Besluitenlijst 15 maart 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig:    
M.L.J. Out    - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema    - wethouders 
T. Dijkstra    - secretaris

Afwezig: Wethouder C.T. Dekker (met uitzondering van de bespreking van de stukken O4 (BB/89) en O6 (BB/93)  

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

01 Onderwerp: Vaststellen van het verslag van de vergadering van 8 maart 2022.

Besluit: Vastgesteld.

02 Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal. (Z30427-2022)

Voorstel: In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de door de fractie van Assen Centraal ingediende raadsvragen over lokale aanbieders in aanbestedingen.
Beknopte toelichting: Aanleiding betreft de gestelde vragen vanuit Assen Centraal. De fractie heeft vragen gesteld over de positie van lokale bedrijven bij aanbestedingen (niet Europese aanbestedingen). En het betrekken van mogelijke inzet van werknemers vanuit de Sociale Dienst, waarmee eventueel besparingen op de uitkeringen kunnen worden gerealiseerd.
Besluit: Conform.

03 Onderwerp: Voortgangsrapportage Programma Energietransitie 2021. (BB/90)

Voorstel: Kennisnemen van de Voortgangsrapportage Programma Energietransitie 2021 en deze ter informatie met de raad te delen.
Beknopte toelichting: Het programma energietransitie bevat alle activiteiten en projecten zoals verwoord in de Visie Energietransitie 2016-2020 en bijbehorend uitvoeringsprogramma 2018-2020. Ook maakt het programma de vertaling van de opgaven van het Klimaatakkoord naar de gemeente Assen. 
Voor de te nemen stappen voor de komende jaren vormt de geactualiseerde Visie Energietransitie 2030 de basis.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen.

04 Onderwerp: Realisatie tussenvoorziening de Boshof – deel 2. (BB/89)

Voorstel: 
1.1    Een bedrag van € 59.100,28 beschikbaar te stellen voor de realisatie van 19 tijdelijke woningen bij de Boshof die voor een periode van drie jaar beschikbaar zijn.  Dit bedrag incidenteel te dekken uit de AZC-middelen die wij jaarlijks vanuit het Rijk ontvangen en dit te formaliseren bij de kaderbrief 2023.
1.2    Kennis te nemen van de overeenkomst die met woningcorporatie Actium is opgesteld.
1.3    Kennis te nemen van de selectiecriteria zoals deze voor de pilot spoedzoekers zijn opgesteld.
Beknopte toelichting: Op 14 december 2021 heeft u ingestemd met de realisatie van een tussenvoorziening bij het zorgcentrum de Boshof aan de Beilerstraat (collegevoorstel kenmerk: BB00561/P129511). Samen met zorgconcern Espria en woningcorporatie Actium zijn 18 leegstaande aanleunwoningen geschikt gemaakt voor tijdelijke verhuur aan statushouders en andere mensen die met spoed een woning nodig hebben. De woningen zijn beschikbaar voor een periode van drie jaar, tot en met 31 januari 2025.
Besluit: Conform.

05 Onderwerp: Algemene Verkoopvoorwaarden maart 2022. (BB/92)

Voorstel: 
1.1    De Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Assen juni 2021 in te trekken.
1.2    De Algemene Verkoopvoorwaarden gemeente Assen maart 2022 vast te stellen.
Beknopte toelichting: Uw college heeft op 15 februari 2022 (BB00059/P130093) beleidsregels vastgesteld omtrent het toepassen van een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding. Volgens dit besluit dienen de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding te worden toegepast op alle verkopen ten behoeve van nieuwe woningen. Dit wordt onder andere bereikt door deze bepalingen op te nemen in de Algemene Verkoopvoorwaarden. 
Besluit: Conform.

06 Onderwerp: Raadsbrief UVP wonen en woningbouwopgave. (BB/93)

Voorstel: 
1.1    De raad met bijgevoegde conceptbrief te informeren over het uitvoeringsprogramma wonen en de toezegging over het versnellen van de woningbouwopgave. 
1.2    Vooruitlopend op het beoogde raadsbesluit over het Uitvoeringsprogramma woonvisie (mei 2022) de directie opdracht geven om de benodigde aanvullende capaciteit te werven. 
1.3    De kosten ten laste laten komen van het budget voor verkenningen en opgaven en de bedrijfsvoering.
Beknopte toelichting: Op 15 april 2021 heeft de gemeenteraad de Woonvisie Assen 2021-2025 vastgesteld. De woonvisie is een themagerichte uitwerking van de omgevingsvisie en geeft sturing aan ons woningbouwprogramma voor de komende jaren. Bij het bespreken van de woonvisie met de gemeenteraad, heeft uw college een uitvoeringsprogramma toegezegd, waarmee de in de visie opgenomen acties van een tijdsplanning worden voorzien.
Tijdens het begrotingsdebat is gesproken over het uitvoeringsprogramma en de wens van een groot deel van de raad om tempo te maken met de woningbouwontwikkeling. Tijdens die vergadering is toegezegd om inzicht te geven in wat nodig is om versnelling aan te brengen in het bouwen van woningen. 
Met bijgevoegde conceptbrief wordt de raad geïnformeerd over beide toezeggingen.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker. 

Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022.

                       , burgemeester

                       , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 4 t/m 10 maart 2022)

07 Onderwerp: Subsidie kansencoach op 7 basisscholen. (Z31059-2022)

Voorstel: 
1.    Op grond van artikel 4:23 Awb aan Yorneo  een subsidie te verlenen van €126.412 voor de inzet van kansencoaches op zeven basisscholen in de periode t/m 1 augustus 2023.
2.    Het genoemde bedrag te financieren met de toegekende subsidie (ter hoogte van €126.412) van de provincie Drenthe.
Beknopte toelichting: Kansen voor Kinderen is een project dat in 2019 gestart is als onderdeel van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe en Hardenberg. De directe aanleiding voor het project is dat voor een relatief grote groep gezinnen in deze regio geldt dat er sprake is van een maatschappelijke achterstandspositie die van ouders op kind wordt doorgegeven. Het gaat daarbij om problemen als laaggeletterdheid, armoede, opvoedingsproblematiek (met een daarbij horend intensief gebruik van jeugdhulp), leerachterstanden in het onderwijs en onvoldoende aansluiting op het hoger onderwijs.

08 Onderwerp: Begroting en jaarplan 2022 PrO Assen. (BB/91)

Voorstel: De begroting 2022 incl. jaarplan en meerjarenbegroting 2022 - 2026 van PrO Assen vast te stellen, te paraferen en te ondertekenen.
Beknopte toelichting: PrO Assen ressorteert onder de gemeente Assen, het college van burgemeester en wethouders is Bevoegd Gezag. Op 16 februari heeft PrO Assen haar begroting voor 2022 inclusief jaarplan en meerjarenbegroting aan het college aangeboden. De Medezeggenschapsraad heeft op 11 februari 2022 ingestemd met de begroting 2022 (hun brief is opgenomen in het jaarplan, op pagina 17).