Besluitenlijst 19 december 2023

Voorzitter M. Out
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
1 Vaststellen van de openbare besluitenlijst van de vergadering d.d. 12 december 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Tijdelijke verlenging opvang Expohal (120555-2023)
Sinds eind november 2021 is in de Expohal een tijdelijke noodopvang gevestigd van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De overeenkomst voor deze opvanglocatie liep tot en met 31 mei 2023. Omdat de behoefte aan (tijdelijke) opvang onverminderd groot was en om schrijnende situaties in Ter Apel te voorkomen, heeft het college op 23 mei 2023 ingestemd met het gebruik van de Expohal als wachtkamer voor Ter Apel voor een periode van drie maanden, om Ter Apel te ontlasten op momenten van hoge instroom. Op 19 september 2023 heeft het college besloten de opvang te verlengen tot en met 31 december 2023. Het COA heeft het college nu verzocht de overeenkomst te verlengen tot 1 april 2024, of zoveel korter als mogelijk.
Besluit:
1.1 De tijdelijke opvang van asielzoekers in de Expohal, als wachtkamer voor de overloop van Ter Apel, te verlengen tot 1 april 2024
1.2 De bestuursovereenkomst met het COA te verlengen op basis van de onder punt 4.4 genoemde voorwaarden
1.3 De raad en omwonenden informeren door bijgevoegde brieven te versturen en de pers middels bijgevoegd persbericht
3 Subsidie vrijwilligersvergoeding de MaasStee (119724-2023)
Op 22 november 2022 heeft het college besloten om het bestuur van de MaasStee financieel te ondersteunen om een laagdrempelige ontmoeting in de wijk Pittelo duurzaam te realiseren. Een procesbegeleider is samen met het bestuur aan de slag met een plan van aanpak.
Met het bestuur van de MaasStee zijn regelmatig gesprekken over de voortgang. In een van deze gesprekken is naar voren gekomen dat het lastig is om voldoende vrijwilligers te vinden. Sommige vrijwilligers zetten zich al jaren in voor de MaasStee. Het bestuur geeft aan dat het vrijwilligersbestand aan het vergrijzen is.
Besluit:
1.1 Bewonersonderneming de MaasStee een incidentele subsidie te verstrekken à € 4.250 voor het kunnen uitkeren van een vrijwilligersvergoeding over de 2e helft van 2023.
1.2 Dit bedrag te dekken uit het budget 6550103 versterken sociale basis (GALA).

4 Onderwijs-zorgarrangement UniQ (120085-2023)
De vijf NMD-gemeenten hebben in november 2022 een intentieovereenkomst ondertekend om de UniQ groep te ondersteunen (zie bijlage 1). Het doel van de intentieovereenkomst is om gezamenlijk inspanning te leveren om onderwijs-zorgarrangement te realiseren voor hoogbegaafde kinderen met extra uitdaging om sociaal en emotioneel gebied. Er is een projectvoorstel opgesteld voor dit onderwijs-zorgarrangement (bijlage 2). Mede dankzij deze intentieovereenkomst is succesvol een aanvraag ingediend bij het ministerie van OCW voor deelname aan de Experimenteerregeling onderwijs-zorgarrangementen.
We proberen bij een Onderwijs-zorgarrangement voor groepen individuele indicaties om te zetten naar een collectieve voorziening. Inzet van jeugdhulp vindt plaats in de klas en is bedoeld voor alle leerlingen in die klas. De begeleiding is gericht op de sociale en emotionele ondersteuning van de leerlingen.
Besluit:
1.1 Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van maximaal € 104.237 voor de pilot onderwijs- zorgarrangement UniQ voor de periode 1 januari 2024 tot en met juli 2025 en dit te dekken uit het Preventiefonds, deel C.
1.2 In te stemmen met het verlenen van de opdracht aan de NMD-samenwerking om het zorgdeel in te kopen van dit onderwijs-zorgarrangement namens vier NMD gemeenten.
1.3 In te stemmen met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderwijs-zorgarrangement UniQ, nadat de inkoop van de zorg is afgerond.
1.4 Wethouder Rasker te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst inzake HB-SO arrangement OZA-UnIQ te ondertekenen.

5 Integraal Huisvestings Plan onderwijs (IHP) (119930-2023)
Besluit: Aangehouden.

6 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (119888-2022)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). Waarbij de raden (vooraf) op een aantal onderdelen moeten aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van hun eigen rol richting de GR. Op basis van artikel 1 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeente hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de 
burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Besluit:
1.1 De wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe via bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

7 Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer (119797-2023)
Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze wijziging vraagt ook om een wijziging van de gemeenschappelijke regeling (GR). Waarbij de raden (vooraf) op een aantal onderdelen moeten aangeven welke wensen zij hebben ten aanzien van hun eigen rol richting de GR. De gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer is geactualiseerd en de tekst van de regeling is aangepast aan de nieuwe wetgeving. De GR Publiek vervoer functioneert volgens de nieuwe wettelijke kaders.
Op basis van artikel 1 van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij de colleges van burgemeester en wethouders van hun gemeente hun zienswijze over het ontwerp van de regeling naar voren brengen. Indien de raden geen zienswijze naar voren wensen te brengen, stellen zij de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

Besluit:
1.1 De wijziging gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer middels bijgaand raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad.
1.2 De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

8 Vaststellen van tussenrapportage Participatie (120061-2023)
Bij het vaststellen van de doorontwikkeling van de visie heeft het college aan de raad toegezegd om elke vier maanden een tussenrapportage te maken.

