Besluitenlijst 18 april 2023

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 11 april 2023
Besluit: Vastgesteld.
2 Stadsmarketing (37116-2023)
In 2022 is gestart met bezoekersmarketing. Dit is het eerste onderdeel van de uitvoering van het plan voor stadsmarketing ‘Verbind, verleid en bouw door- naar een optimale stadsmarketing voor Assen’ (2021). De gemeente heeft daarbij de regie en stemt inhoudelijk af met de stadsmarketingboard die verantwoordelijk is voor de praktische uitvoering. Stichting Kop van Drenthe, de VVV, Toeristisch Recreatief Platform Assen en ViA maken deel uit van de stadsmarketingboard. De partners zorgen hierbij voor de benodigde cofinanciering. De eerste resultaten laten zien dat de samenwerking verbeterd is en dat partijen middelen bundelen en gezamenlijk inzetten. Bijvoorbeeld in de vorm van campagnes en publicaties en samenwerking op de totale kolom voor bezoekersmarketing.
Merkmanagement, een belangrijk onderdeel van stadsmarketing, pakken we op als gemeente. Dit doen we door stadsmarketing te koppelen aan onze plannen, projecten en programma’s, waarbij het bestuursakkoord ‘Dichtbij en Daadkrachtig’ het uitgangspunt is. Zo heeft Assen zich o.a. gepresenteerd op de landelijke promotiedagen voor bedrijven, op woonbeurzen, is een eigentijdse presentatie gerealiseerd van Assen als vestigingsplaats voor bedrijven en is landelijk aandacht gegenereerd voor het Europese project I to I (from Isolation to Inclusion).
Besluit: Aangehouden.
3 Subsidieaanvraag Assen Sportstad 2023 (37119-2023)
Stichting Assen Sportstad is een in november 2022 opgerichte stichting die als rechtsopvolger dient van het Asser Sportakkoord (ASA). In 2020 is het ASA voltooid na een proces van een jaar, dat is opgezet en uitgevoerd door een groep van zes initiatiefnemers uit de stad Assen. Zowel het College als de Raad heeft zich achter de ambities van het ASA geschaard zonder daar in eerste instantie financiële verplichtingen aan te verbinden. In samenwerking met Vaart Welzijn en de gemeente Assen zijn de 6 initiatiefnemers verder gegaan in de doorontwikkeling van het Sportakkoord. Dat heeft geleid tot meer en betere samenwerking met diverse partners in de sport, de zorg, het welzijn en het onderwijs. Daarnaast worden weer evenementen georganiseerd en ondersteund. Vanaf april 2023 zal de Stichting Assen Sportstad verder gaan met een deeltijd manager en 3 uitvoerende medewerkers van elk 0,7 fte. In januari is de stichting een overbruggingssubsidie verleend om de eerste periode van het jaar door te komen. Met deze aanvraag doet de stichting de aanvraag voor de rest van het jaar.
Besluit:
1.1 Stichting Assen Sportstad een subsidie te verlenen van € 465.000, conform de ingediende aanvraag (bijlage 1), middels bijgaande beschikking (bijlage 2).
4 Tweede uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023-2026 (37090-2023)
Aan de Visie Mobiliteit 2017 werd een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit gekoppeld (UPM). Dit is opgebouwd uit acties en projecten. Dit programma liep in 2022 af. Raad en College gaven aan dat het werken met een uitvoeringsprogramma goed bevalt. Het eerste uitvoeringsprogramma mobiliteit kon niet geheel worden afgerond. Onvoldoende ambtelijke capaciteit en het, vanwege coronamaatregelen, niet kunnen doorlopen van zorgvuldige participatie zijn hiervan de reden.
Dit tweede uitvoeringsprogramma voor de periode 2023 – 2026 bestaat daarom voor een deel uit projecten die niet tijdens het eerste uitvoeringsprogramma konden worden afgerond. Ook zijn nieuwe projecten toegevoegd.
Besluit:
1.1 Het tweede uitvoeringsprogramma mobiliteit ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
1.2  De raad te vragen een uitvoeringskrediet van € 6,9 mln. beschikbaar te stellen.
5 Beantwoording schriftelijke vragen Assen Centraal personele ontwikkelingen (37480-2023)
Op 21 maart heeft de raadsfractie van Assen Centraal schriftelijke vragen gesteld aan het college over personele ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de continuïteit van werkzaamheden.
Besluit:
1.1 De schriftelijke vragen van de fractie van Assen Centraal over personele ontwikkelingen conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Vastgesteld in de vergadering van 25 april 2023. Burgemeester, secretaris.