Besluitenlijst 19 januari 2021

Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 19 januari 2021

Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester
H. Vlieg-Kempe, C.T. Dekker, M.S. Pauwels, B. Bergsma en J. Broekema - wethouders
T. Dijkstra - secretaris

OPENBARE BESPREEKSTUKKEN
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting Besluit
01 Vaststellen van het verslag van de vergadering van 12 januari 2021.     Wordt vastgesteld.
02 Raadsvragen Stadspartij PLOP digitaliseren vergunning parkeren deel 2. (Z149164-2020) De schriftelijke vragen van de Stadspartij PLOP over het volledig digitaliseren van de parkeervergunningen deel 2 beantwoorden d.m.v. bijgevoegde brief. De Stadspartij PLOP stelt een vervolgvraag over het opheffen van de mogelijkheid van een papieren bezoekersvergunning.
Vanaf 1 januari 2021 wordt het parkeervergunningensysteem volledig gedigitaliseerd. Het besluit voor deze digitalisering is eind 2016 al genomen. In de afgelopen jaren zijn, bij wijze van uitzondering, tijdelijk en beperkt papieren bezoekersvergunningen verstrekt. Deze mogelijkheid stopt vanaf 1 januari 2021. Een volledig digitaal parkeervergunningensysteem maakt het digitaal handhaven en het verstrekken van vergunningen efficiënter.
Conform met redactionele wijzigingen.
03 Raadsvragen 50Plus. (Z3243-2021) De raadsvragen van 50Plus over ‘Leven onder armoedegrens is geen leven maar is overleven’ conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden. Op 3 januari jl. heeft de raadsfractie van 50Plus schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord. Conform met redactionele wijzigingen.
04 Raadsvragen CDA. (Z3248-2021) De raadsvragen van het CDA over ‘regels en de menselijke maat’ conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden. Op 31 december jl. heeft de raadsfractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord. Conform met redactionele wijzigingen.
05 Transparante schermen langs spoor bij Loon. (BB/12) 1.1 De bijgevoegde oplegnotitie met onze inhoudelijke reactie over het plaatsen van dichte geluidsschermen langs het spoor bij Loon verzenden aan ProRail.
1.2 Transparante geluidsschermen te plaatsen langs een deel van het traject conform de vastgestelde visie op kosten van de gemeente.
1.3 Budget beschikbaar stellen voor de meerkosten van transparante geluidsschermen.
1.4 De bewoners te informeren inzake het genomen besluit en het verdere proces.
 
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er in Assen nabij de spooronderdoorgang naar Loon voor een  4-tal woningen geluidsreducerende maatregelen moeten worden getroffen.
Hiertoe is door de gemeente Assen een visie opgesteld. Hierin zijn uitgangspunten opgenomen voor geluids-schermen, zoals hoogte, vormgeving en inpassing.Het afgelopen jaar is het overleg met ProRail/Movares hervat en blijkt dat er geen transparante schermen geplaatst worden. Door het ministerie van l&M is een maximaal budget beschikbaar gesteld voor de geluidsbeperkende maatregelen in heel Nederland. Er is alleen budget beschikbaar voor wat wettelijk vereist is. Het uitgangspunt is daarbij  “sober en doelmatig”. Daardoor is het belangrijk dat uw college hierover een uitspraak doet.
Conform. Het college informeert de gemeenteraad per brief.
06 Raadsbrief aanvraag Woningbouwimpuls. (BB/8) Bijgaande brief over aanvraag Woningbouw-impuls te verzenden aan de raad. Op 8 december heeft uw college ingestemd met het starten van de voorbereiding voor een aanvraag van de derde tranche van de regeling Woningbouw-impuls. In het collegevoorstel is aangegeven om de raad te informeren per brief. Dit collegevoorstel behandelt de inhoud van deze brief. Conform met redactionele wijzigingen.

Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021.

           , burgemeester

           , secretaris

OPENBARE CONFORMSTUKKEN (overige collegebesluiten 8 t/m 14 januari 2021)
Nr. Onderwerp Voorstel Beknopte toelichting
07 Borging Burgernet Noord-Nederland. (BB/9) 1.1 In te stemmen met de voortzetting van deelname aan het project Burgernet voor de periode van drie jaar: 2021-2023.
1.2 In te stemmen met de gezamenlijk gedragen dekking van onvoorziene kosten.
1.3 In te stemmen met de indexering van de bijdragen per 1 januari 2022.
Burgernet is een samenwerking tussen politie, gemeenten, het openbaar ministerie en inwoners om de woon- en werkomgeving veilig(er) te maken en te behouden. Burgernet is in de afgelopen jaren in Noord-Nederland succesvol geïmplementeerd. Op dit moment zijn alle Noord-Nederlandse gemeenten op één na aangesloten op het netwerk. Het middel wordt actief en met toenemend succes ingezet.
Recent is het nieuwe burgernetsysteem in gebruik genomen. Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen burgernetacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. De Raad van Toezicht Burgernet heeft besloten dat de bureaus Burgernet binnen de politie-eenheden in 2020 worden afgebouwd. Dit betekent dat het relatiebeheer en werving voor burgernet weer bij de gemeenten moet worden belegd.