Besluitenlijst 20 december 2022

Voorzitter: M. Out
Aanwezigen: J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

Bespreekpunten openbaar

1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 13 december 2022
Besluit: Vastgesteld.
2 Aanvullende subsidie 2022 Jeugdfonds Sport en Cultuur (166892-2022)
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC) is onderdeel van het Kindpakket Assen, waarbij het JFSC verantwoordelijk is voor de ondersteuning van kinderen, die actief willen zijn op het gebied sport of cultuur. Het JFSC handelt alle aanvragen af, die op dit gebied bij het Kindpakket worden ingediend.
Op dit moment ervaart JFSC een significante toename in het aantal aanvragen. Die stijging hangt samen met de stijgende kosten van bestaan en met het feit dat de drempel om ondersteuning te vragen sinds de coronamaatregelen en de energietoeslag verlaagd lijkt.
De verwachting is er in 2022 een stijging van 143% zal zijn in het aantal aanvragen ten opzichte van 2021. Hoewel het JFSC een deel van de subsidie voor 2021 (€ 59.000) mee heeft kunnen nemen naar 2022, is het totale beschikbare budget niet voldoende om alle aanvragen te kunnen afhandelen en honoreren.
Daarom vraagt het JFSC een aanvullende subsidie aan van € 50.0000 voor het jaar 2022 en vraagt het om toestemming om een deel van die subsidie in te zetten om de middelen voor het jaar 2023 aan te vullen.
Besluit:
1.1 In te stemmen met een aanvullende subsidie van € 50.000 voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur voor het jaar 2022.
1.2 In te stemmen met de mogelijkheid om een deel van deze aanvullende subsidie in te zetten in het jaar 2023.
3 Wijziging Regeling Preventiefonds Professionele Organisaties (166460-2022)
In juli 2019 is de gemeente Assen gestart met het Preventiefonds. Het fonds is bedoeld om een impuls te geven aan het aanbod van (lichtere) hulp en ondersteuning in Assen. Door het ondersteuningsaanbod te versterken, kan in de toekomst zorg voorkomen worden. Zo worden inwoners in de toekomst minder afhankelijk van geïndiceerde hulp en ondersteuning. De regeling past in het bestuursprogramma waarin het College inzet op Preventie met als doel normaliseren en het bieden van ondersteuning in het voorliggend veld in plaats van geïndiceerde zorg. Zij sluit met het bijstellen van de regeling aan op de ervaringen van de afgelopen twee jaar.
Besluit:
1.1 Vast te stellen de navolgende wijziging van de Subsidieregeling Preventiefonds voor professionals:
 1. Artikel I Wijziging regeling
In artikel 8 wordt na lid 4, sub c. een nieuw vijfde lid toegevoegd en komt als volgt te luiden:
5. In afwijking van lid 2 kan het college nogmaals subsidie verstrekken aan een eerder gesubsidieerde activiteit als naar oordeel van het college er sprake van een initiatief dat in potentie kansrijk is.
1.2 Wijziging regeling opvangen binnen beschikbaar budget door middel van opdelen conform vastgestelde begroting 2023:
2.a Subsidieplafond 2023 eerste toekenningen vaststellen op 250.000 euro,
2.b Beschikbaar voor verlengde subsidieperiode 150.000 euro
2.c Beschikbaar voor directe opdrachten en beheerkosten 350.000 euro.
(vastgesteld bij begroting 2023 750.000 euro).
4 Vragen Assen Centraal over DAAT (166450-2022)
GGZ Drenthe is voornemens de dagbesteding via DAAT Drenthe te beëindigen. DAAT staat voor Dagbesteding, Arbeidsrehabilitatie, Arbeid en Training. Via verontruste werknemers en deelnemers kwam dit bericht tot ons. De wethouders Broekema en Smit hebben op 9 december jl de directie van GGZ Drenthe verzocht deze ontwikkeling toe te lichten. Ze hebben hun zorgen geuit en GGZ verzocht zorg te dragen voor een soepele overgang, die continuïteit en stabiliteit voor de deelnemers biedt.
Besluit:
1.1 Instemmen met de beantwoording van de vragen van Assen Centraal over DAAT Drenthe volgens bijgevoegd antwoordformulier.
5 Brief raad stand van zaken uitvoeringsplan 2021-2023 verduurzamen gemeentelijk vastgoed (166444-2022)
Op 17 december 2020 heeft de raad het Masterplan klimaat neutraal gemeentelijk vastgoed vastgesteld en heeft ingestemd met een voorbereidingskrediet voor het uitvoeringsplan 2021-2023. In het Masterplan is de visie en aanpak voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed tot aan 2040 beschreven. Het Masterplan wordt elke 2 jaar herijkt, of vaker indien daar aanleiding toe is. Hieruit volgen Uitvoeringsplannen waarin wij deze maatregelen verder uitwerken en tot uitvoering brengen.
Deze brief gaat over de huidige stand van zaken van de herijking van het Masterplan en de projecten uit het uitvoeringsplan 2021-2023.
Besluit:
1.1 De brief aan de raad te versturen over de stand van zaken van de herijking van het Masterplan en de voortgang van het uitvoeringsplan 2021-2023 verduurzamen gemeentelijk vastgoed.
6 Financiële bijdrage restauratie en herbestemming huis Overcingel (167837-2022)
Stichting het Drentse Landschap is in september 2019 eigenaar geworden van landgoed Overcingel. De familie Van Lier Lels heeft niet alleen het landgoed en de grond, maar ook de inventaris, schuur en tien gebouwen geschonken.
Om een toekomstbestendig gebruik te borgen heeft het Drentse Landschap een herbestemmingsconcept ontwikkeld, bestaande uit meerdere functies. Dit project richt zich op het restaureren en herbestemmen van het monumentale woonhuis.
Om de doelen te realiseren zijn forse investeringen nodig. Begonnen wordt met het achterstallig onderhoud. Om nieuwe functies mogelijk te maken wordt vervolgens geïnvesteerd in de aanpassing, verduurzaming en renovatie van het woonhuis. De plannen daarvoor zijn gereed en de omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De oplevering is gepland voor eind 2023, met mogelijke uitloop naar begin 2024.
In haar brief van 10 oktober jl. vraagt stichting het Drentse Landschap het college om een financiële bijdrage aan de restauratie en herbestemming van huis Overcingel te overwegen. Er resteert momenteel nog een tekort van €150.000 op de totale projectbegroting van ruim €1.3 miljoen. Onder meer het Regiofonds Groningen-Assen levert naar verwachting een bijdrage om het tekort op te vangen.