Besluit:
1.1 De derde tussenrapportage Participatie vast te stellen.
1.2 De raadsleden middels de brief aan de raad en de tussenrapportage te informeren over de voortgang op participatie.
1.3 De frequentie van de tussenrapportage terug te brengen van drie naar twee keer per jaar.

9 Uitvoeringsplan 2024 & projectenportfolio Europastrategie (120068-2023
In november 2022 is de Europastrategie 2023-2027 van de gemeente Assen door het college B&W vastgesteld. De Europastrategie 2023-2027 identificeert de prioritaire thema’s waarbinnen de gemeente Assen tot en met 2027 actief in zal zetten op Europese samenwerking. Het gaat om 

1) de energietransitie
2) stedelijke (gebieds-)ontwikkeling
3) sociale en inclusieve samenleving

Om uitvoering te geven aan deze strategie, is een nadere uitwerking van de drie thema’s van belang. In 2023 zijn er daarvoor verschillende werksessies geweest met de betrokken inhoudelijke medewerkers. Per prioritaire thema zijn de belangrijkste én meest kansrijke beleidsontwikkelingen en projecten geselecteerd voor Europese samenwerking. Dit vormt samen het projectenportfolio. Vanuit dit projectenportfolio is gewerkt aan een uitvoeringsplan 2024. Per project is beschreven waar we we ons in 2024 voor inzetten en welke concrete acties daarbij horen.
Besluit:
1.1 Het uitvoeringsplan 2024 en het projectenportfolio als uitwerking van de Europastrategie 2023-2027 vast te stellen.

10 Ondertekenen Direct Duidelijk Deal (120100-2023)
Binnen het programma Dienstverlening werken wij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Een van de projecten in dit programma is het project Direct Duidelijk. Met dit project willen we alle medewerkers bewust maken van het belang van het schrijven van begrijpelijke teksten. En ze daarbij met allerlei middelen ondersteunen. Zodat onze inwoners en ondernemers teksten krijgen die zij kunnen begrijpen. En we daarbij ook aansluiten bij de ambitie uit het bestuursakkoord om in al onze communicatiemiddelen 
begrijpelijke taal te gebruiken. We willen graag laten zien dat we hier in 2024 actief mee aan de slag gaan. Daarom ondertekenen we op maandag 8 januari als startsein de landelijke Direct Duidelijk Deal.

Besluit:
1.1 De Direct Duidelijk Deal te ondertekenen tijdens de interne nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 8 januari 2024
1.2 De burgemeester te verzoeken om wethouder Broekema volmacht te verlenen om de Direct Duidelijk Deal namens de gemeente te ondertekenen.
1.3 De raad te informeren met bijgaande brief.

11 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2024 (119738-2023)
De gemeente is op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet verplicht verordeningen vast te stellen ten aanzien van deze wetten. In de verordening worden door de raad de kaders vastgesteld, waarna door het college nadere regels (uitvoeringsregels) worden vastgesteld ter uitwerking van deze kaders. Op 21 december 2023 wordt de verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024 vastgesteld door de raad. De wijzigingen in de verordening en de huidige uitvoeringspraktijk maken het noodzakelijk dat ook de nadere regels gewijzigd worden. Daarom wordt nu een voorstel tot vaststellen van nieuwe nadere regels voorgelegd aan het college. De huidige nadere regels worden ingetrokken.

Besluit:
1.1 De nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2024 vast te stellen (bijlage 1) onder voorbehoud van vaststellen door de gemeenteraad van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024.
1.2 De nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2023 in te trekken met ingang van de datum van publicatie van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Assen 2024.
1.3 Kennis te nemen van de adviezen van de Participatieraad en de Raad voor Cliënten Participatie Assen (RCPA) en bijgevoegde conceptbrieven als reactie te versturen (bijlagen 3,4,5 en 6).
1.4 De gemeenteraad en adviesraden met bijgevoegde raadsbrief te informeren over de nieuwe nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2024 (bijlage 7).

12 Jaarverslag leerplicht 2022-2023 (119663-2023)
Op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet informeert het college de gemeenteraad jaarlijks over het gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht/kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Hiertoe is een ‘Jaarverslag Leerplicht 2022-2023’ opgesteld.

Besluit:
1.1 Het jaarverslag vast te stellen
1.2 Het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad middels bijgevoegde brief.

