Besluitenlijst 16 januari 2024

Openbare besluitenlijst

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 9 januari 2024
Besluit: Vastgesteld.


2 Beantwoorden schriftelijke vragen PvdA – ruimtegebrek E.A.S. de Poort (5147-2024)
Op 19 november 2023 heeft de raadsfractie van de PvdA Assen schriftelijke vragen gesteld aan het college over het ruimtegebrek van E.A.S. de Poort
Besluit:
1.1 De schriftelijke raadsvragen van de PvdA Assen over het ruimtegebrek van E.A.S. de 
Poort conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.

3 Beantwoording schriftelijke vragen CU gezinshuizen (5155-2024)
Raadslid mevrouw van der Mark-Leijssenaar heeft op 30 november 2023 namens de CU fractie vragen gesteld over het voortbestaan van gezinshuizen in onze regio. Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te 
stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad. Voor de beantwoording is afstemming geweest met NMD Samenwerking en voor een aantal vragen is afstemming geweest met Yorneo.
Besluit:
1.1 De beantwoording van de schriftelijk vragen van de CU fractie over de berichten aangaande de berichten over het voortbestaan van gezinshuizen in onze regio te verzenden aan de gemeenteraad.

4 Tarieven rijbewijzen 2024 (5474-2024)
Op 21 december 2023 heeft de raad de Legesverordening vastgesteld. Hierin stond voor rijbewijzen het maximale Rijkstarief van 2023 opgenomen. Inmiddels is het het maximale Rijkstarief voor rijbewijzen voor 2024 bekend geworden. Deze leggen wij aan u ter 
vaststelling voor. U bent hiertoe bevoegd, omdat in de Legesverordening (in artikel 10 sub b nummer 2) een bepaling is opgenomen waarin staat aangegeven dat u bevoegd bent tot vaststelling van het tarief als deze binnen drie maanden na publicatie in de Staatscourant 
in werking treedt. Deze bevoegdheid heeft u voor enkele onderdelen van de Legesverordening, waaronder die voor rijbewijzen. Het tarief voor rijbewijzen is op 30 november 2023 gepubliceerd, waardoor is voldaan aan het vereiste van drie maanden.
Besluit:
1.1 De Wijziging Legesverordening 2024 vast te stellen.
1.2 De raad hierover te informeren met bijgaande brief.

5 Toekomst Gemeentelijke Kredietbank (5355-2024)
Samen met de andere GR gemeenten (Meppel en Hoogeveen) van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) doorlopen we een traject om te komen tot een toekomstbestendige  GKB. Het Dagelijks Bestuur van de GKB heeft op 28 juni 2023 besloten om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het voorkeursscenario ‘verzelfstandigen’. Het onderzoek is afgerond. Het Algemeen Bestuur heeft op basis van de uitkomsten een voorgenomen 
besluit genomen. We willen de raad hierover informeren.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het voorgenomen besluit van het Algemeen Bestuur om de Gemeentelijke Kredietbank te verzelfstandigen in de vorm van een stichting.
1.2. De raad te informeren via bijgevoegde raadsbrief.

6 Besluit hogere waarde Noorderstaete (5421-2024)
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het transformeren van het kantorencomplex aan de Noorderstaete 10-40 naar appartementen. Het kantorencomplex bestaat in de actuele situatie uit drie kantoorgebouwen. De kantoorfunctie komt te vervallen. De gebouwen worden herbestemd voor een woonfunctie. Binnen het complex worden in totaal 62 huurappartementen gerealiseerd. Omdat de locatie naast twee drukke wegen ligt is er een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek is gebleken dat, als gevolg van verkeerslawaai op de Europaweg-Noord en de Groningerstraat/Peelo, de geluidsbelasting op de gevels van de woningen die aan 
deze wegen grenzen meer bedraagt dan de voorkeurswaarde van 48 dB, namelijk maximaal 58 dB. Bron- en overdrachtsmaatregelen t.b.v. de reductie van wegverkeerslawaai zijn niet doelmatig of stuiten op stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële bezwaren. Daarom stellen we voor om voor de woningen hogere grenswaarden vast te stellen. Omdat de aanvraag omgevingsvergunning vóór 1 januari 2024 is ingediend, wordt de hogere waarde procedure nog onder het regime van de Wet geluidhinder afgehandeld, en niet onder de Omgevingswet.
Besluit:
1.1 Hogere grenswaarden van maximaal 58 dB vast te stellen voor geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer ter plaatse van de gevels van de Noorderstaete 10-40;
1.2 Het onder 1.1 genoemde besluit ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken;
1.3 Het onder 1.1 genoemde besluit definitief vast te stellen als er geen bezwaren tegen zijn ingediend.

7 Opvolgingsonderzoek Rekenkamercommissie Assen (5374-2024)
In 2023 heeft een derdejaars stagiair bestuurskunde en overheidsmanagement in opdracht van de Rekenkamercommissie (RKC) Assen een opvolgingsonderzoek uitgevoerd. In dit opvolgingsonderzoek is nagegaan hoe uitvoering is gegeven aan de raadsbesluiten over de opvolging van de aanbevelingen van de RKC. Het ging daarbij om vijf onderzoeken. Dit opvolgingsonderzoek is nu verwerkt in het rapport 'Opvolgingsonderzoek RKC Assen'.
Besluit:
1.1 Kennis te nemen van het Eindrapport Opvolgingsonderzoek RKC Assen.
Vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2024.