Besluitenlijst 14 november 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 7 november 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Vaststelling uitvoerings- en handhavingsstrategie VTH-taken omgevingsrecht (108846-2023)
Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen inwerking. Op dat moment eindigt de looptijd van het huidige Integraal beleidvergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Assen.
In het kader van een sluitende VTH-beleidscyclus moet de gemeente beschikken overactueel beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTHtaken) binnen het omgevingsrecht. Dit betekent dat uiterlijk 1-1-2024 nieuw uitvoeringsbeleid voor deze taken (bouw, sloop, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, monumenten, reclame, kappen, natuurbescherming,
in- en uitritten, tijdelijke bouwwerken bij evenementen (tenten, podia) en inrichtingseisenhoreca-inrichtingen) door uw college moet zijn vastgesteld. Onder de Omgevingswet wordt dit beleid aangeduid als Uitvoerings- en handhavingsstrategie.
Besluit:
1.1 de Uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken omgevingsrecht gemeente Assen (U&H-strategie) vast te stellen;
1.2 de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) vast te stellen voor de VTH-basistaken milieu en VTH-thuistaken die door de RUD Drenthe respectievelijk
gemeente Assen worden uitgevoerd en deze strategie onderdeel te laten uitmaken van de uniforme U&H-strategie Drenthe en de U&H-strategie Assen;
1.3 De raad te informeren met bijgaande raadsbrief en met de bijlage (U&H-strategie);
1.4 de U&H-strategie in het kader van het interbestuurlijk toezicht te sturen aan de
provincie Drenthe.

3 Belastingverordeningen 2024 (108353-2023)
In november heeft de raad de begroting 2024 vastgesteld. Om de begrote inkomsten te realiseren is het nodig om de tarieven aan te passen. Dat is verwerkt in de belastingverordeningen. Zoals aangekondigd zijn de belastingverordeningen geactualiseerd in samenwerking met een externe adviseur. De verordeningen zijn waar mogelijk geactualiseerd en aangepast aan de modelverordeningen van de VNG. Verder is de mogelijkheid tot het wel verkrijgen van kwijtschelding niet meer beschreven in de belastingverordeningen, maar in de Verordening kwijtschelding. Kwijtschelding blijft mogelijk onder de voorwaarden die we daarvoor kennen. In de gevallen dat kwijtschelding niet mogelijk is, moet dit wel expliciet in de betreffende belastingverordening worden opgenomen.
Besluit:
De raad voor te stellen de belastingverordeningen inclusief tarieven 2024 en de
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024 welke als bijlagen bij dit collegevoorstel zijn gevoegd vast te stellen. Het Aanwijzingsbesluit parkeren 2024 vast te stellen.

4 Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028 (IVB) (108857-2023)
De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Met een veiligheidsbeleid kiezen wij voor een aanpak die rekening houdt met alles wat de veiligheid kan bedreigen of verbeteren. Daarbij werken wij met de focus op: preventie, repressie en (na)zorg. Veiligheidsbeleid gaat niet alleen over incidenten, maar ook over de oorzaken daarvan. Veiligheidsproblemen zijn vaak te complex om door maar één partij of organisatie aangepakt te kunnen worden. Daarom is samenwerking nodig tussen diverse partners, waaronder de overheid, (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en inwoners: een veilige samenleving door samenwerking. Het IVB is een beleidsplan op hoofdlijnen waarin de gemeente Assen en (veiligheids) partners hun prioriteiten op het gebied van veiligheid vaststellen voor de komende vier jaar.
Besluit:
1.1 Aan de raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028 (IVB) vast te stellen;
1.2 Het Veiligheidsplan 2024 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door de raad van het Integraal Veiligheidsbeleid 2024-2028;
1.3 De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen bij het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2023-2027.
5 Facetbestemmingsplan en -beheersverordening Bijzondere woonvormen en
Toetsingskader vestigingsbeleid zorginitiatieven (104225-2023) * Teruggenomen 31 oktober 2023
Vanuit de gemeente Assen is er behoefte om meer grip te krijgen op de vestiging van zorgaanbieders in de gemeente. De gemeente wil onder andere bevorderen dat er een goede balans is tussen behoefte en aanbod, dat het aanbod past bij beleidsdoelen, dat basisnormen voor kwaliteit worden nageleefd, dat er rekening wordt gehouden met draagvlak en draagkracht in wijken en dat er afspraken zijn met zorgaanbieders over het betrekken van de omgeving en het voorkomen van overlast.
Besluit:
1.1 Het Toetsingskader vestigingsbeleid zorginitiatieven vast te stellen;
1.2 Het ontwerp facetbestemmingsplan ‘Bijzondere woonvormen’ ter inzage te leggen;
1.3 De facetbeheersverordening ‘Bijzondere woonvormen’ ter vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad;
1.4 Geen exploitatieplan vast te stellen.

