Besluitenlijst 19 april 2022

Openbare besluitenlijst

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester, H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders, T. Dijkstra - secretaris
Afwezig:        

OPENBARE  BESPREEKSTUKKEN

O1 Onderwerp Vaststellen van het verslag van de vergadering van 12 april 2022.            
Vastgesteld.

O2 Onderwerp Raadsvragen D66 over de TT-run. (Z42941-2022)  

Voorstel De vragen van D66 over de toekomst van de TT-run te beantwoorden zoals in de bijlage verwoord.  
Beknopte toelichting D66 heeft via lokale media gehoord dat de organisatie van de TT-run overweegt te stoppen met de jaarlijkse organisatie van het evenement op het TT-circuit in de vorm zoals dat nu gebeurt. De TT-run wordt sinds 2010 gehouden en is jaarlijks gesubsidieerd door de gemeente Assen.    
Besluit Conform, met redactionele wijzigingen.


O3  Onderwerp Proces Integraal Huisvestingsplan (IHP). (BB/155)  
Voorstel 
1.1    Penta Rho de opdracht te geven om het IHP op te stellen, conform het plan van aanpak (incl. tijdspad) zoals voorgesteld door Penta Rho.
1.2    Ten behoeve van de opdracht aan Penta Rho een bedrag van € 26.129,95 beschikbaar te stellen.  
Beknopte toelichting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente en scholen hun gedeelde visie op het scholenlandschap van de toekomst vast. Deze gedeelde langetermijnvisie helpt gemeenten en schoolbesturen om strategische keuzes te maken en te bepalen hoe ze met investeringen omgaan. Scholen hebben namelijk huisvestingsbehoeften en wensen ten aanzien van de leeromgeving, terwijl de gemeente door beperkte middelen niet in alle schoolgebouwen tegelijk kan investeren. Idealiter is het IHP een onderlegger voor breed gedragen afspraken.  
Besluit Conform.

O4  Onderwerp Verlenging financiële bijdrage Programma Vitale Vakantieparken Drenthe. (BB/157)  
Voorstel 
1.1    De financiële bijdrage aan het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP) te verlengen tot en met 2024.
1.2    Geen gebruik te maken van het aanbod om deel te nemen aan het VVP-deelproject Naober.  
Beknopte toelichting In dit advies wordt ingegaan op een tweetal vragen vanuit het programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP). Ze betreffen een verzoek om verlenging van de financieringsbijdrage en een aanbod om deel te nemen aan een project binnen het programma VVP: Naober. Omdat ze niet los van elkaar kunnen worden gezien worden ze in dit voorstel samen behandeld. De vragen raken aan de portefeuilles toerisme, economische zaken en veiligheid.    
Besluit Conform.

Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2022.
, burgemeester
, secretaris

OPENBARE  CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 8 t/m 13 april 2022)

O5  Onderwerp Deelnemen Partnerschap Overgewicht Nederland (PON). (BB/154)    
Voorstel 
1.1    Deel te nemen aan Partnerschap Overgewicht Nederland (PON).
1.2    De burgemeester te verzoeken wethouder Vlieg volmacht te verlenen voor ondertekening van het convenant proeftuinen PON.    

Beknopte toelichting Het PON heeft de opdracht gekregen van het ministerie van VWS om een landelijk basismodel met bijbehorend implementatiedocument te ontwikkelen. Dit model geeft Nederlandse gemeenten handvatten om een netwerk-/ketenaanpak voor volwassenen met overgewicht of obesitas op te zetten. Een netwerk-/ketenaanpak waarbij het sociale domein met de zorg wordt verbonden. Het basismodel wordt zodanig opgesteld dat het regionaal ingevuld kan worden, zodat het aansluit op de lokale behoeften en mogelijkheden.


O6  Onderwerp Voortgangsrapportage Programma Sociaal Domein. (BB/150)    
Voorstel Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage van het Programma Sociaal Domein.    
Beknopte toelichting Assen werkt aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen met zoveel mogelijk eigen regie. We waarderen zelfredzaamheid, streven naar vitaliteit en bevorderen samenredzaamheid van inwoners. Ons doel is dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen en dat kinderen veilig opgroeien in sterke gezinnen. We staan garant voor ondersteuning van kwetsbare inwoners.


O7  Onderwerp Wijziging subsidieregelingen GWRP. (BB/156)    
Voorstel  De wijzigingsregeling Subsidieregelingen GWRP vaststellen.    
Beknopte toelichting Eind 2020 heeft uw college ingestemd met de uitvoeringsagenda voor de verduurzaming van het GWRP. In hetzelfde collegebesluit heeft uw college tevens een aantal ‘duurzame subsidieregelingen’ vastgesteld.
Tijdens de looptijd van deze subsidieregelingen is gebleken dat de regelingen een aantal onduidelijkheden bevatten en ongunstige voorwaarden aan de subsidieontvanger stelt. 

O8  Onderwerp Omgevingsvergunning Amelte 24. (BB/151)    
Voorstel 1.1    Via een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Herziening artikel 30 WRO’.
1.2    De ontwerpomgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe schuur en het realiseren van een boerderijwinkel aan de Amelte 24 in Assen conform afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht zes weken ter inzage te leggen.
1.3    Wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend de onder 1.1 genoemde vergunning definitief te verlenen.    

Beknopte toelichting Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend om het bouwen van een nieuwe schuur en het realiseren van een boerderijwinkel in een bestaande garage op het perceel van Amelte 24 in Assen mogelijk te maken.
De totale oppervlakte aan bebouwing op dit perceel is meer dan het bestemmingsplan mogelijk maakt en het verlenen van medewerking kan alleen door af te wijken van het bestemmingsplan. De oppervlakte aan bebouwing wijzigt niet. Daarom is de ruimtelijke impact beperkt. Voorgesteld wordt om medewerking te verlenen aan de bouw van de nieuwe schuur en de boerderijwinkel.


O9  Onderwerp Prestatieovereenkomst Werkplein Drentsche Aa. (BB/159)    
Voorstel 

1.1   In te stemmen met de prestatieovereenkomst 2022 tussen de colleges van B&W van gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo en het Algemeen Bestuur van het Werkplein Drentsche Aa.
1.2    De prestatieovereenkomst 2022 voor te leggen aan het AB van WPDA.
1.3    De gemeenteraad Assen te informeren over de prestatieovereenkomst 2022 met het WPDA.    

Beknopte toelichting De beleidskaders Werk, Inkomen en Meedoen zijn in 2019 vastgesteld in de gemeenteraden van de drie gemeenten, die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Deze kaders gelden voor de periode van vier jaar en hebben een globaal karakter. Afgesproken is dat de afspraken jaarlijks worden geconcretiseerd in resultaten die WPDA moet behalen. Dat gebeurt door middel van deze prestatieovereenkomst. De overeenkomst wordt afgesloten door de colleges van de drie gemeenten en het Algemeen Bestuur van de GR WPDA.