Besluitenlijst 20 september 2022

Openbare Besluitenlijst 

Voorzitter    M. Out
Aanwezigen    J. Broekema, T. Dijkstra, B. J. ten Oever, M. Out, M.F. Rasker, A. Smit en C. Staal

BESPREEKSTUKKEN OPENBAAR

1 Vaststellen van het verslag van de vergadering d.d. 12 september 2022
Besluit: Vastgesteld.

2 Wijzigen leeftijdsgrens kostendelersnorm (130445-2022)
De wijziging van de kostendelersnorm houdt in dat de leeftijdsgrens voor het hanteren van de kostendelersnorm opschuift van 21 naar 27 jaar. Personen jonger dan 27 jaar kunnen dan dus geen kosten delende medebewoner meer zijn en op de uitkering van de ouders van deze inwoners wordt de kostendelersnorm niet meer toegepast.
Voorgesteld besluit:
1.1 Vooruitlopend op landelijke wetgeving de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm voor jongeren met terugwerkende kracht, vanaf 1 juli 2022 te verhogen van 21 naar 27 jaar.
1.2 De gemeenteraad te vragen om toestemming te verlenen tot het tijdelijk voeren van buitenwettelijk beleid op dit onderwerp.
Besluit: Conform.

3 Raadsvragen Assen Centraal (130523-2022)
Op 24 augustus jl. heeft de raadsfractie van Assen Centraal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit: De raadsvragen van Assen Centraal over de stijgende energiekosten conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden.
Besluit: Conform, met redactionele wijzigingen onder redactie van wethouder Staal.

4 Raadsbrief resultaten pilot inburgering (130469-2022)
In november 2020 zijn we samen met de gemeenten Aa en Hunze en Tynaarlo een pilot gestart ter voorbereiding op de Wet inburgering 2021. In deze pilot hebben we de groep statushouders met een bijstandsuitkering die onder de oude Wet inburgering valt, extra ondersteuning en begeleiding geboden volgens de werkwijze van de nieuwe wet. Hiervoor hebben we een subsidie van € 250.000 ontvangen van de provincie Drenthe. De pilot is op 1 juli 2022 afgerond. Bijgevoegde eindrapportage is daarna opgesteld.
Voorgesteld besluit:
1.1 De gemeenteraad te informeren over de resultaten van de pilot inburgering middels bijgevoegde brief, met een kopie aan de Participatieraad en de Raad voor Cliëntenparticipatie.
Besluit: Conform.

5    Opdracht maatregelenpakket inflatie (127123-2022)
Door de stijgende energieprijzen en de generieke inflatie ontstaat er een acuut probleem bij de minima. Daarbij is de kans groot dat deze winter ook de middeninkomens in de problemen komen. Wij willen inventariseren wat de gemeente Assen kan doen om haar inwoners, organisaties en ondernemers te ondersteunen.
Voorgesteld besluit:
1.1 De organisatie de opdracht te geven een maatregelenpakket samen te stellen om inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers te ondersteunen bij de effecten van de inflatie en de stijging van energieprijzen, aanvullend op het maatregelenpakket van de rijksoverheid.
1.2 De gemeenteraad na Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen, met een brief, te informeren over de lokale plannen.
Besluit: Conform.

6    Beantwoording raadsvragen over de voedselbank (50PLUS) (130559-2022)
Op 23 augustus jl. heeft de raadsfractie van 50PLUS schriftelijke vragen gesteld aan het college. Via dit voorstel worden deze vragen beantwoord.
Voorgesteld besluit:
1.1 De schriftelijke raadsvragen van de fractie van 50Plus over de voedselbank conform bijgevoegd sjabloon te beantwoorden
Besluit: Conform, met redactionele wijziging.

7    Nazending: Aanpak geletterdheid n.a.v. moties (127822-2022) *aangehouden 12 september 2022.
Op 16 december 2021 is de motie “voorkom laaggeletterdheid bij jongeren” aangenomen door de raad. Het college heeft vervolgens CMO Stamm opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het bevorderen van leesvaardigheid onder jongeren en wat de gemeente Assen hierin kan betekenen. Het onderwijs, DNK, Vaart Welzijn en GGD Drenthe zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit rapport. CMO Stamm heeft eind augustus het rapport opgeleverd. De raad is toegezegd dat ze het rapport ontvangen. Bijgaande raadsbrief gaat daarnaast ook in op de tweede (aangehouden) motie Geletterdheid.
Voorgesteld besluit:
1.1  De raad d.m.v. een raadsbrief te informeren over de aanpak laaggeletterdheid n.a.v. twee moties en daarbij ook het rapport van CMO Stamm “Bevorderen leesvaardigheid onder jongeren” aan te bieden.
1. 2. Hiervoor € 145.000 per jaar, gedurende 4 jaar op te nemen in de begroting 2023 e.v.
Besluit: Conform.