6 Beantwoording handhavingsverzoek fietsenoverlast station (108458-2023)
Een inwoner van Assen heeft twee brieven aan de gemeente gestuurd om beklag te doen over de fietsenoverlast voor het station te Assen. Eén brief is gericht aan de burgemeester. In deze brief roept de inwoner op om strenger hand te haven op de fietsenoverlast. De inwoner heeft ook een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin de raad wordt verzocht om het college op dit onderwerp te controleren.
Besluit:
1.1 Met bijgevoegde brief de inwonersbrief over 'Fietsenoverlast Station' te
beantwoorden;

7 Ontwerpbestemmingsplan Aar, Delft, Stroom (108276-2023)
De gemeente en woningcorporatie Actium werken samen aan de sociale en fysieke verbetering van De Lariks. Voor de locaties aan de Aar, Delft en Stroom (de DAS-locatie) zijn de bestaande huurwoningen inmiddels gesloopt. Actium heeft het voornemen om op deze locatie in totaal 125 woningen, bestaande uit 73 huurwoningen en 52 koopwoningen, te realiseren en het openbaar gebied te herinrichten. Deze ontwikkeling is deels niet passend binnen de geldende beheersverordening. Het bestemmingsplan ‘Aar, Delft, Stroom’ vormt de juridische en planologische onderbouwing voor de herontwikkeling van de locatie.
Besluit:
1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Aar, Delft, Stroom’ inclusief beeldkwaliteitsplan
conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen;
1.2 Geen milieueffectrapportage te laten opstellen;
1.3 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde brief.

8 Samenwerkingsovereenkomst Doorstroompunt (108320-2023)
De samenwerkingsovereenkomst Doorstroompuntregio 07 Noord- en Midden-Drenthe heeft ten doel afspraken te maken over de werkwijze van het Doorstroompunt 07 Noord en Midden-Drenthe. De contactgemeente is de gemeente Assen. De gemeente Assen ontvangt van het Rijk de Doorstroompunt en kwalificatieplichtmiddelen en is de aangewezen gemeente welke de uitvoerende en coördinerende taken vervult met het oog op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast heeft het Doorstroompunt de wettelijke taak om jongeren in een kwetsbare positie te monitoren. Tot nu toe werken de vijf NMD gemeenten in goed overleg met elkaar samen. Deze overeenkomst heeft ten doel de samenwerking te formaliseren en is door de beleidsadviseurs van de 5 gemeenten voorbereid. In de mandaatregeling van de gemeente Assen staat vermeld dat de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst is gemandateerd aan de budgethouder. Er is een collegebesluit nodig om de wethouder te mandateren.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Doorstroompuntregio 07 Noorden Midden-Drenthe.
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Rasker volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst Doorstroompuntregio 07 Noord- en Midden-Drenthe namens de gemeente te ondertekenen.

9 Herstel raadsvoorstel Groenvisie Assen 2040 (109615-2023)
Op 14 september 2023 is het raadsvoorstel Groenvisie 2040 behandeld in de
consulterende raadsvergadering. In deze vergadering is toen besloten om de behandeling van de Groenvisie op te schuiven. De behandeling is nu op 16 november consulterend en 21 december besluitvormend. De oorspronkelijke besluitvormende behandeling zou voor de behandeling van de begroting geweest zijn, daarom waren er twee beslispunten opgenomen die zouden worden verwerkt in de begroting 2024. Op 9 november is nu de begroting 2024 unaniem vastgesteld door de raad. Daarin waren deze bedragen reeds verwerkt en zijn ze nu vastgesteld. Met dit collegevoorstel stellen wij voor om het raadsvoorstel Groenvisie daarop aan te passen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de voorgestelde aanpassing in het dictum van het raadsvoorstel met betrekking tot de ‘Groenvisie Assen2040’:
Oude dictum:
1.1 In te stemmen met de Groenvisie Assen 2040;
1.2 Een jaarlijks terugkerend budget beschikbaar te stellen van €50.000 voor Steenbreek en dit budget te dekken uit het GWRP;
1.3 Voor 2024 een bedrag van €125.000 in de begroting op te nemen voor Meedoen in het Groen;
1.4 De Groenvisie nader uit te werken in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties af te wegen bij de kaderbrief 2025.
Nieuwe dictum:
1.1 In te stemmen met de Groenvisie Assen 2040;
1.2 De Groenvisie nader uit te werken in een uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties af te wegen bij de kaderbrief 2025.

Vastgesteld in de vergadering van 21 november 2023.
, burgemeester
, secretaris