13 Informerende raadsbrief ontwikkeling DAC de Vermeer (120451-2023)
Op 31 oktober heeft het college ingestemd met de inzet van een kwartiermaker om de beweging in gang te zetten binnen Dagbesteding en Activiteitencentrum de Vermeer (hierna DAC de Vermeer) om de geïndiceerde dagbesteding -geleidelijk en waar mogelijk afbouwen en te vervangen door collectieve/voorliggende activiteiten. De kwartiermaker zal in samenspraak met bestaande initiatieven in Assen-Oost, Vaart Welzijn, gemeente, wijkbewoners en wijkverenigingen een algemene voorziening 
ontwikkelen. De DAC De Vermeer zal een inloopfunctie krijgen waar laagdrempelige activiteiten worden aangeboden (beschikkingsvrij). Daarnaast heeft de kwartiermaker de opdracht gekregen om in de ontwikkeling naar een voorliggende voorziening de huidige deelnemers van de dagbesteding en het personeel te informeren en te betrekken in het 
proces. Tijdens de collegevergadering is de wens uitgesproken om de gemeenteraad mee te nemen in de doorontwikkeling van DAC de Vermeer.

Besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen bij Dagbesteding en Activiteitencentrum De Vermeer middels bijgevoegd concept raadsbrief.

14 Aanvraag Friends New European Bauhaus (EU) (119768-2023)
Het New European Bauhaus (NEB) is een interdisciplinaire beweging van de Europese Commissie en gericht op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en concepten die de Europese Green Deal ondersteunen. Het streeft ernaar om duurzaamheid en esthetiek te verenigen in gebouwen, stedelijke ruimtes en producten, met bijzondere aandacht voor inclusiviteit en participatie van burgers. De volgende elementen staan centraal in de New European Bauhaus:
1. Samenwerking: Het moedigt samenwerking aan tussen verschillende disciplines, waaronder architectuur, design, kunst, wetenschap en technologie, om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen.
2. Duurzaamheid: Het streeft ernaar om duurzame ontwerpprincipes te integreren in alle aspecten van het dagelijks leven, zoals de bouwsector, stedelijke ontwikkeling en productontwerp.
3. Inclusiviteit: Het wil ervoor zorgen dat de ontwikkeling van nieuwe concepten en oplossingen toegankelijk en inclusief is, met aandacht voor diversiteit en sociale rechtvaardigheid.
4. Participatie van burgers: Het New European Bauhaus moedigt burgers aan om deel te nemen aan de discussie en bij te dragen aan het ontwerp en de ontwikkeling van duurzame projecten.
5. Inspiratie: Het wil fungeren als een bron van inspiratie en creativiteit voor burgers, bedrijven, beleidsmakers en creatieve professionals in heel Europa.

Besluit:
1.1 Akkoord te gaan met het indienen van de Assense aanmelding om ‘Friend’ te worden van de Europese beweging New European Bauhaus.

15 Convenant BW en MO voor 2024 (120037-2023) 
Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang belegd bij de gemeenten. De uitvoering vindt plaats binnen 
regio’s. De negen gemeenten (Assen, Hoogeveen, De Wolden, Tynaarlo, Noordenveld, Meppel, Westerveld, Aa en Hunze en Midden-Drenthe) werken in de regio Assen samen. De gemeente Assen is Centrumgemeente. Zij ontvangt de regionale middelen van het Rijk en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering.

Besluit:
1.1 Het huidige samenwerkingsconvenant Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor 2024 te verlengen.
1.2 In te stemmen met verdere decentralisatie waarbij alle gemeenten in de regio Assen per 1 januari 2024 de indicatiestelling voor Beschermd Wonen en Thuiswonen+ voor hun inwoners zelf uitvoeren.
1.3 In het Samenwerkingsconvenant een aanvulling op te nemen, artikel 8, lid 9, voor de tegemoetkoming personele uitvoeringskosten regiogemeenten.
1.4 De burgemeester te verzoeken wethouder Broekema volmacht te verlenen om het gewijzigde Samenwerkingsconvenant beschermd wonen en maatschappelijke opvang namens de gemeente te ondertekenen.

16 Reactie op Ruimtelijk Voorstel provincie (120728-2023)
Het Rijk heeft de provincies gevraagd om met een ruimtelijk voorstel te komen over hoe alle nationale opgaven ruimtelijk moeten worden vertaald. Het gaat dan om de periode tot 2030 met een doorkijk naar 2050. De ruimtelijke voorstellen worden input voor de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. Drenthe heeft het concept Ruimtelijk Voorstel klaar. Er is geen 
officiële inspraak, de gedachte van de provincie was dat er door de gemeenten mondeling gereageerd wordt in de VDG vergadering Wonen en Ruimte. Het lijkt echter verstandig om ook schriftelijk te reageren met een brief. Meppel gaat ook reageren met een brief die overlap heeft met onze concept brief. Ook Emmen komt met een brief.

Besluit:
1.1 In te stemmen met bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe als reactie op het Ruimtelijk Voorstel van de provincie.

Vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024.

, burgemeester
, secretaris