Besluitenlijst 17 oktober 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 10 oktober 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Incidentele evenementen en culturele activiteiten (99097-2023) In de periode mei – september 2023 zijn voor zowel incidentele evenementen en als activiteiten kunst en cultuur zeven voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen voldoen aan de subsidiecriteria en hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen. De culturele activiteiten zijn zeer divers en zijn vooral initiatieven van Asser organisaties. Een oefenwedstrijd van Donar en een Gospelconcert krijgen een negatieve beoordeling van de adviescommissie. In afwijking op dit advies wordt de subsidieaanvraag van Vereniging Gospelkoor Reflection Assen wel gehonoreerd.
Besluit: 1.1 Subsidies toe te kennen voor de evenementen Middle East Festival, Promising Crossroads, Gluren bij de Buren, 3Nations Cup, Bende van Vooruitgang en Warenhuis op Stelten voor een totaal bedrag van € 41.265.
1.2 Subsidie toe te kennen voor de culturele activiteiten Kerstconcert Koorschool, Opa en oma dagen, New Treasure s, Campis, Vredesweek en Speelfilm Van Gogh en Gospelkoor Relection Assen voor een totaalbedrag van € 21.000.

3 Tussenevaluatie Brede Aanpak armoede en schulden (99501-2023) Op 19 november 2020 heeft de gemeenteraad het plan Brede Aanpak armoede en schulden vastgesteld. Op 20 april 2023 is aan de gemeenteraad toegezegd een tussenevaluatie van deze Brede Aanpak te schrijven en een informerende raadsbijeenkomst te organiseren. Deze zal plaatsvinden op 14 november aanstaande. In de tussenevaluatie wordt per thema en op onderwerp benoemd welke acties ondernomen zijn en waar nog aan gewerkt wordt. Het doel daarvan is te informeren over de actuele stand van zaken en vorderingen in de aanpak van armoede en schulden. Bovendien doen zich een aantal ontwikkelingen voor waar we nu extra op willen inzoomen; binnenkort willen we de gemeenteraad daarover een tweetal voorstellen voorleggen. Het betreft de Maatwerkvoorziening gebruiksgoederen (voorheen Witgoedregeling) en het Jongerenperspectieffonds.
Besluit: 1.1 Bijgaande tussenevaluatie Brede Aanpak armoede en schulden te verzenden naar de gemeenteraad.
1.2 Bijgaande raadsbrief met de uitnodiging voor de informerende raadsbijeenkomst op 14 november 2023 aan de gemeenteraad te verzenden.

4 Verlenging en indexering overeenkomst Vaart Welzijn (99411-2023) In 2019 heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor Maatschappelijke dienstverlening en welzijn. Deze opdracht is gegund aan Stichting Welzijnsorganisatie Vaart (hierna: Vaart Welzijn). De ‘Overeenkomst Maatschappelijke dienstverlening en welzijn tussen gemeente Assen en Stichting Welzijnsorganisatie Vaart’ (bijlage 1, hierna: Overeenkomst) loopt af op 1 juli 2024. In artikel 3 lid 3 van de Overeenkomst is de mogelijkheid geschapen om de Overeenkomst tot twee keer toe te verlengen met twee jaar. Conform artikel 3 lid 4 moet een besluit over opzegging of verlenging tijdig genomen worden (‘zes maanden voor de expiratiedatum van de overeenkomst’). In de Overeenkomst staan geen heldere afspraken over hoe er geïndexeerd wordt, alleen dat dit ‘volgens de geldende indexcijfers vanuit de branche’ moet gebeuren. Voorgesteld wordt om met de indexatie grotendeels aan te sluiten bij de CAO Sociaal Werk, gezien de opdracht aan Vaart Welzijn voornamelijk uit personele inzet bestaat. De niet-begrote salarisstijgingen in de CAO Sociaal Werk zijn aanleiding om voor te stellen het budget maatschappelijke dienstverlening te verhogen.
Besluit: 1.1 De Overeenkomst Maatschappelijke dienstverlening en welzijn tussen gemeente Assen en Stichting Welzijnsorganisatie Vaart met twee jaar te verlengen (tot 1 juli 2026) conform artikel 3 van de Overeenkomst.
1.2. De jaarlijkse indexering van de opdrachtwaarde behorend bij bovenstaande Overeenkomst voor 88% aan te laten sluiten bij de salarisstijgingen conform de CAO Sociaal Werk en voor 12% conform het laatst bekende PPC indexcijfer van het lopende jaar.
1.3. Als gevolg van beslispunt 2, in te stemmen met een verhoging van € 134.000,- van het budget maatschappelijke dienstverlening in 2023 (door salarisstijging van 7% met ingang van 1-7-2023) en dit als nadeel mee te nemen bij de jaarrekening 2023.
1.4 De raad en Vaart Welzijn te informeren over voorgaande beslispunten middels bijgevoegde brieven.

