Besluitenlijst 18 juni 2024

Voorzitter: M.L.J Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 11 juni 2024
Besluit: Vastgesteld.

2 Kadernota Inkomen, Ontwikkeling en Werk (50047-2024)
Met dit voorstel adviseren wij het college om akkoord te gaan met de concept kadernota Inkomen, Ontwikkeling en Werk 2025-2028. In de kadernota staat hoe wij inwoners helpen om volwaardig mee te doen in de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. Als werk nog niet lukt en er is niet genoeg geld om van rond te komen, dan zorgen we voor voldoende inkomen. Het wettelijk kader is de Participatiewet. Het Werkplein Drentsche Aa voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. Elke 4 jaar zetten de drie gemeenten samen op een rij wat we in de komende jaren willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen. De huidige kadernota liep tot 1 januari 2024 en dient dus te worden geactualiseerd.
Besluit:
1.1. De concept kadernota Inkomen, Ontwikkeling en Werk ter advisering voor te leggen aan de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen.

3 Kerkenvisie Assen (50064-2024)
Het kerkenlandschap in Nederland en in Assen verandert; over het algemeen vermindert de kerkgang en dit heeft gevolgen voor kerkgemeenschappen en kerkgebouwen. Het Ministerie van OCW en de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed hebben via het programma ‘Toekomst religieus erfgoed’ subsidies beschikbaar gesteld om kerkenvisies op te stellen. De gemeente Assen heeft hiervan gebruik gemaakt en is in 2021 gestart met het proces om een kerkenvisie te maken.
Besluit:
1.1.    Kennis te nemen van het rapport ‘kerkenvisie – gespreksverslag en handreiking voor de toekomst van kerken’.
1.2.    Bijgevoegde raadsbrief ter informatie aan de raad te sturen.

4 Raadsvragen Groenlinks motie Vuurwerk (50296-2024)
De fractie Groenlinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de motie Vuurwerk van 12 maart 2020. Deze vragen zijn voorzien van een antwoord.
Besluit:
1.1 Bijgaande brief versturen met antwoorden op de vragen vanuit de raad over de motie Vuurwerk (12 maart 2020).

5 Raadsvragen VVD over Flitspalen Assen (50609-2024)
De raadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld over flitspalen in Assen. In de bijgaande conceptbeantwoording worden de vragen beantwoord.
In Assen heeft tijdelijk een mobiele flitspaal gestaan aan de Groningerstraat. De VVD-fractie vraagt naar de resultaten van de proef en vraag hoe het college aankijkt tegen inzet van gemeentelijke flitspalen (nu niet mogelijk, sommige grote gemeenten doen dit voorstel aan het Rijk).
Besluit:
1.1 De raadsvragen van de fractie van de VVD te beantwoorden met bijgevoegde (concept)beantwoording.

6 Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Assen 2025 (50040-2024)
Wij vragen het college met dit voorstel om in te stemmen met een aangepaste Re-integratieverordening en deze ter advisering voor te leggen aan onze adviesraden. De Re-integratieverordening gaat over de wijze waarop wij als gemeente invulling geven aan onze re-integratietaak voor inwoners met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ons doel is om inwoners stappen te laten zetten richting de arbeidsmarkt en als dat (nog) niet lukt richting andere vormen van participatie. Het Werkplein Drentsche Aa geeft hieraan uitvoering.
Besluit:
1.1. De concept Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Assen 2025 ter advisering voor te leggen aan de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie Assen

7 Resultaten quick scans buitensportaccommodaties (48073-2024)
De meeste sportaccommodaties in Assen zijn in eigendom van de gemeente Assen. Van tijd tot tijd is het noodzakelijk om in gesprek met de gebruikers te inventariseren of er noodzakelijke ingrepen nodig zijn of dat gebruikers wensen hebben. Om voor te zijn dat verenigingen aan de bel trekken en er onmiddellijk actie nodig is hebben we pro-actief quick scans uit laten voeren. Als bijlage is een overzicht van oplossingsroutes gemaakt met een planning en een grove raming van middelen, voor zover nodig. Graag willen we het college hiervan op de hoogte brengen.
Besluit:
1.1 Kennis nemen van de quick scans van de buitensportaccommodaties met vervolgroutes en planningen.
1.2 De raad per brief te informeren over de komende bestuurlijke vervolgroutes voor de buitensportaccommodaties.

8 Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (50051-2024)
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen. Wordt hen nu gevraagd toestemming aan de colleges te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe, conform de bijgevoegde gewijzigde regeling.

