Besluitenlijst 15 november 2022

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 8 november 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Gebiedsontwikkeling Rolderstraat en omgeving (154947-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van de stedenbouwkundige opzet en de investeringsraming van de gebiedsontwikkeling Rolderstraat en omgeving.
1.2 De bereidheid uit te spreken het geraamde publieke tekort van € 8,3 te dekken en opdracht te geven hiervoor een dekkingsvoorstel op te stellen.
1.3 In te stemmen met de subsidieaanvraag voor de gebiedsontwikkeling Rolderstraat en omgeving bij de Impulsaanpak Winkelgebieden van het Ministerie van Economische Zaken.
1.4 De aanvraag in te dienen onder voorbehoud van goedkeuring van het dekkingsvoorstel door de gemeenteraad.
Besluit: Aangehouden.
3 Raadsbrief over ontwikkelingen GKB Drenthe (154740-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de mogelijke vervreemding van de tweedelijnsschuldhulpverlening, door middel van bijgevoegde raadsbrief.
Besluit: Aangehouden.
4 Subsidieaanvraag Vaart Welzijn 2023 (154858-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De subsidieaanvraag 'Versterking buurtteams vanaf 2023' te honoreren.
1.2 De hiervoor benodigde middelen bedragen € 228.000. Het voorstel is deze lasten te financieren vanuit de resterende steunmiddelen van het Rijk voor de gevolgen van Corona.
1.3 Aan de toekenning twee voorwaarden te koppelen, waarin Vaart Welzijn in 2023 moet voldoen. Te weten: het in 2023 kunnen bieden van hulp aan een gelijkblijvend of hoger aantal inwoners en het opleveren van een goed onderbouwde trendanalyse voor de jaren 2023 en 2028.
Besluit: Gewijzigd vastgesteld.
Toelichting:
1.1 De aanvraag 'Versterking buurtteams vanaf 2023' te honoreren.
1.2 De hiervoor benodigde middelen bedragen € 228.000. Het voorstel is deze lasten te financieren vanuit de resterende steunmiddelen van het Rijk voor de gevolgen van Corona.
1.3 Aan de toekenning twee voorwaarden te koppelen, waarin Vaart Welzijn in 2023 moet voldoen. Te weten: het in 2023 kunnen bieden van hulp aan een gelijkblijvend of hoger aantal inwoners en het opleveren van een goed onderbouwde trendanalyse voor de jaren 2023 en 2028. 

Vastgesteld in de vergadering van  22 november 2022.
, burgemeester
, secretariaat

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

5 Aanwijsbesluit fietsparkeerverbod Stationsgebied (154823-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het aanwijsbesluit fietsparkeerverbod Stationsgebied vast te stellen.
Besluit: Conform.
6 Grondprijzen 2023 (155005-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De uitgifteprijzen voor (sociale-)woningbouw, bedrijven en overige categorieën vast te stellen, zoals vermeld in de bijgevoegde grondprijzenbrief 2023.
Besluit: Conform.
7 Subsidie verlening Regeling Uitstapprogramma Prostituees (154847-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 De subsidie ten aanzien van de landelijke voorziening Uitstapprogramma's voor sekswerkers opnieuw te verlenen.
1.2 De door Stichting Terwille en Het Leger des Heils gevraagde subsidiebedrag van in totaal € 168.044 toe te kennen. ( Stichting Terwille €78.044 en Het Leger des Heils €90.000).
Besluit: Conform.
8 Subsidieaanvraag Want 2 Swing - Specifieke Voorziening (154811-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord te gaan om Bigband Want 2 Swing voor de komende 2 jaren een specifieke voorziening te laten zijn.
1.2 Voor 2023 en 2024 jaarlijks een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het ingediende meerjarenplan 2023 – 2028.
Besluit: Conform.
9 Vaststelling wijzigingsplan Taarloseweg 45, Ubbena (154771-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Het wijzigingsplan 'Taarloseweg 45, Ubbena' met identificatienummer NL.IMRO.010699WP20211K-C001 ongewijzigd vast te stellen;
1.2 Geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit: Conform.
10 Voordracht benoeming centraal stembureau Provinciale Staten (154956-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Voor een tussentijdse benoeming van het hoofd- en centraal stembureau voor de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten voor te dragen aan de Gedeputeerde Staten:
- Mw. I. ter Veen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;
- Dhr. H. Sattler, dhr. M. Baving en dhr. I. Sluiter als leden;
- Mw. E. Hoekstra-Wijnbergen, mw. A. Bastiaanse en dhr. N. Vloemans als plaatsvervangend lid.
1.2 Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 voor benoeming als lid van het hoofd- en centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten voor te dragen aan de Gedeputeerde Staten:
- Mw. I. ter Veen als lid, tevens plaatsvervangend voorzitter;
- Dhr. H. Sattler, dhr. M. Baving en dhr. I. Sluiter als leden;
- Mw. E. Hoekstra-Wijnbergen, mw. A. Bastiaanse en dhr. N. Vloemans als plaatsvervangend lid.
Besluit: Conform.
11 Wijzigen protocol bijtincidenten honden (154776-2022)
Voorgesteld besluit:
1.1 Kennis te nemen van het conceptbesluit wijzigen protocol bijtincidenten honden.
Besluit: Conform.
12 College reactie op initiatiefvoorstel Winkeltijden (154317-2022) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 10 november 2022
Voorgesteld besluit:
1.1 De raad bijgaande college reactie op het initiatief voorstel verruiming openingstijden supermarkten Assen te sturen.
Besluit:
Conform.