Besluitenlijst 19 september 2023

Openbare Besluitenlijst

Voorzitter M. Out.
Aanwezigen J. Broekema, T. Dijkstra, B.J, ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 12 september 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Gezondheid in Assen, een integrale aanpak (90451-2023)
In 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) afgesloten. Het IZA is regionaal georiënteerd en GALA heeft een lokaal karakter. Het IZA en GALA staan niet los van elkaar, maar zijn elkaars verlengstuk en moeten elkaar versterken. Het principe 1 en 1 = 3 is van toepassing in de omvangrijke opdracht om zorg en ondersteuning richting de toekomst toegankelijk, bereikbaar en van goede kwaliteit te houden. Beide akkoorden passen in een beweging van ‘zorg naar gezondheid’ en bevorderen van gezond gedrag dat in Assen al is ingezet. Deze opgaven maken onderdeel uit van het programma Sociale Stad Assen. Voor de uitvoering van het GALA heeft het Rijk aan gemeenten een Brede Specifieke Uitkering (SPUK) beschikbaar gesteld met een looptijd van 2023 t/m 2026. In maart 2023 heeft Assen net als alle andere Drentse gemeenten hiervoor een aanvraag ingediend. Om voor de beschikbare middelen in aanmerking te komen dienen we vóór 30 september 2023 een integraal plan van aanpak in te leveren bij de VNG.
Besluit:
1.1 Het document 'Gezondheid in Assen, een integrale aanpak' vast stellen;
1.2 In te stemmen met de besteding van GALA-middelen, zoals weergegeven in bijlage 5 van het document ‘Gezondheid in Assen, een integrale aanpak';
1.3 Het document 'gezondheid in Assen, een integrale aanpak' te delen met de VNG;
1.4 De Raad te informeren via bijgevoegde brief.

3 Beantwoording schriftelijke vragen fractie SP m.b.t. Private Equity in de jeugdzorg (90436-2023)
Raadslid mevrouw Van Brakel heeft op 17 juli 2023 namens de SP-fractie vragen gesteld over Private Equity in de jeugdzorg. Bij dit voorstel vindt u de gestelde vragen en de beantwoording. U wordt gevraagd in te stemmen met de beantwoording en de het versturen daarvan aan de raad. Voor de beantwoording is afstemming geweest met NMD Samenwerking.
Besluit: Aangehouden.

4 Beantwoording schriftelijke vragen VVD - Messchenveld (90454-2023)
De VVD raadsfractie heeft vragen gesteld over de ontwikkelingen op Messchenveld
en over de aanpak van de planvorming voor toekomstige werklocaties. In de bijlage bevinden zich de vragen en de voorgestelde antwoorden.
Besluit:
1.1 Schriftelijke vragen over economische ontwikkeling op het Messchenveld beantwoorden conform bijgevoegd tekstvoorstel.

5 VIC plan en Normenkader 2023 (90422-2023)
De accountant toetst de jaarrekening op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De accountant heeft een normenkader rechtmatigheid nodig voor de controle van de jaarrekening. De Interne Audit Functie (IAF) heeft het normenkader nodig voor de uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). In het normenkader zijn de relevante wettelijke kaders en de gemeentelijke beleidsregels en verordeningen opgenomen. Het normenkader moet minimaal ter kennisgeving aangeboden worden aan de raad. Het college draagt conform art. 212/213 van de Gemeentewet zorg voor de interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van beheers handelingen. Naar aanleiding hiervan is het Verbijzonderde Interne Controleplan 2023 opgesteld. In de kaders en richtlijnen interne controleplan staan de kaders voor de controlewerkzaamheden van de IAF.
Besluit:
1.1 De raad voor te stellen het normenkader 2023 vast te stellen.
1.2 Het Verbijzonderde Interne Controleplan 2023 vast te stellen.