9 Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe (50017-2024)
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen. 
Wordt hen nu gevraagd toestemming aan de colleges te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe, conform de bijgevoegde gewijzigde regeling.

10 Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief (49990-2024)
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen. Wordt hen nu gevraagd toestemming aan de colleges te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief, conform de bijgevoegde gewijzigde regeling.

11 Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe (50037-2024)
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen. Wordt hen nu gevraagd toestemming aan de colleges te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe, conform de bijgevoegde gewijzigde regeling.

12 Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe (50025-2024)
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen. Wordt hen nu gevraagd toestemming aan de colleges te verlenen voor het wijzigen van de GR regeling. Op grond van de wet GR moeten bestaande GR’en uiterlijk 1 juli 2024 zijn aangepast en in werking zijn getreden.
Besluit:
1.1 de raad voor te stellen om toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe, conform de bijgevoegde gewijzigde regeling.

13 Opvang Expohal (50603-2024) *Vastgesteld in schriftelijke ronde 14 juni 2024
Sinds 1 juli 2023 wordt de Expohal door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gebruikt als wachtkamer van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het COA had tot 1 april 2024 toestemming gekregen om deze locatie te gebruiken. Wij hebben in de week voor 1 april 2024 geconstateerd dat het COA er niet in zou slagen om de Expohal voor die datum leeg op te leveren. Het COA heeft ons toen gevraagd de Expohal te mogen blijven gebruiken tot en met 14 juni 2024 en in die tijd de opvang in de hal af te bouwen. Het COA is er ook nu niet in geslaagd de opvang in de hal af te bouwen voor de afgesproken datum. Ze verzoeken ons om de hal langer te mogen gebruiken en meer tijd te nemen voor de afbouw.

Besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over het besluit van het college om het COA toestemming te verlenen de Expohal langer te mogen gebruiken voor de opvang van asielzoekers, door bijgevoegde brief te versturen.

14 Herstel overtreding EnergieTuin Assen-Zuid (50612-2024)
In het zuiden van Assen, aan de Graswijk, bevindt zich een zonnepark dat momenteel in aanbouw is. De gronden waarop het zonnepark wordt gebouwd, zijn eigendom van de gemeente Assen, maar door middel van een recht van opstal voor het realiseren en exploiteren van een zonnepark uitgegeven aan ZP Assen-Zuid B.V. Bestuurders van ZP Assen-Zuid B.V. zijn Coöperatie Bronnen van Ons en Windunie Groep B.V.
De "EnergieTuin", een zonnepark van ca. 27 hectare, combineert zonnepanelen met biodiversiteit, groen, wandelroutes en educatieve elementen. Het zal naar verwachting meer dan 21 megawatt aan duurzame energie produceren, genoeg voor meer dan 6.000 huishoudens in Assen. Deze ontwikkelingen passen in het huidige beleid voor zonneparken en dragen bij aan de gemeentelijke doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord.
Besluit:
1.1 De overtredingen die ZP Assen Zuid B.V. hebben veroorzaakt na het einde van het opstalrecht te laten herstellen.
1.2 Uitstel van herstel van de overtredingen toe te staan onder voorwaarde van een financiële zekerheidstelling door ZP Assen Zuid B.V. Waarbij aan de B.V. drie opties worden voorgelegd om het bedrag te voldoen.
1.3 De raad te informeren over de voorgestelde aanpak en afspraken middels een brief.

15 Handhavingsstrategie TT festival 2024 (50615-2024)
Bij overtredingen heeft u een zogeheten beginselplicht tot handhaving. Daarom wordt aan u voorgesteld, net zoals bij voorgaande edities van de TT week, de handhavingsstrategie vast te stellen. Op deze wijze is duidelijk in welke gevallen wij in ieder geval handhavend optreden, op welke wijze wij dit willen doen en welke handhavingsmiddelen wij daarvoor inzetten.
Om ervoor te zorgen dat de maatregelen en voorschriften daadwerkelijk effect hebben, is toezicht en handhaving op de regels noodzakelijk. Eenduidigheid in de handhaving helpt de toezichthouders bij het goed uitvoeren van hun werk en zorgt daarnaast voor duidelijkheid en voorspelbaarheid bij de organisator, ondernemers, exploitanten van tijdelijke campings en bezoekers.
Besluit:
1.1 De Handhavingsstrategie TT week 2024 vast te stellen.
Vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2024.

, burgemeester
 , secretaris