Besluit:
1.1 Een financiële bijdrage te leveren aan de restauratie en herbestemming van huis Overcingel;
1.2 Een incidentele subsidie van €60.000 te verlenen;
1.3 De kosten ad €60.000 te dekken uit de post onvoorzien.
Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris

Conformstukken

7 Eenmalige energietoeslag (166469-2022)
In 2022 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor een eenmalige energietoeslag voor minima. In Assen zijn die middelen ingezet voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De huishoudens die destijds bij ons (i.c. WPDA) bekend waren, hebben de toeslag ambtshalve ontvangen; de overige huishoudens konden de toeslag aanvragen. De energietoeslag, die uiteindelijk € 1.300 bedroeg, is door een zeer groot deel van de doelgroep (90%) aangevraagd en is zoveel mogelijk in termijnen uitbetaald.
Besluit:
1.1 De ‘Beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Assen 2023’ vast te stellen.
1.2 In 2023 de energietoeslag á € 1.300 te verstrekken aan Asser huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.
1.3 In te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor het verstrekken van deze energietoeslag 2023.
1.4 Het totaalbedrag voor 2023, geschat op € 5.500.000, te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen ‘landelijke energietoeslag’.
8 Goedkeuren financiële reservering gevelverbetering (166441-2022)
De Stimuleringsregeling Binnenstad Assen is in september 2021 opgeheven. Wel kunnen er op dit moment nog incidentiele subsidies worden toegekend t.b.v. gevelvernieuwingen. Deze aanpak is in de Voortgangsrapportage Binnenstadsfonds 2021 aan uw college voorgelegd. Het betreft een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht. De incidentiele loopt 31 december 2022 af. Met de indiener zijn wij geruime tijd in gesprek om tot kwalitatief hoogwaardige ontwerpen te komen voor de gevels aan de Kruisstraat en de Markstraat. Op dit moment zijn de ontwerpen nog niet op het juiste niveau. Aangezien de subsidieregeling dit jaar afloopt en wij de meerwaarde zien van een gevelverbetering op deze prominente locatie, willen wij u vragen om in te stemmen met een financiële reservering á €75.000. Door deze reservering kan de indiener hier op een later moment aanspraak op maken. Vanwege de ligging van het pand in het transformatiegebied, wordt de financiële reservering voor de aanvraag van Kruisstraat 13 en Marktstraat 20 voorgelegd aan uw college.
Besluit:
1.1    In te stemmen met een financiële reservering van € 75.000,- voor de subsidieaanvraag Kruisstraat 13 en Marktstraat 20 (Vanderveen).
1.2    De financiële reservering voor de subsidieaanvraag te laten vervallen per 1 juli 2023 indien vóór de tijd geen overeenstemming is bereikt met de indieners over de invulling van de gevelverbetering.
9 Raadsbrief evaluatie Wet inburgering 2021 (166464-2022)
In het beleidskader “Nieuwe Wet inburgering: samen naar duurzame integratie” staat dat we voor het eind van 2022 een eerste evaluatie uit willen laten voeren naar de Wet inburgering 2021 om de efficiëntie en de effectiviteit van ons nieuwe beleid te meten en zo nodig bij te stellen. Door problemen bij DUO is de uitvoering pas eind maart 2022 op gang gekomen. Dit heeft tot vertraging geleid, ook bij onze ketenpartners. Daarom wordt voorgesteld de evaluatie uit te stellen tot 2023.
Besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over het uitstellen van de evaluatie van de Wet inburgering 2021 middels bijgevoegde brief.
10 Intrekken raadsvoorstel bestemmingsplan Kabeltracé (166250-2022) * Vastgesteld in schriftelijke ronde 15 december 2022
Op donderdag 22 december 2022 staat het bestemmingsplan ‘Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen’ (Z152237-2022) op de agenda van de raad. Bij het voorstel is een annotatie opgenomen, over het nog ontbreken van een stikstofonderzoek bij het bestemmingsplan. Ongeveer gelijktijdig met de collegebehandeling van het bestemmingsplan is door de Raad van State een einde gemaakt aan de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde bouwvrijstelling. Deze bouwvrijstelling hield in dat een stikstofonderzoek niet nodig was voor de aanlegfase van projecten, maar alleen voor de gebruiksfase. Bij dit bestemmingsplan hadden we gebruik gemaakt van deze bouwvrijstelling. Daarom moet een aanvullend stikstofonderzoek nog plaatsvinden, waarbij de stikstofonderzoek bij het aanleggen van het kabeltracé wordt onderzocht. Pas daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld.
Besluit:
1.1 Bijgevoegde brief aan het presidium te verzenden over het intrekken van het raadsvoorstel (Z152237-2022) met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kabeltracé ontsluiting transformatorstation Zeijerveen’.