5 Aanbiedingsbrief Groenvisie Assen 2040 (99715-2023)
Besluit: Aangehouden.

6 Propositie Asser Ambitie Agenda (100328-2023) Op 5 oktober heeft u een presentatie gehad over de Asser Ambitie Agenda en de propositie die we hierbij willen maken voor de kandidaat Tweede Kamer leden. Na onze succesvolle gezamelijke inzet rond het behoud van de Johan Willem Friso Kazerne wordt de samenwerking met het maatschappelijk middenveld voorgezet. Met Ondernemend Assen en Vaart in Assen nemen we het initiatief om een Asser Ambitie Agenda 2033 te starten. In deze agenda gaan we de ambities uit het Bestuursakkoord Dichtbij & Daadkrachtig, de omgevingsvisie ‘Assen nog mooier’, de Economische Agenda 2020-2025 en de grote (gebieds)opgaven in Assen bundelen, presenteren en uitwerken met onze partners.
Besluit: 1.1 In te stemmen met de opzet van de propositie voor de Asser Ambitie Agenda.
1.2 De raad te informeren met bijgaande raadsbrief.
1.3 In te stemmen met het procesvoorstel uitnodigen kandidaat Tweede Kamerleden.
1.4 Kennis te nemen van de planning.

7 Herstel raadsvoorstel 86452-2023 Herontwikkeling voormalige Lidl aan Burgemeester de Dreuplein (99337-2023) Op 5 oktober 2023 is het raadsvoorstel 86452-2023 met betrekking tot de herontwikkeling van het Burgemeester De Dreuplein behandeld in de consulterende raadsvergadering. In de aanloop naar deze behandeling is een fout in het dictum van het besluit opgemerkt. Met dit collegevoorstel stellen wij voor om die fout te herstellen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met de voorgestelde aanpassing in het dictum van het raadsvoorstel met betrekking tot de ‘Herontwikkeling voormalige Lidl aan het Burgemeester de Dreuplein’:
Oude dictum:
1.1 De gemeenteraad kennis te laten nemen van de integrale stedenbouwkundige visie en de bouwenvelop voor het Burgemeester De Dreuplein;
1.2 Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet voor de openbare inrichting van circa € 500.000 beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken ten laste van het Regiostedenfonds.
Nieuwe dictum:
1.1 De gemeenteraad kennis te laten nemen van de integrale stedenbouwkundige visie en de bouwenvelop voor het Burgemeester De Dreuplein;
1.2 Voor de gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte een voorbereidings- en/of uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000;
1.3 Het voorbereidings- en uitvoeringskrediet als bedoeld in besluitpunt 1.2 als volgt te dekken:
a) € 127.268 ten laste van de provinciale subsidie uit het Regiostedenfonds;
b) € 30.000 ten laste van het Gemeentelijke Riolering en Waterprogramma;
c) € 342.732 ten laste van de bijdragen van Actium.

8 Vervolg aanpak energiearmoede (99418-2023) Van september 2022 tot augustus 2023 vond de pilot energiearmoede plaats. Doelstelling van deze pilot was de ontwikkeling van een aanpak om minderdraagkrachtige woningeigenaren verregaand te ondersteunen bij energiebesparing en het treffen van maatregelen om te verduurzamen. In deze aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor Vaart Welzijn in het bereiken, motiveren en ondersteunen van inwoners. Binnen de pilot is een klantreis ontwikkeld en een gereedschapskoffer met verschillende maatregelen om aan te bieden aan huishoudens. We zijn gestart met energiecoaches, een energieadviseur, diverse bespaarproducten, de Drentse isolatiesubsidie (1.0), de energiebespaarlening van het Warmtefonds en de VoorzieningenWijzer. In april is daar de witgoedwissel aan toegevoegd. Parallel is gestart met de ontwikkeling van een collectieve aanbodactie isolatie, het Drents fixteam en een gemeentelijke subsidieregeling energiebesparende isolatiemaatregelen, die zich eveneens richt op de groep minderdraagkrachtige woningeigenaren. Deze subsidie wordt momenteel samen met Drentse gemeenten ontwikkeld. Dit zal ook worden ingezet bij de aanpak van energiearmoede.
Besluit: 1.1 Kennis te nemen van de Terugblik en evaluatie pilot aanpak energiearmoede.
1.2 In te stemmen met het voorstel voor vervolg van de aanpak energiearmoede, inclusief bijbehorend dekkingsvoorstel. Vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023.

, burgemeester
, secretaris