8    Nazending: Crisisnoodopvang (CNO) (132520-2022)
Op dit moment is het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) niet in staat voldoende opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Om de opvang in het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, spant de Veiligheidsregio Drenthe haar met de Drentse gemeenten in om op korte termijn 450 crisisnoodopvangplekken te realiseren. De gemeente Assen neemt hiervan 50 plekken voor haar rekening.
Een besluit tot de inzet van crisisnoodopvang wordt alleen genomen wanneer andere maatregelen onvoldoende opvangplekken hebben opgeleverd. Bij deze maatregelen kan gedacht worden aan het versoepelen van de logeerregeling voor vergunninghouders of het huren van vakantieparken en hotels.
Voorgesteld besluit:
1.1 Akkoord te gaan met het gereed maken van het pand aan de Graswijk 23 voor de crisisnoodopvang (CNO) van asielzoekers.
1.2 Akkoord te gaan met de opvangperiode van in principe drie maanden, waarbij de opvang wordt gestart in begin oktober 2022.
1.3 Akkoord te gaan met het informeren van omwonenden en de gemeenteraad via bijgevoegde brieven en de media via bijgevoegd persbericht.
Besluit: Conform.
Vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022.
 , burgemeester
  , secretaris

CONFORMSTUKKEN OPENBAAR

9    Woningmarktmonitor Assen 2021 (130681-2022)
In de nieuwe Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’ (2021) is als actiepunt opgenomen dat de planvorming, realisatie en effecten op de woningmarkt jaarlijks worden gemonitord. In het kader van de Meerjarige prestatieafspraken Assen 2022-2025 met woningcorporaties is afgesproken dat de ontwikkelingen op de Asser woningmarkt en de voortgang van de woningbouw twee keer per jaar worden gemonitord. De monitoring is onderdeel van de beleidscyclus gemeentelijk woonbeleid en speelt een rol in de informatie-uitwisseling met onze stakeholders.
Voorgesteld besluit:
1.1 De Woningmarktmonitor Assen 2021 vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.
1.2 De Woningmarktmonitor Assen 2021 ter kennisname aan te bieden aan de Raad.
Besluit: Aangehouden.

10    Toestemming verkoop perceel Wenckebachstraat 8 te Assen (130542-2022)
Het college wordt gevraagd om toestemming te geven voor de verkoop van het perceel Wenckebachstraat 8 te Assen.
In de voorgaande akte van levering is een kettingbeding bedongen dat, indien er sprake is van verkoop van het perceel, het college van B&W van de gemeente Assen toestemming dient te geven voor verkoop.
Middels dit collegevoorstel wordt toestemming gevraagd voor deze verkoop, maar ook om dit kettingbeding te laten schrappen uit de akte van levering omdat dit kettingbeding niet relevant meer is.
Voorgesteld besluit:
1.1 Toestemming te geven voor de verkoop van het perceel Wenckebachstraat 8 te Assen.
1.2 Toestemming te geven voor het schrappen van het kettingbeding in de akte van levering.
Besluit: Conform.

11    Subsidie film Malika (130521-2022)
De Asser filmmaker Reinout Hellenthal heeft al meerdere films gemaakt waarin hij sociale problematiek aan de orde stelt. Zijn films over onder andere inclusie en migratie worden onder andere gebruikt in het onderwijs om het gesprek met jongeren over deze vraagstukken te voeren. Voor zijn films werkt hij samen met culturele organisaties in Assen. 
De films worden nationaal en internationaal goed gewaardeerd en Hellenthal heeft er inmiddels meerdere prijzen mee gewonnen. De nieuwe film Malika gaat over kansenongelijkheid. De film maakt het gesprek hierover mogelijk en geeft ook inzicht in mogelijkheden van ondersteuning voor jongeren en kinderen die in armoede opgroeien.
Voorgesteld besluit:
1.1 Een subsidie te verstrekken van € 12.500 voor de productie van de film Malika.
1.2 De bijdrage voor de helft te financieren uit het budget voor participatie en voor de helft uit het budget voor kunst en cultuur.
Besluit: Conform.