra ondersteuning op gebied van taal in groep 1 en 2 voort te zetten.
Voorgesteld besluit:
1.1 De ‘Subsidieregeling schakelklassen gemeente Assen 2022’ vast te stellen.
Besluit: Conform.

10 Opbrengst voorzitterschap G40 Duurzaamheid 2020-2022 (81033-2022)
Dit document is een bestuurlijke terugblik op die periode en heeft tot doel om inzicht te geven in wat de G40 themagroep, onder aanvoering van wethouder Dekker, heeft gedaan en wat dit heeft betekend voor de gemeente Assen.
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de terugblik van de G40 themagroep Duurzaamheid en deze samen met de begeleidende raadsbrief beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.

Vastgesteld in de vergadering van 21 juni 2022.
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

Geen openbare conform stukken.