Besluitenlijst 17 januari 2023

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 10 januari 2023
Besluit:
Vastgesteld.
2 Vragen fractie GroenLinks over het energielabel voor kantoorgebouwen (6429-2023)
De GroenLinks-fractie heeft op 2 januari 2023 vragen gesteld over het energielabel voor kantoorgebouwen waarbij specifiek wordt ingegaan op de rol van de gemeente bij toezicht en handhaving op dit label.
Besluit:
1.1 Vragen van de GroenLinks-fractie van 2 januari 2023 over het energielabel voor kantoorgebouwen te beantwoorden met bijgevoegde concept-beantwoording.
3 Overgangssubsidie Stichting Assen Sportstad (7032-2023)
In het bestuursakkoord is afgesproken om ‘het Sportakkoord Assen voort te zetten’. De komende twee jaren is daar € 250.000 extra voor beschikbaar gesteld naast middelen die al in de begroting waren opgenomen, of via het Rijk beschikbaar komen.
Om deze middelen op een goeie manier in te kunnen zetten, is een een juridische entiteit als subsidieontvanger noodzakelijk. Daarvoor is de Stichting Assen Sportstad opgericht. Het oprichten van de stichting heeft meer tijd gekost dan was voorzien. Het bestuur en het programmabureau van Stichting Assen Sportstad werken momenteel aan een uitvoeringsplan waarop zij hun subsidieaanvraag voor de rest van 2023 zullen baseren. Die aanvraag verwachten wij voor 1 maart 2023. In de tussentijd hebben zij middelen nodig om de lopende kosten te kunnen betalen. Daarvoor vragen zij deze subsidie aan.
Besluit:
1.1 Stichting Assen Sportstad een overbruggingssubsidie te verlenen van € 120.000, volgens bijgaande beschikking (bijlage 2)
1.2 Hierover een brief aan de Raad te sturen (bijlage 3).
4 Uitbreiding verlichtingscapaciteit sporthal Olympus (7401-2023)
Olympus is de sporthal waar SUDOSA haar thuiswedstrijden speelt. Sinds het seizoen 2022 – 2023 speelt het damesteam in de eredivisie. SUDOSA heeft die ambitie ook voor het herenteam.
Een stijging naar dit niveau gaat met aanvullende eisen van de volleybalbond (NeVoBo) gepaard, ook voor wat betreft de accommodatie waarin gespeeld wordt.
In het geval van sporthal Olympus vroegen deze eisen om aanpassing van de belijning van het centercourt, uitbreiding van de toeschouwerscapaciteit van 250 naar 400 + en vanaf het moment dat er play-off wedstrijden worden gespeeld, een upgrade van de verlichtingscapaciteit van 500 lux naar 800 lux. Dit laatste is vooral noodzakelijk om tv-registraties mogelijk te maken.
Besluit:
1.1 De verlichtingscapaciteit in sporthal Olympus te verhogen.
1.2 In afwijking van het bestaande beleid hiervoor eenmalig een budget beschikbaar te stellen van €25.000 en de kosten te dekken uit het budget functionele aanpassingen (exploitatiebegroting Vastgoed).
1.3 De begroting 2023 hierop te wijzigen bij het vaststellen van de Kaderbrief 2024.

Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.                                   
, burgemeester
, secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

5 Naamgeving fietspad Stroomdriftpad (6640-2023)
In de gemeente Assen krijgen vrij gelegen fietspaden een eigen naam, veelal met de toevoeging pad. Dit nieuw ontsloten fietspad is nog niet voorzien van een naamgeving. In overleg met de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Assen wordt de naamgeving Stroomdriftpad voorgedragen.
Historisch onderzoek heeft als resultaat gehad dat het betreffende gebied waardoor het fietspad loopt in het verleden de naamgeving Stroomdrift had.
Besluit:
1.1 Aan het in de bijlage aangegeven fietspad in de gemeente Assen de naamgeving Stroomdriftpad toe te kennen.
6 G40 Convenant met Platform 31 (6411-2023)
Op 28 februari 2023 loopt het convenant van Platform 31 en G40 af. Platform 31 organiseert en ondersteunt de G40, bijvoorbeeld in de voorbereiding op en tijdens bestuurlijke netwerkdagen. Het kennisinstuut doet onderzoeken en werkt voor de pijlers en themagroepen. Elk lid van de G40 ondertekent een eigen samenwerkingsovereenkomst met Platform 31. De looptijd van het convenant en de samenwerkingsovereenkomst is vijf jaar.
Besluit:
1.1 De Samenwerkingsovereenkomst tussen Platform 31 en de gemeente Assen te tekenen.