Besluitenlijst 17 mei 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 10 mei 2022.      
Besluit Vastgesteld.

O2 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke raadsvragen van Assen Centraal over Inloop GGZ. (Z60889-2022)  
Voorstel 
De beantwoording van de raadsvragen van Assen Centraal van 29 april 2022 te verzenden naar de raad. 
Beknopte toelichting De gemeente Assen heeft een contract met Cosis voor de inloopvoorziening aan de Brink 42 te Assen. Het huidige contract liep tot eind 2021. Met Cosis is een tijdelijk contract afgesloten tot 1-1-23, dus tot de nieuwe aanbesteding is afgerond. Momenteel loopt de beoordelingsronde van deze aanbesteding. Zij hebben april 2022 de bezoekers via een brief geïnformeerd over hun besluit. Daarop is onrust ontstaan en zijn raadsvragen gesteld. In de bijlage de beantwoording van deze vragen.  
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Vlieg en wethouder Broekema.

O3 Onderwerp Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 GR Werkplein Drentsche Aa. (BB/204)  
 Voorstel 1.1 Kennisnemen van de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Werkplein Drentsche Aa.
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023.  
Beknopte toelichting De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.  
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Broekema.

O4 Onderwerp Jaarstukken gemeenschappelijke regeling GGD inclusief zienswijze begroting 2023. (BB/197)  
Voorstel 
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling GGD.
1.2 De raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023.  
Beknopte toelichting Met de jaarstukken over 2021 informeert de gemeenschappelijke regeling GGD het college en raad over de uitvoering van haar taken, extra opdrachten en financiële afwikkeling.  
Besluit Gewijzigd vastgesteld.

O5 Onderwerp Jaarverslag en -rekening 2021, Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en Ontwerpbegroting 2023 RUDD. (BB/198)  
Voorstel 1.1 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de Jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).
1.2 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en Ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de Ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD).
1.3 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp begrotingswijziging 2022.
1.4 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp begroting 2023.  
Beknopte toelichting De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen. 
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Dekker.


O6 Onderwerp Omgevingsvergunning uitbreiding transformatorstation Zeijerveen, fase 2. (BB/205)   
Voorstel 
1.1 De raad voor te stellen:
•    conform de Nota zienswijzen te reageren op de ingediende zienswijzen;
•    een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de 2e fase uitbreiding transformatorstation Zeijerveen, op het perceel Asserwijk 52, af te geven;
•    de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro van toepassing te verklaren op deze vergunningprocedure.
1.2 Na verlening van de verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te publiceren en gedurende 6 weken voor beroep ter inzage te leggen.
1.3 De Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren op deze aanvraag. 
Beknopte toelichting Met de beoogde uitbreiding (fase 1 en 2) van het transformatorstation kan het sterk stijgende aanbod van duurzame elektriciteitsproductie (zon en wind) en de groeiende vraag naar elektriciteit gefaciliteerd worden.  
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O7 Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Maranathakerk. (Z40336-2022)  
 Voorstel 1.1 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Maranathakerk’ inclusief het ontwerpbesluit hogere grenswaarden conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.2 In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst tussen Actium en de gemeente voor de ontwikkeling van de locatie Maranathakerk.
1.3 Geheimhouding op te leggen op bijlage 4 (Anterieure overeenkomst) van dit besluit op basis van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.
1.4 Geen milieueffectrapport op te laten stellen.
1.5 De raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsbrief.  

Beknopte toelichting De locatie is door Actium aangekocht van de kerkgemeenschap. De bestaande kerk wordt gesloopt en vervangen door 43 appartementen in de sociale huursector.Het geldende bestemmingsplan Assen Noord 2014 staat de bouw van woningen op deze locatie niet toe. Met dit bestemmingsplan wordt de beoogde woningbouw mogelijk gemaakt.
Besluit Conform. 

Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022.

                       , burgemeester

                       , secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN 

O8 Onderwerp Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Drents Archief. (BB/194)   
Voorstel 
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van het Drents Archief.
1.2 De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze in de dienen over de begroting van het Drents Archief voor 2023.  De jaarstukken bieden een goed inzicht in de activiteiten die het Drents Archief heeft uitgevoerd. De begroting biedt het financiële kader voor 2023. Concept begroting en jaarstukken zijn op 6 april door het algemeen en dagelijks bestuur van het Drents Archief vastgesteld.


O9 Onderwerp Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Regio Groningen Assen (BB/195). 
Voorstel 1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de Regio Groningen-Assen.
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting.  
Beknopte toelichting De jaarrekening 2021 en de begroting 2023 van de Regio Groningen-Assen zijn in concept vastgesteld door de stuurgroep en voldoen aan de vereisten.

O10 Onderwerp Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 GR GKB. (BB/199)   
Voorstel 
1.1 Kennisnemen van de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe.
1.2 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023.  

Beknopte toelichting  Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de conceptbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

O11 Onderwerp Jaarstukken 2021 en conceptbegroting 2023 GR Veiligheidsregio Drenthe. (BB/203)  
Voorstel 1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe.
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022.
1.3 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2023. Voor 1 augustus moet het Dagelijks Bestuur de begroting aan Gedeputeerde Staten zenden. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. De jaarrekening moet door het Dagelijks Bestuur voor 15 juli aan Gedeputeerde Staten worden verzonden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.

O12 Onderwerp Jaarstukken 2021 en Ontwerp meerjarenbegroting 2023-2026 Publiek Vervoer. (BB/202)   
1.1 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
1.2 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief en  de Ontwerpbegroting 2023-2026 van de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.
1.3 De raad adviseren geen zienswijze in te dienen op de Ontwerp begroting 2023. 
Beknopte toelichting De zienswijze wordt met de ontwerpbegroting voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van Publiek Vervoer dat de begroting vaststelt. De jaarstukken worden ook jaarlijks aangeboden aan de gemeenteraden. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken aan te bieden.


O13 Onderwerp Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe. (BB/201)  
Voorstel 
1.1 Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe.
1.2 De raad te adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023.  
Beknopte toelichting Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt de ontwerpbegroting 2023 van de GR Recreatieschap Drenthe voorgelegd aan de gemeenteraden waarbij zij, binnen 8 weken, een zienswijze naar voren kunnen brengen. Het is gebruikelijk om de ontwerpbegroting gelijktijdig met de jaarstukken in te dienen.