Besluitenlijst 20 juni 2023

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B.J. ten Oever, M.L.J. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal
    
1 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 12 juni 2023
Besluit: Vastgesteld.

2 Aanvullende subsidie 2023 stichting Leergeld (58974-2023)
Sinds november 2017 is er een samenwerkingsverband tussen de gemeente Assen en de stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp, stichting Jarige Job en stichting Leergeld Noord Drenthe. Deze samenwerking heeft zijn vorm gekregen in het Kindpakket Assen. In de loop van 2022 werd duidelijk dat er steeds meer gezinnen in financiële problemen kwamen. Veel “nieuwe” ouders hebben hulp voor de kinderen gevraagd. Stichting Leergeld heeft in 2022 3.017 aanvragen ontvangen versus 1.810 in 2021.De uitgaven voor de toegekende aanvragen zijn gestegen met 40%. De reserves die stichting Leergeld in 2022 had, zijn gebruikt om de extra aanvragen in 2022 te financieren. Er zijn geen reserves meer om de stijging die voortduurt in 2023 op te vangen. Voor 2023 is regulier een subsidie van € 222.750 toegekend waarvan € 66.500 voor de kosten coördinatie en administratieve ondersteuning van Kindpakket Assen. Stichting Leergeld heeft nu een aanvullende subsidie aangevraagd voor 2023 van
€ 189.000, waarmee het totale subsidiebedrag dit jaar op € 411.750 uitkomt. Voor 2024 heeft stichting Leergeld een subsidieaanvraag van €495.000 ingediend waarvan € 75.000 ten behoeve van de coördinatie en administratieve ondersteuning. Deze aanvraag komt in een later stadium aan bod omdat hier een structurele oplossing voor gevonden moet worden.
Besluit:
1.1 Een aanvullende subsidie van € 189.000, - aan stichting Leergeld voor het jaar 2023 te verstrekken.
1.2 Bijgevoegde brief aan de raad te versturen.

3 Aanvullende subsidie Vlucht Voorwaarts 2023 (58985-2023)
Op 23 november 2022 heeft Vlucht Voorwaarts een aanvullend subsidieverzoek ingediend van € 30.000 voor 2023, bovenop hun reeds toegekende subsidie van € 25.000. Vlucht Voorwaarts verwachtte in 2023 de begroting vanuit een breed aantal fondsen en subsidies te kunnen dekken, maar was nog in afwachting van de toekenning van een aantal subsidies. Om hun medewerkers zekerheid te geven met betrekking tot hun contracten vroeg Vlucht Voorwaarts de gemeente om een aanvullende subsidie van € 30.000. Met Vlucht Voorwaarts is afgesproken eerst de reacties op de verschillende subsidieaanvragen af te wachten, voordat het verzoek in behandeling zou worden genomen. Vlucht Voorwaarts heeft op 30 mei laten weten dat de aangevraagde subsidie van € 400.000 bij het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) niet is toegekend en dat ook het bezwaar hiertegen is afgewezen. Vlucht Voorwaarts verzoekt het college een besluit te nemen op het eerder ingediende aanvullend subsidieverzoek.
Besluit:
1.1 Vlucht Voorwaarts een aanvullende subsidie te verstrekken van € 30.000 voor 2023.
1.2 Dit bedrag te dekken uit het budget Asielzoekers en Nieuwkomers.

4 Uitgangspunten grondbedrijf begroting 2024 (58825-2023)
De voorbereiding van de begroting 2024 wordt opgestart, waaronder ook de begroting voor het gemeentelijk grondbedrijf. Daartoe worden alle vastgestelde grondexploitaties geactualiseerd. Vervolgens ontstaat een totaalbeeld (consolidatie) en wordt een meerjarenperspectief opgesteld.
Besluit: Aangehouden.

5 Subsidie Drents Museum 2022 (59467-2023)
In 2022 heeft het Drents Museum voor het eerst een structurele subsidie ontvangen van de gemeente ter hoogte van €250.000. Het Drents Museum heeft hiervoor een activiteitenplan ingediend en een financiële begroting. Inmiddels is een inhoudelijk verslag over de activiteiten binnengekomen en een financieel verslag. De raad heeft bij de vaststelling van de subsidie de wens geuit om meegenomen te worden in de besteding van de subsidie.
Besluit: Aangehouden.

6 Subsidie Jeugdeducatiefonds (58925-2023)
Het Jeugdeducatiefonds zet zich via scholen in voor de ontwikkelingskansen voor kinderen die opgroeien in relatieve armoede. Het gaat om scholen waarvan meer dan de helft van de leerlingen leeft in armoede en die niet als zwak beoordeeld zijn door de Inspectie van Onderwijs. Op dit moment zijn er in Assen drie scholen die ondersteuning krijgen van het fonds. Daarnaast staat 1 school op de wachtlijst om aangesloten te worden. De ondersteuning richt zich onder meer op de cognitieve, culturele en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen Het Jeugdeducatiefonds werkt samen met scholen en andere partners om de behoefte van gezinnen met een laag inkomen te beoordelen en te ondersteunen. Met het verstrekken van de gevraagde subsidie kan het Jeugdeducatiefonds de al aangemelde scholen in Assen goed blijven ondersteunen.
Besluit:
1.1 Een subsidie van € 20.000, -- te verstrekken aan het Jeugdeducatiefonds voor 2023.

7 Subsidies incidentele evenementen en culturele activiteiten (58871-2023)
In de periode januari – mei 2023 zijn voor het jaar 2023 voor incidentele evenementen en de activiteiten kunst en cultuur respectievelijk vier en zeven voorstellen ingediend. De evenementen die subsidie krijgen voldoen aan de subsidiecriteria en hebben volgens de commissie toegevoegde waarde voor het aanbod in Assen. De culturele activiteiten zijn zeer divers en zijn vooral initiatieven van Asser organisaties.
Besluit:
1.1 Subsidies toe te kennen aan de evenementen: Winters Assen, Cannonballs, 4 Mijl en de Diversimento Strijkersdag voor in totaal€ 23.838.
1.2 Subsidie toe te kennen aan de culturele activiteiten: Gospelkoor El Elohim, Koor Enjoy, Rachmaninov Festival, Koorschool, Zomerpaleis en Bigband Moonlight voor in totaal € 22.210.

8 Wijziging Mandaatbesluit (59048-2023)
Deze mandaatregeling draagt bij aan een heldere rolverdeling tussen wat het college zelf afhandelt en wat onze ambtelijke organisatie namens het college afhandelt. Dit is een belangrijke voorwaarde voor snelle en toch ook zorgvuldige besluitvorming. Met deze aanpassing van de mandaatregeling sluiten de beschreven rollen ook onder het stelsel van de Omgevingswet aan bij de door de gemeente uit te voeren taken.
Besluit:
1.1 Het Mandaatbesluit gemeente Assen 2023 vast te stellen en in werking te laten treden op de eerste dag na bekendmaking. Dit met uitzondering van de mandaten genoemd in de onderdelen 4 en 10 van de mandaatlijst en die betrekking hebben op de invoering van de Omgevingswet. Deze wijzigingen zullen van kracht worden op 1 januari 2024.
1.2 Het gewijzigde volmachtbesluit gemeente Assen vast te stellen.
1.3 Het mandaatbesluit gemeente Assen 2019 en het oude volmachtbesluit 2016 in te trekken.

Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2023.
                                        
, burgemeester
, secretaris