Besluitenlijst 14 maart 2023

Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekstukken openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 7 maart 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Schriftelijke vragen van fractie SP over femicide (25470-2023)
Raadslid mevr. Drenthe heeft op 31 januari 2023 namens de SP-fractie vragen gesteld over de aanpak van femicide.
Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad.
Voor de beantwoording is afstemming geweest met de politie, Veilig Thuis Drenthe, Vaart Welzijn en de gemeente Emmen als centrumgemeente voor de 
Besluit:
1.1 In te stemmen met de beantwoording van de vragen van de SP-fractie over femicide.
3 Presentatie Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek (25738-2023)
Op 7 februari 2023 zijn aan het college drie afzonderlijke presentaties gehouden over de ”Onderwijs en Sportcampus Stadsbroek”. Deze drie presentaties zijn samengevoegd tot één1 presentatie waarbij de financiële onderbouwing verder is uitgewerkt. Op 7 maart 2023 heeft het college ermee ingestemd dat deze financiële onderbouwing wordt toegevoegd aan de presentatie.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van de samengevoegde presentaties: Visie, Ontwerp en Financiën ten behoeve van de informerende raadsbijeenkomst van 30 maart .
4 Huisvestingsverordening (Opkoopbescherming) (26003-2023)
De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een Huisvestingsverordening regels vast te leggen over het toewijzen van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Daarnaast kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld. Bijvoorbeeld bij het onttrekken of samenvoegen van woonruimte, het overgaan tot verhuur per kamer of het splitsen van woonruimte. Ook biedt de Huisvestingswet gemeente de mogelijkheid om een opkoopbescherming in te voeren en (toeristische) verhuur van woonruimte te beperken en/of voorkomen.
Het vaststellen van de opkoopbescherming (als regeling in de Huisvestingsverordening) is een bevoegdheid van de gemeenteraad (zie bijlage 2 voor het raadsvoorstel en bijlage 3 voor de Huisvestingsverordening gemeente Assen 2023).
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen de ‘Huisvestingsverordening gemeente Assen 2023’ vast te stellen.
5 Doelgroepenverordening Gemeente Assen 2023 (26028-2023)
Met de Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’ (vastgesteld d.d. 15.04.2021) en bijbehorend Uitvoeringsprogramma (vastgesteld d.d. 19.05.2022) is richting gegeven aan het wonen in Assen. Het Bestuursakkoord ‘Dichtbij & Daadkrachtig’ kent ook meerdere speerpunten rondom het thema wonen. Om invulling te geven aan de Woonvisie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma alsook het Bestuursakkoord wordt een actualisatie van de ’Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Assen 2010’ geadviseerd.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad voor te stellen de ’Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Assen 2010’ in te trekken en gelijktijdig de ’Doelgroepenverordening gemeente Assen 2023’ vast te stellen.
6 Het vervangen en saneren van kunstgrasvelden (25868-2023)
In 2022 stond de vervanging van 6 kunstgrasvelden inclusief infill in de planning. Daarnaast zouden nog 4 velden in de periode van 2023-2025 volgen.
Tegelijkertijd was er al langer sprake van de nodige ophef over de Styreen Butadieen Rubber (SBR) infill. Deze infill soort ligt ook in de velden in Assen. SBR infill is gemaakt van gemalen autobanden en dit kan voor milieuschade zorgen. Daarnaast was er ook maatschappelijk veel ophef over het saneren en opslaan van de vervangen matten inclusief de infill.
Door de kunstgrasvelden te vervangen en ook de verontreinigde grond te saneren voldoen we aan onze milieukundige zorgplicht. We houden hiermee ook de sport- en bodemkwaliteit in tact.
Besluit:
Aangehouden.
7 Beantwoording raadsvragen onderwijs ISK (25902-2023)
Vanuit de fracties van GroenLinks en D66 zijn vragen gesteld m.b.t. de wachtlijst die is ingesteld voor leerlingen (voortgezet onderwijs) van de ISK.
Op basis van artikel 45 Reglement van Orde worden deze beantwoord.
Besluit:
1.1 Het college gaat akkoord met de (bijgevoegde) beantwoording van de schriftelijke vragen van de fracties van GroenLinks en D66.
8 Aanvullende subsidie Stichting Present 2023 (25506-2023)
De afgelopen periode is zowel het aantal vluchtelingen als het aantal opvanglocaties in Assen toegenomen. Dit betekent voor Stichting Present dat het aantal activiteiten en de omvang van deze activiteiten is toegenomen. Het gaat hier met name om taallessen, creatieve activiteiten en kinderactiviteiten. Er is meer inzet nodig van de coördinatoren en ook van de vrijwilligers. Hiervoor vraagt Stichting Present aan aanvullende subsidie voor 2023.
Besluit:
1.1 Een aanvullende subsidie te verlenen van € 26.500 aan Stichting Present voor het uitvoeren van extra activiteiten voor verschillende groepen vluchtelingen in Assen in 2023.
1.2 Het verzoek om aanvullende subsidie voor het inzetten van vrijwilligersgroepen af te wijzen.
9 Eindrapportage Binnenstadsfonds (25561-2023)
Wij hebben alle middelen uit de provinciale subsidie besteed. De rapportage is vooral een beschrijvende weergave van de investeringen die we hebben gedaan. De gedetailleerde financiële verantwoording en de accountantscontrole vindt plaats via de zogenoemde SISA-verantwoording. De resultaten hiervan worden verwerkt in de jaarrekening over 2022. Deze rapportage is een actualisatie van de voortgangsrapportage over 2022. Omdat we toen ook al een groot deel van de middelen hadden besteed wijkt de eindrapportage alleen tekstueel daarvan af.
Besluit:
1.De eindrapportage voor het binnenstadsfonds vast te stellen.
2.De eindrapportage ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden.

Vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2023
,burgemeester
, secretaris.

Conformstukken openbaar

10 Opleggen geheimhouding presentatie GKB (25065-2023) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 8 maart 2023
Op 9 maart vindt er een besloten raadsvergadering plaats over het proces rond de toekomst van de GKB. Tijdens deze bijeenkomst wil het college actuele informatie uit dit proces delen met de raad. Het voorstel is om deze informatie, die is opgenomen in bijgevoegde presentatie, vooraf onder geheimhouding aan de raad te verstrekken.
Besluit:
Conform. (schriftelijke ronde)