6 Subsidieaanvraag LHBTIQ+ Symposium (90463-2023)
Assen is sinds 2014 Regenboogstad. De gemeente ontvangt een incidentele Rijksbijdrage van € 20.000 per jaar om LHBTIQ+ emancipatiebeleid te ontwikkelen. Het doel hiervan is om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap in de gemeente te bevorderen. Stichting Ara heeft tot doel de sociale acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) in Assen en in Drenthe te bevorderen.
Stichting Ara wil tijdens de Regenboogweek van 9-15 oktober 2023 een foto expositie plaatsen om te laten zien dat Assen er “gekleurd” op staat. Hiervoor worden LHBTIQ+ personen en bekende en minder bekende hetero Assenaren in portretvorm gefotografeerd met een quote van de betreffende persoon over diversiteit. De expositie zal te zien zijn in De Nieuwe Kolk tijdens het symposium LHBTIQ+ vriendelijk Onderwijs op 11 oktober, en tijdens de dagen daaromheen in de bibliotheek en mogelijk in de hal van het Stadhuis in Assen.
Besluit:
1.1 Een subsidie te verstrekken van € 1.500 aan Stichting Ara voor het realiseren van een foto expositie tijdens de Regenboogweek van 9-15 oktober 2023.

7 Wijziging leges voor verduurzaming monumenten (90442-2023)
De gemeente wil graag dat eigenaren duurzaamheidsmaatregelen nemen (Geactualiseerde visie energietransitie, 2022) en wil tegelijkertijd het bijzondere karakter van monumenten beschermen (Erfgoedvisie, 2023). De huidige situatie kan voor eigenaren een drempel zijn om duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren, en daarmee een drempel voor het toekomstbestendig(er) maken van erfgoed. Omdat de raad de Algemene rechtenverordening vaststelt, heeft de gemeente de mogelijkheid de leges aan te passen en daarmee eigenaren van monumenten tegemoet te komen.
Besluit:
1.1 Per 1 januari 2024 de leges voor verduurzamingsmaatregelen bij monumentale gebouwen en/of gebouwen in het beschermd stads- en dorpsgezicht gelijk te stellen aan dat van niet-monumenten;
1.2 Deze aanpassing van de leges aan de raad voor te leggen bij de voorstellen behorende bij de Algemene rechtenverordening 2024 en opeenvolgende jaren.

8 Donatie Marokko (90958-2023)
Op vrijdag 8 september is Marokko getroffen door een zware aardbeving. De gemeente Assen heeft een actieve Marokkaanse gemeenschap waarmee wij ons verbonden voelen. De As-Soennah Moskee heeft de gemeente opgeroepen een
donatie te doen om de slachtoffers te helpen. Daarnaast heeft de VNG een brief naar de gemeente verzonden over het initiatief van VNG International en gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren.
Besluit:
1.1 Een bedrag van totaal € 70.000 beschikbaar te stellen voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.
1.2 Hiervan €35.000 beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van initiatieven vanuit de Asser gemeenschap.
1.3 De overige €35.000 te doneren aan het VNG Fonds voor ondersteuning van Marokkaanse gemeenten.
1.4 De kosten te dekken vanuit de post onvoorzien 2023.

9 Verlenging tijdelijke wachtkamer Expohal (90994-2023)
Sinds eind november 2021 is in de Expohal een tijdelijke noodopvang gevestigd van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De overeenkomst voor deze
opvanglocatie liep tot en met 31 mei 2023. Omdat de behoefte aan (tijdelijke) opvang onverminderd groot was en om schrijnende situaties in Ter Apel te voorkomen, heeft het college op 23 mei 2023 ingestemd met het gebruik van de Expohal als wachtkamer voor Ter Apel voor een periode van drie maanden, om Ter Apel te ontlasten op momenten van hoge instroom. Asielzoekers blijven maximaal 5 dagen in de Expohal, in afwachting van hun registratie en identificatie in Ter Apel. De overeenkomst met het COA eindigt op 1 oktober a.s. Het COA heeft het college nu verzocht de overeenkomst te verlengen met drie maanden.
Besluit:
1.1 De tijdelijke opvang van asielzoekers in de Expohal als wachtkamer voor de overloop van Ter Apel te verlengen tot en met 31 december 2023.
1.2 De bestuursovereenkomst met het COA te verlengen op basis van de onder punt 4.4 genoemde voorwaarden.
1.3 De raad en omwonenden informeren door bijgevoegde brieven te versturen en de pers middels bijgevoegd persbericht.