Besluitenlijst 15 februari 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    M.L.J. Out - burgemeester,  H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders,  T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp    Vaststellen van het verslag van de vergadering van 8 februari 2022.            
Besluit Vastgesteld.

O2 Onderwerp    Arbeidsmarktbeleid. (BB/47)
Voorstel    
1.1    Kennis te nemen van het project voorstel Arbeidsmarktbeleid.
1.2    Het projectvoorstel met de bijgevoegde begeleidende brief toe te zenden aan de raad.    

Beknopte toelichting Tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november 2021 is aan de raad toegezegd dat zij zullen worden geïnformeerd over het projectvoorstel Arbeidsmarktbeleid. 
Besluit   Conform, met redactionele wijziging in de brief.

O3 Onderwerp    Toezegging 21.27 mkb-dienstverlening - rode loper aanpak voor ondernemers. (BB/52)    
Voorstel
1.1    Kennis te nemen van de aanpak voor ‘verbetering mkb-dienstverlening’.
1.2    De raad te informeren met bijgaande brief.    
Beknopte toelichting In 2020 is de Economische Agenda Assen 2020-2025 vastgesteld.
Met onze inzet in het economisch programma investeren we blijvend in een gezond en toekomstbestendig regionaal klimaat voor bedrijvigheid, banen, innovatie, verdienvermogen, werkgelegenheid, et cetera. We hebben daarbij de missie om met passende dienstverlening het bedrijfsleven zo goed mogelijk in staat te stellen om te (blijven) ondernemen en voor voldoende en passende banen te zorgen. Bij de behandeling van de begroting 2022 is toegezegd met een ‘rode loper aanpak’ voor ondernemers te komen en de raad hierover begin dit jaar te informeren. De bijgevoegde aanpak ‘verbetering mkb dienstverlening’ en brief aan de raad geven daar invulling aan.    
Besluit Conform. 

O4 Onderwerp  Zelfbewoningsplicht en antispeculatie beding. (BB/59)    
Voorstel
1.1    De beleidsregels zelfbewoningsplicht en antispeculatie-beding vast te stellen en deze bepalingen te implementeren in de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente en in anterieure overeenkomsten.
1.2    De burgemeester verzoeken volmacht te verlenen aan de teammanager Vastgoed en Grondzaken, of diens vervanger, om ontheffingen op zelfbewoningsplicht en antispeculatie beding te beoordelen en toe te kennen.
1.3    Te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor invoering van zelfbewonings-plicht bij de bestaande bouw (Wet opkoopbescherming).
1.4    De gemeenteraad te informeren met bij gevoegde concept brief.    
Beknopte toelichting Door de huidige druk op de woningmarkt zijn woningen tegenwoordig snel meer waard dan de prijs waarvoor ze ge kocht zijn. Daardoor is het verhuren of direct doorverkopen van woningen een interessante investeringsmogelijkheid geworden. Dit kan resulteren in situaties waarin woningen gekocht worden als beleggingsobject. Hierdoor kan een woning direct na verkoop uit het zicht raken van de doelgroep waarvoor de woning in eerste instantie vanuit het woonbeleid bedoeld was.  
Besluit  Gewijzigd vastgesteld conform, met redactionele wijziging in de raadsbrief. De besluitpunten 1.1, 1.3 en 1.4 zijn Besluitpunt 1.2. is afgewezen.


Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 4 t/m 10 februari 2022)

O5 Onderwerp Uitvoeringsovereenkomst GKB 20222. (BB/48)    
Voorstel De Uitvoeringsovereenkomst 2022 tussen de Gemeentelijke Kredietbank en de gemeente Assen vast te stellen.     
Beknopte toelichting Jaarlijks sluit de gemeente Assen een uitvoeringsovereenkomst met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) over de diensten die zij in het betreffende jaar verwacht af te nemen. Vorig jaar zijn met de GKB prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2021-2022.  De Uitvoeringsovereenkomst is geen integraal onderdeel van de prestatieafspraken en dient daarom separaat te worden vastgesteld. 

O6 onderwerp Subsidieaanvraag Stichting TT week Assen (Z20824-2022)    
Voorstel
1.1    De subsidieaanvraag van 18 januari 2022 van de Stichting TT Week Assen voor de invoering van rPet bij het TT Festival af te wijzen.
1.2    Stichting TT Week Assen hierover met bijgevoegde brief te informeren.    
Beknopte toelichting Stichting TT Week Assen heeft na een overleg met wethouders Pauwels en Bergsma over verduurzaming van het TT Festival op 18 januari jongstleden een subsidieaanvraag ingediend om met ingang van editie 2022 een systeem van rPet-bekers op het TT Festival in te voeren ter vervanging van wegwerpbekertjes. Het rPet-systeem (van gebruikte bekers worden weer nieuwe bekers gemaakt) past binnen wetgeving die maakt dat het gebruik van single use plastics en daarmee wegwerpbekertjes per juli 2021 zijn verboden.

O7 Onderwerp Kaderbrief 2023 RUD en Jaarprogramma 2022 RUD. (BB/49)    
Voorstel
1.1    Het Uitvoeringsprogramma 2022  RUD voor kennisgeving aan te nemen.
1.2    De raad met bijgaande brief te informeren over de risico’s in de  kader-brief 2023 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD).    
Beknopte toelichting Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b, worden de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting voor het volgende jaar door het dagelijkse bestuur van een gemeenschappelijke regeling toegezonden aan de gemeenteraden. Op basis van dit voorstel, inclusief bijlagen, neemt u kennis van de ingediende kaderbrief en informeert u de gemeenteraad. In het kader van de P&C cyclus is door het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe het Uitvoeringsprogramma 2022 van de RUD Drenthe aan het college aangeboden.

O8 Onderwerp Vooruitblik VRD begroting 2023. (BB/54)    
Voorstel 
1.1    Kennis te nemen van de vooruitblik VRD begroting 2023.
1.2    De VRD via bijgevoegde brief te informeren.    
Beknopte toelichting In lijn met de VDG notitie "Samen werken voor Drenthe" heeft het algemeen bestuur van de VRD besloten geen kaderbrief meer op te stellen. In dit rapport is voorgesteld in plaats van de kaderbrief te zorgen dat gemeenten uiterlijk 15 april financiële en beleidsmatige kaders ontvangen van de gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting van de VRD die eind maart bestuurlijk wordt geagendeerd en daarna aangeboden aan de gemeenten, voorziet daarin.

O9 Onderwerp Ontheffing woonplaats beginsel wethouder. (BB/55)    
Voorstel De raad voor te stellen wethouder Dekker ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap tot het moment van aantreden van een nieuw college.    
Beknopte toelichting De gemeenteraad heeft bij de benoeming van wethouder Dekker op 14 februari 2019 haar ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van een jaar. Aan de raad wordt niet zoals in voorgaande jaren voorgesteld de ontheffing met een jaar te verlengen maar zal gevraagd worden de ontheffing te laten gelden tot een nieuw college is aangetreden.