Besluitenlijst 16 mei 2023

Openbare Besluitenlijst 

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 16 mei 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Borging kinderraad (48073-2023)
De afgelopen vier jaar heeft de kinderraad een start gemaakt. Bij aanvang van de kinderraad is besloten om na vier jaren te evalueren (zie bijlage 1: evaluatie kinderraad) en te besluiten of de kinderraad voortgezet zal worden. Uit de evaluatie blijkt dat zowel de kinderen, ouders, scholen, projectgroep en de burgemeester enthousiast zijn over de inzet van de kinderraad en de kinderburgemeester. Middels dit collegevoorstel willen we de kinderraad met kinderburgemeester continueren en borgen binnen de organisatie.
Besluit:
1.1 Kinderraad met kinderburgemeester continueren en borgen binnen de organisatie;
1.2 De kosten hiervoor, ter hoogte van €17.500 per jaar, opnemen in de begroting;
1.3 Akkoord gaan met bijgevoegd raadsvoorstel.
3 Archiefverordening 2023 (48683-2023)
De Archiefwet 1995 regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden beheerd. Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 is de gemeente verplicht een verordening over het archiefbeheer vast te stellen. De huidige archiefverordening van de gemeente is vastgesteld in 2012 en niet meer actueel.
De VNG heeft de modelverordening geactualiseerd. Op basis daarvan is deze archiefverordening opgesteld. De geactualiseerde archiefverordening sluit beter aan bij de heersende wetgeving sfeer waarbij veel overbodige regels geschrapt zijn. Dit betreft onder andere de principes dat hogere wetgeving niet in lagere herhaald wordt. Hierdoor is de verordening nu beter leesbaar en toepasbaar.
Besluit:
1.1 Archiefverordening 2023 gemeente Assen door gemeenteraad laten vaststellen.
1.2 Archiefverordening 2012 gemeente Assen door gemeenteraad laten intrekken.
4 Gefaseerde afbouw noodopvang Expohal (49961-2023)
Sinds eind november 2021 is in de Expo Hal een tijdelijke noodopvang gevestigd van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De overeenkomst voor deze opvanglocatie loopt tot en met 31 mei 2023.
De behoefte aan (tijdelijke) opvang is echter onverminderd groot. De komende periode worden veel aanmeldingen verwacht in Ter Apel. Om schrijnende situaties zoals vorig jaar te voorkomen, is het COA op zoek naar een locatie om Ter Apel te ontlasten op momenten van hoge instroom. Asielzoekers verblijven een beperkt aantal dagen op deze locatie, in afwachting van hun registratie en identificatie in Ter Apel.
In een gesprek met het COA op 26 april, heeft het COA verzocht om de Expo Hal tijdelijk te mogen gebruiken als wachtkamer van Ter Apel.
Besluit:
1.1 De opvang in de Expohal gefaseerd af te bouwen;
1.2 In te stemmen met het gebruik van de hal door het COA tot 1 oktober 2023 als wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel;
1.3 Akkoord te gaan met de voorwaarden zoals verwoord in Addendum II;
1.4 De raad en omwonenden informeren door bijgevoegde brieven te versturen en de pers middels bijgevoegd persbericht.

Vastgesteld in de vergadering van 30  mei 2023.

 , burgemeester
 , secretaris